งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง
ดร.จรวยพร ธรณินทร์ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา น.

2 บทบาทประจำของผู้บริหาร
1. เป็นภาพลักษณ์องค์กร 2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3. หน้าที่ปกติของผู้บริหาร - วางแผน/การจัดการการเงิน/ สั่งให้ลงมือทำ/ ประสานงาน / กำกับติดตาม /รายงาน 4. แก้ปัญหา 2

3 10ทักษะขั้นพื้นฐานการจัดการยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร
1. การวางยุทธศาสตร์และกำหนดโครงการ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การบริหารการเงินตามกฎระเบียบ 3. งานบริหารบุคคลที่ครบวงจร ตั้งแต่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการพัฒนาตลอดการทำงาน 4.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา 5.ทักษะในการจัดการประชุม

4 10ทักษะขั้นพื้นฐานการจัดการยุคใหม่
6. ทักษะการประเมินความสำเร็จของโครงการ 7. การเขียนรายงาน การสรุปวิเคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 8. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน 9. การนำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน 10.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพ และความเสี่ยง

5 อีก10ทักษะขั้นก้าวหน้าของการจัดการยุคใหม่
11.การบริการลูกค้า(Customer Service ) 12. ระบบการเป็นผู้จัดบริการ(Service Providers) 13. แผนการตลาด (Marketing) 14. การจัดการงานโฆษณาและสร้างภาพลักษณ์ (Public Branding) 15. การผลิตกำลังคนที่ตลาดต้องการ

6 อีก10ทักษะขั้นก้าวหน้าของการจัดการยุคใหม่
16. การสร้างเครือข่าย(Net Working) 17. ทักษะการนำเสนอและขายแนวคิด ( Public Convincing and Presentations) 18. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ( Strategic Road Mapping) 19. การบริหารในรูปคณะกรรมการ 20. การบริหารความสำเร็จ

7 ( Control & complexity)
1. มีหลักการ ( Principle) 6. โลกาภิวัตน์ (the World) หลักคิด การจัดการ ยุคใหม่ที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การแข่งขัน (Competition) 5. การตลาด ( Market) 3. การจัดการองค์กร ( Control & complexity) 4. การเป็นผู้นำ ( Leadership) 3

8 ต้องสร้างSMART TEAM บริการที่ดี โปร่งใส การมุ่งผล จริยธรรม สัมฤทธิ์
ทันโลก โปร่งใส จริงใจ ความร่วมแรง ร่วมใจ การคิด วิเคราะห์ ตัดสินด้วย ความสามารถ (ยุทธพล) 4

9 ทักษะการจัดการยุคใหม่ที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้
การบริหารด้วย Balanced Score Card การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การทำจากต้นแบบBest Practice การสร้างเครือข่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การถอดรหัสสู่การขยายผล การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม 5

10 การบริหารด้วย Balanced Score Card
ระบบบริหารที่มุ่งประสิทธิภาพผลงาน มีเครื่องมือ สื่อสาร ระบบ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 6

11 ลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือBSC
มีการกำหนดทิศทางองค์กรในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ มีการถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ลงสู่ภาคปฏิบัติ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการจัดทำ Scorecard และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ มีการวัดผลและรายงานผล มีการนำผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 7

12 วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม
มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุความสำเร็จด้านการเงิน องค์กรควรมีผลการดำเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการบริหารงานภายใน มิติด้านลูกค้า วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ เพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นและลูกค้า กระบวนการบริหารอะไรที่เป็นเลิศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะตอบสนองลูกค้าอย่างไร วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต ในการสร้างเครื่องมือวัดผลองค์กร องค์กรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์(Objectives) การวัด (Measures) เป้า(Targets) และการริเริ่มดำเนินการ Initiative เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำอย่างไรองค์กรจึงจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่มา : Kaplan & Norton วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม 8

13 BSC PROJECT PLAN กำหนดวัตถุประสงค์ หาความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
อบรมคณะทำงาน จัดทำแผนงาน โครงการ และ แผนงานสื่อสาร สร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจในหมู่พนักงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานองค์กร สัมมนาผู้บริหารเพื่อทบทวนทิศทางขององค์กร สัมมนาผู้บริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 10

