งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง ดร.จรวยพร ธรณินทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง ดร.จรวยพร ธรณินทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง ดร.จรวยพร ธรณินทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.

2 บทบาทประจำของผู้บริหาร บทบาทประจำของผู้บริหาร 1. เป็นภาพลักษณ์องค์กร 1. เป็นภาพลักษณ์องค์กร 2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3. หน้าที่ปกติของผู้บริหาร 3. หน้าที่ปกติของผู้บริหาร - วางแผน/การจัดการการเงิน/ สั่งให้ลงมือทำ/ ประสานงาน / กำกับ ติดตาม /รายงาน - วางแผน/การจัดการการเงิน/ สั่งให้ลงมือทำ/ ประสานงาน / กำกับ ติดตาม /รายงาน 4. แก้ปัญหา 4. แก้ปัญหา 2

3 10ทักษะขั้นพื้นฐานการจัดการยุคใหม่ สำหรับผู้บริหาร 1. การวางยุทธศาสตร์และกำหนดโครงการ 1. การวางยุทธศาสตร์และกำหนดโครงการ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การบริหารการเงิน ตามกฎระเบียบ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การบริหารการเงิน ตามกฎระเบียบ 3. งานบริหารบุคคลที่ครบวงจร ตั้งแต่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และ การพัฒนาตลอดการทำงาน 3. งานบริหารบุคคลที่ครบวงจร ตั้งแต่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และ การพัฒนาตลอดการทำงาน 4.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัด การศึกษา 4.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัด การศึกษา 5.ทักษะในการจัดการประชุม 5.ทักษะในการจัดการประชุม

4 10ทักษะขั้นพื้นฐานการจัดการยุคใหม่ 6. ทักษะการประเมินความสำเร็จของโครงการ 6. ทักษะการประเมินความสำเร็จของโครงการ 7. การเขียนรายงาน การสรุปวิเคราะห์ การเสนอ โครงการขนาดใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 7. การเขียนรายงาน การสรุปวิเคราะห์ การเสนอ โครงการขนาดใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี 8. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน 8. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน 9. การนำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความ เข้มแข็งของทีมงาน 9. การนำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความ เข้มแข็งของทีมงาน 10.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพ และความเสี่ยง 10.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพ และความเสี่ยง

5 อีก10ทักษะขั้นก้าวหน้าของการจัดการยุคใหม่ 11.การบริการลูกค้า(Customer Service ) 11.การบริการลูกค้า(Customer Service ) 12. ระบบการเป็นผู้จัดบริการ(Service Providers) 12. ระบบการเป็นผู้จัดบริการ(Service Providers) 13. แผนการตลาด (Marketing) 13. แผนการตลาด (Marketing) 14. การจัดการงานโฆษณาและสร้าง ภาพลักษณ์ (Public Branding) 14. การจัดการงานโฆษณาและสร้าง ภาพลักษณ์ (Public Branding) กำลังคนที่ตลาดต้องการ 15. การผลิตกำลังคนที่ตลาดต้องการ

6 อีก10ทักษะขั้นก้าวหน้าของการจัดการยุคใหม่ 16. การสร้างเครือข่าย(Net Working) 16. การสร้างเครือข่าย(Net Working) 17. ทักษะการนำเสนอและขายแนวคิด ( Public Convincing and Presentations) 17. ทักษะการนำเสนอและขายแนวคิด ( Public Convincing and Presentations) 18. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ( Strategic Road Mapping) 18. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ( Strategic Road Mapping) 19. การบริหารในรูปคณะกรรมการ 19. การบริหารในรูปคณะกรรมการ 20. การบริหารความสำเร็ จ 20. การบริหารความสำเร็ จ

7 3. การจัดการองค์กร ( Control & complexity) 1. มีหลักการ ( Principle) หลักคิด การจัดการ ยุคใหม่ที่ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ 2. การแข่งขัน (Competition) 4. การเป็นผู้นำ ( Leadership) 5. การตลาด ( Market) 6. โลกาภิวัตน์ (the World) 3

8 ต้องสร้าง SMART TEAM การคิดวิเคราะห์ บริการที่ดี โปร่งใสจริงใจ ความร่วมแรงร่วมใจ จริยธรรมการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทันโลก ทันโลก ตัดสินด้วยความสามารถ ( ยุทธพล ) 4

9 ทักษะการจัดการยุคใหม่ที่ หัวหน้างานต้องเรียนรู้ การบริหารด้วย Balanced Score Card การบริหารด้วย Balanced Score Card การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การทำจากต้นแบบBest Practice การทำจากต้นแบบBest Practice การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การถอดรหัสสู่การขยายผล การถอดรหัสสู่การขยายผล การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม 5

10 การบริหารด้วย Balanced Score Card ระบบ บริหารที่ มุ่ง ประสิทธิภ าพผลงาน มีเครื่องมือ สื่อสาร ระบบ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Balanced Score Card 6

11 ลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือBSC มีการกำหนดทิศทางองค์กรในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ มีการถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ลงสู่ ภาคปฏิบัติ มีการถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ลงสู่ ภาคปฏิบัติ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการจัดทำ Scorecard และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ มีการจัดทำ Scorecard และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ มีการวัดผลและรายงานผล มีการวัดผลและรายงานผล มีการนำผลมาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง มีการนำผลมาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 7

12 มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุความสำเร็จ ด้านการเงิน องค์กรควร มีผลการดำเนินงาน อย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการเรียนรู้และ เติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำ อย่างไรองค์กรจึงจะมี ความสามารถที่จะเปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านลูกค้า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะ ตอบสนองลูกค้า อย่างไร วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการบริหารงาน ภายใน เพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้น และลูกค้า กระบวนการ บริหารอะไรที่เป็นเลิศ วิสัยทั ศน์ และ กล ยุทธ์ วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม ที่มา : Kaplan & Norton ในการสร้างเครื่องมือ วัดผลองค์กร องค์กร จะต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์ (Objectives) การวัด (Measures) เป้า (Targets) และการ ริเริ่มดำเนินการ Initiative 8

13 BSC PROJECT PLAN กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์ หาความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร หาความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร อบรมคณะทำงาน อบรมคณะทำงาน จัดทำแผนงาน โครงการ และ แผนงานสื่อสาร จัดทำแผนงาน โครงการ และ แผนงานสื่อสาร สร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจในหมู่พนักงาน สร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจในหมู่พนักงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์กร รวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์กร สัมมนาผู้บริหารเพื่อทบทวนทิศทางขององค์กร สัมมนาผู้บริหารเพื่อทบทวนทิศทางขององค์กร สัมมนาผู้บริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด สัมมนาผู้บริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 10

