งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ ) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ ) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ ) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ )

2 รายนามสมาชิกกลุ่ม .............................................................................................. ประธานกลุ่ม .............................................................................................. รองประธาน .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................

3 โครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม ๑. กิจกรรมที่ ๑ การถกแถลงเป็นกลุ่ม ๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำนักเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน หรือ พาเพื่อนนักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง พาเพื่อนนักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำโครงการต่อยอดจาก โครงการของรุ่นที่ผ่านมา ๑ โครงการ หรือ โครงการ ๒๒ นาฬิกา ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์ พาสังคมไทยสุขสันต์ ๔. กิจกรรมที่ ๔ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๑ โครงการ เจ้าอยู่หัว ๑ โครงการ

4 กิจกรรมที่ ๑ การถกแถลง เป็นกลุ่ม กิจกรรมที่ ๑ การถกแถลง เป็นกลุ่ม นำเนื้อหาภายหลังจากการฟังวิทยากรมาบรรยายนำมา ถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่ง กันและกันตามหัวข้อที่กลุ่มได้รับจัดทำเป็นรูปเล่ม รายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งให้หลักสูตรฯตามตัวอย่าง แบบรายงานผลในคู่มือหน้า ๒๐ - ๒๓ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมบันทึกใน CD จำนวน ๑ แผ่น

5 กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำ นักเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน หรือพาเพื่อน นักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำ นักเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน หรือพาเพื่อน นักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร รูปกิจกรรม

6 กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำ โครงการต่อยอดจาก โครงการของรุ่นที่ผ่านมา ๑ โครงการ หรือ โครงการ ๒๒ นาฬิกา ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์ กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำ โครงการต่อยอดจาก โครงการของรุ่นที่ผ่านมา ๑ โครงการ หรือ โครงการ ๒๒ นาฬิกา ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการ ……. โครงการ ……. ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

8 โครงการ ตัวอย่างรูปกิจกรรม

9 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา

10 วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

11 การดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการ

12 ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

14 สรุป สรุป สรุปผลการดำเนินการ สิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้ง นี้ ข้อเสนอแนะในการทำโครงการในครั้ง ต่อไป

15 กิจกรรมที่ ๔ เพื่อเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

16 โครงการ ……. โครงการ ……. ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

17 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา

18 วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

19 การดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการ

20 ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ

21 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

22 สรุป สรุปผลการดำเนินการ สิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการทำโครงการในครั้ง ต่อไป

23 ภาคผนวก รูปถ่ายนักศึกษา รูปถ่ายนักศึกษา รูปถ่ายอาจารย์ประจำกลุ่ม รูปถ่ายอาจารย์ประจำกลุ่ม รูปถ่ายที่ปรึกษากลุ่ม รูปถ่ายที่ปรึกษากลุ่ม รูปภาพกิจกรรม รูปภาพกิจกรรม เอกสารไฟล์แนบ เช่น วีดีโอ, แผ่นพับ, word, excel, เอกสารไฟล์แนบ เช่น วีดีโอ, แผ่นพับ, word, excel,

24 กำหนดส่งสรุปผลงาน จัดทำ CD 3 แผ่น จัดพิมพ์เนื้อหาจากแผ่น CD 1 ชุด ส่งภายในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ ) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ ๒ ( สมพ. ๒ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google