งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอ ชุมพลบุรี. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ การเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอ ชุมพลบุรี. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ การเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอ ชุมพลบุรี

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ การเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและ สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กรเป็น ประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้การปรับเปลี่ยน ทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ องค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ สภาพการณ์นั้น ๆ 2. เพื่อช่วยให้การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับแต่ละโครงการสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมายของแผนงาน / โครงการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติและผลที่คาดว่า จะได้รับ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและ งบประมาณของแต่ละโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3 เค้าโครงเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ หลักการและเหตุผล  สถานการณ์ปัจจุบัน  การวิเคราะหืและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา รวมงาน และแยก รายงาน ส่วนที่ 2 ทิศทางของโรงพยาบาล  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ ภาคผนวก

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis) การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน (Obstacles) การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision) การกำหนดนโยบาย (Policy Decision) การกำหนดกิจกรรม (Activity) สำคัญตามกลยุทธ์และ นโยบาย การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

5 คำถามสำคัญเพื่อการวางแผน ยุทธศาสตร์ คำถามผลที่ต้องการ ปัจจุบันการทำงานของ หน่วยงานเป็นอย่างไร วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน อุปสรรค ในอนาคตเราต้องการ ยืนอยู่ ณ จุดใด กำหนด วิสัยทัศน์ พันธ กิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ ดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทำอย่างไรจึงจะไปถึง จุดนั้น TOWS Matrix ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

6 – คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ ภาคผนวก

7 ปัจจุบันการทำงานของหน่วยงาน เป็นอย่างไร การเตรียมการ การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า - ความพึงพอใจ - ปัญหาสาธารณสุข - ผลการประเมินตัวชี้วัด - นโยบาย - ผลลัพท์การปฏิบัติงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชาคม

8 การประชาคม กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การจัดการประชาคม การสรุปปัญหา

9 ขั้นตอนและการแสดงสถานะในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมการ เตรียมการ กลุ่มเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมผู้รับผิดชอบ การรวบรวมความ คิดเห็น - ความพึงพอใจ - ประชาชน - ความพึงพอใจที่สำรวจ ในหน่วยงาน - ความพึงพอใจที่สำรวจ ในชุมชน - แต่ละหน่วยรวบรวม ผลงานในหน่วยงาน - ศูนย์คุณภาพรวบรวม สรุป - องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ความพึงพอใจในการมา รับบริการตรวจรักษา งานสุขาภิบาลและ ป้องกันโรค - ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง - ความพึงพอใจในการมา รับบริการตรวจรักษา งานสุขาภิบาลและ ป้องกันโรค

10 กิจกรรมการ เตรียมการ กลุ่มเป้าหมา ย รายละเอียด กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การรวบรวม ความคิดเห็น - ความพึงพอใจ ในการติดต่อ ประสานงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง

11 ทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุม พลบุรี วิสัยทัศน์จำนวนยุทธศาสตร์จำนวนกลยุทธ์ ก้าวนำบริการ มาตรฐาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

12 Time line วันนัดผลการติดตามสถานที่ ส่งข้อมูลผล การปฏิบัติงาน วันศุกร์ 30 สิงหาคม On progress เตรียมข้อมูล เพื่อเป็น เอกสารนำเข้า วันที่ 2 – 6 กันยายน ประชุม จัดเตรียมการ ทำประชาคม จันทร์ที่ 9 กันยายน ประชุมทบทวน vision พฤหัสบดี 12 - 13 กันยายน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอ ชุมพลบุรี. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ การเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google