14 FORD BEST PRACTICE REPLICATION PROCESS
1. สะสมแนวปฺฏิบัติที่พิสูจน์ดีแล้ว คณะทำงานเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้ประสานงานกลาง จัดทำเกณฑ์คัดเลือกเสนอทุกหน่วยเกี่ยวข้อง ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติ/ เพ็ชร 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ แจ้งสิ่งที่เลือกปฏิบัติให้ทุกหน่วยโดย มีผู้ประสานและใช้อีเมล์และเว็บ คณะทำงานแต่ละจุดวิเคราะห์ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คณะตัดสินใจ หากตกลงจะทำเมื่อไร หากไม่เพราะเหตุใด 3. จัดการกระบวนการทำงาน JAN FEB IN RECOGNITION OF REPLICATING HIGH VALUE IDEAS TO DO 30 Days! MAR ผู้ประสานงานแจ้งกลับการดัดสินใจผ่านอีเมล์และเว็บ ตัดข้อด้อยทิ้งไป คณะทำงานสรุปข้อมูลให้คณะผู้บริหารเพื่อสรุปภาพรวมและลงมือปฏิบัติ ทุกคนยอมรับผลงาน 11

15 การบริหารโดยใช้ต้นแบบ BEST PRACTICE
1. สะสมแนวปฺฏิบัติที่ได้พิสูจน์ว่าดีแล้ว -คณะทำงานเสนอแนวปฏิบัติต่อผู้ประสานงานกลาง -จัดทำเกณฑ์คัดเลือกเสนอทุกหน่วยเกี่ยวข้อง -ตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติ/ เพชร 2. สื่อสารสิ่งที่ต้องปฏิบัติ - แจ้งสิ่งที่เลือกโดยมีผู้ประสานงานซึ่งสื่อสารให้ทุกคนรู้ - คณะทำงานแต่ละจุดวิเคราะห์สิ่งที่ต้องปฏิบัติ - คณะตัดสินใจ หากตกลงต้องตอบจะทำเมื่อไร หากไม่ต้องตอบเพราะเหตุใด 3. จัดการกระบวนการทำงาน - ผู้ประสานงานแจ้งกลับการดัดสินใจผ่านอีเมล์และเว็บ ตัดข้อด้อยทิ้งไป - คณะทำงานสรุปข้อมูลให้คณะผู้บริหารเพื่อสรุปภาพรวมและลงมือปฏิบัติ - ทุกคนยอมรับผลงาน 12

16 การสร้างเครือข่าย มีกลุ่มเครือข่ายแม่ข่ายลูกข่าย
ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง / ทำบัญชีเว็บ ไปเยี่ยมศึกษาดูงานแลกข้อมูลซึ่งกันและกัน บทบาทผู้ให้และผู้รับทุนสนับสนุน ขอใช้เป็นแหล่งวิชาการหรือฝึกอบรม มีกลุ่มเครือข่ายแม่ข่ายลูกข่าย ทำโครงการร่วมกันตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 13

17 การสร้างยุทธศาสตร์: ตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่นิยม
ผลักเป็นวาระแห่งชาติ สร้างเครือข่าย หาตัวช่วย ใช้การแก้ปัญหา/หน้าที่/พื้นที่/หรือบูรณาการเป็นเทคนิกทำงาน ใช้การจัดการองค์ความรู้ทำข้อมูล เผยแพร่ รายงานความก้าวหน้า ใช้กฎหมายบังคับ ให้รางวัลจูงใจยกย่อง สร้างต้นแบบ 15

18 ตัวอย่างการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม
สสส. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาค/ไม่ทำเองให้เงินคนอื่นมาช่วยทำ/กำหนดประเด็นสุขภาพชัดเจน/ใช้กฎหมายมี พรบ.ทำให้ได้เงิน 2% จากภาษีการจำหน่ายสุราและบุหรี่/มีระบบคณะกรรมการ 2 ชุด ถ่วงดุลกันคือ คณะกรรมการบริหาร + คณะประเมิน สปสช. กำหนดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นรม.ให้ความสำคัญ/ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบที่ส่งผลประโยชน์ให้คนจำนวนมาก 16

