งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ เดฟฟิเนทลี คอร์ปปอเรชั่น

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เพื่อจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำสำหรับใช้ใน การติดตามการขออนุญาตการก่อสร้างการใช้งานการตรวจสอบและ ซ่อมแซม เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการการปรับปรุงชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้าน เส้นทางคมนาคม (MOT Transport FGDS) เพื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สำหรับใช้ในการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารระบบ Logistic ที่เกี่ยวข้อง

3 การดำเนินการของที่ปรึกษา
การศึกษาเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล การให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ สารสน เทศเพื่อการขนส่งทางน้ำ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม

4 ขอบเขตการดำเนินงาน ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ปากอ่าวถึงท่าเรือคลองเตย ระยะทางประมาณ 27 กม. เขื่อนป้องกันตลิ่ง / กัดเซาะ / ทรายและคลื่น อู่คานเรือ อู่จอดเรือ ท่าเทียบเรือ เครื่องหมายบังคับการเดินเรือ

5 การศึกษาเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล
ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่กรมเจ้าท่าจัดเก็บ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำเข้า จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงาน

6 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
การสำรวจข้อมูลในภาคสนาม เขื่อนกันตลิ่ง / อู่จอดเรือ / ท่าเทียบเรือ / เครื่องหมายบังคับการเดินเรือ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล แบบ / ผัง / หนังสือ อนุญาต / การเจาะสำรวจดิน การบันทึกข้อมูล ข้อมูลการขออนุญาต / ข้อมูลอื่น การสำรวจสภาพท่าเทียบเรือ การถ่ายภาพ การจัดเก็บ VDO ตามแนวแม่น้ำทั้งสองฝั่ง

7

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจแนวขอบตลิ่ง การจัดทำแผนที่แนวร่องน้ำ
ตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลการขออนุญาต วิดีทัศน์ตามแนวแม่น้ำ ข้อมูลผลการเจาะสำรวจดิน

9 วิธีการดำเนินงาน การสำรวจด้วยเครื่อง GPS และ Total Station
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ DMC การบันทึกด้วยกล้องวิดีทัศน์แบบ 360 องศา การสำรวจประเมินสภาพโครงสร้าง การบันทึกภาพด้วยกล้อง Digital การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม

10 ภาพ DMC รายละเอียดจุดภาพ 0.3 ม.

11

12 การจัดทำแผนที่ความลึกร่องน้ำ
แผนที่กระดาษ แสดงข้อมูลร่องน้ำ โครงการ GIS กรมเจ้าท่า

13 รายงานโครงสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้างฐานข้อมูล บทที่ 3 รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูล

14 แนวทางในการพัฒนา Open source, CMS:Drupal OS: Linux
HTML, Java Script, PHP Open Geospatial Consortium (OGC) International Standard Organization (ISO) Web Map Service (WMS)

15

16 กลไกการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ

17 4. คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์

18 1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

19 คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์

20

21 ฟังก์ชั่นในการทำงาน การเพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล
การแสดงผลในรูปแผนที่/รายงาน/วิดีทัศน์

22 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

23 แผนที่ GIS

24 รายงานสรุป

25 รายงานสรุป

26 5. การฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ระบบวิดีทัศน์ทางน้ำ/การใช้งานโปรแกรม ประยุกต์
ครั้งที่ 2 ระบบวิดีทัศน์/การใช้งานโปรแกรม สถานที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ระยะเวลา ครั้งละ 2 วัน (รวม 4 วัน) จำนวน ไม่เกิน 20 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google