งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

2 2 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3 3 หัวข้อ นำเสนอ 1.หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 1.หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 2. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 3. เจ้าภาพตัวชี้วัด 7. ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 5. วิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4. การจ่ายเงินรางวัล 6. คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแนวทางการเจรจา ข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4 4 ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) ระดับ กระทรวง (49 ส่วนราชการ)  17 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี  ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี (11 ส่วนราชการ) ส่วนราชการไม่ สังกัดกระทรวง/ทบวง (9 ส่วนราชการ) และส่วนราชการในสังกัด กห. (6 ส่วนราชการ) และ ศธ. ( 5 ส่วนราชการ) สำนักงาน ก.พ.ร. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำคำรับรองฯ ใน ระดับกรม โดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. ดังนี้ กระทรวง (17 กระทรวง และสำนักนายกรัฐมนตรี) จัดทำคำรับรองฯ พิจารณา อุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้กรม/ส่วนราชการ ในสังกัดตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กำหนด ดังนี้ กระทรวง/ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR 114 ส่วนราชการ กรม/ส่วนราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 1.1 หลักการจัดทำคำรับรองฯ ระดับกระทรวง/ส่วนราชการระดับกรม

5 รายชื่อหน่วยงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. รับเป็นเจ้าภาพจัดทำคำรับรองฯ จำนวน 49 ฉบับ 5 กระทรวง 1.สำนักนายกรัฐมนตรี 2.กระทรวงการคลัง 3.กระทรวงการต่างประเทศ 4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ 6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7.กระทรวงคมนาคม 8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 9.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 10.กระทรวงพลังงาน 11.กระทรวงพาณิชย์ 12.กระทรวงมหาดไทย 13.กระทรวงยุติธรรม 14.กระทรวงแรงงาน 15.กระทรวงวัฒนธรรม 16.กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 17.กระทรวงสาธารณสุข 18.กระทรวงอุตสาหกรรม คำรับรองฯ 18 ฉบับ กระทรวงลักษณะพิเศษ กระทรวงกลาโหม 1.สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม 2.กองบัญชาการกองทัพไทย 3.กองทัพบก 4.กองทัพเรือ 5.กองทัพอากาศ 6.กรมราชองครักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำรับรองฯ 11 ฉบับ ส่วนราชการสังกัด/ไม่สังกัด 1.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2.สำนักงบประมาณ 3.สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา 4.สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน 5.สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 6.สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ 7.สำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ 8.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 9.สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี 10.กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร 11.สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน 1.ราชบัณฑิตยสถาน 2.สำนักงาน กปร. 3.สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ 4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ 6.สำนักราชเลขาธิการ 7.สำนักพระราชวัง 8.ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 9.สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน คำรับรองฯ 20 ฉบับ ระดับ กระทรวง (49 ส่วนราชการ) 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