19 25 ข้อแนะนำของ Jack Welch การสร้างภาวะผู้นำที่ดี
ก. นำมากกว่าจัดการ: 1.แนะนำมากขึ้น 2.จัดการลดลง วิสัยทัศน์ยาวไกล 4.ทำให้เป็นเรื่องง่าย 5. ลดพิธีที่เป็นทางการ 6.ให้กำลังใจผู้อื่น 7.ยอมรับความจริง 8.มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส 9. เก็บเกี่ยวข้อเสนอดีๆจากทุกคน 10. ติดตามผล ข. สร้างองค์กรที่ทุกคนชนะ: 11.ลดศักดินา 12. ขจัดสิ่งที่ขวางหน้า 13.คุณค่าต้องมาก่อน 14.เป็นผู้นำที่พร้อมพัฒนาตนเอง 15. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ค. ครองใจผู้คน : 16. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 17. ให้โอกาสทุกคนในทีมได้ทำ 18.ยืดหยุ่น 19. มีความมั่นใจตนเอง 20. มีอารมณ์ขัน ง. สร้างหน่วยงานให้เป็นผู้นำในวงการ: องค์กรเป็นผู้นำหมายเลข1 หรือ 2 ของวงการ 22. อยู่ด้วยคุณภาพ เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ 24. ปรับตัวไปกับความรวดเร็ว 25. ทำตัวเรียบง่ายเหมือนอยู่องค์กรเล็กที่อ่อนน้อมรู้จักตน 23

20 1.ถอดรหัสสูตรเรียนลัด ใช้กูรูเป็นครูสอน
อ่านหนังสือ คือเปิดโลก เรียนรู้จากผู้อื่น

21 สมประสงค์ บุญยะชัย ซีอีโอกลุ่มอินทัช
รู้คิดชีวิตสร้างได้ สมประสงค์ บุญยะชัย ซีอีโอกลุ่มอินทัช 1.พลังชีวิต:เลียนแบบไม่ลอกแบบ,สร้างปัจจัยความสำเร็จ,สร้างทางเลือก,หมั่นทบทวนเป้าหมาย,หาความสุขได้แต่ไม่เบียดเบียน,เจ็บแล้วต้องจำ,ขี่คลื่นไม่ฝืนกระแส 2.ตั้งหลักคิด :ใช้แรงกดดัน,เป้าหมายที่ไปไม่ถึง,ทิ้งได้แทนที่ไม่ได้,ขึ้นที่สูงให้ทำตัวเบา,ตกกระไดพลอยโจน 3.คุมจิตมั่น:ขอโทษขอบคุณไม่เป็นไร,รู้จักให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่น,คุมจิตของเรา, อย่าสร้างเรือนจำขังตนเอง,เรามีดีที่ตรงไหน,หมั่นตรวจสอบจิตของเรา 4.สร้างสรรค์วันดี :วันเดียวเท่านั้น,อย่าเซ็งชีวิต,การให้คือการได้,โชคดีที่มีวันนี้

22 ต้นแบบ คิดลึกแบบคึกฤทธ์ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 12 รายการ
1) เกิดมาในในตระกูลอันสูง 2) บิดามารดาปลูกฝังอบรมมาดี 3) เป็นเลิศทางการศึกษา 4) เป็นผู้ใกล้ชิดสังคม 5) เป็นผู้มีเพื่อนมาก 6) ความห้าวหาญชอบทำงานใหญ่ 7) มีเมตตานุภาพแก่คนทั่วไป 8) ประพฤติตนเป็นผู้กระหายความรู้ 9) เรียนรู้ในหลายสาขาอาชีพ 10) ความยอดเยี่ยมเชิงภาษาและเจรจาได้จับใจ 11) ปฏิภาณเป็นเยี่ยมและเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน 12) มุ่งมั่นในเป้าหมายและยืดหยุ่นในวิธีการ

23 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง
2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง สงครามสร้างวีรบุรุษ

24 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง
2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง “ต้องทำงานให้เหมาะกับตำแหน่ง มิใช่เก่งทุกอย่าง ยกเว้นงานในหน้าที่ ถ้าตำแหน่งเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ หน้าที่ก็ต้องเขียนข่าวได้ หากเป็นหัวหน้าฝ่ายต้องทำโครงการได้ ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนเองทำอะไร แล้วก็ทำงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของตำแหน่ง”

25 แบบทดสอบสมรรถนะและความก้าวหน้า
1.เราอยากเป็นอะไร และมีกี่ทางเลือก 2.มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งแค่ไหน 3. เคยทำโครงการสำคัญอะไรมาบ้าง 4. เคยได้รับคำชมเรื่องผลงานดีเด่นหรือไม่ 5.ใครคือคู่ต่อสู้ของเรา 6.มีตัวช่วย หรือตัวฉุด 7.มีความมุ่งมั่นและกำลังใจแค่ไหน 8.มีแผนปฏิบัติการของตนเองอย่างไร 9. ลงมือพัฒนาตนเองหรือยัง 10. มีวิธีทำงานที่ดีหรือยัง 11.เคยเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ 12. เล่มเกมการเมืองในสำนักงานเป็นหรือไม่

