งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553
กองแผนงาน เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 22 มิถุนายน 2552

2 กำหนดการพิจารณา “ร่าง” พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2553
วัน เดือน ปี กิจกรรม มิ.ย.52 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 1 19 มิ.ย ส.ค. 52 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ส.ค.52 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 2, 3 สามารถดูกำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ที่ website : (โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลตามมติฯ ของที่ประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม) ที่มา : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 2 ปฏิทินการทำแผนฯ ปี 53

3 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มี.ค. 52 จัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (VDO Conference 5 มี.ค.52) Download file ทาง web board ใน estimates_new กองแผนงาน/ สำนัก /สถาบัน 22 พ.ค. 52 ประชุมและเสนอกรมฯ เห็นชอบกระบวนการฯ มอบสำนัก / สถาบัน ทบทวนกรอบการดำเนินงานปี 2553 คณะกรรมการฯ จัดการเชิงยุทธศาสตร์ 12, 28, 29 พ.ค. 52 กำกับ ติดตาม เสนอแนะการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด ปี กองแผนงาน / ก.พ.ร. มิ.ย. 52 จัดทำทิศทางการจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำนัก / สถาบัน มิ.ย. 52 จัดทำทิศทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค 3 ปฏิทินการทำแผนฯ ปี 53

4 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 30 มิ.ย.52 หน่วยงานจัดส่ง แผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2553 ข้อมูลเงินนอกงบประมาณทุกแหล่งทุน และวิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณปี -ทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อยาฯ -ทุกหน่วยงานที่มีเงินนอกงบฯ 9 มิ.ย ก.ค. 52 จัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ (ปี ) ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข / กองแผนงาน ก.ค. 52 2 -3 ก.ค.52 9 ก.ค.52 15 ก.ค.52 ส่วนกลางประชุมพิจารณาทิศทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและตัวชี้วัด สำนัก / สถาบัน กองบริหาร คณะกรรมการอำนวยการ / ทำงาน บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รองอธิบดี / ผู้ทรงฯ /คณะทำงานกองแผนงาน / ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4

5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 13 ก.ค. 52 ประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยาของกรมฯ กองแผนงาน/ เลขานุการคณะกรรมการบริหารยาฯ 15 ก.ค. 52 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 / 2552 *พัฒนาทิศทางและ KPI *เตรียมการประชุมระหว่างส่วนกลาง และสคร. กองแผนงาน ก.ค.52 ประชุมร่วมระหว่างส่วนกลาง และสคร. พิจารณาทิศทาง ตัวชี้วัดและข้อเสนอในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ ผอ.และหัวหน้ากลุ่มโรค / สว. จากทุกหน่วยงาน ส.ค. 52 จัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับกรอบทิศทาง การดำเนินงานและตัวชี้วัด ทุกหน่วยงาน ก.ย. 52 พิจารณาแผนฯ ของหน่วยงาน คณะทำงาน ต.ค. 52 เห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2553 อธิบดี / รองอธิบดี 5 ปฏิทินการทำแผนฯ ปี 53


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google