งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP). ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภทความพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP). ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภทความพิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภทความพิการ ไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน

3 สิทธิโอกาส ความเท่าเทียม เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การฟื้นฟู สมรรถภาพตั้งแต่ แรกพบความพิการ สื่อ สิ่งอำนวยความ สะดวก บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ ศึกษา ตามกฏกระทรวง การจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย การพัฒนา ศักยภาพ คนพิการ เจตคติ ของคนทั่วไป

4 สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ฯลฯ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หลักการ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สหวิทยาการ ประสานการใช้ทรัพยากรเครือข่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน การเรียนรวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการ มีเอกภาพบนความหลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางพัฒนาคนพิการ

5 คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี ความสุขและมีศักดิ์ศรี ตลอดจน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ ประเทศ วิสัยทัศน์ VISION

6 กฎหมายอเมริกา PL 94-142 ห้ามทุกโรงเรียนปฏิเสธเด็กเข้าเรียน จัดการศึกษาให้เท่าเทียมเด็กทั่วไป จัดให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดสภาพแวดล้อมให้มีข้อจำกัดน้อยที่สุด จัดกระบวนการให้ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบ ในการวางแผนจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีหน้าที่และรับผิดชอบตลอดจน มีส่วนจัดทำแผนฯและมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒน ความสามารถ

7 ความจำเป็นในการจัดทำ IEP ตามกฎหมายในประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 สิทธิเสมอกัน รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี มาตรา 55 สิทธิได้รับสิ่งอำนวย ความสะดวก มาตรา 80 วรรคสอง รัฐต้อง สงเคราะห์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้

8 มาตรา 10 จัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 22 ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด มาตรา 24 สอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล มาตรา 28 จัดให้หลากหลาย เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

9 ประเภทความบกพร่อง 9 ประเภท 1.บกพร่องทางการเห็น 2.การได้ยิน 3.ร่างกาย 4.สติปัญญา 5.ภาษาและการพูด 6.การเรียนรู้ 7.พฤติกรรมและอารมณ์ 8.ออทิสติก 9.บกพร่องซ้ำซ้อน

10 ความต้องการ 1.สิ่งอำนวยความสะดวก 2.สื่อ 3.บริการ 4.ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

11 สิ่งอำนวยความสะดวก ไม้เท้าขาว

12 เครื่องพิมพ์อักษรเบร์ล

13 แว่นขยาย

14

15 รถเข็น หรือรถโยก

16 กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ ช่วยคนพิการทางการ เคลื่อนไหว

17

18

19 เครื่องช่วยฟัง

20 เครื่องช่วยฟัง ระบบ FM

21 หนังสือเสียง ได้แก่ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้แก่ บัตรคำ บัตรภาพ กรอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้กำหนด บรรทัดหรือพื้นที่ สื่อ

22 บริการ การสอนเสริม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การประเมินทาง จิตวิทยาและทักษะ ด้านต่างๆ

23 ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินสำหรับคน พิการแต่ละบุคคล การจัดอาสาสมัคร การแนะแนวครอบครัว การฝึกอบรมทักษะด้าน อาชีพ

24 ความหมาย แผนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นลาย ลักษณ์อักษรสำหรับเด็กแต่ละคนที่มี ความต้องการพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียน จัดทำขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและ ความยินยอมจากผู้ปกครอง มีกำหนด ระยะเวลา 1 ปี และมีการทบทวนแผน ทุกภาคเรียน

25 รูปแบบการจัดทำ IEP ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง ครูประจำวิชา แพทย์,พยาบาล

26 1.จัดทำให้กับคนพิการทุกคนเป็น รายบุคคล 2.มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มศักยภาพ ทุกด้าน 3.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน 4.ครอบคลุม ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.มีการประเมินผลเป็นระยะๆ อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6.มีข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นของคนพิการ หลักการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

27 เนื้อหาสาระของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 1.ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนฯ (ประวัติ ความสามารถ ณ วันทำแผนฯ จุดอ่อน จุดเด่น) 2.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแผน (1 ปี) 3.จุดมุ่งหมาย IEP

28 4.ความต้องการ สื่อ สิ่งอำนวยความ สะดวก บริการและ ความช่วยเหลืออื่น โดยทางการศึกษาตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง 5.ความเห็นของคณะกรรมการจัดทำ แผนฯ 6.การลงนามของคณะกรรมการจัดทำ แผนฯ 7.การรายงานผลการประเมินผล 8.การปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

29 1.เจาะจง (specific) 2.วัดได้ (measurable) 3.ทำได้ (achievable) 4.ตรงกับความต้องการจำเป็น (relevant) 5.มีกำหนดเวลาแน่นอน (timebound) ลักษณะที่ดี

30 ประโยชน์ของ IEP ต่อคนพิการ 1.ได้รับความช่วยเหลือสอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็น 2.ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ 3.ได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล 4.ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ ปรับปรุงการจัดการศึกษา

31 ต่อผู้ปกครอง 1.ปรึกษา และขอคำแนะนำกับผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับคนพิการแต่ละคนได้ 2.มีส่วนร่วม และรับ รู้ การกำหนดเป้าหมาย ในการจัดทำแผนการช่วยเหลือ 3.สามารถขอรับ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ 4.รู้ เข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วมในการฝึก และพัฒนาการศึกษาของบุตรได้อย่าง ถูกต้อง 5.ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและ ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เหมาะสม

