งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำ คำอธิบายรายวิชา ผลการ เรียนรู้ นักเรียนรู้ อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ สมรรถนะที่ เกิดกับ นักเรียน คุณลักษณ ะที่เกิดกับ นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำ คำอธิบายรายวิชา ผลการ เรียนรู้ นักเรียนรู้ อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ สมรรถนะที่ เกิดกับ นักเรียน คุณลักษณ ะที่เกิดกับ นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำ คำอธิบายรายวิชา ผลการ เรียนรู้ นักเรียนรู้ อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ สมรรถนะที่ เกิดกับ นักเรียน คุณลักษณ ะที่เกิดกับ นักเรียน 1. อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของไก่ 1. หลักกการ เลื้ยงไก่ - ประวัติ - สถานที่ - ประโยชน์ - อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ และ ประโยชน์ของไก่ที่ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมใน ท้องถิ่น - สื่อสาร - การคิด ( อธิบาย ) - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการ ทำงาน - มีวินัย 2. บอก เปรียบเทียบ ลักษณะของ โรงเรือน พร้อม อุปกรณ์ 2. การสร้าง โรงเรือน - แบบ โรงเรือน - แสง - ทิศทาง ลม - บอกลักษณะของ โรงเรือนชนิด ต่าง ๆ - เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสียของ โรงเรือนแบบต่าง ๆ - บอกชื่ออุปกรณ์ วิธีใช้และการ เก็บรักษา - สื่อสาร ( อธิบาย ) - การคิด - เปรียบเทียบ - ทักษะชีวิต - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการ ทำงาน - มีวินัย 3. อธิบาย ลักษณะและ สายพันธุ์ไก่ที่ เหมาะกับ สภาพแวดล้อ มในท้องถิ่น 3. พันธุ์ไก่ - การ คัดเลือกสาย พันธุ์ - อธิบายไก่สาย พันธุ์ต่างๆ ที่ เหมาะสมกับสภาพ ท้องถิ่น - อธิบายรูปร่าง ลักษณะ ของไก่สายพันธุ์ ต่าง ๆ - สื่อสาร - การคิด - การใช้ เทคโนโลยี - การแก้ปัญหา - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการ ทำงาน - มีวินัย

3 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำ คำอธิบายรายวิชา ผลการ เรียนรู้ นักเรียนรู้ อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ สมรรถนะที่ เกิดกับ นักเรียน คุณลักษณ ะที่เกิดกับ นักเรียน 4. อธิบายและ ฝึกปฏิบัติการ ให้อาหาร น้ำ และอาหารเสริม 4. อาหารไก่ - การให้ อาหาร / อาหารเสริม - อธิบายฝึก ปฏิบัติการให้ อาหารไก่ อาหาร เสริม และน้ำตาม ช่วงอายุ - สื่อสาร - การคิด - การแก้ปัญหา - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการ ทำงาน - มีจิต สาธารณะ 5. ศึกษา บอก อธิบายเกี่ยวกับ โรค การ ป้องกัน และ การให้วัคซีน 5. การ สุขาภิบาล และ การจัดการ ทั่วไป - โรค / ศัตรู - การทำ วัคซีน - การให้ วัคซีน - ศึกษาโรคที่ เกี่ยวกับไก่และ การป้องกัน - สังเกตการเกิด โรค - อธิบายชนิด ของวัคซีน - บอกวิธีการทำ วัคซีน - ฝึกทักษะการให้ วัคซีน - สื่อสาร - การใช้ เทคโนโลยี - การแก้ปัญหา - ทักษะชีวิต - ใฝ่เรียนรู้ - ซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย - อยู่อย่าง พอเพียง - มุ่งมั่นในการ ทำงาน 6. คัดคุณภาพ ไข่ - ทำบัญชี รายรับ - จ่าย - สำรวจ / หา ตลาดเพื่อ จำหน่าย - อธิบายการ ขายปลีก - ส่ง 6. การ จัดการ ผลผลิต - กาจัดทำ บัญชี - การหา ตลาด - คัดคุณภาพไข่ ไก่เพื่อจำ หน่วย - คิดคำนวณ ต้นทุนผลผลิต - ทำบัญชีรายรับ - จ่าย - อธิบายการขาย ปลีกการขาย - ส่ง - สื่อสาร - การ ใช้เทคโนโลยี - การแก้ปัญหา - ทักษะชีวิต - การคิด - ใฝ่เรียนรู้ - ซื่อสัตย์สุจริต - อยู่อย่าง พอเพียง - มุ่งมั่นในการ ทำงาน - มีจิต สาธารณะ

4 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ง 12201 การเลี้ยงไก่ไข่ สาระการ เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง / ปี ศึกษา บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่ พันธุ์ไก่ การสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี่ยงไก่ การให้ อาหาร อาหารเสริม น้ำ โรค วิธีการป้องกัน การให้วัคซีน การขายปลีก - ส่ง การทำบัญชีรับ - จ่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติ ทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และสร้าง รายได้ตามความสนใจของผู้เรียน โดยไม่ส่งผล กระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

5 ผลการ เรียนรู้ 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของไก่ 2. บอก เปรียบเทียบ ลักษณะของโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์ 3. อธิบายลักษณะและสายพันธุ์ไก่ที่เหมาะกับ สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 4. อธิบายและฝึกปฏิบัติการให้อาหาร น้ำ และ อาหารเสริม 5. ศึกษา บอก อธิบายเกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการให้วัคซีน 6. คัดคุณภาพไข่ - ทำบัญชีรายรับ - จ่าย - สำรวจ / หาตลาดเพื่อจำหน่าย - อธิบายการขายปลีก - ส่ง รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ตารางวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำ คำอธิบายรายวิชา ผลการ เรียนรู้ นักเรียนรู้ อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ สมรรถนะที่ เกิดกับ นักเรียน คุณลักษณ ะที่เกิดกับ นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google