งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560

2 โดย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 8 พฤศจิกายน 2556

3 บทนำ : มิติโครงสร้างองค์กรสถาบันการพลศึกษา : มิติด้านภารกิจ หน้าที่สถาบันการพลศึกษา ส่วนที่ 1 กรอบและทิศทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก ประเด็นการเชื่อมโยง...

4 ส่วนที่ 3 นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2560 1.ด้านการศึกษา 2.ด้านกีฬา 3.ด้านการวิจัย 4.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5.ด้านกิจการนักเรียน และนักศึกษา 6.ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 7. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 8. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

5 บทนำ : มิติด้านโครงสร้างองค์กร สถาบันการพลศึกษา บทนำ : มิติด้านโครงสร้างองค์กร สถาบันการพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต โรงเรียนกีฬา

6 สถาบันการพลศึกษา : มิติด้านภารกิจ หน้าที่ การศึกษา การกีฬา

7 ส่วนที่ 1 กรอบและทิศทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ส่วนที่ 1 กรอบและทิศทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 สถาบันการพลศึกษา มีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนา การจัดการศึกษา และการกีฬา เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นสำคัญ คือ การบริหารเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการที่ดี และการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสนองตอบ ความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

8 การกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารราชการ ของสถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และตอบสนองต่อแผนพัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

9 ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 1. การจัดทำแผนพัฒนากรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ภารกิจของสถาบัน  จัดทำกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของสถาบันทุก หน่วยงาน และทุกสายงาน แยกเป็นสายผู้บริหาร สายผู้สอน และสายสนับสนุน  จัดทำมาตรฐานตำแหน่งทุกตำแหน่ง จำแนกตามประเภท และสายงานตาม ลักษณะงานที่รับผิดชอบตามกรอบภารกิจของสถาบัน หน้าที่ และความ รับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆ นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

10  ครู อาจารย์จะต้องมีกรอบอัตรากำลังแยกตามคณะและตาม รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน (Teaching load) ผู้ฝึกสอนกีฬาของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาจะต้องพิจารณา ตามชนิดกีฬาที่เปิดสอน  บุคลากรทางการศึกษาจะต้องจัดทำภาระงานให้ชัดเจน (Working load)  ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานด้านการ สอนหรือวิจัยถึงอายุ 65 ปี โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย เดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายที่ได้รับก่อนออก จากราชการ

11 2. จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าว สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กำหนดนโยบาย ดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นทั้งในสำนักงาน อธิการบดี วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา โดยให้ศูนย์อาเซียนศึกษาในสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง (CEO) ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหาร จัดการด้านอาเซียนศึกษาของสถาบัน 2. การเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับชาติสมาชิก ประชาคมอาเซียน

12 3. การจัดการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหาร จัดการหลักสูตรเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 สถาบันการพลศึกษา โดยคณะวิชาจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโท และจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันเอง

13 จัดหลักสูตรระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ* เป็นการจัดการศึกษาแบบ off shore โดยสถาบันการพลศึกษาจะเอื้ออำนวยด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ ทรัพยากรและบุคคลากร รวมทั้งการมีสวนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบที่ 2 สถาบันการพลศึกษา โดยความ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่เป็น คู่สัญญาความร่วมมือด้านวิชาการ

14 - หลักสูตรแบบปริญญาร่วม* (Joint Degree Program) ระหว่างสถาบันการพลศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศ ที่จัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนร่วมกันใน สถาบันการพลศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร หรือมีบางส่วนจัดใน สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หรือผสมผสานกับการจัดการศึกษา ระบบทางไกลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต - หลักสูตรแบบสองปริญญา*(Double Degree Program) ที่เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันการพล ศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจัดทำหลักสูตรและจัดการ เรียนการสอนร่วมกันในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาร่วม ข้างต้นแต่ผู้สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบัน

15 1.ด้านการศึกษา 2.ด้านกีฬา 3.ด้านการวิจัย 4.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5.ด้านกิจการนักเรียน และนักศึกษา 6.ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 7.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 8.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ส่วนที่ 3 นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2560 ส่วนที่ 3 นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2560

