งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ร่างรายงานขั้น สุดท้าย (Draft Final Report) เดฟฟิเนทลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ร่างรายงานขั้น สุดท้าย (Draft Final Report) เดฟฟิเนทลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ร่างรายงานขั้น สุดท้าย (Draft Final Report) เดฟฟิเนทลี คอร์ปปอเรชั่นเอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 08. 08. 2011

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ  เพื่อจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้านโครงสร้าง พื้นฐานทางน้ำสำหรับใช้ในการติดตามการขอ อนุญาตการก่อสร้างการใช้งานการตรวจสอบและ ซ่อมแซม  เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการการปรับปรุงชุดข้อมูล พื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม (MOT Transport FGDS)  เพื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำสำหรับใช้ในการ บริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารระบบ Logistic ที่เกี่ยวข้อง

3 การดำเนินการของที่ปรึกษา การศึกษาเพื่อ ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม การให้ คำแนะนำ ในการ พัฒนา ระบบ สารสน เทศเพื่อ การขนส่ง ทางน้ำ

4 ขอบเขตการดำเนินงาน  ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ปากอ่าวถึง ท่าเรือคลองเตย ระยะทางประมาณ 27 กม.  เขื่อนป้องกันตลิ่ง / กัดเซาะ / ทราย และคลื่น  อู่คานเรือ  อู่จอดเรือ  ท่าเทียบเรือ  เครื่องหมายบังคับการเดินเรือ

5 การศึกษาเพื่อออกแบบ ระบบฐานข้อมูล  ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่กรมเจ้า ท่าจัดเก็บ  ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อนำเข้า จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงาน

6 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  การสำรวจข้อมูลในภาคสนาม เขื่อน กันตลิ่ง / อู่จอดเรือ / ท่าเทียบเรือ / เครื่องหมายบังคับการเดินเรือ  การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล แบบ / ผัง / หนังสืออนุญาต / การ เจาะสำรวจดิน  การบันทึกข้อมูล ข้อมูลการขอ อนุญาต / ข้อมูลอื่น  การสำรวจสภาพท่าเทียบเรือ การ ถ่ายภาพ  การจัดเก็บ VDO ตามแนวแม่น้ำทั้ง สองฝั่ง

7

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสำรวจแนวขอบตลิ่ง  การจัดทำแผนที่แนวร่องน้ำ  ตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง  ข้อมูลการขออนุญาต  วิดีทัศน์ตามแนวแม่น้ำ  ข้อมูลผลการเจาะสำรวจดิน

9 วิธีการดำเนินงาน  การสำรวจด้วยเครื่อง GPS และ Total Station  การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ DMC  การบันทึกด้วยกล้องวิดีทัศน์แบบ 360 องศา  การสำรวจประเมินสภาพโครงสร้าง  การบันทึกภาพด้วยกล้อง Digital  การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม

10 ภาพ DMC รายละเอียดจุดภาพ 0.3 ม.

11

12 การจัดทำแผนที่ความลึกร่อง น้ำ แผนที่กระดาษ แสดง ข้อมูลร่องน้ำ 12 โครงการ GIS กรมเจ้าท่า

13 รายงานโครงสร้างฐานข้อมูลที่ รวบรวมและจัดเก็บ  บทที่ 1 บทนำ  บทที่ 2 โครงสร้างฐานข้อมูล  บทที่ 3 รายละเอียดโครงสร้าง ฐานข้อมูล

14 แนวทางในการพัฒนา  Open source, CMS:Drupal  OS: Linux  HTML, Java Script, PHP  Open Geospatial Consortium (OGC)  International Standard Organization (ISO)  Web Map Service (WMS)

15

16 กลไกการเชื่อมโยงระบบ สารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ

17 คู่มือการใช้ โปรแกรมประยุกต์ 4.

18 1. การพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ http://202.183.128.8/marine5/intro.php

19 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ประยุกต์

20

21 ฟังก์ชั่นในการทำงาน  การเพิ่มเติม / แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล  การค้นหาข้อมูล  การแสดงผลในรูปแผนที่ / รายงาน / วิดีทัศน์

22 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

23 แผนที่ GIS

24 รายงานสรุป

25

26 5. การฝึกอบรม  ครั้งที่ 1 ระบบวิดีทัศน์ทางน้ำ / การใช้ งานโปรแกรม ประยุกต์  ครั้งที่ 2 ระบบวิดีทัศน์ / การใช้งาน โปรแกรม ประยุกต์ สถานที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ระยะเวลาครั้งละ 2 วัน ( รวม 4 วัน ) จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ร่างรายงานขั้น สุดท้าย (Draft Final Report) เดฟฟิเนทลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google