งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ประมงทะเลในประเทศไทย จุมพล สงวนสิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ประมงทะเลในประเทศไทย จุมพล สงวนสิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ประมงทะเลในประเทศไทย จุมพล สงวนสิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

2 ผลผลิตสัตว์ทะเลจากการประมงบริเวณน่านน้ำไทย

3 จำนวนเรือที่จดทะเบียนฯ การมีไว้ในครอบครองซึ่ง เครื่องมือทำการประมงในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

4 จำนวนเรือที่จดทะเบียนฯ การมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องมือทำการ ประมงในน่านน้ำไทยจำแนกตามชนิดเครื่องมือทำการประมง

5 13,056 1,661 11,395รวมทั้งหมด 2,289 447 1,842อื่นๆ 3,100 230 2,870อวนครอบ 277 - อวนช้อน อวนยก 1,406 85 1,321อวนติดตา 431 3 428อวนรุน 1,190 212 978อวนล้อมจับ 4,363 684 3,679อวนลาก รวมทั้งหมดอันดามันอ่าวไทยเครื่องมือ

6 อัตราการจับสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทย

7 อัตราการจับสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงฝั่งทะเลอันดามัน 282.86 กก./ ชม. 44.172 กก./ชม.

8 ปริมาณที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน และสถานภาพปลาหน้าดินและปลาเป็ด ในอ่าวไทย ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน 900,376 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่เหมาะสม 31.06 ล้านชั่วโมง ผลจับ ปี 2550 614,818 ตัน การลงแรงประมง ปี 2550 46.68 ล้านชั่วโมง สถานภาพ สูงกว่าระดับที่เหมาะสม 33 %

9 อัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้ำจากเรืออวนลากทางฝั่งอ่าวไทย ผลจับทั้งหมด อัตราการจับ ร้อยละอัตราการจับร้อยละ อวนลาก แผ่นตะเฆ่ < 14 เมตร 20.35±13.5411.4156.078.9443.93 38.15±20.0620.353.2117.8546.79 อวนลากคู่ 139.73±75.6490.1164.4949.6235.51 สัตว์น้ำเศรษฐกิจปลาเป็ด แผ่นตะเฆ่ขนาด 14-18 เมตร

10 แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ สภาพปัญหา ทรัพยากรสัตว์น้ำเสื่อมโทรม สาเหตุจาก สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ทำการประมงเกินกำลังผลิต (Overfishing) แนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรการห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือบาง ชนิดในแต่ละแหล่งประมง -กำหนดมาตรการอนุรักษ์ เช่น การกำหนดเขตประมง จำกัดขนาดตาอวน มาตรการควบคุมเครื่องมือประมงที่ มากเกินไป

11 แนวทางแก้ไข - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ - จัดสร้างปะการังเทียม - สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ -สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นเครื่องมือประมงที่ไม่ ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำ - ส่งเสริมการทำประมงนอกน่านน้ำ

12 แผนภูมิแนวทางการจัดการการทำประมงทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทย การขยายขนาดตา อวนก้นถุงของอวน ลากและอวนรุน การบริหารจัดการการประมง อวนลาก และอวนรุน มาตรการสนับสนุน เพื่อความยั่งยืน การควบคุมการทำ ประมงโดยการบังคับ ใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด การลดจำนวนเรือ อวนลากและอวน รุนลงจากเดิมร้อย ละ 33 การควบคุมจำนวน เรืออวนลากและ อวนรุน การจัดตั้งกองทุนเพื่อ สนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนอาชีพและ ซื้อเรือคืน การกำหนดเขต การทำประมงและ เครื่องมือประมงที่ เหมาะสมในแต่ละ พื้นที่ การขยายพื้นที่เพื่อ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ ให้มากขึ้น การจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล และปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ การสร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำและปฏิบัติตาม กฎหมาย การลงแรงประมง ที่เหมาะสมกับ ศักย์การผลิต ของทรัพยากร สัตว์หน้าดิน การฟื้นฟูระบบ นิเวศและเพิ่ม ผลผลิตของ ทรัพยากรสัตว์น้ำ การจัดการการทำ ประมงทรัพยากรสัตว์ น้ำหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์ น้ำหน้าดิน

13 สภาพปัญหา ปัญหาความขัดแย้งในการทำประมง แนวทางแก้ไข - ควบคุม ดูแล การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง - จัดตั้งคณะกรรมการพหุพาคี ทั้งระดับจังหวัดและ ชุมชนเพื่อหาข้อยุติ เน้นการมีส่วนร่วมในการ จัดการประมง - จัดทำแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

