งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดทำแผนชุมชน โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2 กรอบแนวคิด

3 แผนชุมชน คืออะไร? คือ อนาคตของชุมชน ที่กำหนดโดยคนในชุมชน
คือ ทิศทางของชุมชนที่จะก้าวไปด้วยกัน ตามวิถีชุมชน คือ กิจกรรมที่ชุมชนจะพัฒนาเพื่อให้ไปสู่อนาคต คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรของชุมชน คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ปัญหาของชุมชน

4 ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ
แผนชุมชน ทำเพื่ออะไร? ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ ให้ชุมชนมีเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ให้ชุมชนมีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอก การมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญของแผนชุมชน

5 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ส่วนที่ 2 ศักยภาพ ทรัพยากรที่มี
เนื้อหาของแผนชุมชน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ส่วนที่ 2 ศักยภาพ ทรัพยากรที่มี ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนา/แก้ปัญหา ส่วนที่ 5 กระบวนการบันทึกและประเมินผล

6 กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

7 ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคคล ทีมงานผู้ส่งเสริม ให้เกิดแผนชุมชน (ส่วนราชการ / อปท) ทีมงานผู้ขับเคลื่อนภายในชุมชน (ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์กรต่าง ๆ)

8 ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน
ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและพื้นที่ ข้อมูลสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ จปฐ. กชช.2ค. บัญชีครัวเรือน สิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วย ศักยภาพของพื้นที่ เช่น องค์กร ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม กองทุน การประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่จะเอื้อต่อการวางแผนของชุมชน

9 การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง คือหลักการสำคัญของแผนชุมชน
ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดทำแผนชุมชน ใช้เวทีประชาคมเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกช่วยกัน - วิเคราะห์ข้อมูล - ระบุปัญหาร่วมกัน - วิเคราะห์ปัญหา - กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง คือหลักการสำคัญของแผนชุมชน

10 ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน
ขั้นที่ 4 เสนอแผนให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ชุมชนทำเอง ไม่ใช้เงินหรือใช้เพียงเล็กน้อย ลงมือทำทันที ขอรับบริการจากหน่วยงาน ให้เสนอหน่วยงานราชการนั้น ๆ ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น เพราะเกินความสามารถของชุมชน ใช้เงินมาก ให้เสนอท้องถิ่น

11 ปัญหาในการเสนอแผนของชุมชน
ไม่ทราบปฏิทินการทำแผนของ อปท. เสนอแผนไม่ทัน / แผนไม่ได้รับการตอบสนอง ไม่ทราบปฏิทินการทำแผน/การปฎิบัติงานของส่วนราชการ แผนไม่สอดคล้องกับภาครัฐ ต่างคนต่างทำ ในเรื่องเดียวกัน

12 เพื่อชุมชนจะเสนอแผน/กิจกรรม ให้สอดคล้องได้อย่างแท้จริง
สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ท้องถิ่น อบต./เทศบาล มีปฏิทินการทำแผนอย่างไร หน่วยงานราชการ มีปฏิทินการทำแผนอย่างไร เพื่อชุมชนจะเสนอแผน/กิจกรรม ให้สอดคล้องได้อย่างแท้จริง

13 เทคนิค/เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนชุมชน
การประชุมแบบมีส่วนร่วม(AIC) แผนที่ชุมชน การระดมสมอง แผนที่ความคิด (Mind Map) วิเคราะห์อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ฯลฯ

14 บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน

15 คนไทยทุกคนมีภาวะความสมบูรณ์ทั้งทางกาย
เป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพ คนไทยทุกคนมีภาวะความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน เป็นองค์รวมอย่างสมดุล ( ที่มาพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 )

16 ทำอย่างไรให้ประชาชนสุขภาพดีพึ่งตนเองได้

17 ทำอย่างไรให้ประชาชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้
เจ้าหน้าที่ต้องส่งเสริมให้เกิด “หมู่บ้านสุขภาพดีหรืออยู่ดีมีสุข” - พัฒนาศักยภาพกำลังคน - ส่งเสริมการจัดการด้านทุน - กระตุ้นให้เกิดแผนชุมชนโดยชุมชน - ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนข้อมูล

18 การบูรณาการให้หมู่บ้านสุขภาพดียั่งยืน

19 แผนชุมชนเข้าสู่แผนท้องถิ่นได้อย่างไร
แผน อปท. แผนชุมชน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์ชุมชน ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ท้องถิ่นทำประชาคม ลำดับความสำคัญ ร่างแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น จัดทำแผน/โครงการ พิจารณา ทำอง ราชการทำ ขอสนับสนุน จาก อปท. อนุมัติ ประสาน ประกาศให้ประชาชนทราบ

20 การจัดทำแผนชุมชน จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google