14 FORD BEST PRACTICE REPLICATION PROCESS คณะทำงานเสนอ แนวปฏิบัติต่อผู้ ประสานงานกลาง ตัดสินใจเลือกแนว ปฏิบัติ / เพ็ชร จัดทำเกณฑ์ คัดเลือกเสนอ ทุกหน่วย เกี่ยวข้อง 1. สะสมแนวปฺฏิบัติที่พิสูจน์ดีแล้ว 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คณะทำงานแต่ละจุด วิเคราะห์ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คณะตัดสินใจ หากตก ลงจะทำเมื่อไร หากไม่ เพราะเหตุใด 3. จัดการกระบวนการทำงาน TO DO 30 Days! JAN FEB MAR ผู้ประสานงานแจ้ง กลับการดัดสินใจผ่าน อีเมล์และเว็บ ตัด ข้อด้อยทิ้งไป คณะทำงานสรุปข้อมูลให้ คณะผู้บริหารเพื่อสรุป ภาพรวมและลงมือปฏิบัติ ทุกคนยอมรับ ผลงาน IN RECOGNITION OF REPLICATING HIGH VALUE IDEAS 11 แจ้งสิ่งที่เลือกปฏิบัติให้ทุกหน่วยโดย มีผู้ประสานและใช้อีเมล์และเว็บ

15 การบริหารโดยใช้ต้นแบบ BEST PRACTICE การบริหารโดยใช้ต้นแบบ BEST PRACTICE 1. สะสมแนวปฺฏิบัติที่ได้พิสูจน์ว่าดีแล้ว 1. สะสมแนวปฺฏิบัติที่ได้พิสูจน์ว่าดีแล้ว -คณะทำงานเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้ประสานงานกลาง -คณะทำงานเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้ประสานงานกลาง -จัดทำเกณฑ์คัดเลือกเสนอทุกหน่วยเกี่ยวข้อง -จัดทำเกณฑ์คัดเลือกเสนอทุกหน่วยเกี่ยวข้อง -ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติ/ เพชร -ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติ/ เพชร 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ - แจ้งสิ่งที่เลือกโดยมีผู้ประสานงานซึ่งสื่อสารให้ทุกคนรู้ - แจ้งสิ่งที่เลือกโดยมีผู้ประสานงานซึ่งสื่อสารให้ทุกคนรู้ - คณะทำงานแต่ละจุดวิเคราะห์สิ่งที่ต้องปฏิบัติ - คณะทำงานแต่ละจุดวิเคราะห์สิ่งที่ต้องปฏิบัติ - คณะตัดสินใจ หากตกลงต้องตอบจะทำเมื่อไร หากไม่ต้องตอบ เพราะเหตุใด - คณะตัดสินใจ หากตกลงต้องตอบจะทำเมื่อไร หากไม่ต้องตอบ เพราะเหตุใด 3. จัดการกระบวนการทำงาน 3. จัดการกระบวนการทำงาน - ผู้ประสานงานแจ้งกลับการดัดสินใจผ่านอีเมล์และเว็บ ตัดข้อด้อย ทิ้งไป - ผู้ประสานงานแจ้งกลับการดัดสินใจผ่านอีเมล์และเว็บ ตัดข้อด้อย ทิ้งไป - คณะทำงานสรุปข้อมูลให้คณะผู้บริหารเพื่อสรุปภาพรวมและลง มือปฏิบัติ - คณะทำงานสรุปข้อมูลให้คณะผู้บริหารเพื่อสรุปภาพรวมและลง มือปฏิบัติ - ทุกคนยอมรับผลงาน - ทุกคนยอมรับผลงาน 12

16 การสร้างเครือข่าย ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง / ทำ บัญชีเว็บ ทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง / ทำ บัญชีเว็บ ไปเยี่ยมศึกษาดูงานแลกข้อมูลซึ่งกันและกัน ไปเยี่ยมศึกษาดูงานแลกข้อมูลซึ่งกันและกัน บทบาทผู้ให้และผู้รับทุนสนับสนุน บทบาทผู้ให้และผู้รับทุนสนับสนุน ขอใช้เป็นแหล่งวิชาการหรือฝึกอบรม ขอใช้เป็นแหล่งวิชาการหรือฝึกอบรม มีกลุ่มเครือข่ายแม่ข่ายลูกข่าย มีกลุ่มเครือข่ายแม่ข่ายลูกข่าย ทำโครงการร่วมกันตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน ทำโครงการร่วมกันตามเงื่อนไขที่ตกลง กัน 13

17 การสร้างยุทธศาสตร์: ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ที่นิยม ผลักเป็นวาระแห่งชาติ ผลักเป็นวาระแห่งชาติ สร้างเครือข่าย หาตัวช่วย สร้างเครือข่าย หาตัวช่วย ใช้การแก้ปัญหา/หน้าที่/พื้นที่/หรือ บูรณาการเป็นเทคนิกทำงาน ใช้การแก้ปัญหา/หน้าที่/พื้นที่/หรือ บูรณาการเป็นเทคนิกทำงาน ใช้การจัดการองค์ความรู้ทำข้อมูล เผยแพร่ รายงานความก้าวหน้า ใช้การจัดการองค์ความรู้ทำข้อมูล เผยแพร่ รายงานความก้าวหน้า ใช้กฎหมายบังคับ ใช้กฎหมายบังคับ ให้รางวัลจูงใจยกย่อง สร้างต้นแบบ ให้รางวัลจูงใจยกย่อง สร้างต้นแบบ 15

18 ตัวอย่างการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานของ องค์กรที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม ตัวอย่างการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานของ องค์กรที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม สสส. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาค/ไม่ทำ เองให้เงินคนอื่นมาช่วยทำ/กำหนดประเด็นสุขภาพชัดเจน/ใช้ กฎหมายมี พรบ.ทำให้ได้เงิน 2% จากภาษีการจำหน่ายสุราและ บุหรี่/มีระบบคณะกรรมการ 2 ชุด ถ่วงดุลกันคือ คณะกรรมการ บริหาร + คณะประเมิน สปสช. กำหนดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นรม.ให้ความสำคัญ/ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบที่ส่งผลประโยชน์ให้คนจำนวน มาก 16