26 3. จะเป็นใหญ่ต้องรู้หน้าที่ และเล่นบทผู้กำกับการแสดง
แม้ภาระดุจขุนเขา ผู้นำคือผู้กำกับ รับผิดชอบและยอมเสี่ยงเพื่อแก้ไขวิกฤติ

27 ยิ่งสูง ยิ่งอ่อนน้อม “คนยิ่งตำแหน่งสูง ยิ่งจะต้องทำตัวให้มีเสน่ห์ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่หยิ่งยโสโอหัง จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา พยายามอย่าใช้อารมณ์ในการประชุมเป็นอันขาด”

28 สร้างความสำเร็จ ก่อนผิดพลาดพัง
1. ปักธงกำหนดเป้าหมาย •หาความฝันและอยากของตัวเองให้เจอก่อน •วิเคราะห์ความชอบของตัวเอง •ขีดกรอบเป้าที่มุ่งหมายและตีกรอบให้แคบลง •ศึกษาข้อมูลเพื่อไปสู่เป้าหมาย •ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย •ควรจะมีเป้าหลักและเป้ารอง

29 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ (1) สร้างองค์ประกอบของความสำเร็จ (2) สร้างความสำเร็จในการทำงาน (3) ค้นหาศักยภาพ (1) สร้างองค์ประกอบของความสำเร็จ -ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัว -ไม่ย่อท้อ แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ -รู้พลังที่มีอยู่ในตัว และใช้พลังในทางสร้างสรรค์ -ไม่ลังเลที่จะเลือกคนที่เก่งพอกัน เพื่อช่วยกันสร้างฐานะ -กระตือรือร้นและรู้จักเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆอยู่เสมอ -เรียนรู้จากปรัชญาคำคมของบุคคลสำคัญทั่วโลก

30 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ
(2) สร้างความสำเร็จในการทำงาน - ต้องสนุกสนานกับงานที่ทำ -ความเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จลงไปด้วย -ความ เชื่อมั่นในตนเองต้องมีอยู่เสมอ -มี ความคิด สร้างสรรค์ -การปรับตัวได้รวดเร็ว -มีทีท่าในทางบวก -ความมีระเบียบวินัย -ความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ -กล้าหาญที่จะเสี่ยง -สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

31 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ
(3) ค้นหาศักยภาพโดยเริ่มจากสำรวจตนเอง เรียนจบด้านใด เอก อะไร ระดับใด เคยผ่านการฝึกงาน ทำงานในด้านใดมาบ้าง เขียนลงทั้งหมด ระยะเวลาสั้น หรือ part timeประสบการณ์ที่ได้จากการผ่านงานมาแล้วมีอะไรบ้าง มีความสนใจด้านหนึ่งด้านใดเป็นพิเศษ รู้ และชำนาญด้านใดมากที่สุด เขียนจากชำนาญเรียงจากน้อยไปหามาก ต้องการเงินเดือนเท่าไร และถ้าตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจจะให้เงินเดือนตนเองเท่าไร อาทิตย์ละเท่าไร หรือชั่วโมงละเท่าไร

32 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ
(3) ค้นหาศักยภาพเริ่มจากสำรวจตนเอง องค์กรแบบใดที่ต้องการทำงานให้ ชื่นชมการทำงานของผู้อื่นหรือไม่มีใครบ้าง ในเรื่องใด ชอบทำอะไรมากที่สุด ในช่วงวันหยุด มีสิ่งใดบ้างที่บอกกับตนเองว่า "วันหนึ่งจะทำให้ได้ " อยากทำงานวันละกี่ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์หรือไม่ เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของภาคราชการใดแล้วบ้าง ภาคเอกชน ใดที่ยังไม่ได้เข้า

33 2. วางพื้นฐาน สร้างบันไดสู่ความสำเร็จ - ต่อ
(3) ค้นหาศักยภาพโดยเริ่มจากสำรวจตนเอง ค้นหาว่าท่านมีองค์ประกอบลักษณะนิสัยที่สำคัญ ต่อไปนี้ กระตือรือร้น ลดความลังเลใจ รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ใหญ่ อุทิศตน มีปัญญา อ่อนโยน เรียบง่าย

