งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

2 ความเป็นมาและความสำคัญ
ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภทความพิการ ไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน

3 ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
สิทธิโอกาส ความเท่าเทียม เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ เจตคติ ของคนทั่วไป การพัฒนา ศักยภาพ คนพิการ การจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย การฟื้นฟู สมรรถภาพตั้งแต่ แรกพบความพิการ สื่อ สิ่งอำนวยความ สะดวก บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ ศึกษา ตามกฏกระทรวง

4 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักการ แนวทางพัฒนาคนพิการ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ฯลฯ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บูรณาการ สหวิทยาการ ประสานการใช้ทรัพยากรเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน การเรียนรวม มีเอกภาพบนความหลากหลาย

5 วิสัยทัศน์ คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ VISION

6 กฎหมายอเมริกา PL 94-142 ห้ามทุกโรงเรียนปฏิเสธเด็กเข้าเรียน
จัดการศึกษาให้เท่าเทียมเด็กทั่วไป จัดให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดสภาพแวดล้อมให้มีข้อจำกัดน้อยที่สุด จัดกระบวนการให้ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบ ในการวางแผนจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีหน้าที่และรับผิดชอบตลอดจน มีส่วนจัดทำแผนฯและมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒน ความสามารถ

7 ความจำเป็นในการจัดทำ IEP ตามกฎหมายในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 สิทธิเสมอกัน รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี มาตรา 55 สิทธิได้รับสิ่งอำนวย ความสะดวก มาตรา 80 วรรคสอง รัฐต้อง สงเคราะห์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้

8 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
มาตรา 10 จัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 22 ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด มาตรา 24 สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มาตรา 28 จัดให้หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

9 ประเภทความบกพร่อง 9 ประเภท
บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน ร่างกาย สติปัญญา ภาษาและการพูด การเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ ออทิสติก บกพร่องซ้ำซ้อน

10 ความต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

11 สิ่งอำนวยความสะดวก ไม้เท้าขาว

12 เครื่องพิมพ์อักษรเบร์ล

13 แว่นขยาย

14

15 รถเข็น หรือรถโยก

16 กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยคนพิการทางการเคลื่อนไหว

17

18

19 เครื่องช่วยฟัง

20 เครื่องช่วยฟัง ระบบ FM

21 สื่อ หนังสือเสียง ได้แก่ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี
หนังสือเสียง ได้แก่ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้แก่ บัตรคำ บัตรภาพ กรอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้กำหนด บรรทัดหรือพื้นที่

22 บริการ การสอนเสริม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูด ดนตรีบำบัด
ศิลปะบำบัด การประเมินทาง จิตวิทยาและทักษะ ด้านต่างๆ

23 ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินสำหรับคน พิการแต่ละบุคคล การจัดอาสาสมัคร การแนะแนวครอบครัว การฝึกอบรมทักษะด้าน อาชีพ

24 ความหมาย แผนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเด็กแต่ละคนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดทำขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและความยินยอมจากผู้ปกครอง มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และมีการทบทวนแผนทุกภาคเรียน

25 รูปแบบการจัดทำ IEP ครูประจำชั้น ผู้บริหาร แพทย์,พยาบาล ผู้ปกครอง
ครูประจำวิชา

26 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หลักการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำให้กับคนพิการทุกคนเป็นรายบุคคล มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ครอบคลุม ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ

27 IEP เนื้อหาสาระของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนฯ (ประวัติ ความสามารถ ณ วันทำแผนฯ จุดอ่อน จุดเด่น) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแผน (1 ปี) จุดมุ่งหมาย

28 ความต้องการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและ ความช่วยเหลืออื่นโดยทางการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ความเห็นของคณะกรรมการจัดทำแผนฯ การลงนามของคณะกรรมการจัดทำแผนฯ การรายงานผลการประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

29 ลักษณะที่ดี เจาะจง (specific) วัดได้ (measurable) ทำได้ (achievable)
ตรงกับความต้องการจำเป็น (relevant) มีกำหนดเวลาแน่นอน (timebound)

30 ประโยชน์ของ IEP ต่อคนพิการ
ได้รับความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษา

31 ต่อผู้ปกครอง ปรึกษา และขอคำแนะนำกับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการแต่ละคนได้ มีส่วนร่วม และรับ รู้ การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนการช่วยเหลือ สามารถขอรับ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ รู้ เข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนาการศึกษาของบุตรได้อย่างถูกต้อง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เหมาะสม

32 ต่อครูผู้สอน เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน
รู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ตามความเหมาะสม ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าสอดคล้องกับเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษา

33 ต่อสถานศึกษาและผู้บริหาร
เป็นข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าเรียนในรูปแบบและระดับที่เหมาะสม เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหาร การจัดงบประมาณและการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ส่งเสริมการเรียน เป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

34 การนำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สู่การปฏิบัติและประเมินผล

35 การจัดทำแผนการสอนรายบุคคล โดยกำหนด
จุดมุ่งหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด วิธีสอนเทคนิคการสอน สื่อ เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมิน

36 การนำแผนการสอนรายบุคคลไปปฏิบัติ
ประสานผู้เกี่ยวข้องให้เด็กได้รับบริการตามแผนฯ มีการติดตามผลและจัดทำรายงานผลการพัฒนาความสามารถ ประเมินผล ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ถ้าจำเป็น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ ประเมินผลการดำเนินงาน

37 ตัวอย่าง IEP อุดมศึกษา

38 IEP ( Individualized Education Program )
เส้นทางการจัดส่ง IEP ( Individualized Education Program )

39 สถานศึกษา ศูนย์จังหวัด สำเนา IEP คนพิการ แจ้ง 1. สรุป E-SpN ศูนย์เขต OnLine E-SpN

40 E-SpN ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว 13 หลัก วันเดือนปี เกิด ประเภทความพิการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ ระดับชั้นที่ศึกษา… เรียนร่วม ชั้นเรียนพิเศษ รร.เฉพาะ ฯ กศน. สถาบันอุดมศึกษา………….

41 E-SpN 8. O ให้เปล่า O ให้ยืม O ให้ยืมเงินไปจัดซื้อ O ผู้ปกครองจัดหาให้

42 E-SpN ให้ยืมเงินไปจัดซื้อ หูตึง เครื่องช่วยฟัง ให้เปล่า
ต้องการให้รู้ภาษามือนอกจากการหัดพูด ให้เปล่า ปทานุกรมภาษามือไทย มีพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ ผู้ปกครองจัดหาให้ พฤติกรรมบำบัดและแก้ไขพฤติกรรม ผู้ปกครองจัดหาให้ ช่วยควบคุมพฤติกรรม อาสาสมัคร

43 คุณสมบัติของคนพิการที่มีสิทธิ
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา

44 วิธีการได้รับ ขอยืม ขอยืมเงิน ขอรับ

45 ขั้นตอนการขอยืม [บัญชี ก.]
สถานศึกษา คนพิการ/ ผู้ปกครอง ยื่นคำขอ + IEP ทำสัญญา ศูนย์

46 ขั้นตอนการขอ [บัญชี ก/ค]
สถานศึกษา 10 มิ.ย. คนพิการ/ ผู้ปกครอง ยื่นคำขอ ส่งคูปอง ศูนย์ 20 มิ.ย. คณะกรรมการ 10 ก.ค.

47 จัดซื้อแล้วส่งคืนหลักฐาน
ขั้นตอนการขอยืมเงิน [บัญชี ข/ค] สถานศึกษา 20 มิ.ย. คนพิการ/ ผู้ปกครอง ส่งเอกสารคำขอและหลักฐาน ทำสัญญา จัดซื้อแล้วส่งคืนหลักฐาน ให้สถานศึกษา ใน 7 วัน ศูนย์ 10 ก.ค. คณะกรรมการ

48 10 ลำดับขั้นตอน การขอรับเงินอุดหนุน
10 ลำดับขั้นตอน การขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

49 ผู้ให้บริการ สถานศึกษา ศูนย์กระจายสื่อ นำคูปองไปขอรับบริการ
คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นแบบขอรับเงินอุดหนุนพร้อมแบบ IEP ส่งบันทึกการให้บริการและคูปอง เพื่อขอรับ ส่งคูปองไปยัง คนพิการหรือผู้ปกครอง ภายใน 5 วันทำการ โอนเงินเข้าบัญชีผู้ให้บริการ สถานศึกษา - ตรวจสอบความถูกต้อง - ส่งแบบคำขอฯ ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดส่งคูปองให้คนพิการหรือผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ - ตรวจสอบความถูกต้อง - ส่งเอกสารไปยังคณะอนุกรรมการ - พิจารณาอนุมัติหรือยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุน - จ่ายคูปองไปยังสถานศึกษา ส่งคูปองไปยัง สถานศึกษาภายใน 5 วันทำการ - จ่ายเงินตามคูปองให้กับผู้บริการ - แจ้งผลการอนุมัติ รายงานการใช้คูปองและการจ่ายเงินไปยังศูนย์กระจายสื่อ ส่งคูปองโอนเงิน ภายใน 5 วัน ศูนย์กระจายสื่อ - ส่งคูปอง - จัดทำฐานข้อมูล

50 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ (๓)
ให้จัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกินห้าเท่า ของเงินอุดหนุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google