19 25 ข้อแนะนำของ Jack Welch การสร้างภาวะผู้นำที่ดี ก. นำมากกว่าจัดการ: 1.แนะนำมากขึ้น 2.จัดการลดลง 3. วิสัยทัศน์ยาวไกล 4.ทำให้เป็นเรื่องง่าย 5. ลดพิธีที่เป็น ทางการ 6.ให้กำลังใจผู้อื่น 7.ยอมรับความจริง 8.มองการ เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส 9. เก็บเกี่ยวข้อเสนอดีๆจากทุกคน 10. ติดตามผล ก. นำมากกว่าจัดการ: 1.แนะนำมากขึ้น 2.จัดการลดลง 3. วิสัยทัศน์ยาวไกล 4.ทำให้เป็นเรื่องง่าย 5. ลดพิธีที่เป็น ทางการ 6.ให้กำลังใจผู้อื่น 7.ยอมรับความจริง 8.มองการ เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส 9. เก็บเกี่ยวข้อเสนอดีๆจากทุกคน 10. ติดตามผล ข. สร้างองค์กรที่ทุกคนชนะ: 11.ลดศักดินา 12. ขจัดสิ่งที่ ขวางหน้า 13.คุณค่าต้องมาก่อน 14.เป็นผู้นำที่พร้อมพัฒนา ตนเอง 15. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ข. สร้างองค์กรที่ทุกคนชนะ: 11.ลดศักดินา 12. ขจัดสิ่งที่ ขวางหน้า 13.คุณค่าต้องมาก่อน 14.เป็นผู้นำที่พร้อมพัฒนา ตนเอง 15. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ค. ครองใจผู้คน : 16. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 17. ให้โอกาสทุก คนในทีมได้ทำ 18.ยืดหยุ่น 19. มีความมั่นใจตนเอง 20. มี อารมณ์ขัน ค. ครองใจผู้คน : 16. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 17. ให้โอกาสทุก คนในทีมได้ทำ 18.ยืดหยุ่น 19. มีความมั่นใจตนเอง 20. มี อารมณ์ขัน ง. สร้างหน่วยงานให้เป็นผู้นำในวงการ: 21. องค์กรเป็น ผู้นำหมายเลข1 หรือ 2 ของวงการ 22. อยู่ด้วยคุณภาพ 23. เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ 24. ปรับตัวไปกับความรวดเร็ว 25. ทำตัวเรียบง่ายเหมือนอยู่องค์กรเล็กที่อ่อนน้อมรู้จักตน ง. สร้างหน่วยงานให้เป็นผู้นำในวงการ: 21. องค์กรเป็น ผู้นำหมายเลข1 หรือ 2 ของวงการ 22. อยู่ด้วยคุณภาพ 23. เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ 24. ปรับตัวไปกับความรวดเร็ว 25. ทำตัวเรียบง่ายเหมือนอยู่องค์กรเล็กที่อ่อนน้อมรู้จักตน 23

20 1. ถอดรหัสสูตรเรียนลัด ใช้กูรูเป็นครูสอน อ่านหนังสือ คือเปิดโลก เรียนรู้จากผู้อื่น

21 รู้คิดชีวิตสร้างได้ สมประสงค์ บุญยะชัย ซีอีโอกลุ่มอินทัช 1. พลังชีวิต : เลียนแบบไม่ลอกแบบ, สร้างปัจจัยความสำเร็จ, สร้างทางเลือก, หมั่นทบทวนเป้าหมาย, หาความสุขได้แต่ไม่ เบียดเบียน, เจ็บแล้วต้องจำ, ขี่คลื่นไม่ฝืน กระแส 2. ตั้งหลักคิด : ใช้แรงกดดัน, เป้าหมายที่ไปไม่ถึง, ทิ้งได้ แทนที่ไม่ได้, ขึ้นที่สูงให้ทำตัวเบา, ตกกระไดพลอยโจน 3. คุมจิตมั่น : ขอโทษขอบคุณไม่เป็นไร, รู้จักให้อภัยทั้ง ตนเองและผู้อื่น, คุมจิตของเรา, อย่าสร้างเรือนจำขัง ตนเอง, เรามีดีที่ตรงไหน, หมั่นตรวจสอบจิตของเรา 4. สร้างสรรค์วันดี : วันเดียวเท่านั้น, อย่าเซ็งชีวิต, การให้ คือการได้, โชคดีที่มีวันนี้

22 ต้นแบบ คิดลึกแบบคึกฤทธ์ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 12 รายการ 1 ) เกิดมาในในตระกูลอันสูง 2) บิดามารดาปลูกฝังอบรมมาดี 3) เป็นเลิศทางการศึกษา 4) เป็นผู้ใกล้ชิดสังคม 5) เป็นผู้มีเพื่อนมาก 6) ความห้าวหาญชอบทำงานใหญ่ 7) มีเมตตานุภาพแก่คนทั่วไป 8) ประพฤติตนเป็นผู้กระหายความรู้ 9) เรียนรู้ในหลายสาขาอาชีพ 10) ความยอดเยี่ยมเชิงภาษาและเจรจาได้จับใจ 11) ปฏิภาณเป็นเยี่ยมและเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน 12) มุ่งมั่นในเป้าหมายและยืดหยุ่นในวิธีการ

23 สงครามสร้างวีรบุรุษ 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง

24 “ต้องทำงานให้เหมาะกับตำแหน่ง มิใช่ เก่งทุกอย่าง ยกเว้นงานในหน้าที่ “ต้องทำงานให้เหมาะกับตำแหน่ง มิใช่ เก่งทุกอย่าง ยกเว้นงานในหน้าที่ ถ้าตำแหน่งเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ หน้าที่ก็ต้องเขียนข่าวได้ ถ้าตำแหน่งเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ หน้าที่ก็ต้องเขียนข่าวได้ หากเป็นหัวหน้าฝ่ายต้องทำโครงการได้ หากเป็นหัวหน้าฝ่ายต้องทำโครงการได้ ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนเองทำอะไร แล้วก็ ทำงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของ ตำแหน่ง” ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนเองทำอะไร แล้วก็ ทำงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของ ตำแหน่ง”

25 แบบทดสอบสมรรถนะและความก้าวหน้า 1.เราอยากเป็นอะไร และมีกี่ทางเลือก 2.มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งแค่ไหน 3. เคยทำโครงการสำคัญอะไรมาบ้าง 4. เคยได้รับคำชมเรื่องผลงานดีเด่นหรือไม่ 5.ใครคือคู่ต่อสู้ของเรา 6.มีตัวช่วย หรือตัวฉุด 7.มีความมุ่งมั่นและกำลังใจแค่ไหน 8.มีแผนปฏิบัติการของตนเองอย่างไร 9. ลงมือพัฒนาตนเองหรือยัง 10. มีวิธีทำงานที่ดีหรือยัง 11.เคยเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ 12. เล่มเกมการเมืองในสำนักงานเป็นหรือไม่

26 แม้ภาระดุจขุนเขา ผู้นำคือผู้กำกับ รับผิดชอบและยอมเสี่ยงเพื่อแก้ไขวิกฤติ 3. จะเป็นใหญ่ต้องรู้หน้าที่ และเล่นบทผู้กำกับการแสดง

27 ยิ่งสูง ยิ่งอ่อนน้อม “คนยิ่งตำแหน่งสูง ยิ่งจะต้องทำตัวให้มี เสน่ห์ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน “คนยิ่งตำแหน่งสูง ยิ่งจะต้องทำตัวให้มี เสน่ห์ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่หยิ่งยโสโอหัง จะไม่ได้รับการยอมรับ จากผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่หยิ่งยโสโอหัง จะไม่ได้รับการยอมรับ จากผู้ใต้บังคับบัญชา พยายามอย่าใช้อารมณ์ในการประชุมเป็น อันขาด” พยายามอย่าใช้อารมณ์ในการประชุมเป็น อันขาด”

