งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ผังการส่งข้อมูลหนี้รายเดือน โครงการจ่ายตรง ต้องส่งรายการหักหนี้ให้ สสจ./ สสอ./ รพช. สสจ. อด. รวบรวมหนี้ ทั้งหมดส่งให้ กรมบัญชีกลาง ในภาพรวม ( สสจ./ สสอ./ รพช.) ไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน รพช./ สสอ. จัดทำหนี้ประกอบด้วย ฌกส. กระทรวง สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ หนี้ทั้งหมดที่ส่งหัก เมื่อรวมแล้ว เงินเดือนต้องไม่ติด ลบ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 12 ของทุกเดือน สหกร ณ์ / ธ. ออม สิน / ธ. กรุงไท ย รพช./ สสอ. สสจ. อด.

24 ข้อมูลหนี้รายเดือน เลข ประจำตัว ประชาชน ชื่อ - นามสกุล ฌาปนกิจ ของ กระทรวง สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธ. อาคาร สงเคราะห์ ธ. ออมสิน ธ. กรุงไทย หนี้สินอื่น ๆ รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน รหัส หนี้ จำน วน เงิน รหัส หนี้ จำนว นเงิน ชื่อแฟ้มข้อมูล คือ LOAN.TXT

25 ส่วนการส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ส่งทาง E-letters (money) ส่งทั้งหมด 2 ไฟล์ โดยแยกเป็น - ข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

26 หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ งานการเจ้าหน้าที่งานการเงินรพช. / สสอ. 1. ทำคำสั่งเลื่อนขั้น 1 ตค. และ 1 เมย. 1. เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการ ประมวลผลเงินเดือน / ค่าจ้าง หรือ 1. เตรียมข้อมูลหนี้ต่าง ๆ เพื่อนำส่ง สสจ. อด. 2. บันทึกคำสั่งอัตโนมัติใน ระบบจ่ายตรงฯ คำนวณบัตร ( เปลี่ยนฐานหัก ลดหย่อน ) 1.1 หนี้ ( ออมสิน, กรุงไทย, ธอส. ฌกส.) 3. ทำรายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงิน ส่งให้งาน การเงิน 1.1 หนี้ ( ออมสิน, กรุงไทย, ธอส. ฌกส.) 1.2 หนี้สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.2 หนี้สหกรณ์ 3.1 รายงานสรุปจำนวน คนและยอดเงิน 2. รับรายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงินจากงาน จ. ประกอบด้วย 3.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูล ประจำเดือน 1.1 รายงานสรุปจำนวนคน และยอดเงิน 1.2 คำสั่งหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำเดือน มีคนเพิ่ม หรืองดจ่าย เงินเดือน 3. ปริ้นรายงานเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง 4. ประมวลผลสร้างบัตร เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ 5. นำหนี้ต่าง ๆ และหนี้สหกรณ์ เข้าในระบบจ่ายตรง เป็น Text File 6. ตรวจสอบความถูกต้อง 7. ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง

27 หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน รพช./ สสอ. จัดทำรายละเอียดเงินเดือน – จัดทำรายละเอียดเงินเดือน ( เหมือนเดิมที่เคย ส่ง การเงิน สสจ. อด ) – ลงรายละเอียดรายการหักหนี้ต่าง ๆ – ยอดเงินคงเหลือไม่ติดลบ – ยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 10 บาท

28 รพช./ สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่ง งานการเงิน สสจ. อด. นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อย แล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหัก หนี้ให้ สสจ. อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่ การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามใน เอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจสอบยอด

29 รพช./ สสอ. กรอกข้อมูลหนี้ส่ง งานการเงิน สสจ. อด. นำรายละเอียดเงินเดือนที่จัดทำเรียบร้อย แล้วมาเป็นหลักฐานในการทำรายการส่งหัก หนี้ให้ สสจ. อด. - ทำหนังสือนำส่งรายละเอียดเงินเดือนไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนโดยให้เจ้าหน้าที่ การเงิน และหัวหน้าหน่วยงาน ลงนามใน เอกสารให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจสอบยอด


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google