งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FMBN. หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับนั้น ๆ เป็นตัวประกอบร่วม ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับใด ๆ หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดจำนวนนับนั้น ๆ ไปหารได้ลงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FMBN. หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับนั้น ๆ เป็นตัวประกอบร่วม ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับใด ๆ หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดจำนวนนับนั้น ๆ ไปหารได้ลงตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FMBN

2 หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับนั้น ๆ เป็นตัวประกอบร่วม ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับใด ๆ หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดจำนวนนับนั้น ๆ ไปหารได้ลงตัว ตัวคูณร่วมน้อยระหว่างจำนวนนับใด ๆ FMBN

3 พิจารณาจำนวนที่ 2 และ 3 ไปหารได้ลงตัว (หรือเป็นตัวประกอบ) จำนวนที่ 2 ไปหารได้ลงตัว คือ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,... จำนวนที่ 3 ไปหารได้ลงตัว คือ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,... จะพบว่าจำนวนที่ทั้ง 2 และ 3 ไปหารได้ลงตัว คือ 6, 12, 18 และตัวที่น้อยที่สุด คือ 6 จะได้ว่า ค.ร.น. ของ 2 และ 3 คือ 6 FMBN

4 1. จงหา ค.ร.น. ของ 10 และ 18 พหุคูณของ 10 ได้แก่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,... พหุคูณของ 18 ได้แก่ 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162,... พหุคูณร่วมของ 10 และ 18 คือ90,... พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 10 และ 18 คือ90 ดังนั้น ค.ร.น. ของ 10 และ 18 คือ 90 FMBN

5 2. จงหา ค.ร.น. ของ 5 และ 20 พหุคูณของ 5 ได้แก่ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,... พหุคูณของ 20 ได้แก่ 20, 40, 60, 80,... พหุคูณร่วมของ 5 และ 20 คือ20, 40,... พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 5 และ 20 คือ20 ดังนั้น ค.ร.น. ของ 5 และ 20 คือ 20 FMBN

6 3. จงหา ค.ร.น. ของ 9 และ 15 พหุคูณของ 9 ได้แก่ 9, 18, 27, 45, 54, 63, 72, 81, 90,... พหุคูณของ 15 ได้แก่ 15, 30, 45, 60, 75, 90,... พหุคูณร่วมของ 9 และ 15 คือ45, 90,... พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 9 และ 15 คือ45 ดังนั้น ค.ร.น. ของ 9 และ 15 คือ 45 FMBN

7 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84,... 4. จงหา ค.ร.น. ของ 8, 12 และ 36 พหุคูณของ 8 ได้แก่ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80,... พหุคูณของ 12 ได้แก่ พหุคูณร่วมของ 8, 12 และ 36 คือ72,... พหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ 8, 12 และ 36 คือ72 ดังนั้น ค.ร.น. ของ 8, 12 และ 36 คือ 72 FMBN พหุคูณของ 36 ได้แก่ 36, 72, 108,...

8 จงหา ค.ร.น. ของ 20 และ 30 โดยการแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบของ 20 และ 30 ได้ดังนี้ ตอบ60 FMBN ดังนั้น ค.ร.น.ของ 20 และ 30 คือ

9 จงหา ค.ร.น. ของ 15, 30 และ 45 แยกตัวประกอบของ 15, 30 และ 45 ได้ดังนี้ ตอบ 90 FMBN ดังนั้น ค.ร.น.ของ 15, 30 และ 45 คือ

10 จงหา ค.ร.น. ของ 15 และ 22 แยกตัวประกอบของ 15 และ 22 ได้ดังนี้ ตอบ330 FMBN จากการแยกตัวประกอบจะเห็นว่า 15 และ 22 ไม่มีตัวประกอบร่วม ดังนั้น ค.ร.น.ของ 15 และ 22 คือ หรือ

11 จงหา ค.ร.น. ของ 17 และ 23 เนื่องจาก 17 และ 23 เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ ตอบ391 FMBN ดังนั้น ค.ร.น.ของ 17 และ 23 คือ

12 จงหา ค.ร.น. ของ 13 และ 30 ดังนั้น ไม่มีจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของ 13 และ 30 ตอบ390 FMBN ดังนั้น ค.ร.น.ของ 13 และ 30 คือ เนื่องจาก 13 เป็นจำนวนเฉพาะและ 13 หาร 30 ไม่ลงตัว

13 จงหา ค.ร.น. ของ 11 และ 55 เนื่องจาก 11 เป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของ 55 ตอบ55 FMBN ดังนั้น ค.ร.น.ของ 11 และ 55 คือ พิจารณาจากการแยกตัวประกอบของ 55 ดังนั้น ค.ร.น.ของ 11 และ 55 คือ

14 จงหา ค.ร.น. ของ 13 และ 30 เนื่องจาก 13 เป็นจำนวนเฉพาะและ 13 หาร 30 ไม่ลงตัว ตอบ330 FMBN จากการแยกตัวประกอบจะเห็นว่า 15 และ 22 ไม่มีตัวประกอบร่วม ดังนั้น ค.ร.น.ของ 15 และ 22 คือ หรือ

15 จงหา ค.ร.น. ของ 6 และ 10 วิธีการแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบของ 6 และ 10 จะได้ ดังนั้น ค.ร.น.ของ 6 และ 10 คือ 30 FMBN

