งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

2 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแนวทางการเจรจา ข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 2. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) หัวข้อนำเสนอ 3. เจ้าภาพตัวชี้วัด 4. การจ่ายเงินรางวัล 5. วิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 6. คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 7. ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

4 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 1.1 หลักการจัดทำคำรับรองฯ ระดับกระทรวง/ส่วนราชการระดับกรม สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. ดังนี้ ระดับ กระทรวง (49 ส่วนราชการ) 17 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี (11 ส่วนราชการ) ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง (9 ส่วนราชการ) และส่วนราชการในสังกัด กห. (6 ส่วนราชการ) และ ศธ. ( 5 ส่วนราชการ) สำนักงาน ก.พ.ร. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำคำรับรองฯ ในระดับกรม โดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง กระทรวง/ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR กระทรวง (17 กระทรวง และสำนักนายกรัฐมนตรี) จัดทำคำรับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กรม/ส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กำหนด ดังนี้ ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) 114 ส่วนราชการ กรม/ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR

5 ส่วนราชการสังกัด/ไม่สังกัด
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) ระดับ กระทรวง (49 ส่วนราชการ) รายชื่อหน่วยงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. รับเป็นเจ้าภาพจัดทำคำรับรองฯ จำนวน 49 ฉบับ กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม คำรับรองฯ 18 ฉบับ ส่วนราชการสังกัด/ไม่สังกัด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงาน กปร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำรับรองฯ 20 ฉบับ กระทรวงลักษณะพิเศษ กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมราชองครักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำรับรองฯ 11 ฉบับ

6 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) รายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม จำนวน 114 ฉบับ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2 กรมธนารักษ์ 3 กรมบัญชีกลาง 4 กรมศุลกากร 5 กรมสรรพสามิต 6 กรมสรรพากร 7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กรมชลประทาน 30 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 31 กรมประมง 32 กรมปศุสัตว์ 33 กรมพัฒนาที่ดิน 34 กรมวิชาการเกษตร 35 กรมส่งเสริมการเกษตร 36 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 37 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 38 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 39 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 40 กรมการข้าว 41 กรมหม่อนไหม 42 กรมฝนหลวง 58 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 59 กรมการปกครอง 60 กรมการพัฒนาชุมชน 61 กรมที่ดิน 62 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 63 กรมโยธาธิการและผังเมือง 64 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 88 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 89 กรมการศาสนา 90 กรมศิลปากร 91 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 92 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 93 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 95 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 65 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 66 กรมการค้าต่างประเทศ 67 กรมการค้าภายใน 68 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 79 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 70 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 71 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 14 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 96 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 97 กรมการแพทย์ 98 กรมควบคุมโรค 99 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 100 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 101 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 102 กรมสุขภาพจิต 103 กรมอนามัย 104 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 72 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 73 กรมคุมประพฤติ 74 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 75 กรมบังคับคดี 76 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 77 กรมราชทัณฑ์ 78 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 79 สำนักงานกิจการยุติธรรม 80 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 81 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 82 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 43 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 44 กรมควบคุมมลพิษ 45 กรมป่าไม้ 46 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 47 กรมทรัพยากรธรณี 48 กรมทรัพยากรน้ำ 49 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 50 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 51 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 52 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 กรมพลศึกษา 17 กรมการท่องเที่ยว 105 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 106 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 107 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 108 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 109 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 110 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 111 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 19 กรมเจ้าท่า 20 กรมการขนส่งทางบก 21 กรมการบินพลเรือน 22 กรมทางหลวง 23 กรมทางหลวงชนบท 24 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 112 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 113 สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค 114 กรมประชาสัมพันธ์ 53 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 54 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 55 กรมธุรกิจพลังงาน 56 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 57 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 83 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 84 กรมการจัดหางาน 85 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 86 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 87 สำนักงานประกันสังคม 25 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 กรมอุตุนิยมวิทยา 27 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

7 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70 การประเมินประสิทธิผล (60) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (60) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้ นำน้ำหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 30 การประเมินประสิทธิภาพ (20) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวม 100 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100