6 6 รายชื่อหน่วยงานที่กระทรวงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม จำนวน 114 ฉบับ ระดับกรม (114 ส่วนราชการ) 1สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2กรมธนารักษ์ 3กรมบัญชีกลาง 4กรมศุลกากร 5กรมสรรพสามิต 6กรมสรรพากร 7สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 8สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 9สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 11กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 12สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 14สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ 43สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 44กรมควบคุมมลพิษ 45กรมป่าไม้ 46กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 47กรมทรัพยากรธรณี 48กรมทรัพยากรน้ำ 49กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 50กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 51กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 52สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29กรมชลประทาน 30กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 31กรมประมง 32กรมปศุสัตว์ 33กรมพัฒนาที่ดิน 34กรมวิชาการเกษตร 35กรมส่งเสริมการเกษตร 36กรมส่งเสริมสหกรณ์ 37สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 38สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ 39สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 40กรมการข้าว 41กรมหม่อนไหม 42กรมฝนหลวง 15สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา 16กรมพลศึกษา 17กรมการท่องเที่ยว 18สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 19กรมเจ้าท่า 20กรมการขนส่งทางบก 21กรมการบินพลเรือน 22กรมทางหลวง 23กรมทางหลวงชนบท 24สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร 25สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 26กรมอุตุนิยมวิทยา 27สำนักงานสถิติแห่งชาติ 53สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 54กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 55กรมธุรกิจพลังงาน 56กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน 57สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 58สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 59กรมการปกครอง 60กรมการพัฒนาชุมชน 61กรมที่ดิน 62กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 63กรมโยธาธิการและผังเมือง 64กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 65สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 66กรมการค้าต่างประเทศ 67กรมการค้าภายใน 68กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 79กรมทรัพย์สินทางปัญญา 70กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 71กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 72สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 73กรมคุมประพฤติ 74กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 75กรมบังคับคดี 76กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 77กรมราชทัณฑ์ 78กรมสอบสวนคดีพิเศษ 79สำนักงานกิจการยุติธรรม 80สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 81สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด 82สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 83สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 84กรมการจัดหางาน 85กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 86กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 87สำนักงานประกันสังคม 88สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 89กรมการศาสนา 90กรมศิลปากร 91กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 92สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 96สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 97กรมการแพทย์ 98กรมควบคุมโรค 99กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก 100กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 101กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 102กรมสุขภาพจิต 103กรมอนามัย 104สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 93สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 94กรมวิทยาศาสตร์บริการ 95สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 105สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 106กรมโรงงานอุตสาหกรรม 107กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 108กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 109สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 110สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 111สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 112สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 113สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค 114กรมประชาสัมพันธ์ 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมิน คุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก70 การประเมิน ประสิทธิผล (60) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (60) การประเมิน คุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้ นำน้ำหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน30 การประเมิน ประสิทธิภาพ (20) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (10) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ (5)(5) รวม100 1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 หลักการ 1.สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัลให้ กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. (รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน) ดังนี้ กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สำนักนายกรัฐมตรี ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 11 ส่วนราชการ ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง 9 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด กห. 6 ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด ศธ. 5 ส่วนราชการ 2.สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัด ทำคำรับรองในระดับกรม (จำนวน 114 ส่วนราชการ) 3.กระทรวง/ส่วนราชการ (จำนวน 49 หน่วยงาน ) รายงานผล ผ่านระบบ e-SAR ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 4.ตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ (รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม) หาก ตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ จะถูก กำหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor 5.ตัวชี้วัดระดับกรมที่สำคัญและสะท้อนต่อบทบาทภารกิจของ กระทรวงต้องนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงด้วย 6.ตัวชี้วัดในมิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผลควรมี ไม่น้อยกว่า 5 ตัวชี้วัด 8 ระดับ กระทรวง 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

9 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 หลักการ (ต่อ) 7.ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน ประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง 8.ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) โดยจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการฯ ของกระทรวงและส่วนราชการ เฉพาะระดับ Impact Joint KPIs และ Outcome Joint KPIs หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็นเจ้าภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs และยังเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ Outcome Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองอีก 9.ตัวชี้วัดที่ 2 - 7 เป็นตัวชี้วัดระดับกรม โดยกระทรวงรับ ผลคะแนนเฉลี่ยของกรม 9 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ) 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

10 10 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมกับกระทรวงในการจัดทำ ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้  ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับส่วนราชการระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ว่า ผู้แทนกระทรวงทั้งหมดเห็นด้วยกับการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง และให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพใน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม  สำนักงาน ก.พ.ร. ให้กระทรวงนำเสนอร่างตัวชี้วัดของกระทรวงและ Joint KPIs ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  การประชุมระดมสมอง (Workshop) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานกลาง เป็นต้น ก่อนการเจรจา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ว่า ควรมีการปรับปรุงจากที่กำหนดไว้ในปี 2557 และมีการหารือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการกำหนดตัวชี้วัด 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

11 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ กระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65) การประเมิน คุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนว ทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กรม/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (65) การประเมิน คุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 11 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

