งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานกลุ่ม หลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานกลุ่ม หลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานกลุ่ม.............. หลักสูตร
เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ ๒ (สมพ.๒)

2 รายนามสมาชิกกลุ่ม ประธานกลุ่ม รองประธาน

3 โครงการ / กิจกรรม ๑. กิจกรรมที่ ๑ การถกแถลงเป็นกลุ่ม ๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำนักเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน หรือ พาเพื่อนนักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง ๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำโครงการต่อยอดจากโครงการของรุ่นที่ผ่านมา ๑ โครงการ หรือ โครงการ ๒๒ นาฬิกา ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์ ๔. กิจกรรมที่ ๔ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๑ โครงการ

4 กิจกรรมที่ ๑ การถกแถลงเป็นกลุ่ม
นำเนื้อหาภายหลังจากการฟังวิทยากรมาบรรยายนำมาถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามหัวข้อที่กลุ่มได้รับจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมข้อเสนอแนะส่งให้หลักสูตรฯตามตัวอย่างแบบรายงานผลในคู่มือหน้า ๒๐-๒๓ จำนวน ๓ เล่มพร้อมบันทึกใน CD จำนวน ๑ แผ่น

5 กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำนักเรียนจำนวน
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมนำนักเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน หรือพาเพื่อนนักศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ ๑ ครั้ง ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร รูปกิจกรรม

6 กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำโครงการต่อยอดจาก โครงการของรุ่นที่ผ่านมา ๑ โครงการ หรือ โครงการ ๒๒ นาฬิกา ครอบครัวพร้อมหน้า พาสังคมไทยสุขสันต์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการ……. ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

8 โครงการ ตัวอย่างรูปกิจกรรม

9 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

10 วัตถุประสงค์ของโครงการ

11 การดำเนินโครงการ

12 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

14 สรุป สรุปผลการดำเนินการ สิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการทำโครงการในครั้งต่อไป

15 กิจกรรมที่ ๔ เพื่อเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมที่ ๔ เพื่อเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

16 โครงการ……. ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

17 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

18 วัตถุประสงค์ของโครงการ

19 การดำเนินโครงการ

20 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

21 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

22 สรุป สรุปผลการดำเนินการ สิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการทำโครงการในครั้งต่อไป

23 ภาคผนวก รูปถ่ายนักศึกษา รูปถ่ายอาจารย์ประจำกลุ่ม รูปถ่ายที่ปรึกษากลุ่ม
รูปภาพกิจกรรม เอกสารไฟล์แนบ เช่น วีดีโอ, แผ่นพับ, word , excel,

24 กำหนดส่งสรุปผลงาน ส่งภายในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดทำ CD 3 แผ่น


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานกลุ่ม หลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google