งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่ -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่ -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่ -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการ ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการ ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาค ส่วน ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาค ส่วน ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 - 2560 แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 - 2560 กิจกรรม - ประเมินความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมฯ - ประกวดหน่วยงาน และบุคลากร ดีเด่น กิจกรรม - ประเมินความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมฯ - ประกวดหน่วยงาน และบุคลากร ดีเด่น กิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กร ในการป้องกันการทุจริต - ประชุมเชิงฯบทบาทผู้นำในการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อสร้างองค์กร แห่งความสุข กิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กร ในการป้องกันการทุจริต - ประชุมเชิงฯบทบาทผู้นำในการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อสร้างองค์กร แห่งความสุข กิจกรรม - จัดทำศูนย์ข้อมูลราคากลางกรมควบคุมโรค - จัดทำระบบควบคุมภายใน - จัดทำระบบตรวจสอบภายใน - สร้างเครือข่ายพัสดุ - จัดทำระบบประเมินผู้บริหาร กิจกรรม - จัดทำศูนย์ข้อมูลราคากลางกรมควบคุมโรค - จัดทำระบบควบคุมภายใน - จัดทำระบบตรวจสอบภายใน - สร้างเครือข่ายพัสดุ - จัดทำระบบประเมินผู้บริหาร กิจกรรม - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมคุณธรรม - จัดทำมาตรฐานความโปร่งใส กิจกรรม - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมคุณธรรม - จัดทำมาตรฐานความโปร่งใส

4 ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วัน/เดือน/ปีกิจกรรม 9 - 11 ตุลาคม 2557โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ประโยชน์สุขของ ประชาชน 1 - 24 ตุลาคม 2557คัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค 1ตุลาคม-30พฤศจิกายน 2557 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงานจัดทำข้อมูลราคากลาง เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ข้อมูลราคากลาง กรมควบคุมโรค (วํณโรค แมลง CD บำราศ EID เอดส์ สื่อสาร IT) 10-30 พฤศจิกายน 2557ประเมินความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ และค่านิยมฯ ในเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 13 -14 พฤศจิกายน 2557ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 17 พฤศจิกายน 2557ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (Conference) ธันวาคม 2557 (ดู กำหนดประชุมกรม) ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กรในการป้องกันการทุจริต (ผู้บริหารกรมฯ) มกราคม 2558(ดูกำหนด ประชุมกรม) ประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (ผู้บริหารกรมฯ)

5 วัน/เดือน/ปีกิจกรรม มกราคม-กรกฎาคม 2558ประกวดหน่วยงาน และบุคลากร ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 2-5 มีนาคม 2558โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 1) (หัวหน้ากลุ่มหน่วยงานละ 1คน) 15 มิถุนายน 2558หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 30 กันยายน 2558ส่งสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) แนวทางการติดตามและประเมินผล การประเมินผลความพึงพอใจ / ความรู้ ความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ติดตามการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ estimates รายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt 2 -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่ -กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม -กองคลัง -กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google