งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

2 การสร้าง ธรรมาภิบาล กรมควบคุมโรค
การจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ราคากลาง online ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เครือข่ายพัสดุ การสร้าง ธรรมาภิบาล กรมควบคุมโรค การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายที่ โปร่งใส เป็นธรรม ระบบประเมินผู้บริหาร การพัฒนาจริยธรรม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของกรมควบคุมโรค และ 12 ค่านิยมหลักของคนไทย กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองการเจ้าหน้าที่

3 แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรม - ประเมินความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมฯ - ประกวดหน่วยงาน และบุคลากร ดีเด่น กิจกรรม - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมคุณธรรม - จัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กิจกรรม - จัดทำศูนย์ข้อมูลราคากลางกรมควบคุมโรค - จัดทำระบบควบคุมภายใน - จัดทำระบบตรวจสอบภายใน - สร้างเครือข่ายพัสดุ - จัดทำระบบประเมินผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กร ในการป้องกันการทุจริต - ประชุมเชิงฯบทบาทผู้นำในการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล - โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อสร้างองค์กร แห่งความสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4 ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ตุลาคม 2557 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ตุลาคม 2557 คัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค 1ตุลาคม-30พฤศจิกายน 2557 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงานจัดทำข้อมูลราคากลาง เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ข้อมูลราคากลางกรมควบคุมโรค (วํณโรค แมลง CD บำราศ EID เอดส์ สื่อสาร IT) พฤศจิกายน 2557 ประเมินความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ และค่านิยมฯ ในเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค พฤศจิกายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 17 พฤศจิกายน 2557 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (Conference) ธันวาคม (ดูกำหนดประชุมกรม) ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กรในการป้องกันการทุจริต (ผู้บริหารกรมฯ) มกราคม 2558(ดูกำหนดประชุมกรม) ประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (ผู้บริหารกรมฯ)

5 ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) วัน/เดือน/ปี กิจกรรม มกราคม-กรกฎาคม 2558 ประกวดหน่วยงาน และบุคลากร ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 2-5 มีนาคม 2558 โครงการพัฒนาจิตตปัญญาเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 1) (หัวหน้ากลุ่มหน่วยงานละ 1คน) 15 มิถุนายน 2558 หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 30 กันยายน 2558 ส่งสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมควบคุมโรค แนวทางการติดตามและประเมินผล การประเมินผลความพึงพอใจ/ ความรู้ ความเข้าใจ สรุปผลการดำเนินงาน ติดตามการรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ estimates รายไตรมาส


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google