12 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (65) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนัก ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (5)(5) มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ (5)(5) การพัฒนาองค์การ (10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5) 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน (5)(5) รวม100 หลักการ 1.สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพจัดทำ คำรับรองในระดับกรม (จำนวน 114 ส่วนราชการ) โดย สำนักงาน ก.พ.ร. จะรับพิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ เฉพาะตัวชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่ มีเจ้าภาพ 2.กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สำนักนายกฯ) โดย ปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดทำคำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัล ให้กับกรม/ส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วน ราชการ) ตามแนวทางการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ยกเว้นตัวชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพ) 3.กรมและส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วน ราชการ) รายงานผลผ่านระบบ e-SAR ตามปฏิทินที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 4.กรม/ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนและ ปฏิทินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 5.กำหนดตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ระดับ Outcome JKPI และ Output JKPI ในคำรับรองฯ ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 6.ตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม) หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผล ได้ภายในปีงบประมาณ จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor 12 ระดับกรม (114 ส่วน ราชการ) 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

13 ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กระทรวงตามแนวทางการ ขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงและ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 1.1……………………… 1.2……………………. 1.3…………………… 1.4………………………….. 1.5………………………….. 1.6…………………… 1.X…………….. (65) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ กระทรวงตามแนวทางการ ขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง 1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 1.X …………….. (65) 13 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยังกรม ให้ถ่ายทอดเฉพาะกรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการกำหนดน้ำหนักเป็นไปตามความเหมาะสม กรมเลือกตัวชี้วัด เฉพาะที่กรมมี ส่วนเกี่ยวข้อง X1 Y1 X2 Y2 1.4 แนวทางการเชื่อมโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงไปยังกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับกรม (114 ส่วน ราชการ) 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

14 ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 1.1……………………… 1.2……………………. 1.3…………………… 1.4………………………….. 1.5………………………….. 1.X………………….. (65) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (65) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ภารกิจหลักของสำนักงาน ปลัดกระทรวง 1.1 ระดับความสำเร็จในการ บูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวม ของกระทรวง 1.2 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ สป. 1.X …………….. (65) 20 - 30 สำนักงานปลัดฯ วัดตัวชี้วัด กระทรวง ทุกตัวชี้วัด การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงทุกตัวไปเป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง ให้กำหนดน้ำหนักระหว่าง 20 - 30 ระดับกรม (114 ส่วน ราชการ) 14 1. หลักการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

15 ปลายน้ำ กลางน้ำ ต้นน้ำ Output JKPI:.... กรม.... Joint KPIs เรื่อง.................. Outcome JKPIs Output JKPIs Impact JKPIs กระทรวง.... (กรม) Outcome JKPI:...... Output JKPI:.... กรม.... Output JKPI:.... กรม.... Impact JKPIs: ผลสัมฤทธิ์ 15 กระทรวง... (กรม) กระทรวง.... (กรม) 2. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 2.1 การกำหนด Joint KPIs 3 ระดับ จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ใน คำรับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง น้ำหนัก แล้วแต่ความเหมาะสม หลักการ Joint KPIs หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็นเจ้าภาพหลักระดับ Impact Joint KPIs หากเป็นเจ้าภาพหลักในระดับ Outcome Joint KPIs ไม่ต้องวัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองฯ อีก จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ใน คำรับรองฯ เฉพาะกระทรวง/ส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละ Chain น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม และ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังคำรับรองฯ ระดับ กรม ตามหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Joint KPIs ใน คำรับรองฯ ระดับกรม น้ำหนักแล้วแต่ ความเหมาะสม เจ้าภาพหลัก: กระทรวง..............