14 สภาพปัญหา ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง แนวทางแก้ไข - จำหน่ายน้ำมันดีเซล (น้ำมันเขียว) ในเขต ต่อเนื่อง ในราคาต่ำกว่า บนฝั่ง ลิตรละ 8-10 บาท - จำหน่ายน้ำมันดีเซล (น้ำมันม่วง) ในทะเลอาณา เขต ในราคาต่ำกว่า ลิตรละ 2 บาท - ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล - ทดลองใช้ไบโอดีเซล (B100) กับเครื่องยนต์เรือ - ส่งเสริมการใช้กาซธรรมชาติ ทั้ง NGV และ LNG สำหรับเรือประมง

15 สภาพปัญหา การขาดแคลนแรงงาน แนวทางแก้ไข - ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาช่วยในการลดแรงงาน การทำประมง

16 สภาพปัญหา ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เช่น จัดตั้งสหกรณ์ ประมง กลุ่มชาวประมง - จัดตั้งตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ - ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ - ส่งเสริมสุขอนามัยเรือประมง เพื่อยกระดับ มาตรฐานสินค้า

17 สภาพปัญหา ปัญหาการประมงนอกน่านน้ำ สาเหตุจาก - การประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของ ประเทศเพื่อนบ้าน - ผลจากกฎและระเบียบในการทำการประมงใน น่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านและน่านน้ำสากล แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมและพัฒนาการประมงนอกน่านน้ำไทย - สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเรือประมงไปทำการ ประมงอวนล้อมจับปลาทูน่า ในน่านน้ำสากล - สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเรือประมงไปทำการ ประมงเบ็ดราวปลาทูน่า

18 สภาพปัญหา ปัญหาและผลกระทบจาก กฎระเบียบของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการป้องกัน ขจัด และยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด การรายงาน และไร้การควบคุม (การทำการประมง ไอยูยู) แนวทางแก้ไข - ประชุมสัมมนา ชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ และเอกชนได้เข้าใจ และเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับ - ร่วมศึกษาผลกระทบกฎระเบียบดังกล่าวที่จะมี ต่อประเทศไทย

19 แนวทางแก้ไข - กรมประมงเป็นหน่วยงาน competent authority และจัดวางระบบการออกใบรับรองสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับ - - ฝึกอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ดำเนินงานรวมทั้งการทำการประมงและเรือที่ถูก กฎหมาย ได้แก่ การจดทะเบียนเรือและการขอ อาชญาบัตรทำการประมง

20

21 แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ทางตรง  ลดการลงแรงประมง ฝั่งทะเลอันดามัน:ทรัพยากรปลาผิวน้ำและปลาหน้าดินอยู่ ในสภาวะที่ยอมรับได้ ฝั่งอ่าวไทย : ทรัพยากรปลาผิวน้ำ สูงกว่าเพียง 5% ทรัพยากรปลาหน้าดิน สูงกว่าระดับที่เหมาะสม 33% ต้องลดการลงแรงประมง

22 แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ทางอ้อม  การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง  ขยายตาอวนก้นถุงอวนลากอวนรุน จากปัจจุบัน 2.5 ซม. อวนลากปลา ขยายเป็น 4 ซม.  ปริมาณสัตว์น้ำที่หลุดลอด 29 % มูลค่า 1,323 ล้านบาท  ผ่านไป 6 เดือน สัตว์น้ำที่ได้รับมีมูลค่า 2,799 ล้านบาท อวนลากปลา ขยายเป็น 6 ซม.  ปริมาณสัตว์น้ำที่หลุดลอด 71 % มูลค่า 2,739 ล้านบาท  ผ่านไป 6 เดือน สัตว์น้ำที่ได้รับมีมูลค่า 6,323 ล้านบาท

23 แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ทางอ้อม  ขยายเขตอนุรักษ์และควบคุมการทำประมงอย่างมีประสิทธิภาพ เขตมาตรการปิดอ่าว เขตมาตรการอนุรักษ์ตามระยะห่างฝั่ง

24 มาตรการปิดอ่าว มาตรการปิดอ่าวบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

25 มาตรการขยายเขต 3 ไมล์ เป็น 5 ไมล์

26 ข้อพิจารณาในการขยายเขตอนุรักษ์ ใกล้ฝั่งมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ใกล้ฝั่งมีความหนาแน่นของลูกปลาขนาดเล็กสูงกว่าบริเวณห่างฝั่ง แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน

27 แผนภูมิแนวทางการจัดการการทำประมงทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทย การขยายขนาดตา อวนก้นถุงของอวน ลากและอวนรุน การบริหารจัดการการประมง อวนลาก และอวนรุน มาตรการสนับสนุน เพื่อความยั่งยืน การควบคุมการทำ ประมงโดยการบังคับ ใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด การลดจำนวนเรือ อวนลากและอวน รุนลงจากเดิมร้อย ละ 33 การควบคุมจำนวน เรืออวนลากและ อวนรุน การจัดตั้งกองทุนเพื่อ สนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนอาชีพและ ซื้อเรือคืน การกำหนดเขต การทำประมงและ เครื่องมือประมงที่ เหมาะสมในแต่ละ พื้นที่ การขยายพื้นที่เพื่อ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ ให้มากขึ้น การจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล และปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ การสร้างจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำและปฏิบัติตาม กฎหมาย การลงแรงประมง ที่เหมาะสมกับ ศักย์การผลิต ของทรัพยากร สัตว์หน้าดิน การฟื้นฟูระบบ นิเวศและเพิ่ม ผลผลิตของ ทรัพยากรสัตว์น้ำ การจัดการการทำ ประมงทรัพยากรสัตว์ น้ำหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์ น้ำหน้าดิน