8 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) ระดับ กระทรวง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. (รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน) ดังนี้ กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สำนักนายกรัฐมตรี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 11 ส่วนราชการ ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง 9 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด กห. 6 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. 5 ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัด ทำคำรับรองในระดับกรม (จำนวน 114 ส่วนราชการ) กระทรวง/ส่วนราชการ (จำนวน 49 หน่วยงาน ) รายงานผลผ่านระบบ e-SAR ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ (รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม) หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor ตัวชี้วัดระดับกรมที่สำคัญและสะท้อนต่อบทบาทภารกิจของกระทรวงต้องนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงด้วย ตัวชี้วัดในมิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผลควรมี ไม่น้อยกว่า 5 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100

9 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการ (ต่อ) ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100 ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) โดยจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงและส่วนราชการ เฉพาะระดับImpact Joint KPIs และ Outcome Joint KPIs หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็นเจ้าภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs และยังเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ Outcome Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองอีก ตัวชี้วัดที่ เป็นตัวชี้วัดระดับกรม โดยกระทรวงรับผลคะแนนเฉลี่ยของกรม

10 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมกับกระทรวงในการจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ ดังนี้ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กับส่วนราชการระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ว่า ผู้แทนกระทรวงทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง และให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพใน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม สำนักงาน ก.พ.ร. ให้กระทรวงนำเสนอร่างตัวชี้วัดของกระทรวงและ Joint KPIs ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 การประชุมระดมสมอง (Workshop) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานกลาง เป็นต้น ก่อนการเจรจา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ว่า ควรมีการปรับปรุงจากที่กำหนดไว้ในปี 2557 และมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการกำหนดตัวชี้วัด

11 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กรม/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100

12 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักการ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพจัดทำ คำรับรองในระดับกรม (จำนวน 114 ส่วนราชการ) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะรับพิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เฉพาะตัวชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพ กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สำนักนายกฯ) โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดทำคำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กับกรม/ส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วนราชการ) ตามแนวทางการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ยกเว้นตัวชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพ) กรมและส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วนราชการ) รายงานผลผ่านระบบ e-SAR ตามปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด กรม/ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนและปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด กำหนดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ระดับ Outcome JKPI และ Output JKPI ในคำรับรองฯ ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม) หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (5) มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4. การประหยัดพลังงาน 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน รวม 100

13 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) 1.4 แนวทางการเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงไปยังกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยังกรม ให้ถ่ายทอดเฉพาะกรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการกำหนดน้ำหนักเป็นไปตามความเหมาะสม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กระทรวงตามแนวทางการ ขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงและ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 1.1……………………… 1.2……………………. 1.3…………………… 1.4………………………….. 1.5………………………….. 1.6…………………… 1.X…………….. (65) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กระทรวงตามแนวทางการ ขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.X …………….. (65) X1 กรมเลือกตัวชี้วัดเฉพาะที่กรมมี ส่วนเกี่ยวข้อง Y1 X2 Y2

14 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ (ต่อ) การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวไปเป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง ให้กำหนดน้ำหนักระหว่าง ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 1.1……………………… 1.2……………………. 1.3…………………… 1.4………………………….. 1.5………………………….. 1.X………………….. (65) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (65) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ภารกิจหลักของสำนักงาน ปลัดกระทรวง 1.1 ระดับความสำเร็จในการ บูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม ของกระทรวง 1.2 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.X …………….. (65) สำนักงานปลัดฯ วัดตัวชี้วัดกระทรวง ทุกตัวชี้วัด