34 3. ปรับวิธีทำงาน 1. ทำสิ่งที่ไม่อยากทำซะก่อน 2. พุ่งเป้าไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 3. มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน 4. ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง 5. ใช้วิธีลัดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ 6. ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ 7. บางครั้งโทรศัพท์ก็เร็วกว่า 8. เทคโนโลยีช่วยคุณได้ 9. จัดการพื้นที่ทำงานของคุณซะบ้าง 10. หากิจกรรมทำเมื่อมีเวลาว่าง

35 4 กำจัดจุดอ่อน 1.คิดทางลบ คิดในทางบวก
1.คิดทางลบ คิดในทางบวก 2.ไม่มั่นใจตนเอง มีศรัทธาในตัวเอง 3.ฝันเล็ก เฉื่อยชา ขอท้าคว้าฝัน 4. ทำงานแล้วเครียด เริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้มสดใส 5. ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ค้นหาบุคคลต้นแบบ 6. ผิดพลาดบ่อย เรียนรู้จากความผิดพลาด 7.สร้างศัตรู ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่า ๆ

36 5. ลงสนามแข่งขัน เข้าต่อสู้
1. ตั้งเป้าหมายทุกวัน 2. เลิกผัดวันประกันพรุ่ง 3. บริหารเวลา ทุ่มเททำงานในช่วงที่ดีที่สุด เช่นช่วง น 4. อย่าเสียเวลากับงานง่ายๆ 5. หามุมเงียบๆ ทำงาน 6. อ่านเยอะๆ เพิ่มไอเดีย 7. ใช้สัญชาตญาณทำงาน 8. เข้าประชุม เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ แก้ไข และแลกเปลี่ยนระบบการทำงาน

37 5. ลงสนามแข่งขัน เข้าต่อสู้ (ต่อ)
9. รู้จักปรับตัวทางการเมืองในสำนักงาน 10. เพิ่มผลงานระดับสุดยอด 11. วิธีปกป้องตัวเอง จากข้อกล่าวหา ในที่ทำงาน 12. หากองเชียร์ 13. ประเมินตนเองและคู่แข่ง

38 ข. บริหารเพื่อนร่วมงาน
6.บริหารคนรอบข้าง ก.บริหารหัวหน้า 1.ยิ้มทักทายเวลานายเดินผ่าน 2.ทำเป็นขยันและยุ่งต่อหน้านาย 3.นำเสนอเวลาเข้าประชุม 4.ไม่ลืมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับนาย 5.มาก่อนกลับหลังนาย 6.ชมนายแบบพองาม 7.เสนอตัวรับผิดชอบ ข. บริหารเพื่อนร่วมงาน การรับมือกับนิสัยยอดแย่ของเพื่อนร่วมงาน วิธีปฏิเสธคนให้เป็น เพื่อให้ได้ผลงานและมนุษยสัมพันธ์

39 7. เลียแผล ล้มแล้วลุกขึ้นสู้
1. หนทางสร้างกำลังใจง่ายๆ ให้ตัวเอง - เอาตัวออกจากจุดนั้น - สร้างกิจกรรมให้ตัวเอง - ตุนแรงบันดาลใจ - มองลบให้เป็นประโยชน์ - ตัดอดีต เลิกคิดถึงอนาคต 2. รู้จักเรียกกำลังใจกลับคืนมา : หาตัวช่วย 3. สร้างพลังฮึดสู้ อึดใจที่สอง

40 4.สร้างวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์ที่เข้มแข็ง
ผู้มีวิสัยทัศน์มองทะลุ คิดไกล ก้าวไกล

41 4. สร้างวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์ที่เข้มแข็ง
“ การที่จะก้าวไปให้ถึงดวงดาวนั้น จะต้องรู้ก่อนว่าดวงดาวนั้นอยู่ตรงจุดไหนของแผนที่ ถ้ายังไม่มีแผนที่ ก็ต้องทำแผนที่เสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ”