28 สร้างความสำเร็จ ก่อนผิดพลาดพัง 1. ปักธงกำหนดเป้าหมาย หาความฝันและอยากของตัวเองให้เจอก่อน หาความฝันและอยากของตัวเองให้เจอก่อน วิเคราะห์ความชอบของตัวเอง วิเคราะห์ความชอบของตัวเอง ขีดกรอบเป้าที่มุ่งหมายและตีกรอบให้แคบลง ขีดกรอบเป้าที่มุ่งหมายและตีกรอบให้แคบลง ศึกษาข้อมูลเพื่อไปสู่เป้าหมาย ศึกษาข้อมูลเพื่อไปสู่เป้าหมาย ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย ควรจะมีเป้าหลักและเป้ารอง ควรจะมีเป้าหลักและเป้ารอง

29 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ (1) 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ (1) สร้างองค์ประกอบของความสำเร็จ (2) สร้างความสำเร็จในการทำงาน (3) ค้นหาศักยภาพ (1) สร้างองค์ประกอบของความสำเร็จ (1) สร้างองค์ประกอบของความสำเร็จ -ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัว -ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัว -ไม่ย่อท้อ แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ -ไม่ย่อท้อ แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ -รู้พลังที่มีอยู่ในตัว และใช้พลังในทางสร้างสรรค์ -รู้พลังที่มีอยู่ในตัว และใช้พลังในทางสร้างสรรค์ -ไม่ลังเลที่จะเลือกคนที่เก่งพอกัน เพื่อช่วยกันสร้าง ฐานะ -ไม่ลังเลที่จะเลือกคนที่เก่งพอกัน เพื่อช่วยกันสร้าง ฐานะ -กระตือรือร้นและรู้จักเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆอยู่เสมอ -กระตือรือร้นและรู้จักเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆอยู่เสมอ -เรียนรู้จากปรัชญาคำคมของบุคคลสำคัญทั่วโลก -เรียนรู้จากปรัชญาคำคมของบุคคลสำคัญทั่วโลก

30 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ ความสำเร็จ (2) สร้างความสำเร็จในการทำงาน (2) สร้างความสำเร็จในการทำงาน - ต้องสนุกสนานกับงานที่ทำ -ความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จลงไปด้วย -ความ เชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่เสมอ - ต้องสนุกสนานกับงานที่ทำ -ความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จลงไปด้วย -ความ เชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่เสมอ -มี ความคิด สร้างสรรค์ -การปรับตัวได้รวดเร็ว -มีทีท่าในทางบวก -ความมีระเบียบวินัย -ความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ -กล้าหาญที่จะเสี่ยง -มี ความคิด สร้างสรรค์ -การปรับตัวได้รวดเร็ว -มีทีท่าในทางบวก -ความมีระเบียบวินัย -ความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ -กล้าหาญที่จะเสี่ยง -สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

31 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ ความสำเร็จ เริ่มจากสำรวจตนเอง (3) ค้นหาศักยภาพโดยเริ่มจากสำรวจตนเอง เรียนจบด้านใด เอก อะไร ระดับใด เรียนจบด้านใด เอก อะไร ระดับใด เคยผ่านการฝึกงาน ทำงานในด้านใดมาบ้าง เขียนลงทั้งหมด ระยะเวลาสั้น หรือ part time ประสบการณ์ที่ได้จากการผ่านงานมาแล้วมี อะไรบ้าง เคยผ่านการฝึกงาน ทำงานในด้านใดมาบ้าง เขียนลงทั้งหมด ระยะเวลาสั้น หรือ part time ประสบการณ์ที่ได้จากการผ่านงานมาแล้วมี อะไรบ้าง มีความสนใจด้านหนึ่งด้านใดเป็นพิเศษ มีความสนใจด้านหนึ่งด้านใดเป็นพิเศษ รู้ และชำนาญด้านใดมากที่สุด เขียนจาก ชำนาญเรียงจากน้อยไปหามาก รู้ และชำนาญด้านใดมากที่สุด เขียนจาก ชำนาญเรียงจากน้อยไปหามาก ต้องการเงินเดือนเท่าไร และถ้าตนเองเป็น เจ้าของธุรกิจจะให้เงินเดือนตนเองเท่าไร อาทิตย์ละเท่าไร หรือชั่วโมงละเท่าไร ต้องการเงินเดือนเท่าไร และถ้าตนเองเป็น เจ้าของธุรกิจจะให้เงินเดือนตนเองเท่าไร อาทิตย์ละเท่าไร หรือชั่วโมงละเท่าไร

32 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ ความสำเร็จ เริ่มจากสำรวจตนเอง (3) ค้นหาศักยภาพเริ่มจากสำรวจตนเอง องค์กรแบบใดที่ต้องการทำงานให้ องค์กรแบบใดที่ต้องการทำงานให้ ชื่นชมการทำงานของผู้อื่นหรือไม่มีใครบ้าง ใน เรื่องใด ชื่นชมการทำงานของผู้อื่นหรือไม่มีใครบ้าง ใน เรื่องใด ชอบทำอะไรมากที่สุด ในช่วงวันหยุด ชอบทำอะไรมากที่สุด ในช่วงวันหยุด มีสิ่งใดบ้างที่บอกกับตนเองว่า "วันหนึ่งจะทำให้ได้ " มีสิ่งใดบ้างที่บอกกับตนเองว่า "วันหนึ่งจะทำให้ได้ " อยากทำงานวันละกี่ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง อยากทำงานวันละกี่ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์หรือไม่ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์หรือไม่ เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของภาคราชการใดแล้วบ้าง ภาคเอกชน ใดที่ยังไม่ได้เข้า เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของภาคราชการใดแล้วบ้าง ภาคเอกชน ใดที่ยังไม่ได้เข้า

33 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ ความสำเร็จ - ต่อ เริ่มจากสำรวจตนเอง (3) ค้นหาศักยภาพโดยเริ่มจากสำรวจตนเอง ค้นหาว่าท่านมีองค์ประกอบลักษณะนิสัยที่สำคัญ ต่อไปนี้ ค้นหาว่าท่านมีองค์ประกอบลักษณะนิสัยที่สำคัญ ต่อไปนี้ กระตือรือร้น กระตือรือร้น ลดความลังเลใจ ลดความลังเลใจ รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ มั่นคง มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ อุทิศตน อุทิศตน มีปัญญา มีปัญญา อ่อนโยน อ่อนโยน เรียบง่าย เรียบง่าย