15 Impact JKPIs:ผลสัมฤทธิ์
2 . ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 2.1 การกำหนด Joint KPIs 3 ระดับ Joint KPIs เรื่อง หลักการ Joint KPIs Impact JKPIs Impact JKPIs:ผลสัมฤทธิ์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในคำรับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม เจ้าภาพหลัก: กระทรวง Outcome JKPIs กระทรวง.... (กรม) Outcome JKPI:...... กระทรวง... (กรม) กระทรวง.... (กรม) กระทรวง.... (กรม) กระทรวง.... (กรม) กระทรวง.... (กรม) จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในคำรับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม และถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังคำรับรองฯ ระดับกรม ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด กรม.... Output JKPI: .... กรม.... Output JKPIs Output JKPI: .... จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ในคำรับรองฯ ระดับกรม น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม กรม.... Output JKPI: .... หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็นเจ้าภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs หากเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ Outcome Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองฯ อีก

16 ตัวอย่าง 2 . ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
รายได้จากการท่องเที่ยว 2.00 ล้านล้านบาท Impact JKPIs 1. การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว 2. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว 3. การพัฒนา โลจิสติกส์รองรับการท่องเที่ยว 4. การสร้างความเชื่อมั่น 5. การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 6. การส่งเสริมตลาด ท่องเที่ยว จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Impact Joint KPIs ในคำรับรองฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อันดับขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (TTCI)* จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการกลับมาเที่ยวใหม่ อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (TTCI)* ส่วนแบ่งการตลาด รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ Outcome JKPIs จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองฯ กระทรวงคมนาคม น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม และกระทรวงถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังคำรับรองฯ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้อง ก. ท่องเที่ยวฯ (กรมการท่องเที่ยว) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. คมนาคม (ทล., ทช.) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) KPI : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว กก. , กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท. ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส.) KPI : ปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลักสากล (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท คค ) KPI รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ ไทย (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ความสำเร็จในการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล (กรมศิลปากร วธ.) KPI : ความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (สป. ,กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : พัฒนามาตรฐานสปา และนวดแผนไทย (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท คค.) KPI : สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ (กรมการบินพลเรือน คค.) KPI พ.ร.บ.จัดตั้งศาลท่องเที่ยว ผ่านรัฐสภา (สป.กก.) KPI ตำรวจท่องเที่ยวได้รับการยกระดับเป็นกองบัญชาการ (ตร. ,กก.) KPI : จำนวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ (ตร.) KPI : ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดมาตรการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้มีการบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย (สป. กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจลงตราแบบ Online (E-Visa) (กรมการกงสุล กต.) KPI : ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการฟรี wi-fi ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเพิ่มขึ้น (กรมการท่องเที่ยว ททท. กก. ,อพท. สสปน. นร. KPI ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสินค้าและบริการของไทย (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ และการเชื่อมบริการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทางเว็บไซด์ (กรมการท่องเที่ยว ททท. กก.) KPI : ความสำเร็จในการส่งเสริมโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง (กรมการท่องเที่ยว ททท. กก.) Output JKPIs จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Output Joint KPIs ในคำรับรองฯ ระดับกรม เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมศิลปากร ฯลฯ น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม

17 2 . ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
เรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เจ้าภาพ หมายเหตุ 1. ส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Joint 57 2. SMEs ก.อุตสาหกรรม* 3. Green City / Green Society ก.ทรัพย์ฯ 4. National Single Window: NSW ก.คลัง 5. Doing Business สำนักงาน ก.พ.ร. แผนบูรณาการของ คสช. ประจำปี 2558 เจ้าภาพ หมายเหตุ 1. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ก.ยุติธรรม (ปปส.) Joint 56 2. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ก.การพัฒนาสังคมฯ KPI ก.แรงงาน ปี 57 3. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ก.การท่องเที่ยวฯ Joint 57 4. การดำเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียน ก.พาณิชย์ 5. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 6. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. คำสั่ง คสช. มอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ เจ้าภาพ หมายเหตุ 1. Zoning ก.เกษตรฯ Joint 57 2. ครัวไทยสู่ครัวโลก ก.อุตสาหกรรรม Joint 56 3. การพัฒนามาตราฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ก.สาธารณสุข ส่วนราชการเสนอ เจ้าภาพ หมายเหตุ 1. การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ก.สาธารณสุข Joint 54 – 55 2. อุบัติภัยทางถนน ก.มหาดไทย Joint 53 – 55 3. OTOP Joint 57 4. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ สมช. หมายเหตุ : Joint KPIs ปี 2557 ที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1.การปฏิรูปการศึกษา 2. การปฏิรูปแรงงานและอาชีวศึกษา 3. การคุ้มครองทางสังคม (OSCC)