42 ตัวอย่าง : วิสัยทัศน์ในตำแหน่ง ก.พ.ค: ผู้สร้างมโนสุจริตในระบบคุณธรรม
ตัวอย่าง : วิสัยทัศน์ในตำแหน่ง ก.พ.ค: ผู้สร้างมโนสุจริตในระบบคุณธรรม พันธกิจ 4 ประการ พันธกิจที่ 1. วางเป้าหมายทำงาน เพื่อรักษาสมดุล ระหว่างประโยชน์ราชการกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พันธกิจที่ 2. ร่วมวางระบบวินิจฉัยทั้งอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้รวดเร็วเป็นธรรมและยุติธรรม พันธกิจที่ 3. ร่วมวางระบบการบริหารจัดการทั่วไปของ ก.พ.ค. พันธกิจที่ 4. ร่วมพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองระบบคุณธรรม

43 ยุทธศาสตร์ในฐานะ ก.พ.ค ยุทธศาสตร์ที่ 1.ตีบทแตก: รู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ในฐานะ ก.พ.ค. ยุทธศาสตร์ที่ 2.ทำงานเป็นทีม:เสริมสร้างเอกภาพของการทำงานร่วมกัน ในฐานะองค์คณะกรรมการ ก.พ.ค. 7 คน ยุทธศาสตร์ที่ 3.สร้างองค์กรเข้มแข็ง : ประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 4.เยียวยาอย่างสมานฉันท์ : ใช้กระบวนการยุติธรรมแบบสมานฉันท์ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5. ป้องกันดีกว่าตามแก้ไข : ใช้การป้องกันก่อนเกิดปัญหาจริง

44 อะไรคือวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของท่าน
1. ลองเขียนวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บริหารในตำแหน่งปัจจุบันของท่าน 2. ขอให้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานตามวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

45 5. เสริมแรง เสริมศักยภาพการแข่งขัน
“การพัฒนาตนเองก็คือ เราต้องค้นหาตัวจริงเสียงจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของเราให้เจอ, ค้นหาตัวตนที่เราอยากเป็น, แล้วค้นหาตัวตนของเราที่คนอื่นอยากให้เราเป็น ทั้ง 3 อย่างนี้ถ้าเรายังหาไม่พบ เราก็จะหลงเวียนวนโดยไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเรา “

46 5. เสริมแรงเสริมศักยภาพการแข่งขัน
เริ่มต้นด้วยการสร้างให้ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ : การไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการยุคใหม่: เรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้นำ

47 “ ทักษะสำคัญ 2 ทักษะที่คนทำงานต้องรีบฝึก
1.ทักษะการประชุม ซึ่งแสดงภาวะผู้นำในควบคุมและดำเนินการประชุมให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 2.ทักษะที่โต๊ะอาหาร ซึ่งแสดงถึงรสนิยม วัฒนธรรม ว่าได้รับการอบรมที่เป็นภูมิหลังของบุคคล “

48 ผู้บริหารต้อง นำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ 1. รู้จักเรื่องที่พูด
- รู้จักผู้ฟัง - คุ้นเคยเนื้อหา - รู้จักสถานที่พูด 2. วางแผนการพูด - จัดลำดับเนื้อหา - ซักซ้อม - จัดเวลา 3. เปิดฉากเข้มข้น - ใช้การทักทาย - เล่าประวัติสั้น - เรื่องขำขัน - ความจริงที่น่าตกใจ ผู้บริหารต้อง นำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ 9. ปิดฉากให้ประทับใจ - ทำให้คนฟังรู้สึกดี - ไม่ดูถูกผู้ฟัง - ไม่พูดแต่แง่ลบ 4. ประสานสายตากับผู้ฟัง - สบตาผู้ฟัง - มองกวาดสายตาไปทั่ว - มองหาผู้สนับสนุน 8. ทำตัวเหมือนอยู่ กับเพื่อนฝูง - ทำตัวสบาย - รู้จักใช้สถานที่ แต่สุภาพ 7. ใช้เครื่อง โสตทัศนูปกรณ์ - ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ - ใช้เครื่องที่ช่วย สร้างภาพ - อย่ากวนจนวุ่นวาย 6. เคลื่อนที่ 5. เป็นธรรมชาติ - เป็นตัวของตัวเอง - มีหัวเราะบ้าง - มีความจริงจัง ขึงขัง ไปรอบ ๆ - แสดงมือไม้ ประกอบ - เดินเข้าหา ผู้ฟังบ้าง 18