16 1. ด้านการศึกษา 1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา การจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ สามารถบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 2. ทบทวนและผลักดันการใช้ระบบ E-Education ให้เป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา

17 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตผลคุณภาพ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการปรับปรุงหลักสูตรเชิง สร้างสรรค์เพื่อให้บริการวิชาการสังคม และโครงการพิเศษที่เน้น ผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาทิ สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยทำความตกลงร่วมมือ ระหว่างสถานประกอบการกับคณะวิชาและวิทยาเขตที่มีศักยภาพ

18 2. ด้านกีฬา 2.1 การกำหนดชนิดกีฬาที่เปิดสอนใน โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต จุดเน้นสำคัญ คือ  มุ่งพัฒนานักกีฬาตามชนิดกีฬาที่สอดคล้องกับ รายการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น  กระจายชนิดกีฬาที่เปิดสอนให้ครอบคลุมทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ

19  ต้องมีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาศักยภาพ ของนักกีฬา โดยคำนึงถึงการ บูรณาการร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกีฬา กับวิทยาเขต สามารถ พัฒนาต่อยอดกับวิทยาเขตที่อยู่ในจังหวัด เดียวกันหรือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อส่งต่อ การพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

20 2.2 การพัฒนานักกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Input Process Output

21 2.2.1 กำหนดให้วิทยาเขตที่มีศักยภาพเป็น เจ้าภาพหลัก (CEO) ในแต่ละชนิดกีฬา โดยทำ ข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2.2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการเข้า ร่วมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่าย 2.3 จัดทำปฏิทินการแข่งขันกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

22 2.4 การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการ พลศึกษาแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย มีแนวทางดำเนินการดังนี้ - จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติใน การเบิกจ่ายงบประมาณจัดการแข่งขัน เช่น อัตรา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันให้สามารถ เบิกจ่ายได้สะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

23 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เป็นจริงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณในการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสถาบัน การพลศึกษาต่อไป - กำหนดลำดับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาฯ กีฬาโรงเรียนกีฬาฯ เพื่อให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาที่จะเป็นเจ้าภาพ ได้รับทราบล่วงหน้า 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเตรียม ความพร้อม วางแผนบริหารจัดการ และการเสนอขอ งบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ สนาม กีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24 3. ด้านการวิจัย 3.1 จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก - งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) - งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ของวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬานั้นๆ - งบประมาณสนับสนุนจากงบดำเนินงานของสถาบัน การพลศึกษา - งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

25 3.2 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ให้มีความคล่องตัว - งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) และเงินรายได้ของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา สถาบันสามารถจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นงบ เงินอุดหนุน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ - งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบดำเนินงานของ สถาบัน สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง - งบประมาณวิจัย วช. และเงินรายได้ของวิทยาเขตและ โรงเรียนกีฬา สามารถจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายเป็นงบเงิน อุดหนุน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

26 - งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (กรณีที่บุคลากรรับทำงานวิจัยให้หน่วยงานภายนอกหรือ หน่วยงานภายนอกมาจ้างให้จัดทำงานวิจัย) สามารถออก ระเบียบ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย โดยงบประมาณ ส่วนหนึ่งเป็นของผู้ทำวิจัยและอีกส่วนหนึ่งนำเข้า เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น ผู้ทำวิจัยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 85 โดยส่งเข้าเป็นเงินรายได้ของต้นสังกัดร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด

27 3.3 จัดทำกระบวนการเร่งรัดการวิจัยเพื่อให้ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยให้มีการกำหนด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องคำนึงถึงเนื้อ งาน เวลาและงบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

28 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศ ให้ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ให้สถาบันจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาที่เป็น จุดเด่นของสถาบัน เช่น การวิจัยเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังใน การฝึกซ้อมกีฬาและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา - สร้างปัจจัยเกื้อหนุนหรือแรงจูงใจด้วยการส่งเสริม สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยของสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับดีเด่น

