งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 สิงหาคม 2557 สำนักงานนโยบายฯ และแผนกการตลาด จัดประชุม เพื่อให้ ผวก. มอบนโยบายและกำหนดโครงการสำคัญซึ่ง สอดคล้องตามแผนวิสหกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 สิงหาคม 2557 สำนักงานนโยบายฯ และแผนกการตลาด จัดประชุม เพื่อให้ ผวก. มอบนโยบายและกำหนดโครงการสำคัญซึ่ง สอดคล้องตามแผนวิสหกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานนโยบายฯ และแผนกการตลาด จัดประชุม เพื่อให้ ผวก. มอบนโยบายและกำหนดโครงการสำคัญซึ่ง สอดคล้องตามแผนวิสหกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณปี 2559 และ - ปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในกาน ปรับปรุงงบประมาณปี 2559 - แจ้งแนวทางการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559

3 20 สิงหาคม 2557 กองวิชา จัดส่งแผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปี งบประมาณ 2559 และการปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558 ให้ แผนการตลาด สรุปข้อมูล เพื่อเรียนเชิญประชุม พิจารณา 27 สิงหาคม 2557 แผนกการตลาด ขอเชิญ กองวิชา ประชุม เพื่อพิจารณา แผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559 และ การปรังปรุงแผนนักศึกษาปี 2558

4 2 กันยายน 2557 กองวิชาการ แจ้งยืนยันการปรับแผนนักศึกษาประจำปี 2558 และยืนยันแผนนักศึกษาประจำปี 2559 10 กันยายน 2557 แผนกการตลาด แจ้งแผนการฝึกอบรมนักศึกษาประจำปี 2559 และการปรับปรุงแผนนักศึกษาปี 2558

5 19 กันยายน 2557 แผนกจัดหา และแผนกการเงิน จัดส่งข้อมูลการผูกพัน ดำเนินการ และผูกพันการจ่ายเงินจากงบประมาณปี 2557 มาปี 2558 ส่งแผนกงบประมาณ 22 กันยายน 2557 ทุกหน่อยงาน ที่ต้องการปรับปรุงงบประมาณ 2558 จัดส่ง รายละเอียดการปรับปรุงปี 2558 ให้แผนกงบประมาณ

6 26 กันยายน 2557 เฉพาะหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอครุภัณฑ์งบลงทุน ( ราค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป ) จัดส่ง รายละเอียดคำขอเฉพาะครุภัณ ฑ์งบลงทุน ประจำปี 2559 ใช้แบบฟอร์ม ง.004

7 3 ตุลาคม 2557 แผนกงบประมาณ ขอเชิญ กอง / สำนัก / แผนก ที่มีความ ประสงค์ขอครุภัณฑ์งบลงทุน ( ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป ) ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ภาพรวมครุภัณฑ์งบลงทุน ปี 2559 ในเบื้องต้น

8 8 ตุลาคม 2557 ฝ่ายบริหาร ที่กรุงเทพฯ ส่งคำขอตั้งงบประมาณปี 2559 ให้แผนกงบประมาณ 13 ตุลาคม 2557 กองวิชา ที่กรุงเทพฯ และกอง / แผนก ที่ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แผนกงบประมาณ

9 15 ตุลาคม 2557 กอง / สำนัก / แผนก จัดส่งแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3 ปี ให้สำนักงานนโยบายฯและแผนการ ศึกอบรมนักศึกษา 3 ปี (2560 - 2562) ให้แผนกการตลาด

10 20 ต. ค.57 – 31 ต. ค.57 แผนกงบประมาณ ขอเชิญ กอง / สำนัก / แผนก ประชุม เพื่อพิจารณาคำขอปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 และคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ 2559 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปี ( ผุ้ว่าการ สบพ. เป็นประธาน )

11 7 พฤศจิกายน 2557 ทุกหน่วยงานจัดส่งตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงิน ตาม คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 รายเดือน 3 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558 แผนกงบประมาณ จัดทำข้อมูล การปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 และงบประมาณ และคำขอตั้ง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการ สบพ.

12 26 มกราคม 2558 แผนกงบประมาณ นำข้อมูล การปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 และงบประมาณ และคำขอตั้ง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 นำเสนอคณะกรรมการ สบพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

13 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 แผนกงบประมาณ จัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ( คำของบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 ) เสนอ กระทรวงคมนาคม เพื่อส่งสำนักงบประมาณ, นำสนอการ ปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 เสนอ กระทรวงคมนาคม เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 แผนกงบประมาณ จัดทำเล่ม งบประมาณลงทุน ปีงบประมาณ 2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำส่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานนโยบายฯ และแผนกการตลาด จัดประชุม เพื่อให้ ผวก. มอบนโยบายและกำหนดโครงการสำคัญซึ่ง สอดคล้องตามแผนวิสหกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google