งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย จากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย จากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย จากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ และนางสาวจิราพร เวชพันธ์ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2555

2 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 1.งบบุคลากร   ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 2.งบดำเนินงาน (จัดทำเอกสารผ่านงานพัสดุ)   ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมา)   ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุหนังสือ, ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์, ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ)

3 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 1.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย   ผู้วิจัยทำบันทึกข้อความขอจ้างผู้ช่วยวิจัยผ่านสาขาวิชาฯ ส่ง ให้งานบริหารทรัพยากรบุคคล   งานบริหารทรัพยากรบุคคลทำหนังสือผ่านคณบดี เพื่อขอ อนุมัติจากอธิการบดี   สถาบันมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยวิจัย ตามระยะเวลา   ระยะเวลาการจ้างต้องสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2556 เท่านั้น

4 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 1.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย   การจ่ายค่าจ้างให้เริ่มจ่ายได้ในเดือนที่ได้รับคำสั่ง เป็นต้นไป   ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยไม่สามารถนำมาถัวกับรายการอื่นได้   การจ่ายค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ให้ผู้วิจัยจัดทำเอกสารหลักฐานการ จ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ช่วยวิจัยลงชื่อเป็นรายเดือน   เก็บหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดไว้เคลียร์เงินช่วงปลาย งบประมาณ (เดือนสิงหาคม)

5 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 2.งบดำเนินงาน (จัดทำเอกสารผ่านงานพัสดุทุกรายการ)   ผู้วิจัยจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระยะเวลาที่ กำหนดในแผนงานวิจัย   ค่าใช้สอยให้จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างได้ตามรายการที่ระบุใน โครงการเท่านั้นและไม่สามารถแบ่งงวดการจ้างได้   ค่าวัสดุสามารถแบ่งซื้อได้โดยทำเอกสารขออนุมัติซื้อแยกเป็น รายครั้ง ยอดรวมค่าวัสดุให้อยู่ในวงเงินตามแผนที่ตั้งไว้   เก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้เคลียร์เงินช่วงปลายงบประมาณ (เดือนสิงหาคม)

6 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 2.งบดำเนินงาน (จัดทำเอกสารผ่านงานพัสดุทุกรายการ)   ค่าใช้สอยและวัสดุควรเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ในโครงการ   ผู้วิจัยสามารถถัวจ่ายค่าใช้สอยและวัสดุได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินในส่วนของงบดำเนินงาน   เก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้เคลียร์เงินช่วงปลายงบประมาณ (เดือนสิงหาคม)

7 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 1. ผู้วิจัยทำเอกสาร บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง (แบบ พต.1) แนบใบเสนอราคาจากร้านค้า พร้อมโครงการวิจัยที่ได้รับ อนุมัติ 1 ชุด กรณีจัดซื้อเกิน 10,000 บาท ให้จัดทำใบสั่งซื้อ (แบบ พ.2) เพิ่มเติม

8 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   การจัดทำ พต.1 การเขียนส่วนต้น   การใส่รายการ   การใส่รหัสงบประมาณ   การระบุรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง   การแต่งตั้งกรรมการ   การลงชื่อหัวหน้าโครงการ/ประธานสาขาวิชา/ผอ.ส่วน

9 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 2. ให้ผู้วิจัยส่งเอกสารผ่านประธานสาขาวิชาฯ/ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการมาที่งานพัสดุ 3. งานพัสดุตรวจสอบเอกสารและนำเสนอผ่านรองคณบดี เพื่อขออนุมัติจากคณบดี

10 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 4. งานพัสดุส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติคืนผู้วิจัย 5. ผู้วิจัยดำเนินการจัดซื้อตามรายการในใบเสนอราคา 6. ผู้วิจัยตรวจสอบรายการสินค้าและให้คณะกรรมการตรวจ รับลงนามในใบส่งของ 7. ผู้วิจัยจัดทำใบเบิกวัสดุ ผ่านประธานสาขาวิชาฯ/ผอ.ส่วน

11 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 8. ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารขออนุมัติทั้งหมด + ใบเบิกวัสดุ + ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ (กรรมการลงนาม ครบถ้วน) มาที่งานพัสดุ 9. งานพัสดุลงทะเบียนวัสดุ (เก็บใบเบิก) และส่งเอกสารคืน ผู้วิจัย ให้ผู้วิจัยจัดเก็บเอกสารไว้เคลียร์เงินปลายปีงบประมาณ

12 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 1. ผู้วิจัยทำเอกสาร บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง (แบบ พต.1) แนบใบเสนอ+บัตรประชาชนผู้รับจ้าง พร้อมโครงการวิจัยที่ ได้รับอนุมัติ 1 ชุด กรณีจัดจ้างเกิน 10,000 บาท ให้จัดทำ ใบสั่งจ้าง (แบบ พ.3) เพิ่มเติม

13 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 2. ให้ผู้วิจัยส่งเอกสารผ่านประธานสาขาวิชาฯ/ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการมาที่งานพัสดุ 3. งานพัสดุตรวจสอบเอกสารและนำเสนอผ่านรองคณบดี เพื่อขออนุมัติจากคณบดี