34 3. ปรับวิธีทำงาน 1. ทำสิ่งที่ไม่อยากทำซะก่อน 2. พุ่งเป้าไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 3. มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน 4. ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง 5. ใช้วิธีลัดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ 6. ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ 7. บางครั้งโทรศัพท์ก็เร็วกว่า 8. เทคโนโลยีช่วยคุณได้ 9. จัดการพื้นที่ทำงานของคุณซะบ้าง 10. หากิจกรรมทำเมื่อมีเวลาว่าง 1. ทำสิ่งที่ไม่อยากทำซะก่อน 2. พุ่งเป้าไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 3. มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน 4. ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง 5. ใช้วิธีลัดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ 6. ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ 7. บางครั้งโทรศัพท์ก็เร็วกว่า 8. เทคโนโลยีช่วยคุณได้ 9. จัดการพื้นที่ทำงานของคุณซะบ้าง 10. หากิจกรรมทำเมื่อมีเวลาว่าง

35 4 กำจัดจุดอ่อน 1.คิดทางลบ คิดในทางบวก 1.คิดทางลบ คิดในทางบวก 2.ไม่มั่นใจตนเอง มีศรัทธาในตัวเอง 2.ไม่มั่นใจตนเอง มีศรัทธาในตัวเอง 3.ฝันเล็ก เฉื่อยชา ขอท้าคว้าฝัน 3.ฝันเล็ก เฉื่อยชา ขอท้าคว้าฝัน 4. ทำงานแล้วเครียด เริ่มต้นงานใหม่ทุกวัน ด้วยรอยยิ้มสดใส 4. ทำงานแล้วเครียด เริ่มต้นงานใหม่ทุกวัน ด้วยรอยยิ้มสดใส 5. ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ค้นหาบุคคล ต้นแบบ 5. ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ค้นหาบุคคล ต้นแบบ 6. ผิดพลาดบ่อย เรียนรู้จากความผิดพลาด 6. ผิดพลาดบ่อย เรียนรู้จากความผิดพลาด 7.สร้างศัตรู ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่า ๆ 7.สร้างศัตรู ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่า ๆ

36 5. ลงสนามแข่งขัน เข้าต่อสู้ 1. ตั้งเป้าหมายทุกวัน 2. เลิกผัดวันประกันพรุ่ง 3. บริหารเวลา ทุ่มเททำงานในช่วงที่ดีที่สุด เช่นช่วง 9.00-12.00 น 4. อย่าเสียเวลากับงานง่ายๆ 5. หามุมเงียบๆ ทำงาน 6. อ่านเยอะๆ เพิ่มไอเดีย 7. ใช้สัญชาตญาณทำงาน 8. เข้าประชุม เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ แก้ไข และแลกเปลี่ยนระบบ การทำงาน 1. ตั้งเป้าหมายทุกวัน 2. เลิกผัดวันประกันพรุ่ง 3. บริหารเวลา ทุ่มเททำงานในช่วงที่ดีที่สุด เช่นช่วง 9.00-12.00 น 4. อย่าเสียเวลากับงานง่ายๆ 5. หามุมเงียบๆ ทำงาน 6. อ่านเยอะๆ เพิ่มไอเดีย 7. ใช้สัญชาตญาณทำงาน 8. เข้าประชุม เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ แก้ไข และแลกเปลี่ยนระบบ การทำงาน

37 5. ลงสนามแข่งขัน เข้าต่อสู้ ( ต่อ ) 9. รู้จักปรับตัวทางการเมืองในสำนักงาน 9. รู้จักปรับตัวทางการเมืองในสำนักงาน 10. เพิ่มผลงานระดับสุดยอด 10. เพิ่มผลงานระดับสุดยอด 11. วิธีปกป้องตัวเอง จากข้อกล่าวหา ในที่ ทำงาน 11. วิธีปกป้องตัวเอง จากข้อกล่าวหา ในที่ ทำงาน 12. หากองเชียร์ 12. หากองเชียร์ 13. ประเมินตนเองและคู่แข่ง 13. ประเมินตนเองและคู่แข่ง

38 6. บริหารคนรอบข้าง ก. บริหารหัวหน้า ก. บริหารหัวหน้า 1. ยิ้มทักทายเวลานายเดินผ่าน 1. ยิ้มทักทายเวลานายเดินผ่าน 2. ทำเป็นขยันและยุ่งต่อหน้านาย 2. ทำเป็นขยันและยุ่งต่อหน้านาย 3. นำเสนอเวลาเข้าประชุม 3. นำเสนอเวลาเข้าประชุม 4. ไม่ลืมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับนาย 4. ไม่ลืมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับนาย 5. มาก่อนกลับหลังนาย 5. มาก่อนกลับหลังนาย 6. ชมนายแบบพองาม 6. ชมนายแบบพองาม 7. เสนอตัวรับผิดชอบ 7. เสนอตัวรับผิดชอบ ข. บริหารเพื่อนร่วมงาน ข. บริหารเพื่อนร่วมงาน การรับมือกับนิสัยยอดแย่ของเพื่อนร่วมงาน การรับมือกับนิสัยยอดแย่ของเพื่อนร่วมงาน วิธีปฏิเสธคนให้เป็น เพื่อให้ได้ผลงานและมนุษยสัมพันธ์ วิธีปฏิเสธคนให้เป็น เพื่อให้ได้ผลงานและมนุษยสัมพันธ์

39 7. เลียแผล ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ 1. หนทางสร้างกำลังใจง่ายๆ ให้ตัวเอง 1. หนทางสร้างกำลังใจง่ายๆ ให้ตัวเอง - เอาตัวออกจากจุดนั้น - เอาตัวออกจากจุดนั้น - สร้างกิจกรรมให้ตัวเอง - สร้างกิจกรรมให้ตัวเอง - ตุนแรงบันดาลใจ - ตุนแรงบันดาลใจ - มองลบให้เป็นประโยชน์ - มองลบให้เป็นประโยชน์ - ตัดอดีต เลิกคิดถึงอนาคต - ตัดอดีต เลิกคิดถึงอนาคต 2. รู้จักเรียกกำลังใจกลับคืนมา : หาตัวช่วย 2. รู้จักเรียกกำลังใจกลับคืนมา : หาตัวช่วย 3. สร้างพลังฮึดสู้ อึดใจที่สอง 3. สร้างพลังฮึดสู้ อึดใจที่สอง

40 ผู้มีวิสัยทัศน์มองทะลุ คิดไกล ก้าวไกล 4.สร้างวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์ที่เข้มแข็ง

41 “ การที่จะก้าวไปให้ถึงดวงดาวนั้น จะต้องรู้ก่อนว่าดวงดาวนั้นอยู่ตรง จุดไหนของแผนที่ “ การที่จะก้าวไปให้ถึงดวงดาวนั้น จะต้องรู้ก่อนว่าดวงดาวนั้นอยู่ตรง จุดไหนของแผนที่ ถ้ายังไม่มีแผนที่ ก็ต้องทำแผนที่ เสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ”