49 หลายหัว ดีกว่าหัวเดียว
6.การบริหารในระบบคณะกรรมการ หลายหัว ดีกว่าหัวเดียว

50 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการทำงาน ในรูปคณะกรรมการ
1. การเป็นกรรมการไม่ถือเป็นภาระหนัก และมักถือว่าเป็นการให้รางวัล และเกียรติ มากกว่าจะเป็นงานที่ท้าทายและต้องรับผิดชอบ 2. ทุกครั้งที่องค์กรประสพปัญหา มักมีคำถามว่า คณะกรรมการอยู่ที่ไหน เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ 3.การแต่งตั้งกรรมการที่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้กำหนดทิศทางและกระบวนการควบคุมองค์กรมีความยุ่งยากตามมา 4.กรรมการใช้เวลาน้อยในการสอดส่องดูแลการทำงานภายในกิจการ แต่กลับใช้เวลามากขึ้นสร้างภาพหรือสัมพันธ์ภายนอก

51 แนวทางทำงานในรูปคณะกรรมการ ที่มีประสิทธิภาพ
1.ประชุมเป็นประจำ 2.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 3.มีการกำหนดหน้าที่และระยะเวลาทำงานของคณะกรรมการ 4.ควรมีสิ่งตอบแทนหรือจูงใจให้คณะกรรมการเช่นโล่ เงินค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ 5.ฝ่ายเลขานุการที่ทำงานได้รวดเร็ว ติดตามและให้บริการด้านข้อมูลและงานสำนักงาน 6.คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตามให้กำลังใจ ถามถึงการดำเนินงาน/ผลงาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานและแสดงความชื่นชมกับผลสำเร็จ มากกว่าดีแต่วิจารณ์

52 การทำงานแบบเครือข่าย พึงใช้เชิงสร้างสรรค์
7.สร้างเครือข่าย กระจายงาน กระจายคน การทำงานแบบเครือข่าย พึงใช้เชิงสร้างสรรค์

53 กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
1.ทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วน 2.ก่อรูปกลุ่มแกนนำ มีผู้นำในเครือข่าย 3.สร้างวิสัยทัศน์ของความร่วมมือ 4.แผ่ขยายการรับรู้ 5.ขับเคลื่อนการกระทำจนเกิดการชื่นชมความสำเร็จทีละเล็กละน้อย 6.ผนึกกำลังผลความสำเร็จก่อตัวเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลง 7.ปลูกฝังแนวทางการทำงานแบบเครือข่ายให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม

54 8.สร้างความชอบธรรมบนพื้นฐานคุณธรรมและกฎหมาย
คุณธรรม เริ่มต้นที่การสร้างระเบียบวินัย

55 8.สร้างความชอบธรรมบนพื้นฐานคุณธรรมและกฎหมาย
1. ยึดหลักทำดี ละเว้นความชั่วและใช้กรอบจริยธรรมของคนไทย 2. เข้าใจปัญหาธรรมาภิบาลในประเทศไทยและเรียนรู้จากหน่วยงานที่ดีแล้ว 3. คอร์รัปชั่นคือปัญหาหลักของธรรมาภิบาล จะทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบได้จริง 4. การต่อสู้ทางกฎหมาย : เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน และรู้จักใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 5. ข้อพึงระวังในการไม่สนองนโยบายที่มิชอบ

56 รูปแบบการทุจริตในวงราชการ
1.ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือนระเบียบ กฎข้อบังคับ 2.ถูกจูงใจ บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หาประโยชน์ใส่ตนและพวก 3.สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระทำที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 4. ปลอมแปลง กระทำใดๆที่เป็นเท็จ 5.ใช้อำนาจหน้าที่ของตนทำให้เกิดผลประโยชน์

57 มูลเหตุการทุจริตในวงราชการ
1.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม 2.ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย 3.ขาดการตรวจสอบและการกำกับควบคุมจากหัวหน้างาน 4. เจ้าหน้าที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน อบายมุข 5. สภาพการทำงานเปิดโอกาส มีช่องโหว่

58 9. ฝึกทักษะใหม่ จัดการความรู้ จัดการความคิด
“ ต้องฝึกให้คนทำงานคิดให้ได้ 10 รูปแบบ คือ 1) คิดเชิงวิพากษ์ ค้นหาจุดดีจุดอ่อน 2) คิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกแจกแจง หาเหตุผล 3) คิดเชิงสังเคราะห์ นำข้อมูลไปรวมกันเป็นสถานการณ์ใหม่ 4) คิดเชิงเปรียบเทียบ ชั่งน้ำหนัก เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น 5) คิดเชิงมโนทัศน์ คิดถึงแก่น หลักการ ปรัชญา 6)คิดเชิงประยุกต์ นำไปทดลองใช้ในรูปแบบอื่น 7) คิดเชิงกลยุทธ์ ค้นกลอุบายหลายทางไปสู่ความสำเร็จ 8)คิดเชิงบูรณาการ คิดผสมรอบด้านมารวมกันแล้วหาคำตอบ 9)คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดสร้างค้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 10)คิดเชิงอนาคต วาดไปในอนาคต คาดการณ์จะเกิดอะไรขึ้น”