16 16 Joint KPIs: การท่องเที่ยว หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา KPI : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวให้มี ศักยภาพเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว กก., กรมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น มท.,กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ทส.) KPI : ปรับปรุงป้ายบอก ทาง ป้ายสื่อ ความหมายให้ ครอบคลุมแหล่ง ท่องเที่ยว เป็นระบบ เดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลัก สากล (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท คค ) KPI รายได้จากการถ่าย ทำภาพยนตร์ ต่างประเทศใน ประเทศ ไทย (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ความสำเร็จในการ รับรองมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการพัฒนา ให้ได้ มาตรฐานสากล (กรมศิลปากร วธ.) KPI : ความสำเร็จของ การพัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ (กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวให้มีขีด ความสามารถใน การแข่งขัน (สป., กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : พัฒนามาตรฐาน สปา และนวดแผน ไทย (กรมการ ท่องเที่ยว กก.) KPI : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิส ติกส์ เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว (กรม ทางหลวง กรม ทางหลวงชนบท คค.) KPI : สนับสนุนให้เกิด การลงทุนของ ภาคเอกชนในการ เปิดเส้นทางการ บินใหม่ๆ (กรมการ บินพลเรือน คค.) KPI พ.ร.บ.จัดตั้งศาล ท่องเที่ยว ผ่าน รัฐสภา (สป.กก.) KPI ตำรวจท่องเที่ยว ได้รับการยกระดับ เป็นกองบัญชาการ (ตร.,กก.) KPI : จำนวนข้อร้องเรียน ของนักท่องเที่ยวที่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ (ตร.) KPI : ร้อยละข้อร้องเรียน เกี่ยวกับผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ที่ ดำเนินการจนเป็นที่ ยุติ (กรมการ ท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละ ความสำเร็จในการ กำหนดมาตรการ ป้องกัน ดูแล รักษาความ ปลอดภัยทางการ ท่องเที่ยวให้มีการ บังคับใช้ บทลงโทษตาม กฎหมาย (สป. กรมการท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนา ระบบงานตรวจลง ตราแบบ Online (E-Visa) (กรมการ กงสุล กต.) KPI : ร้อยละ ความสำเร็จของ การให้บริการฟรี wi-fi ในสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญ (กรมการ ท่องเที่ยว กก.) จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวที่ได้รับ มาตรฐาน ร้อยละความเชื่อมั่นใน สินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวของ ไทยที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน ก. ท่องเที่ยวฯ (กรมการท่องเที่ยว) อันดับขีด ความสามารถด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว (TTCI)* ร้อยละความพึง พอใจของ นักท่องเที่ยวในการ กลับมาเที่ยวใหม่ อันดับขีด ความสามารถด้าน กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว (TTCI)* 3. การพัฒนา โลจิสติกส์รอง รับการ ท่องเที่ยว 1. การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว 2. การพัฒนา สินค้าและ บริการด้าน ท่องเที่ยว 5. การอำนวย ความสะดวก นักท่องเที่ยว 4. การสร้าง ความเชื่อมั่น รายได้จากการ ท่องเที่ยว 2.00 ล้านล้าน บาท ส่วนแบ่งการตลาด รายได้จากการ ท่องเที่ยวของไทย เทียบกับประเทศ คู่แข่งที่สำคัญ 6. การส่งเสริม ตลาด ท่องเที่ยว KPI จำนวนนักท่องเที่ยว กลุ่มคุณภาพ เพิ่มขึ้น (กรมการ ท่องเที่ยว ททท. กก.,อพท. สสปน. นร. KPI ร้อยละการรับรู้ของ นักท่องเที่ยวต่อ สินค้าและบริการ ของไทย (กรมการ ท่องเที่ยว กก.) KPI : ร้อยละ ความสำเร็จของ การส่งเสริมการ จัดทำข้อมูลการ ท่องเที่ยว ออนไลน์ และการ เชื่อมบริการต่างๆ ด้านการ ท่องเที่ยวทางเว็บ ไซด์ (กรมการ ท่องเที่ยว ททท. กก.) KPI : ความสำเร็จในการ ส่งเสริมโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม การขายผ่านสื่อทุก ช่องทางอย่าง ต่อเนื่อง (กรมการ ท่องเที่ยว ททท. กก.) Outcome JKPIs Output JKPIs Impact JKPIs จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Impact Joint KPIs ในคำรับรองฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา น้ำหนักแล้วแต่ความเหมาะสม จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Outcome Joint KPIs ในคำรับรองฯ กระทรวงคมนาคม น้ำหนักแล้วแต่ ความเหมาะสม และกระทรวง ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังคำรับรองฯ กรมทางหลวงและกรมทางหลวง ชนบทที่เกี่ยวข้อง จะถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด Output Joint KPIs ในคำรับรองฯ ระดับ กรม เช่น กรมการท่องเที่ยว กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง กรมทางหลวง กรมทางหลวง ชนบท กรมศิลปากร ฯลฯ น้ำหนัก แล้วแต่ความเหมาะสม ตัวอย่าง ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. ท่องเที่ยวฯ (สำนักงานปลัดกระทรวง) ก. คมนาคม (ทล., ทช.) 2. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