29 4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตามและ ดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารระดับสถาบัน วิทยาเขต คณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลเพื่อ รับผิดชอบ กำกับ ติดตามและดำเนินงานตาม องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก

30 4.2 จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละ ตัวบ่งชี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยให้ดำเนินการ จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับวิทยาเขต 17 แห่ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ภายในและภายนอก

31 4.3 การเชื่อมโยงนโยบายและแนวปฏิบัติให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากระดับสถาบันไปสู่ วิทยาเขตและคณะวิชา เพื่อการดำเนินงานไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยมีการมอบหมายและถ่ายทอด ภารกิจให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้มีความรู้ และเข้าใจสามารถปฏิบัติได้

32 5. ด้านกิจการนักเรียนและนักศึกษา 5.1 สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน ด้านองค์การนักเรียน นักศึกษา - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งองค์การนักเรียนและ นักศึกษาทั้งในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้มีบทบาทในการ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบัน เช่น กิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย - จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ ดำเนินงานขององค์การนักเรียนและนักศึกษา

33 -จัดหางบประมาณสนับสนุนองค์การนักเรียน นักศึกษา สภา นักศึกษาและชมรม โดยคณะกรรมการบริหารองค์การนักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิต อาสา มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 5.2 ขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาอย่าง เป็นรูปธรรม ด้วยโครงการนำร่องในปีการศึกษา 2557 ดังนี้ - โครงการไหว้ครูของนักเรียนและนักศึกษา ของวิทยาเขตและ โรงเรียนกีฬา - โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของวิทยาเขตและโรงเรียน กีฬา 5.3 จัดหาสถานที่ทำการองค์การนักเรียน นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน

34 6. ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย - จัดทำประกาศ กำหนดพื้นที่จังหวัดให้แต่ละวิทยาเขต รับผิดชอบ - ให้แต่ละวิทยาเขตสำรวจการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา ไทย ในแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ - สรุปส่งให้สถาบันการพลศึกษา กองกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ รวบรวม - จัดทำโครงการ อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ - สถาบันการพลศึกษา รวบรวมและเผยแพร่

35 7. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 7.2 กำหนดให้มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรม/ โครงการ เช่น การบริการด้านกีฬา  การตัดสินกีฬา  การเป็นผู้ฝึกสอน  การจัดการแข่งขัน  การให้บริการด้านอาคารสถานที่

36 8. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการ 8.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยปรับปรุงพัฒนาขั้นตอน กระบวนการดำเนินการให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้ในทุก ขั้นตอน

37 8.2 การจัดตั้งกองทุน - กองทุนเพื่อบุคลากร - กองทุนนักเรียนและนักศึกษา

38 8.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี - มีระบบฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการ บริหารจัดการในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาการสถาบันให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - มีฐานการคิด หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการทำ ให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจ ไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

39 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอก ทั้งในสำนักงานอธิการบดี คณะวิชา วิทยาเขตและโรงเรียน กีฬา รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนำได้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในในการบริหาร การตัดสินใจและร่วมใน กระบวนการจัดการศึกษา - บริหารจัดการโดยอาศัยระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย จัดทำระบบฐานข้อมูล เช่น ด้านบุคลากร นักกีฬา นักเรียน นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

40 8.4 สร้างเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี - จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล - สร้างแนวปฏิบัติให้มีขั้นตอนชัดเจนเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในแต่ละ หน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ - สร้างและพัฒนาเครื่องมือ แบบฟอร์ม จัดทำคู่มือหรือ แนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกภารกิจของสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง ระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร จัดการที่ดี

41 7 6 4 3 1 ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และแก่สังคม ด้านการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2560 5 ด้านกิจการนักเรียน และนักศึกษา 2 ด้านกีฬา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ 8

42 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาทุกท่าน สำหรับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง บูรณาการภารกิจ ของสถาบันให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย >>>2556-2560


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google