18 3 . เจ้าภาพตัวชี้วัด 2. ด้านการประเมินคุณภาพ
SLA – Service Level Agreement (ถ้ามี) สำนักงาน ก.พ.ร. 3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงาน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (National ICT Integration) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) สำนักงาน ก.พ.ร. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ ดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เจ้าภาพตัวชี้วัด หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผลตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด โดยประสานข้อมูลร่วมกับกองติดตามและประเมินผลฯ สำนักงาน ก.พ.ร.

19 4. การจ่ายเงินรางวัล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองฯ เป็นรายกระทรวงและส่วนราชการ (จำนวน 49 ส่วนราชการ) กระทรวง (17 กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี) โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดทำคำรับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัล ให้กรม/ส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วนราชการ) 17 กระทรวง และสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. (31 ส่วนราชการ) ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) คะแนน มิติภายนอก 75 การประเมินประสิทธิผล (60) ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงส่วนราชการ และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) 3.5000 การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) 4.3170 มิติภายใน 25 การประเมินประสิทธิภาพ (20) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5) 4.4226 5. การประหยัดพลังงาน 3.9514 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 3.9565 การพัฒนาองค์การ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 8. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 3.8055 รวม 100 3.7525 ปลัดกระทรวงฯ จ่ายเงินรางวัลฯ ให้แต่ละกรม ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทาง ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด กรม A1 = กรม A2 = กรม A3 = กรม A4 = สำนักงาน ก.พ.ร. จ่ายเงินรางวัลฯ เป็นรายกระทรวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด

20 กรรมการเจรจาข้อตกลงฯ
5. วิธีการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Stakeholder Workshop ครั้งที่ 1 และ 2 (22 คณะ) Workshop กระทรวง กรรมการเจรจาข้อตกลงฯ สศช. สงป. ก.พ.ร. หน่วยงานในกำกับของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน เช่น สภาอุตฯ สภาหอการค้า ประชาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงาน กปร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะที่ 9 ก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะที่ 18 ก. อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะที่ 21 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะที่ 10 ก. พลังงาน คณะที่ 11 ก. พาณิชย์ คณะที่ 19 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมราชองครักษ์ คณะที่ 12 ก. มหาดไทย คณะที่ 2 ก. การคลัง คณะที่ 13 ก. ยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะที่ 22 สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะที่ 3 ก. การต่างประเทศ คณะที่ 4 ก. การท่องเที่ยวฯ คณะที่ 20 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะที่ 14 ก. แรงงาน คณะที่ 5 ก. การพัฒนาสังคมฯ คณะที่ 15 ก. วัฒนธรรม คณะที่ 6 ก. เกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 16 ก. วิทยาศาสตร์ฯ คณะที่ 7 ก. คมนาคม คณะที่ 17 ก. สาธารณสุข คณะที่ 8 ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ KPIs รายกระทรวง Joint KPIs ของแต่ละกระทรวง Deliverable

21 สำนักงาน ก.พ.ร. ยกร่างตัวชี้วัด และ Joint KPIs
5. วิธีการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) ส่วนราชการเสนอ ร่างตัวชี้วัด (ภายใน 31 ก.ค. 57) จัดประชุม Joint KPIs ในแต่ละเรื่องระหว่างเจ้าภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะเรื่องที่มีประเด็นปัญหา) กรณีส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.พ.ร. ยกร่างตัวชี้วัด และ Joint KPIs (กรณีที่ไม่มีปัญหา) กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop ครั้งที่ 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการเจรจาฯ (10 ก.ย. 57) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) กรณีกระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย กรณีกระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย เจรจานอกรอบกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอตัวชี้วัดให้ ส่วนราชการ กระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย กระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย รัฐมนตรี/ปลัดฯ/หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานฝ่าย ส่วนราชการ จัดทำ คำรับรองฯ เจรจาจริงกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการ กระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย

22 6 . คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ) 6.1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง แต่งตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. จำนวน 22 คณะ อำนาจหน้าที่ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดของส่วนราชการ ระดับกระทรวง เจรจาข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ น้ำหนักของตัวชี้วัด เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ Joint KPIs ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย องค์ประกอบ กรรมการ ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3-5 คน เป็นกรรมการ

23 6 . คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ) 6.2. คณะกรรมการอุทธรณ์ อำนาจหน้าที่ พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย องค์ประกอบ กรรมการ ก.พ.ร./ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4-7 คน เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 ท่าน เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

24 6 . คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวง....(ระบุชื่อ) แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง/ปลัดสำนักนายกประธาน ก.พ.ร. (17 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี) อำนาจหน้าที่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาอุทธรณ์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรม/ ส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนัก เฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง และประเมินผลการปฏิบัติราชการเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง องค์ประกอบ ปลัดกระทรวง เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการ

25 เจรจาข้อตกลง และจัดทำคำรับรองฯ การจัดสรรสิ่งจูงใจ
7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เจรจาข้อตกลง และจัดทำคำรับรองฯ ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน และแจ้งผลคะแนนตามคำรับรองฯ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 6 และ 9 เดือน การจัดสรรสิ่งจูงใจ สิงหาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2559 เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558 พฤศจิกายน มกราคม 2559

26 7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) กิจกรรม รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. – 30 มิ.ย.) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) ส่วนราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ โดยกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-SAR CARD บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558) 31 กรกฎาคม 2558) (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หากส่งช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลดคะแนน คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด ยกเว้นองค์การมหาชน) ส่วนราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หากส่งช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลดคะแนน คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด ยกเว้นองค์การมหาชน) ส่วนราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนส่งคำขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558) (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558) สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชน (Site visit) (องค์การมหาชนติดตามฯ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558) องค์การมหาชน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ส่วนราชการ (ธันวาคม – มกราคม) กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (มกราคม – กุมภาพันธ์)

27 7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 1. กรอบคำรับรอง 2. จัดทำคำรับรอง 3. ติดตามความก้าวหน้า 4. ประเมินผล และเงินรางวัล กิจกรรม 2557 2558 2559 มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค แจ้งให้ส่วนราชการเสนอ KPIs 1 แจ้งเจ้าภาพตัวชี้วัดส่งรายละเอียด เสนอกรอบ อกพร การจัดทำคำรับรอง ปี 58 เสนอ คสช. แจ้งกรอบและ KPI บังคับ LAB ครั้งที่1 LAB ครั้งที่2 เจรจานอกรอบ (ถ้ามี) เจรจาจริง ส่วนราชการลงนามคำรับรอง เอาข้อมูล เข้าสู่ e-SAR เปิดระบบ e-SAR รายงาน e-SAR รอบ 6 เดือน รายงาน e-SAR รอบ 9 เดือน รายงาน e-SAR รอบ 12 เดือน พิจารณาอุทธรณ์ (รอบแรก) พิจารณาอุทธรณ์ (รอบสุดท้าย) Site visit ส่วนราชการ ทักท้วง คะแนน ผลการดำเนินงาน ปี 2557 ออกผลคะแนน+เงินรางวัล 2 รายงาน e-SAR รอบ 9 เดือน รายงาน e-SAR รอบ 12 เดือน พิจารณาอุทธรณ์ (รอบแรก) พิจารณาอุทธรณ์ (รอบสุดท้าย) การติดตาม และประเมินผล ปี 57 Site visit ส่วนราชการ ทักท้วงคะแนน ออกผลคะแนน+เงินรางวัล 3 ทักท้วงคะแนน การจัดสรรเงินรางวัล ปี 56 ออกผลคะแนน+เงินรางวัล 27

28


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google