42 ตัวอย่าง : วิสัยทัศน์ในตำแหน่ง ก. พ. ค : ผู้สร้างมโนสุจริตในระบบคุณธรรม พันธกิจ 4 ประการ พันธกิจที่ 1. วางเป้าหมายทำงาน เพื่อรักษา สมดุล ระหว่าง ประโยชน์ราชการ กับ สิทธิประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พันธกิจที่ 1. วางเป้าหมายทำงาน เพื่อรักษา สมดุล ระหว่าง ประโยชน์ราชการ กับ สิทธิประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พันธกิจที่ 2. ร่วมวาง ระบบวินิจฉัย ทั้งอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ให้รวดเร็วเป็นธรรมและยุติธรรม พันธกิจที่ 3. ร่วมวาง ระบบการบริหาร จัดการทั่วไป ของ ก. พ. ค. พันธกิจที่ 4. ร่วม พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการคุ้มครองระบบคุณธรรม พันธกิจที่ 4. ร่วม พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการคุ้มครองระบบคุณธรรม

43 ยุทธศาสตร์ในฐานะ ก. พ. ค ยุทธศาสตร์ที่ 1. ตีบทแตก : รู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ใน ฐานะ ก. พ. ค. ยุทธศาสตร์ที่ 1. ตีบทแตก : รู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ใน ฐานะ ก. พ. ค. ยุทธศาสตร์ที่ 2. ทำงานเป็นทีม : เสริมสร้างเอกภาพของการ ทำงานร่วมกัน ในฐานะองค์คณะกรรมการ ก. พ. ค. 7 คน ยุทธศาสตร์ที่ 2. ทำงานเป็นทีม : เสริมสร้างเอกภาพของการ ทำงานร่วมกัน ในฐานะองค์คณะกรรมการ ก. พ. ค. 7 คน ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างองค์กรเข้มแข็ง : ประสิทธิภาพของ หน่วยงานเป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างองค์กรเข้มแข็ง : ประสิทธิภาพของ หน่วยงานเป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 4. เยียวยาอย่างสมานฉันท์ : ใช้กระบวนการ ยุติธรรมแบบสมานฉันท์ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ความไม่เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4. เยียวยาอย่างสมานฉันท์ : ใช้กระบวนการ ยุติธรรมแบบสมานฉันท์ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ความไม่เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5. ป้องกันดีกว่าตามแก้ไข : ใช้การป้องกันก่อน เกิดปัญหาจริง ยุทธศาสตร์ที่ 5. ป้องกันดีกว่าตามแก้ไข : ใช้การป้องกันก่อน เกิดปัญหาจริง

44 อะไรคือวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของท่าน 1. ลองเขียนวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บริหารใน ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน 1. ลองเขียนวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บริหารใน ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน 2. ขอให้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงาน ตามวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 2. ขอให้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงาน ตามวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

45 5. เสริมแรง เสริมศักยภาพการแข่งขัน “การพัฒนาตนเองก็คือ “การพัฒนาตนเองก็คือ เราต้องค้นหาตัวจริง เสียง จริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของเรา ให้เจอ, ค้นหา ตัวตนที่เราอยากเป็น, แล้วค้นหา ตัวตนของเรา ที่ คนอื่น อยากให้เรา เป็น เราต้องค้นหาตัวจริง เสียง จริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของเรา ให้เจอ, ค้นหา ตัวตนที่เราอยากเป็น, แล้วค้นหา ตัวตนของเรา ที่ คนอื่น อยากให้เรา เป็น ทั้ง 3 อย่างนี้ถ้าเรายังหาไม่พบ เราก็จะหลงเวียนวนโดยไม่รู้ ตัวตนที่แท้จริงของเรา “ ทั้ง 3 อย่างนี้ถ้าเรายังหาไม่พบ เราก็จะหลงเวียนวนโดยไม่รู้ ตัวตนที่แท้จริงของเรา “

46 5. เสริมแรงเสริมศักยภาพการ แข่งขัน เริ่มต้นด้วยการสร้างให้ ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ : เริ่มต้นด้วยการสร้างให้ ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ : การไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา การไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ แข่งขัน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ แข่งขัน การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร จัดการยุคใหม่ : เรียนรู้และพัฒนาความ เป็นผู้นำ การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร จัดการยุคใหม่ : เรียนรู้และพัฒนาความ เป็นผู้นำ

47 “ ทักษะสำคัญ 2 ทักษะที่คนทำงานต้องรีบฝึก 1.ทักษะการประชุม ซึ่งแสดงภาวะผู้นำในควบคุม และดำเนินการประชุมให้ลุล่วงไปตาม วัตถุประสงค์ 2.ทักษะที่โต๊ะอาหาร ซึ่งแสดงถึงรสนิยม วัฒนธรรม ว่าได้รับการอบรมที่เป็นภูมิหลังของ บุคคล “ 2.ทักษะที่โต๊ะอาหาร ซึ่งแสดงถึงรสนิยม วัฒนธรรม ว่าได้รับการอบรมที่เป็นภูมิหลังของ บุคคล “

48 18 ผู้บริหารต้อง นำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ 1. รู้จักเรื่องที่พูด - รู้จักผู้ฟัง - คุ้นเคยเนื้อหา - รู้จักสถานที่พูด 2. วางแผนการพูด - จัดลำดับเนื้อหา - ซักซ้อม - จัดเวลา 3. เปิดฉากเข้มข้น - ใช้การทักทาย - เล่าประวัติสั้น - เรื่องขำขัน - ความจริงที่น่าตกใจ 9. ปิดฉากให้ประทับใจ - ทำให้คนฟังรู้สึกดี - ไม่ดูถูกผู้ฟัง - ไม่พูดแต่แง่ลบ 6. เคลื่อนที่ 4. ประสานสายตากับผู้ฟัง - สบตาผู้ฟัง - มองกวาดสายตาไปทั่ว - มองหาผู้สนับสนุน 8. ทำตัวเหมือนอยู่ กับเพื่อนฝูง - ทำตัวสบาย - รู้จักใช้สถานที่ แต่สุภาพ 7. ใช้เครื่อง โสตทัศนูปกรณ์ - ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ - ใช้เครื่องที่ช่วย สร้างภาพ - อย่ากวนจนวุ่นวาย ไปรอบ ๆ - แสดงมือไม้ ประกอบ - เดินเข้าหา ผู้ฟังบ้าง 5. เป็นธรรมชาติ - เป็นตัวของตัวเอง - มีหัวเราะบ้าง - มีความจริงจัง ขึงขัง