14 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 4. งานพัสดุส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติคืนผู้วิจัย 5. ผู้วิจัยดำเนินการจัดจ้าง (ระยะเวลาการส่งงาน 10 วัน) โดยติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง ตามเกณฑ์คือ หมื่นละ 10 บาท เกินหมื่น พันละ 1 บาท ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมา 12,000 บาท ให้ติดอากร 12 บาท ค่าจ้างเหมา 24,500 บาท ให้ติดอาการ 25 บาท

15 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 7. ผู้วิจัยจ่ายเงินและให้ผู้รับจ้างลงนามรับเงินในใบสำคัญรับ เงิน 6. ผู้วิจัยตรวจรับงานจ้างและให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ลงนามในใบส่งมอบงาน (แบบ พ.5)

16 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 8. ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารขออนุมัติทั้งหมด + ใบส่งมอบงาน (กรรมการลงนามครบถ้วน) + ใบสำคัญรับเงิน มาที่งานพัสดุ 9. งานพัสดุลงทะเบียนวัสดุ และส่งเอกสารคืนผู้วิจัย ให้ผู้วิจัย จัดเก็บเอกสารไว้เคลียร์เงินปลายปีงบประมาณ

17 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   การจัดซื้อวัสดุที่มีราคากลางของสถาบัน เช่น กระดาษ แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ ฯลฯ ต้องซื้อผ่านงานพัสดุ หรือจัดซื้อ เองได้ถ้าราคาถูกกว่าราคากลางที่สถาบันกำหนด   ถ้ามีความจำเป็นต้องซื้อของต่างจังหวัด ผู้วิจัยจะต้องทำ บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแนบมาตอนขอ อนุมัติจัดซื้อด้วย

18 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   ห้ามซื้อของที่ไม่มีอยู่ในแผนโครงการ เช่น ตั้งค่าวัสดุ สำนักงานไว้ แต่ไปซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แต่ถ้ามีความ จำเป็นต้องใช้ให้ทำบันทึกผ่านสาขาวิชามาก่อน   การจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร, ค่าเข้าเล่ม ต้องมีรายละเอียด เช่น ระบุจำนวนหน้า จำนวนเล่มให้ชัดเจน   การจ้างเหมาผู้รับจ้างมีที่อยู่ในบัตรประชาชนต่างจังหวัด ให้เขียนที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพไว้ในสำเนาบัตรด้วย

19 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   การถ่ายเอกสารถือเป็นค่าวัสดุในใบเสร็จต้องระบุจำนวน หน้า และราคาต่อหน้า สามารถถ่ายเอกสารได้หลายครั้ง โดยทำเอกสารขออนุมัติเป็นรายครั้ง   ให้ผู้วิจัยตรวจสอบเอกสารที่งานพัสดุส่งคืนทุกครั้ง ถ้ามี การแก้ไขให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเก็บไว้เคลียร์ ปลายปีงบประมาณ เพราะถ้าเลยเวลาจะไม่สามารถทำ เรื่องย้อนหลังได้ ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้

20 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   การจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนการใช้เงิน และให้จัดทำภายในเดือนที่จัดซื้อ วัสดุเท่านั้น ถ้ามีการจัดซื้อวัสดุมาก่อนขออนุมัติให้รีบ จัดทำเอกสารขออนุมัติทันที ไม่สามารถทำข้ามเดือนได้ เนื่องจากต้องมีการรายงานการมอบอำนาจทุกสิ้นเดือน   ค่าจ้างเหมาแต่ละรายการ ให้เบิกจ่ายตามแผนงานวิจัย ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแบ่งงวดการจ้างได้

21 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ 10.การจัดซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุถาวร (วัสดุที่มีอายุการใช้งาน ยาวนาน) เช่น ตู้ใส่เอกสาร เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เป็น ต้น หรือวัสดุที่มีราคาเกิน 5,000 บาท ผู้วิจัยต้องจัดทำ เอกสารขออนุมัติซื้อแยกจากรายการวัสดุอื่นๆ เนื่องจาก งานพัสดุต้องมีการลงทะเบียนวัสดุและเก็บหลักฐานไว้ ตรวจสอบจาก สตง. ถ้ามีความจะเป็นต้องจัดซื้อให้ ปรึกษาคุณยุพดี ก่อนดำเนินการ

22 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้   รวบรวมเอกสารทั้งหมด ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ใบเสร็จรับเงิน คู่ สำคัญรับเงิน ใบส่งมอบงาน จัดเรียงตามวันเวลา   จัดทำเอกสารสรุปตามรูปแบบของงานการเงินและบัญชี เพื่อขอเคลียร์เงินยืมงานวิจัย   ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมใบรับเช็คเงินวิจัยที่งานการเงิน ประมาณเดือนสิงหาคม 2556

23 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเงิน งบประมาณและเงินรายได้ คำถาม/ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt 11 การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัย จากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google