งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 22 มิถุนายน 2552 กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 22 มิถุนายน 2552 กองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 22 มิถุนายน 2552 กองแผนงาน

2 22 วัน เดือน ปี กิจกรรม 17 - 18 มิ.ย.52สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 1 19 มิ.ย. - 21 ส.ค. 52คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 26 - 27 ส.ค.52สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 2, 3 กำหนดการพิจารณา “ร่าง” พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2553 สามารถดูกำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ที่ website : http://www.parliament.go.th/parcy/adhoc.php?adhoc_id=55 (โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลตามมติฯ ของที่ประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม) ที่มา : www.parliament.go.th กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

3 3 เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มี.ค. 52 จัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2553 (VDO Conference 5 มี.ค.52) Download file ทาง web board ใน http:203.157.41.107/ estimates_new กองแผนงาน/ สำนัก /สถาบัน 22 พ.ค. 52 ประชุมและเสนอกรมฯ เห็นชอบกระบวนการฯ มอบสำนัก / สถาบัน ทบทวนกรอบการดำเนินงานปี 2553 คณะกรรมการฯ จัดการเชิง ยุทธศาสตร์ 12, 28, 29 พ.ค. 52 กำกับ ติดตาม เสนอแนะการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด ปี 2552 - 2553 กองแผนงาน / ก.พ.ร. 9 - 15 มิ.ย. 52 จัดทำทิศทางการจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำนัก / สถาบัน 9 - 26 มิ.ย. 52 จัดทำทิศทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553

4 4 เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ 30 มิ.ย.52 หน่วยงานจัดส่ง -แผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2553 -ข้อมูลเงินนอกงบประมาณทุกแหล่งทุน และ วิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณปี 2552 - 2553 -ทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อยาฯ -ทุกหน่วยงานที่มีเงินนอกงบฯ 9 มิ.ย. - 10 ก.ค. 52 จัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับแผนปฏิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติใน เชิงยุทธศาสตร์ (ปี 2553 - 2562) ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข / กองแผนงาน ก.ค. 52 2 -3 ก.ค.52 9 ก.ค.52 15 ก.ค.52 ส่วนกลางประชุมพิจารณาทิศทางการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและตัวชี้วัด -สำนัก / สถาบัน -กองบริหาร -คณะกรรมการอำนวยการ / ทำงาน บริหาร จัดการเชิงยุทธศาสตร์ รองอธิบดี / ผู้ทรงฯ / คณะทำงานกองแผนงาน / ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553

5 5 เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ 13 ก.ค. 52 ประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยาของกรมฯ กองแผนงาน/ เลขานุการคณะกรรมการ บริหารยาฯ 15 ก.ค. 52 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 / 2552 *พัฒนาทิศทางและ KPI *เตรียมการประชุมระหว่างส่วนกลาง และสคร. กองแผนงาน 29 - 30 ก.ค.52 ประชุมร่วมระหว่างส่วนกลาง และสคร. พิจารณา ทิศทาง ตัวชี้วัดและข้อเสนอในการปรับปรุงให้ สมบูรณ์ ผอ.และหัวหน้ากลุ่มโรค / สว. จากทุกหน่วยงาน ส.ค. 52จัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับกรอบทิศทาง การดำเนินงานและตัวชี้วัด ทุกหน่วยงาน ก.ย. 52พิจารณาแผนฯ ของหน่วยงานคณะทำงาน ต.ค. 52เห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2553อธิบดี / รองอธิบดี กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมควบคุมโรค วันที่ 22 มิถุนายน 2552 กองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google