49 หลายหัว ดีกว่าหัวเดียว 6.การบริหารในระบบคณะกรรมการ

50 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการทำงาน ในรูปคณะกรรมการ 1. การเป็นกรรมการ ไม่ถือเป็นภาระหนัก และมักถือ ว่าเป็นการให้รางวัล และเกียรติ มากกว่าจะเป็นงานที่ท้า ทายและต้องรับผิดชอบ 1. การเป็นกรรมการ ไม่ถือเป็นภาระหนัก และมักถือ ว่าเป็นการให้รางวัล และเกียรติ มากกว่าจะเป็นงานที่ท้า ทายและต้องรับผิดชอบ 2. ทุกครั้งที่ องค์กรประสพปัญหา มักมีคำถามว่า คณะกรรมการ อยู่ที่ไหน เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ 2. ทุกครั้งที่ องค์กรประสพปัญหา มักมีคำถามว่า คณะกรรมการ อยู่ที่ไหน เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ 3. การแต่งตั้งกรรมการที่ ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ กำหนดทิศทางและกระบวนการควบคุมองค์กรมีความ ยุ่งยากตามมา 3. การแต่งตั้งกรรมการที่ ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ กำหนดทิศทางและกระบวนการควบคุมองค์กรมีความ ยุ่งยากตามมา 4. กรรมการ ใช้เวลาน้อยในการสอดส่อง ดูแลการ ทำงานภายในกิจการ แต่กลับ ใช้เวลามากขึ้นสร้าง ภาพ หรือสัมพันธ์ภายนอก 4. กรรมการ ใช้เวลาน้อยในการสอดส่อง ดูแลการ ทำงานภายในกิจการ แต่กลับ ใช้เวลามากขึ้นสร้าง ภาพ หรือสัมพันธ์ภายนอก

51 แนวทางทำงานในรูปคณะกรรมการ ที่มีประสิทธิภาพ 1. ประชุมเป็นประจำ 1. ประชุมเป็นประจำ 2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 3. มีการกำหนดหน้าที่และระยะเวลา ทำงานของ คณะกรรมการ 3. มีการกำหนดหน้าที่และระยะเวลา ทำงานของ คณะกรรมการ 4. ควรมี สิ่งตอบแทนหรือจูงใจ ให้คณะกรรมการเช่น โล่ เงินค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ 4. ควรมี สิ่งตอบแทนหรือจูงใจ ให้คณะกรรมการเช่น โล่ เงินค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ 5. ฝ่าย เลขานุการที่ทำงานได้รวดเร็ว ติดตามและ ให้บริการด้านข้อมูลและงานสำนักงาน 5. ฝ่าย เลขานุการที่ทำงานได้รวดเร็ว ติดตามและ ให้บริการด้านข้อมูลและงานสำนักงาน 6. คณะกรรมการมีส่วน ร่วมในการติดตามให้กำลังใจ ถามถึงการดำเนินงาน / ผลงาน ช่วยสร้างบรรยากาศใน การทำงานและแสดงความชื่นชมกับผลสำเร็จ มากกว่า ดีแต่วิจารณ์ 6. คณะกรรมการมีส่วน ร่วมในการติดตามให้กำลังใจ ถามถึงการดำเนินงาน / ผลงาน ช่วยสร้างบรรยากาศใน การทำงานและแสดงความชื่นชมกับผลสำเร็จ มากกว่า ดีแต่วิจารณ์

52 การทำงานแบบเครือข่าย พึงใช้เชิงสร้างสรรค์ 7.สร้างเครือข่าย กระจายงาน กระจายคน

53 กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายความ ร่วมมือ 1. ทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วน 1. ทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วน 2. ก่อรูปกลุ่มแกนนำ มีผู้นำในเครือข่าย 2. ก่อรูปกลุ่มแกนนำ มีผู้นำในเครือข่าย 3. สร้างวิสัยทัศน์ของความร่วมมือ 3. สร้างวิสัยทัศน์ของความร่วมมือ 4. แผ่ขยายการรับรู้ 4. แผ่ขยายการรับรู้ 5. ขับเคลื่อนการกระทำจนเกิดการชื่นชม ความสำเร็จทีละเล็กละน้อย 5. ขับเคลื่อนการกระทำจนเกิดการชื่นชม ความสำเร็จทีละเล็กละน้อย 6. ผนึกกำลังผลความสำเร็จก่อตัวเป็นคลื่น ของการเปลี่ยนแปลง 6. ผนึกกำลังผลความสำเร็จก่อตัวเป็นคลื่น ของการเปลี่ยนแปลง 7. ปลูกฝังแนวทางการทำงานแบบเครือข่าย ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม 7. ปลูกฝังแนวทางการทำงานแบบเครือข่าย ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม

54 8.สร้างความชอบธรรมบนพื้นฐานคุณธรรม และกฎหมาย คุณธรรม เริ่มต้นที่การสร้างระเบียบวินัย

55 8.สร้างความชอบธรรมบนพื้นฐานคุณธรรม และกฎหมาย 1. ยึดหลักทำดี ละเว้นความชั่วและใช้กรอบจริยธรรม ของคนไทย 1. ยึดหลักทำดี ละเว้นความชั่วและใช้กรอบจริยธรรม ของคนไทย 2. เข้าใจปัญหาธรรมาภิบาลในประเทศไทยและเรียนรู้ จากหน่วยงานที่ดีแล้ว 2. เข้าใจปัญหาธรรมาภิบาลในประเทศไทยและเรียนรู้ จากหน่วยงานที่ดีแล้ว 3. คอร์รัปชั่นคือปัญหาหลักของธรรมาภิบาล จะทำ อย่างไรจะแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบได้จริง 3. คอร์รัปชั่นคือปัญหาหลักของธรรมาภิบาล จะทำ อย่างไรจะแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบได้จริง 4. การต่อสู้ทางกฎหมาย : เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับ งาน และรู้จักใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 4. การต่อสู้ทางกฎหมาย : เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับ งาน และรู้จักใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 5. ข้อพึงระวังในการไม่สนองนโยบายที่มิชอบ 5. ข้อพึงระวังในการไม่สนองนโยบายที่มิชอบ

56 รูปแบบการทุจริตในวงราชการ 1.ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือนระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 1.ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือนระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 2.ถูกจูงใจ บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หา ประโยชน์ใส่ตนและพวก 2.ถูกจูงใจ บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หา ประโยชน์ใส่ตนและพวก 3.สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการ กระทำที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 3.สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการ กระทำที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 4. ปลอมแปลง กระทำใดๆที่เป็นเท็จ 4. ปลอมแปลง กระทำใดๆที่เป็นเท็จ 5.ใช้อำนาจหน้าที่ของตนทำให้เกิดผล ประโยชน์ 5.ใช้อำนาจหน้าที่ของตนทำให้เกิดผล ประโยชน์

57 มูลเหตุการทุจริตในวงราชการ 1.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม 1.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม 2.ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับ ใช้กฎหมาย 2.ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับ ใช้กฎหมาย 3.ขาดการตรวจสอบและการกำกับ ควบคุมจากหัวหน้างาน 3.ขาดการตรวจสอบและการกำกับ ควบคุมจากหัวหน้างาน 4. เจ้าหน้าที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ มี หนี้สิน อบายมุข 4. เจ้าหน้าที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ มี หนี้สิน อบายมุข 5. สภาพการทำงานเปิดโอกาส มีช่อง โหว่ 5. สภาพการทำงานเปิดโอกาส มีช่อง โหว่

