งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

2 การทำผลงานวิชาการ 1/4 ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. วิเคราะห์ปัญหา 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3. แน่ใจว่า ปัญหานั้นมีหลักฐานรองรับ 4. ศึกษากรอบความคิดในการแก้ปัญหา 5. กำหนดชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ ที่ สอดคล้องกัน 6. กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย 7. นิยามศัพท์ ให้สัมพันธ์กับกรอบแนวคิด ทฤษฎี สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

3 ขั้นตอนในการดำเนินการ ( ต่อ ) 8. ระบุงาน / โครงการที่ดำเนินการในการเรียบ เรียงเอกสาร 9. กำหนดวิธีการดำเนินการ - กรอบความคิดในการวิจัย / ประเมิน - ขั้นตอนการดำเนินการ 10. กำหนดประชากร / และการได้มาของกลุ่ม ตัวอย่าง 11. ระบุเครื่องมือ โครงสร้างของเครื่องมือ 12. กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย การทำผลงานวิชาการ 2/4 สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

4 ขั้นตอนในการดำเนินการ ( ต่อ ) 13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. สถิติที่ใช้ 15. การเก็บรวบรวมข้อมูล 16. จัดลำดับการวิเคราะห์ข้อมูล ( เรียง ตามลำดับวัตถุประสงค์ ) 17. แปลผลตาราง 18. เสนอข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน 19. สรุปผลการศึกษา ( ตามลำดับวัตถุประสงค์ ) การทำผลงานวิชาการ 3/4 สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง

5 ขั้นตอนในการดำเนินการ ( ต่อ ) 20. อภิปรายผล ตามผลการศึกษาโดยมี งานวิจัยแนวคิดทฤษฏีรองรับ 21. สรุปผลการศึกษาว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน หรือไม่ 22. ให้ข้อเสนอแนะ (360 องศา ) 23. บรรณานุกรม ครบถ้วนที่อ้างอิงบทที่ 2 24. ภาคผนวก - PrintOut การหาคุณภาพเครื่องมือ - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ - เครื่องมือ - ภาพกิจกรรม, รางวัล การทำผลงานวิชาการ 4/4 สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง


ดาวน์โหลด ppt การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์..... โดย ดร. สุ รชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google