งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำคำอธิบายรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำคำอธิบายรายวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน คุณลักษณะที่เกิดกับนักเรียน 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของไก่ 1. หลักกการเลื้ยงไก่ - ประวัติ - สถานที่ - ประโยชน์ - อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไก่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น - สื่อสาร - การคิด(อธิบาย) ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน - มีวินัย 2. บอก เปรียบเทียบ ลักษณะของโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์ 2. การสร้างโรงเรือน - แบบโรงเรือน - แสง - ทิศทางลม - บอกลักษณะของโรงเรือนชนิด ต่าง ๆ - เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของ โรงเรือนแบบต่าง ๆ - บอกชื่ออุปกรณ์วิธีใช้และการ เก็บรักษา - สื่อสาร(อธิบาย) - การคิด - เปรียบเทียบ - ทักษะชีวิต - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน 3. อธิบายลักษณะและสายพันธุ์ไก่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 3. พันธุ์ไก่ - การคัดเลือกสายพันธุ์ - อธิบายไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่ เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น - อธิบายรูปร่างลักษณะ ของไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ - การใช้เทคโนโลยี - การแก้ปัญหา

3 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน คุณลักษณะที่เกิดกับนักเรียน 4. อธิบายและฝึกปฏิบัติการให้อาหาร น้ำ และอาหารเสริม 4. อาหารไก่ - การให้อาหาร/อาหารเสริม - อธิบายฝึกปฏิบัติการให้อาหารไก่ อาหารเสริม และน้ำตามช่วงอายุ - สื่อสาร - การคิด - การแก้ปัญหา - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทำงาน - มีจิตสาธารณะ 5. ศึกษา บอก อธิบายเกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการให้วัคซีน 5. การสุขาภิบาลและ การจัดการทั่วไป - โรค/ศัตรู - การทำวัคซีน - การให้วัคซีน - ศึกษาโรคที่เกี่ยวกับไก่และ การป้องกัน - สังเกตการเกิดโรค - อธิบายชนิดของวัคซีน - บอกวิธีการทำวัคซีน - ฝึกทักษะการให้วัคซีน - การใช้เทคโนโลยี - ทักษะชีวิต - ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - อยู่อย่างพอเพียง 6. คัดคุณภาพไข่ - ทำบัญชีรายรับ-จ่าย - สำรวจ/หาตลาดเพื่อจำหน่าย - อธิบายการขายปลีก-ส่ง 6. การจัดการผลผลิต - กาจัดทำบัญชี - การหาตลาด - คัดคุณภาพไข่ไก่เพื่อจำ หน่วย - คิดคำนวณต้นทุนผลผลิต - อธิบายการขายปลีกการขาย-ส่ง - สื่อสาร- การใช้เทคโนโลยี- การแก้ปัญหา- ทักษะชีวิต- การคิด

4 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ง การเลี้ยงไก่ไข่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี ศึกษา บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่ พันธุ์ไก่ การสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี่ยงไก่ การให้อาหาร อาหารเสริม น้ำ โรค วิธีการป้องกัน การให้วัคซีน การขายปลีก-ส่ง การทำบัญชีรับ-จ่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติ ทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และสร้างรายได้ตามความสนใจของผู้เรียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

5 ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของไก่ 2. บอก เปรียบเทียบ ลักษณะของโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์ 3. อธิบายลักษณะและสายพันธุ์ไก่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 4. อธิบายและฝึกปฏิบัติการให้อาหาร น้ำ และอาหารเสริม 5. ศึกษา บอก อธิบายเกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการให้วัคซีน 6. คัดคุณภาพไข่ - ทำบัญชีรายรับ-จ่าย - สำรวจ/หาตลาดเพื่อจำหน่าย - อธิบายการขายปลีก-ส่ง รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำคำอธิบายรายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google