17 17 เรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเจ้าภาพหมายเหตุ 1. ส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)Joint 57 2. SMEsก.อุตสาหกรรม*Joint 57 3. Green City / Green Societyก.ทรัพย์ฯJoint 57 4. National Single Window: NSWก.คลังJoint 57 5. Doing Businessสำนักงาน ก.พ.ร.Joint 57 แผนบูรณาการของ คสช. ประจำปี 2558เจ้าภาพหมายเหตุ 1. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดก.ยุติธรรม (ปปส.)Joint 56 2. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ก.การพัฒนาสังคมฯKPI ก.แรงงาน ปี 57 3. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการก.การท่องเที่ยวฯJoint 57 4. การดำเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียนก.พาณิชย์Joint 57 5. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตก.การพัฒนาสังคมฯJoint 57 6. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สมช.Joint 57 คำสั่ง คสช. มอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเจ้าภาพหมายเหตุ 1. Zoningก.เกษตรฯJoint 57 2. ครัวไทยสู่ครัวโลกก.อุตสาหกรรรมJoint 56 3. การพัฒนามาตราฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่ มาตรฐาน Primary GMP ก.สาธารณสุข ส่วนราชการเสนอเจ้าภาพหมายเหตุ 1. การป้องกันปัญหาโรคเอดส์ก.สาธารณสุขJoint 54 – 55 2. อุบัติภัยทางถนนก.มหาดไทยJoint 53 – 55 3. OTOPก.มหาดไทยJoint 57 4. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติสมช. 2.2 ร่าง Joint KPIs ปี 2558 (18 เรื่อง) หมายเหตุ : Joint KPIs ปี 2557 ที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่1.การปฏิรูปการศึกษา2. การปฏิรูปแรงงานและอาชีวศึกษา 3. การคุ้มครองทางสังคม (OSCC) 2. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

18 18 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (National ICT Integration) 2. ด้านการประเมิน คุณภาพ SLA – Service Level Agreement (ถ้ามี) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ ดำเนินงานของหน่วยงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การประหยัดพลังงาน การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สำนักงาน ก.พ.ร. เจ้าภาพตัวชี้วัด หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และการประเมินผล ตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปผลคะแนนตัวชี้วัด โดยประสานข้อมูลร่วมกับกองติดตามและประเมินผลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. 3. ด้านการประเมิน ประสิทธิภาพ 4. ด้านการพัฒนา องค์การ 3. เจ้าภาพตัวชี้วัด สำนักงาน ก.พ.ร.

19 สำนักงาน ก.พ.ร. จ่ายเงินรางวัลฯ เป็นรายกระทรวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด ปลัดกระทรวงฯ จ่ายเงินรางวัลฯ ให้แต่ละกรม ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทาง ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด กรม A1 = 3.7920 กรม A2 = 3.8536 กรม A3 = 4.0127 กรม A4 = 3.6531 กระทรวง (17 กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี) โดย ปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดทำคำรับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัล ให้กรม/ส่วนราชการในสังกัด (จำนวน 114 ส่วนราชการ) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองฯ เป็นรายกระทรวง และส่วนราชการ (จำนวน 49 ส่วนราชการ) 19  17 กระทรวง และสำนักนายกรัฐมนตรี  ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในสังกัด กห. และ ศธ. (31 ส่วนราชการ) ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ กรอบการประเมินผล 2558 น้ำหนัก (%) คะแนน มิติภายนอก75 การประเมิน ประสิทธิผล (60) 1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน ยุทธศาสตร์กระทรวงส่วนราชการ และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) (65)3.5000 การประเมิน คุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้นำน้ำหนักไปไว้ ที่ตัวชี้วัดที่ 1 (10)4.3170 มิติภายใน25 การประเมิน ประสิทธิภาพ (20) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5)4.4226 5. การประหยัดพลังงาน(5)(5)3.9514 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภาครัฐ (5)(5)3.9565 การพัฒนา องค์การ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) (5)(5)3.9565 8. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ (5)(5)3.8055 รวม1003.7525 4. การจ่ายเงินรางวัล