16 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน 20 คะแนน จงหา ค.ร.น. ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยการแยกตัวประกอบ 6 และ 8 9 และ 15 14 และ 20 5, 8 และ 20 10, 15 และ 25

17 FMBN

18 จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 6 และ 9 แล้ว เหลือเศษ 2 เท่ากัน วิธีการแยกตัวประกอบ ต้องหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ 6 และ 9 ไปหารได้ลงตัว ดังนั้น คำตอบคือ 18 + 2 = 20 FMBN

19 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน 20 คะแนน จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ หารด้วย 6 และ 9 แล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน หารด้วย 4 และ 10 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน หารด้วย 8 และ 12 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน หารด้วย 6, 8 และ 10 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากัน หารด้วย 4, 7 และ 9 แล้วเหลือเศษ 6 เท่ากัน

20 การนำไปใช้ ( บวก ลบเศษส่วน ) ทำให้ตัวส่วนเท่ากัน ในกรณีที่เศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยหา ค.ร.น. ของตัวส่วนนั้น ๆ หาจำนวนใด ๆ มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เพื่อให้ตัวส่วนมีค่า เท่ากับ ค.ร.น. ที่หาได้ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ให้ยุบรวมตัวส่วนเหลือเพียงตัวเดียว แล้ว นำตัวเศษมาบวกลบกัน FMBN

21 การนำไปใช้ ( บวก ลบเศษส่วน ) จงหาค่าของ ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยหา ค.ร.น. ของ 4 และ 6 หาจำนวนมาคูณเศษส่วน เพื่อทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ 12 FMBN

22 การนำไปใช้ ( บวก ลบเศษส่วน ) จงหาค่าของ FMBN

23 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน 20 คะแนน จงหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้

24 การนำไปใช้ ( โจทย์ปัญหา ) มีเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ ช่วงระยะเวลาที่จะเกิดซ้ำของแต่ ละเหตุการณ์ต่างกัน เหตุการณ์ทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกพร้อม ๆ กัน ต้องการหาว่า เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นพร้อมกันอีกครั้งที่ ระยะเวลาเท่าใด FMBN

25 การนำไปใช้ ( โจทย์ปัญหา ) ครอบครัวรักดีมีลูกสามคน แต่ละคนแยกย้ายกันไป ทำงานคนละที่ แต่ลูกทุกคนจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้าน ตามเวลา ดังนี้ คนที่หนึ่งทุก ๆ 8 วัน คนที่สองทุก ๆ 6 วัน คนที่ สามทุก ๆ 4 วัน ถ้าทุกคนกลับมาเยี่ยมพ่อแม่พร้อมกันในวันที่ 21 มีนาคม จงหา ว่าอีกกี่วันครอบครัวนี้จะอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง และเป็นวันที่เท่าใด ต้องหา ค.ร.น. ของ 4, 6 และ 8 FMBN

26 การนำไปใช้ ( โจทย์ปัญหา ) แยกตัวประกอบของ 4, 6 และ 8 จะได้ นั่นคือ ค.ร.น. ของ 4, 6 และ 8 เท่ากับ 24 ดังนั้น ครอบครัวนี้จะอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 24 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายน (วันครอบครัวของไทย) FMBN

27 การนำไปใช้ ( โจทย์ปัญหา ) นายแม้นเก็บส้มจากสวนไว้กองหนึ่ง และมีกล่องไว้ใส่ส้ม อยู่ 3 ขนาด กล่องเล็กจุส้มได้ 4 ผล กล่องกลางจุส้มได้ 5 ผล และ กล่องใหญ่จุส้มได้ 10 ผล ไม่ว่าจะเลือกใช้กล่องขนาดใดก็ตามเพียง ขนาดเดียว ก็สามารถจุส้มกองนี้ได้หมดพอดี อยากทราบว่าส้มกองนี้ มีอย่างน้อยที่สุดกี่ผล FMBN

28 การนำไปใช้ ( โจทย์ปัญหา ) FMBN

29 ต้องหา ค.ร.น. ของ 4, 5 และ 10 นั่นคือ ค.ร.น. ของ 4, 5 และ 10 เท่ากับ 20 ดังนั้น ส้มกองนี้มีอย่างน้อย 20 ผล FMBN

30 FMBN ทดสอบย่อยเก็บคะแนน 40 คะแนน นาฬิกาปลุก 3 เรือน ถูกตั้งให้ดัง ณ เวลาต่าง ๆ ดังนี้ เรือนที่ หนึ่ง ดังทุก ๆ 10 นาที เรือนที่สอง ดังทุก ๆ 15 นาที เรือนที่สาม ดังทุก ๆ 20 นาที ถ้านาฬิกาทั้งสามนี้เริ่มดังพร้อมกันที่เวลา 6.00 น. อีกกี่นาทีจึงจะดังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง และเป็นเวลาเท่าใด นักกีฬาสามคนวิ่งรอบสนามฟุตบอล ซึ่งแต่ละคนใช้เวลาใน การวิ่งได้ครบรอบ 12,18 และ 24 นาที ถ้าทั้งสามคนออกจากเริ่มต้น พร้อมกัน จงหาว่าอีกกี่นาทีทั้งสามคนจะวิ่งมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นพร้อม กัน

31 FMBN


ดาวน์โหลด ppt FMBN. หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับนั้น ๆ เป็นตัวประกอบร่วม ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับใด ๆ หมายถึง จำนวนที่ น้อยที่สุดจำนวนนับนั้น ๆ ไปหารได้ลงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google