งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี การจัดทำแผน ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี การจัดทำแผน ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี การจัดทำแผน ชุมชน

2

3 คือ อนาคตของชุมชน ที่กำหนดโดยคนในชุมชน คือ ทิศทางของชุมชนที่จะก้าวไปด้วยกัน ตามวิถีชุมชน คือ กิจกรรมที่ชุมชนจะพัฒนาเพื่อให้ไปสู่อนาคต คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรของชุมชน คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ปัญหาของชุมชน

4 1. ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง 2. ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ 3. ให้ชุมชนมีเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 4. ให้ชุมชนมีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอก การมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญของแผนชุมชน

5 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ส่วนที่ 2 ศักยภาพ ทรัพยากรที่มี ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนา / แก้ปัญหา ส่วนที่ 5 กระบวนการบันทึกและประเมินผล

6

7 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคคล ทีมงานผู้ส่งเสริม ให้เกิดแผนชุมชน ( ส่วนราชการ / อปท ) ทีมงานผู้ขับเคลื่อนภายในชุมชน ( ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์กรต่าง ๆ )

8 ขั้นที่ 2 การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและพื้นที่ ข้อมูลสภาพชุมชนด้านต่าง ๆ จปฐ. กชช.2 ค. บัญชีครัวเรือน สิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วย ศักยภาพของพื้นที่ เช่น องค์กร ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม กองทุน การประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่จะเอื้อต่อการวางแผนของชุมชน

9 ขั้นที่ 3 ขั้นจัดทำแผนชุมชน ใช้เวทีประชาคมเป็นหลัก เพื่อให้ สมาชิกช่วยกัน - วิเคราะห์ข้อมูล - ระบุปัญหาร่วมกัน - วิเคราะห์ปัญหา - กำหนดทางเลือกในการ แก้ปัญหาหรือพัฒนา การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง คือหลักการสำคัญของแผนชุมชน

10 ขั้นที่ 4 เสนอแผนให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ชุมชนทำเอง ไม่ใช้เงินหรือใช้เพียงเล็กน้อย ลงมือทำทันที ขอรับบริการจากหน่วยงาน ให้เสนอหน่วยงานราชการนั้น ๆ ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น เพราะเกินความสามารถของชุมชน ใช้เงินมาก ให้เสนอท้องถิ่น

11 ไม่ทราบปฏิทินการทำแผนของ อปท. – เสนอแผนไม่ทัน / แผนไม่ได้รับการตอบสนอง ไม่ทราบปฏิทินการทำแผน / การปฎิบัติงานของส่วนราชการ – แผนไม่สอดคล้องกับภาครัฐ – ต่างคนต่างทำ ในเรื่องเดียวกัน

12 ท้องถิ่น อบต./ เทศบาล มีปฏิทินการทำแผนอย่างไร หน่วยงานราชการ มีปฏิทินการทำแผนอย่างไร เพื่อชุมชนจะเสนอแผน / กิจกรรม ให้สอดคล้องได้อย่างแท้จริง

13 - การประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) - แผนที่ชุมชน - การระดมสมอง - แผนที่ความคิด (Mind Map) - วิเคราะห์อริยสัจ 4 ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) ฯลฯ

14

15 คนไทยทุกคนมี ภาวะความ สมบูรณ์ทั้งทาง กาย ทางจิต ทาง ปัญญา และทาง สังคม เชื่อมโยง กัน เป็นองค์รวมอย่าง สมดุล ( ที่มาพรบ. สุขภาพแห่งชาติ 2550 )

16

17 เจ้าหน้าที่ต้องส่งเสริมให้เกิด “ หมู่บ้านสุขภาพดีหรืออยู่ดีมีสุข ” - พัฒนาศักยภาพกำลังคน - ส่งเสริมการจัดการด้านทุน - กระตุ้นให้เกิดแผนชุมชนโดยชุมชน - ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนข้อมูล

18

19 แผนชุมชน แผน อปท. วิเคราะห์ชุมชน ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ลำดับความสำคัญ จัดทำแผน / โครงการ ทำองราชการทำขอสนับสนุน จาก อปท. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นทำประชาคม ร่างแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น พิจารณา อนุมัติ ประกาศให้ประชาชนทราบ ประสาน

20 การจัดทำแผน ชุมชน จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี การจัดทำแผน ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google