20 20 Workshop ครั้งที่ 1 และ 2 (22 คณะ) Deliverable KPIs รายกระทรวง Joint KPIs ของแต่ละกระทรวง Stakeholder กรรมการเจรจา ข้อตกลงฯ สศช. สงป. ก.พ.ร. ประชาสังคม Workshop ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน เช่น สภา อุตฯ สภาหอการค้า กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กระทรวง หน่วยงานใน กำกับของรัฐ คณะที่ 1 1.สำนักนายกรัฐมนตรี 2.สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ 3.ราชบัณฑิตยสถาน 4.สำนักงาน กปร. 5.สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ คณะที่ 2 ก. การคลัง คณะที่ 3 ก. การต่างประเทศ คณะที่ 4 ก. การท่องเที่ยวฯ คณะที่ 5 ก. การพัฒนาสังคมฯ คณะที่ 6 ก. เกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 7 ก. คมนาคม คณะที่ 8 ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ คณะที่ 9 ก. เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร คณะที่ 10 ก. พลังงาน คณะที่ 11 ก. พาณิชย์ คณะที่ 12 ก. มหาดไทย คณะที่ 13 1.ก. ยุติธรรม 2.สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน คณะที่ 14 ก. แรงงาน คณะที่ 15 ก. วัฒนธรรม คณะที่ 16 ก. วิทยาศาสตร์ฯ คณะที่ 17 ก. สาธารณสุข คณะที่ 18 1.ก. อุตสาหกรรม 2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน คณะที่ 19 1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2.กองบัญชาการกองทัพไทย 3.กองทัพบก 4.กองทัพเรือ 5.กองทัพอากาศ 6.กรมราชองครักษ์ คณะที่ 20 1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3.สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา 4.สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา 5.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะที่ 21 1.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3.กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร 4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะที่ 22 1.สำนักงบประมาณ 2.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน 4.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ 6.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5. วิธีการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

21 21 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop ครั้งที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำ Workshop ครั้งที่ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอตัวชี้วัดให้ ส่วนราชการ เจรจานอกรอบกับ คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลส่วนราชการ เจรจาจริงกับคณะกรรมการ เจรจาข้อตกลงและประเมินผล ส่วนราชการ จัดทำ คำรับรองฯ กระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย กระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย รัฐมนตรี/ปลัดฯ/ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานฝ่าย ส่วนราชการ (ถ้ามี) สำนักงาน ก.พ.ร. ยกร่าง ตัวชี้วัด และ Joint KPIs (กรณีที่ไม่มี ปัญหา) ส่วนราชการเสนอ ร่างตัวชี้วัด (ภายใน 31 ก.ค. 57) กระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการเจรจาฯ (10 ก.ย. 57) จัดประชุม Joint KPIs ใน แต่ละเรื่องระหว่างเจ้าภาพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะเรื่องที่มีประเด็นปัญหา) กรณีส่งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรณีกระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย 5. วิธีการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด้วย กรณีกระทรวง/ ส่วนราชการเห็นด้วย

22 22 6.1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง 1.กรรมการ ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 2.เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ 3.ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3-5 คนเป็นกรรมการ 1.พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดของส่วนราชการ ระดับกระทรวง 2.เจรจาข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ น้ำหนักของตัวชี้วัด 3.เจรจาข้อตกลงความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดในบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ Joint KPIs 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย แต่งตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. จำนวน 22 คณะ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ 6. คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ)