32 ต่อครูผู้สอน 1.เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน 2.รู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 3.ทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น 4.มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ตามความ เหมาะสม 5.ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าสอดคล้องกับ เป้าหมาย 6.มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัด การศึกษา

33 ต่อสถานศึกษาและผู้บริหาร 1.เป็นข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าเรียน ในรูปแบบและระดับที่เหมาะสม 2.เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหาร การจัดงบประมาณและการจัดการ เรียนการสอน 3.มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ส่งเสริมการเรียน 4.เป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียน เป็นฐานใน การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ จัดการเรียนการสอน

34 การนำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล สู่การปฏิบัติและประเมินผล

35 การจัดทำแผนการสอนรายบุคคล โดยกำหนด 1.จุดมุ่งหมาย 2.วันเริ่มต้น 3.วันสิ้นสุด 4.วิธีสอนเทคนิคการสอน 5.สื่อ 6.เกณฑ์การประเมินผล 7.ผลการประเมิน

36 การนำแผนการสอนรายบุคคลไปปฏิบัติ 1.ประสานผู้เกี่ยวข้องให้เด็ก ได้รับบริการตามแผนฯ 2.มีการติดตามผลและจัดทำ รายงานผลการพัฒนา ความสามารถ 3.ประเมินผล ปรับปรุง ข้อมูลและพัฒนาแผน การจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล ถ้าจำเป็น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ 4.ประเมินผลการดำเนินงาน

37 ตัวอย่าง IEP อุดมศึกษา

38 เส้นทางการจัดส่ง IEP ( Individualized Education Program )

39 สถานศึกษาศูนย์จังหวัด ศูนย์เขต สำเนา IEP 1. สรุป 2. E-SpN OnLine E-SpN แจ้ง คนพิการ

40 E-SpN 1.ชื่อ-นามสกุล 2.เลขประจำตัว 13 หลัก 3.วันเดือนปี เกิด 4.ประเภทความพิการ 5.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 6.สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ 7.ระดับชั้นที่ศึกษา… เรียนร่วม ชั้นเรียนพิเศษ รร.เฉพาะ ฯ กศน. สถาบันอุดมศึกษา………….

41 O ให้เปล่า O ให้ยืม O ให้ยืมเงินไปจัดซื้อ O ผู้ปกครองจัดหาให้ 8. E-SpN

42 พฤติกรรมบำบัดและแก้ไขพฤติกรรม มีพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ ผู้ปกครองจัดหาให้ เครื่องช่วยฟัง หูตึง ให้ยืมเงินไปจัดซื้อ ปทานุกรมภาษามือไทย ต้องการให้รู้ภาษามือ นอกจากการหัดพูด ให้เปล่า อาสาสมัคร ช่วยควบคุมพฤติกรรม ผู้ปกครองจัดหาให้ E-SpN

43 คุณสมบัติของคนพิการที่มีสิทธิ 1.มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2.มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทาง การศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล 3.ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา

44 วิธีการได้รับ 1.ขอยืม 2.ขอยืมเงิน 3.ขอรับ

45 ขั้นตอนการขอยืม [บัญชี ก.] สถานศึกษา ศูนย์ คนพิการ/ ผู้ปกครอง ทำ สัญญา ยื่นคำขอ + IEP

46 ขั้นตอนการขอ [บัญชี ก/ค] ยื่นคำขอ สถานศึกษา 10 มิ.ย. ศูนย์ 20 มิ.ย. คนพิการ/ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 10 ก.ค. ส่งคูปอง

47 ขั้นตอนการขอยืมเงิน [บัญชี ข/ค] ส่งเอกสารคำขอ และหลักฐาน สถานศึกษา 20 มิ. ย. คนพิการ / ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศูนย์ 10 ก. ค. จัดซื้อแล้วส่งคืนหลักฐาน ให้สถานศึกษา ใน 7 วัน ทำสัญญา

48 การขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 10 ลำดับขั้นตอน

49 ผู้ให้บริการ คนพิการหรือผู้ปกครอง ยื่นแบบขอรับเงินอุดหนุนพร้อม แบบ IEP สถานศึกษา - ตรวจสอบความถูกต้อง - ส่งแบบคำขอฯ ไปยังศูนย์ การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ - ตรวจสอบความถูกต้อง - ส่งเอกสารไปยังคณะอนุกรรมการ - พิจารณาอนุมัติหรือยกเลิกการ ขอรับเงินอุดหนุน - จ่ายคูปองไปยังสถานศึกษา ศูนย์กระจายสื่อ - ส่งคูปอง - จัดทำฐานข้อมูล ส่งคูปองโอนเงิน ภายใน 5 วัน ส่งคูปองไปยัง สถานศึกษาภายใน 5 วันทำการ ส่งบันทึกการให้บริการและ คูปอง เพื่อขอรับ โอนเงินเข้าบัญชีผู้ ให้บริการ ส่งคูปองไปยัง คนพิการหรือผู้ปกครอง ภายใน 5 วันทำการ จัดส่งคูปองให้คนพิการหรือ ผู้ปกครอง - จ่ายเงินตามคูปองให้กับผู้บริการ - แจ้งผลการอนุมัติ รายงานการใช้ คูปองและการจ่ายเงินไปยังศูนย์ กระจายสื่อ นำคูปองไปขอรับบริการ

50 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ (๓) ให้จัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนสำหรับคน พิการตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกินห้าเท่า ของเงินอุดหนุนด้านสื่อและ วัสดุการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP). ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภทความพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google