งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

2 การทำผลงานวิชาการ 1/4 ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. วิเคราะห์ปัญหา
การทำผลงานวิชาการ /4 ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. วิเคราะห์ปัญหา 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3. แน่ใจว่า ปัญหานั้นมีหลักฐานรองรับ 4. ศึกษากรอบความคิดในการแก้ปัญหา 5. กำหนดชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกัน 6. กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย 7. นิยามศัพท์ ให้สัมพันธ์กับกรอบแนวคิด ทฤษฎี สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

3 การทำผลงานวิชาการ 2/4 ขั้นตอนในการดำเนินการ (ต่อ)
การทำผลงานวิชาการ /4 ขั้นตอนในการดำเนินการ (ต่อ) 8. ระบุงาน / โครงการที่ดำเนินการในการเรียบเรียงเอกสาร 9. กำหนดวิธีการดำเนินการ - กรอบความคิดในการวิจัย / ประเมิน - ขั้นตอนการดำเนินการ 10. กำหนดประชากร / และการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 11. ระบุเครื่องมือ โครงสร้างของเครื่องมือ 12. กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

4 การทำผลงานวิชาการ 3/4 ขั้นตอนในการดำเนินการ (ต่อ)
การทำผลงานวิชาการ /4 ขั้นตอนในการดำเนินการ (ต่อ) 13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. สถิติที่ใช้ 15. การเก็บรวบรวมข้อมูล 16. จัดลำดับการวิเคราะห์ข้อมูล (เรียงตามลำดับวัตถุประสงค์) 17. แปลผลตาราง 18. เสนอข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน 19. สรุปผลการศึกษา (ตามลำดับวัตถุประสงค์) สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง

5 การทำผลงานวิชาการ 4/4 21. สรุปผลการศึกษาว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่
การทำผลงานวิชาการ /4 ขั้นตอนในการดำเนินการ (ต่อ) 20. อภิปรายผล ตามผลการศึกษาโดยมีงานวิจัยแนวคิดทฤษฏีรองรับ 21. สรุปผลการศึกษาว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ 22. ให้ข้อเสนอแนะ (360 องศา) 23. บรรณานุกรม ครบถ้วนที่อ้างอิงบทที่ 2 24. ภาคผนวก - PrintOut การหาคุณภาพเครื่องมือ - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ - เครื่องมือ - ภาพกิจกรรม, รางวัล สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง


ดาวน์โหลด ppt การทำผลงานวิชาการ สงวนลิขสิทธิ์.....โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google