58 9. ฝึกทักษะใหม่ จัดการความรู้ จัดการความคิด “ ต้องฝึกให้คนทำงานคิดให้ได้ 10 รูปแบบ คือ 1) คิดเชิงวิพากษ์ ค้นหาจุดดีจุดอ่อน 1) คิดเชิงวิพากษ์ ค้นหาจุดดีจุดอ่อน 2) คิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกแจกแจง หาเหตุผล 2) คิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกแจกแจง หาเหตุผล 3) คิดเชิงสังเคราะห์ นำข้อมูลไปรวมกันเป็นสถานการณ์ใหม่ 3) คิดเชิงสังเคราะห์ นำข้อมูลไปรวมกันเป็นสถานการณ์ใหม่ 4) คิดเชิงเปรียบเทียบ ชั่งน้ำหนัก เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น 4) คิดเชิงเปรียบเทียบ ชั่งน้ำหนัก เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น 5) คิดเชิงมโนทัศน์ คิดถึงแก่น หลักการ ปรัชญา 6)คิดเชิงประยุกต์ นำไปทดลองใช้ในรูปแบบอื่น 7) คิดเชิงกลยุทธ์ ค้นกลอุบายหลายทางไปสู่ความสำเร็จ 8)คิดเชิงบูรณาการ คิดผสมรอบด้านมารวมกันแล้วหาคำตอบ 9) คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดสร้างค้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 10)คิดเชิงอนาคต วาดไปในอนาคต คาดการณ์จะเกิดอะไรขึ้น”

59 “ช่วยด้วย ช่วยดาวน์โหลด และ ปรินต์เอาต์ นำตัวอธิบดี ที่เก่งงาน นิสัยดี สั่งงานเป็น ส่งมาให้พวกเราด้วย” 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี

60 “ผู้บริหารที่เก่งไอที จะสร้างวิสัยทัศน์ และ แผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยแม่แบบ (Templates) ซึ่งผู้บริหารต้นแบบคนอื่นที่ ประสพความสำเร็จได้ทำไว้แล้ว ท่านจึงไม่ ต้องเริ่มจากศูนย์” “ผู้บริหารที่เก่งไอที จะสร้างวิสัยทัศน์ และ แผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยแม่แบบ (Templates) ซึ่งผู้บริหารต้นแบบคนอื่นที่ ประสพความสำเร็จได้ทำไว้แล้ว ท่านจึงไม่ ต้องเริ่มจากศูนย์”

61 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี “หน่วยงานของท่านมีอาการป่วย หรือไม่ มีคนดีคนเก่ง มีเทคโนโลยี ขั้นสูง แต่กลับไม่ใช้งาน “ “หน่วยงานของท่านมีอาการป่วย หรือไม่ มีคนดีคนเก่ง มีเทคโนโลยี ขั้นสูง แต่กลับไม่ใช้งาน “

62 11. เขียนรายงานให้ดี เขียนชี้แจง แสดงความก้าวหน้า “ การเขียนนำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา จะต้องบอกผู้บังคับบัญชา ทราบให้ชัดเจนว่า “ การเขียนนำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา จะต้องบอกผู้บังคับบัญชา ทราบให้ชัดเจนว่า ข้อมูลไหนคือ ข้อเท็จจริง (Facts) ข้อมูลไหนคือ ข้อเท็จจริง (Facts) ข้อมูลไหนคือ ข้อคิดเห็น (Opinions) ” ข้อมูลไหนคือ ข้อคิดเห็น (Opinions) ”

63 ข้อเท็จจริง กับ ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง คือข้อมูลที่สะสมมายาวนาน มี สถิติ มีความหมาย ยิ่งตัวเลขมาก และได้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะใช้ อ้างอิงพิสูจน์ได้ ข้อเท็จจริง คือข้อมูลที่สะสมมายาวนาน มี สถิติ มีความหมาย ยิ่งตัวเลขมาก และได้ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะใช้ อ้างอิงพิสูจน์ได้ ข้อคิดเห็น คือทางเลือกที่บุคคลเห็นว่าดีกว่า ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์ อาจคาดเดา ใส่สีสร้างสรรค์เกินจริงได้ ข้อคิดเห็น คือทางเลือกที่บุคคลเห็นว่าดีกว่า ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์ อาจคาดเดา ใส่สีสร้างสรรค์เกินจริงได้

64 “ “เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ การพูดและฟัง” 12.ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์

65 12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ “งานประชาสัมพันธ์คือด่าน แรกของการรายงาน ความสำเร็จของท่านและ องค์กร ส่วนผลงานของท่านจะเลว หรือดี วัดที่คนอื่นเขารับรู้ อย่างไร ”

66 12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีต้อง จ่าย โจทย์ข้อใหญ่ของท่านคือ จะทำอย่างไร จึงเป็นข่าว หน้าหนึ่งในทางดี”

67 สรุปทักษะหลักของคนทำงานในแต่ละระดับ มือใหม่ / ปฏิบัติการ 1. ถอดรหัส สูตร เรียนลัด ใช้กูรู เป็นครูสอน 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ ตำแหน่ง 5. เสริมแรงเสริม ศักยภาพการ แข่งขัน หัวหน้าฝ่าย / ผู้อำนวยการสำนัก 7.สร้างเครือข่าย กระจาย งาน กระจายคน 8. สร้างความชอบธรรม บนพื้นฐานคุณธรรมและ กฎหมาย 9. ฝึกทักษะใหม่ จัดการ ความรู้ จัดการความคิด 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี 11. เขียนรายงานให้ดี เขียนชี้แจงแสดง ความก้าวหน้า ผู้บริหาร ระดับสูง 3. จะเป็นใหญ่ต้องรู้ หน้าที่และเล่นบทผู้ กำกับการแสดง 4. สร้างวิสัยทัศน์และ ใช้กลยุทธ์ที่เข้มแข็ง 6. การบริหารใน ระบบคณะกรรมการ 12. ต้องโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้าง สรรค์ภาพลักษณ์

68 ขอให้โชคดี : ท่านชอบเพลงไหน ช่างร้ายเหลือ ช่างร้ายเหลือ ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน เอาความขมขื่น ไปทิ้งแม่โขง เอาความขมขื่น ไปทิ้งแม่โขง ทำไมถึงทำกับ ฉันได้ ทำไมถึงทำกับ ฉันได้ ผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศ เย้ยฟ้าท้าดิน เย้ยฟ้าท้าดิน พรมลิขิต พรมลิขิต รักฉันนานๆ รักฉันนานๆ ผิดไปแล้ว ผิดไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง ดร.จรวยพร ธรณินทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google