59 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี
“ช่วยด้วย ช่วยดาวน์โหลด และ ปรินต์เอาต์ นำตัวอธิบดีที่เก่งงาน นิสัยดี สั่งงานเป็น ส่งมาให้พวกเราด้วย”

60 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี
10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี “ผู้บริหารที่เก่งไอที จะสร้างวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ โดยอาศัยแม่แบบ (Templates) ซึ่งผู้บริหารต้นแบบคนอื่นที่ประสพความสำเร็จได้ทำไว้แล้ว ท่านจึงไม่ต้องเริ่มจากศูนย์”

61 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี
10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี “หน่วยงานของท่านมีอาการป่วยหรือไม่ มีคนดีคนเก่ง มีเทคโนโลยีขั้นสูง แต่กลับไม่ใช้งาน “

62 11. เขียนรายงานให้ดี เขียนชี้แจง แสดงความก้าวหน้า
“ การเขียนนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา จะต้องบอกผู้บังคับบัญชาทราบให้ชัดเจนว่า ข้อมูลไหนคือข้อเท็จจริง (Facts) ข้อมูลไหนคือข้อคิดเห็น (Opinions) ”

63 ข้อเท็จจริง กับ ข้อคิดเห็น
ข้อเท็จจริง คือข้อมูลที่สะสมมายาวนาน มีสถิติ มีความหมาย ยิ่งตัวเลขมาก และได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะใช้อ้างอิงพิสูจน์ได้ ข้อคิดเห็น คือทางเลือกที่บุคคลเห็นว่าดีกว่า ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์ อาจคาดเดาใส่สีสร้างสรรค์เกินจริงได้

64 “เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ การพูดและฟัง”
12.ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ “เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ การพูดและฟัง”

65 12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์
12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ “งานประชาสัมพันธ์คือด่านแรกของการรายงานความสำเร็จของท่านและองค์กร ส่วนผลงานของท่านจะเลวหรือดี วัดที่คนอื่นเขารับรู้อย่างไร ”

66 12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์
“ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีต้องจ่าย โจทย์ข้อใหญ่ของท่านคือ จะทำอย่างไร จึงเป็นข่าวหน้าหนึ่งในทางดี”

67 สรุปทักษะหลักของคนทำงานในแต่ละระดับ
มือใหม่/ ปฏิบัติการ 1. ถอดรหัส สูตรเรียนลัด ใช้กูรูเป็นครูสอน 2. สร้างผลงาน สร้างโอกาสก่อน จึงชิงชัยเข้าสู่ตำแหน่ง 5. เสริมแรงเสริมศักยภาพการแข่งขัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสำนัก 7.สร้างเครือข่าย กระจายงาน กระจายคน 8. สร้างความชอบธรรมบนพื้นฐานคุณธรรมและกฎหมาย 9. ฝึกทักษะใหม่ จัดการความรู้ จัดการความคิด 10. เพิ่มประสิทธิภาพได้ เมื่อใช้เทคโนโลยี 11. เขียนรายงานให้ดี เขียนชี้แจงแสดงความก้าวหน้า ผู้บริหาร ระดับสูง 3. จะเป็นใหญ่ต้องรู้หน้าที่และเล่นบทผู้กำกับการแสดง 4. สร้างวิสัยทัศน์และใช้กลยุทธ์ที่เข้มแข็ง 6. การบริหารในระบบคณะกรรมการ 12. ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้าง สรรค์ภาพลักษณ์

68 ขอให้โชคดี : ท่านชอบเพลงไหน
ช่างร้ายเหลือ ต้องมีสักวัน เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง ทำไมถึงทำกับฉันได้ ผู้ชนะสิบทิศ เย้ยฟ้าท้าดิน พรมลิขิต รักฉันนานๆ ผิดไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt สุดยอดวิทยายุทธ์ของ ผู้บริหารระดับกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google