งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ผังการส่งข้อมูลหนี้รายเดือน โครงการจ่ายตรง ต้องส่งรายการหักหนี้ให้ สสจ./ สสอ./ รพช. สสจ. อด. รวบรวมหนี้ ทั้งหมดส่งให้ กรมบัญชีกลาง ในภาพรวม ( สสจ./ สสอ./ รพช.) ไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน รพช./ สสอ. จัดทำหนี้ประกอบด้วย ฌกส. กระทรวง สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ หนี้ทั้งหมดที่ส่งหัก เมื่อรวมแล้ว เงินเดือนต้องไม่ติด ลบ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 12 ของทุกเดือน สหกร ณ์ / ธ. ออม สิน / ธ. กรุงไท ย รพช./ สสอ. สสจ. อด.

24 ข้อมูลหนี้รายเดือน เลข ประจำตัว ประชาชน ชื่อ - นามสกุล ฌาปนกิจ ของ กระทรวง สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธ. อาคาร สงเคราะห์ ธ. ออมสิน ธ. กรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำน วน เงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน 411 01 4020 0 403 02 403 12 407 06 411 00 ชื่อแฟ้มข้อมูล คือ LOAN.TXT

25 ส่วนการส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่งทาง E-letters (money) ส่งทั้งหมด 2 ไฟล์ โดยแยกเป็น - ข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

26 หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ งานการเจ้าหน้าที่งานการเงินรพช. / สสอ. 1. ทำคำสั่งเลื่อนขั้น 1 ตค. และ 1 เมย. 1. เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการ ประมวลผลเงินเดือน / ค่าจ้าง หรือ 1. เตรียมข้อมูลหนี้ต่าง ๆ เพื่อนำส่ง สสจ. อด. 2. บันทึกคำสั่งอัตโนมัติใน ระบบจ่ายตรงฯ คำนวณบัตร ( เปลี่ยนฐานหัก ลดหย่อน ) 1.1 หนี้ ( ออมสิน, กรุงไทย, ธอส. ฌกส.) 3. ทำรายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงิน ส่งให้งาน การเงิน 1.1 หนี้ ( ออมสิน, กรุงไทย, ธอส. ฌกส.) 1.2 หนี้สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.2 หนี้สหกรณ์ 3.1 รายงานสรุปจำนวน คนและยอดเงิน 2. รับรายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงินจากงาน จ. ประกอบด้วย 3.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูล ประจำเดือน 1.1 รายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงิน 1.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำเดือน มีคนเพิ่ม หรืองดจ่าย เงินเดือน 3. ปริ้นรายงานเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง 4. ประมวลผลสร้างบัตร เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ 5. นำหนี้ต่าง ๆ และหนี้สหกรณ์ เข้าในระบบจ่ายตรง เป็น Text File 6. ตรวจสอบความถูกต้อง 7. ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

27 หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน รพช./ สสอ. จัดทำรายละเอียดเงินเดือน – จัดทำรายละเอียดเงินเดือน ( เหมือนเดิมที่เคย ส่ง การเงิน สสจ. อด ) – ลงรายละเอียดรายการหักหนี้ต่าง ๆ – ยอดเงินคงเหลือไม่ติดลบ – ยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 10 บาท

28 รพช./ สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่ง งานการเงิน สสจ. อด. นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อย แล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหัก หนี้ให้ สสจ. อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่ การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามใน เอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจสอบยอด

29 รพช./ สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่ง งานการเงิน สสจ. อด. นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อย แล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหัก หนี้ให้ สสจ. อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่ การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามใน เอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจสอบยอด


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google