23 23 6.2. คณะกรรมการอุทธรณ์ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ 1.กรรมการ ก.พ.ร./ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 2.รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 3.ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4-7 คนเป็นกรรมการ 4.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.จำนวน 2 ท่านเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 1.พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา 2.พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักของตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย ระดับ กระทรวง/ ส่วนราชการ (49 ส่วนราชการ) 6. คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

24 6. 3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรม กระทรวง....(ระบุชื่อ)........ 1.ปลัดกระทรวง เป็นประธานกรรมการ 2.รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 3.ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 4.ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นกรรมการ 5.หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการ 1.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พิจารณาอุทธรณ์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรม/ ส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 2.เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/ สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI กับส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวง 3.พิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนัก เฉพาะตัวชี้วัดตาม ภารกิจหลักของกรม/สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI ของ ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง 4.ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง และประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเฉพาะตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม/สำนักงานปลัดกระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ระดับ Output JKPI ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง/ปลัดสำนักนายกประธาน ก.พ.ร. (17 กระทรวง และ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ระดับกรม (114 ส่วน ราชการ) 24 6. คณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)

25 25 7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สิงหาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559

26 26 กิจกรรมรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. – 30 มิ.ย.) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) 1.ส่วนราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองฯ โดยกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-SAR CARD บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558) (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หาก ส่งช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลด คะแนน 0.0500 คะแนนของคะแนน รวมทั้งหมด ยกเว้นองค์การมหาชน) 2.ส่วนราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนส่งรายงานผลการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report) ไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร.  (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หาก ส่งช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลด คะแนน 0.0500 คะแนนของคะแนน รวมทั้งหมด ยกเว้นองค์การมหาชน) 3.ส่วนราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การมหาชนส่งคำขออุทธรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนัก ของตัวชี้วัดไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558)  (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558) 4.สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วน ราชการ/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด องค์การ มหาชน (Site visit)  (องค์การมหาชนติดตามฯ พฤษภาคม-มิถุนายน 2558)  องค์การมหาชน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ส่วนราชการ (ธันวาคม – มกราคม) กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (มกราคม – กุมภาพันธ์ ) 7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

27 2559 27 การจัดทำคำ รับรอง ปี 58 การติดตาม และประเมินผล ปี 57 การจัดสรรเงิน รางวัล ปี 56 2 1 3 กิจกรรม 2558 มิยกคตคพยธคมคกพมีคเมยพคกคสคกยตคพยธคมคกพมีค 2557 2. จัดทำคำรับรอง 3. ติดตามความก้าวหน้า รายงาน e-SAR รอบ 9 เดือน รายงาน e-SAR รอบ 12 เดือน รายงาน e-SAR รอบ 9 เดือน ทักท้วงคะแนน ออกผลคะแนน+เงินรางวัล พิจารณาอุทธรณ์ (รอบแรก) รายงาน e-SAR รอบ 12 เดือน พิจารณาอุทธรณ์ (รอบสุดท้าย) Site visit ส่วนราชการ ทักท้วง คะแนน ออกผลคะแนน+เงินรางวัล พิจารณาอุทธรณ์ (รอบแรก) เอาข้อมูล เข้าสู่ e-SAR เปิดระบบ e-SAR ส่วนราชการลงนามคำรับรอง ผลการดำเนินงาน ปี 2557 เสนอกรอบ อกพร แจ้งให้ส่วนราชการเสนอ KPIs แจ้งเจ้าภาพตัวชี้วัดส่งรายละเอียด แจ้งกรอบและ KPI บังคับ เสนอ คสช. LAB ครั้งที่1 LAB ครั้งที่2 เจรจานอกรอบ (ถ้ามี) เจรจาจริง 4. ประเมินผล และเงินรางวัล รายงาน e-SAR รอบ 6 เดือน พิจารณาอุทธรณ์ (รอบสุดท้าย) Site visit ส่วนราชการ ทักท้วงคะแนน ออกผลคะแนน+เงินรางวัล 1. กรอบคำรับรอง กยสคมิย 27 7.ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

28 MAKE SIMPLE BE MODERN www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google