28 ปริมาณที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน และสถานภาพปลาหน้าดินและปลาเป็ด ในอ่าวไทยเฉลี่ย ปี 2546-2550 ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน 900,376 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่เหมาะสม31.06 ล้านชั่วโมง ผลจับเฉลี่ย ปี 2546-2550 703,248 ตัน การลงแรงประมงเฉลี่ย ปี 2546-2550 43.30 ล้านชั่วโมง สถานภาพ สูงกว่า 28 %

29 ปริมาณการจับปลาหน้าดินและปลาเป็ดในอ่าวไทย ปี 2514-2550

30 ปริมาณการจับปลาหน้าดินในอ่าวไทย ปี 2514-2550

31 ปริมาณการจับปลาเป็ดในอ่าวไทย ปี 2514-2550

32 ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน 436,832 ตัน ปริมาณการลงแรงประมงที่เหมาะสม 5.77 ล้านชั่วโมง ผลจับเฉลี่ย ปี 2546-2550 427,210 ตัน การลงแรงประมงเฉลี่ย ปี 2546-2550 5.45 ล้านชั่วโมง สถานภาพ ต่ำกว่า 5 % ปริมาณที่จับได้สูงสุดและยั่งยืน และสถานภาพปลาหน้าดินและปลาเป็ด ทางฝั่งทะเลอันดามัน

33 ปริมาณการจับปลาหน้าดินและปลาเป็ดทางฝั่งอันดามันปี 2541-2550

34 ปีผลผลิต(ตัน)ชั่งโมงประมง 2545 645,888.00 373,777.14 2546 662,712.00 382,654.91 2547 695,904.00 392,754.42 2548 676,040.00 433,193.37 2549 603,554.00 418,159.88 เฉลี่ย 656,819.60 400,107.94 ปริมาณการจับปลาผิวน้ำในอ่าวไทย

35 ชั่วโมงการลงแรงประมง ผลจับ (พันตัน) ผลจับที่สูงสุดและยั่งยืน

36 เปรียบเทียบขนาดและสัดส่วนขนาดสัตว์น้ำ ระหว่างเขต 3 ไมล์ทะเลกับ 10 ไมล์ทะเลฝั่งอ่าวไทย ชนิดสัตว์น้ำ เขต 3 ไมล์ทะเล เขต 10 ไมล์ทะเล ขนาดเฉลี่ย (ซม.) % { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2592096/slides/slide_36.jpg", "name": "เปรียบเทียบขนาดและสัดส่วนขนาดสัตว์น้ำ ระหว่างเขต 3 ไมล์ทะเลกับ 10 ไมล์ทะเลฝั่งอ่าวไทย ชนิดสัตว์น้ำ เขต 3 ไมล์ทะเล เขต 10 ไมล์ทะเล ขนาดเฉลี่ย (ซม.) %

37 เปรียบเทียบขนาดและสัดส่วนขนาดสัตว์น้ำ ระหว่างเขต 3 ไมล์ทะเลกับ 10 ไมล์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ชนิดสัตว์น้ำ เขต 3 ไมล์ทะเล เขต 10 ไมล์ทะเล ขนาดเฉลี่ย (ซม.) % { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2592096/slides/slide_37.jpg", "name": "เปรียบเทียบขนาดและสัดส่วนขนาดสัตว์น้ำ ระหว่างเขต 3 ไมล์ทะเลกับ 10 ไมล์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ชนิดสัตว์น้ำ เขต 3 ไมล์ทะเล เขต 10 ไมล์ทะเล ขนาดเฉลี่ย (ซม.) %

38 เครื่องมือ ปี 2546* ปี 2550 อ่าวไทยอันดามัน รวม ทั้งหมด อ่าวไทยอันดามันรวมทั้งหมด อวนลาก 6,793 1,173 7,966 3,679 684 4,363 อวนล้อมจับ 1,105 480 1,585 978 212 1,190 อวนรุน 2,543 478 3,021 428 3 431 อวนติดตา 15,536 10,563 26,099 1,321 85 1,406 อวนช้อน อวน ยก 852 287 1,139 277 - อวนครอบ 4,376 501 4,877 2,870 230 3,100 ลอบ 4,321 4,928 9,249 - - - คราด 555 15 570 - - - อื่นๆ 4,796 2,981 7,777 1,842 447 2,289 รวมทั้งหมด 40,877 21,406 62,283 11,395 1,661 13,056


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ประมงทะเลในประเทศไทย จุมพล สงวนสิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google