งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ พัชรินทร์ บาลจบ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 ด. ช สมณศักดิ์ สอนสา ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5 แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ พัชรินทร์ บาลจบ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 ด. ช สมณศักดิ์ สอนสา ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5 แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ พัชรินทร์ บาลจบ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 ด. ช สมณศักดิ์ สอนสา ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5 แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน เสนอ คุณครู รัชนี สมรฤทธิ์

2 1. ภาษาเครื่อง เป็นภาษาระดับต่ำ ใช้คำสั่งที่ ประกอบด้วย เลขฐานสอง ใช้เลข 0 และเลข 1 เป็นสัญลักษณ์แทน สัญญาณไฟปิดและ เปิดตามลำดับ 1. ภาษาเครื่อง เป็นภาษาระดับต่ำ ใช้คำสั่งที่ ประกอบด้วย เลขฐานสอง ใช้เลข 0 และเลข 1 เป็นสัญลักษณ์แทน สัญญาณไฟปิดและ เปิดตามลำดับ 4. ภาษาชั้นสูง มาก ใช้ภาษาอังกฤษ แทนคำสั่งงาน เช่นเดียวกับภาษา ระดับสูง เป็นภาษาแบบไม่ เป็นโพรซีเยอร์ ตัวอย่าง เช่น SQL ที่ใช้ฐานข้อมูล 3. ภาษาชั้นสูง ใช้รูปแบบคำ ภาษาอังกฤษแทน รหัสคำสั่งต่างๆ เป็นภาษาแบบ โพรซีเยอร์ สามารถทำงานบน เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ชนิดกันได้ สัญลักษณ์ที่ผู้คิด พัฒนาภาษา ขึ้นมา เพื่อใช้แทนการสื่อสาร สั่งงานระหว่างมนุษย์ กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างพ่วง อื่นๆ 5. ภาษาธรรมชาติ ภาษาธรรมชาติไม่สนใจ รูปแบบคำสั่งหรือลำดับ ที่เคร่งครัด ผู้ใช้สามาร๔พิมพ์สิ่งที่ ต้องการในคอมพิวเตอร์ เป็นคำหรือประโยคที่ ผู้ใหญ่เข้าใจ

3

4 เหมือนกับโจทย์ คณิตศาสตร์ ประมวลผล ข้อมูลนำเข้า แล้วหาวิธี ประมวลผล และจัด แสดงผลลัทธ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียน โปรแกรมต้องคอยเฝ้าดู และหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม ในระหว่างที่ ผู้ใช้งานโปรแกรมและ ปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด การนำโปรแกรมที่ลงรหัส แล้วเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบ รูปแบบ กฎเกณฑ์ ทั้งสองภาษา และการทำงานของ โปรแกรมนั้น เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้ มีการออกแบบโปรแกรม แล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการ เขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา c ภาษา Logo เหมาะแก่การใช้งาน แตกต่างกันไป เป็นการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งการออกแบบโปรแกรม เป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือ ช่วยในการออกแบบ เช่น ผังงาน รหัสจำลอง เป็น ต้น การวิเคราะห์ ปัญหา การออกแบบ โปรแกรม การบำรุงรักษา โปรแกรม การทดสอบ โปรแกรม การเขียน โปรแกรม

5 วิธีการนึ่งข้าว เหนียว 1. แช่ข้าวไว้ประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง 3. นำน้ำใส่หม้อแล้วนำไปต้ม 6. รอให้ข้าวสุก ประมาณ 30 – 35 นาที 7. พอข้าวสุก นำกระดานวีข้าวมาวี 8. นำข้าวที่วี ใส่กระติ๊บข้าว 9. ปิดฝากระติ๊บข้าวให้เรียบร้อย สิ้นสุดขั้นตอน การทำ

6 Basic Flowcharting

7  แสดงการโยน เหรียญ 3 ครั้ง ถ้า ออกหัว ผู้โยนจะได้ เงิน 10 บาท ถ้า ออกก้อย ผู้โยนจะ เสียเงิน 10 บาท เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาทเสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัว ก้อย ยัง ครบ

8  ผังงานแสดงการ เดินข้ามถนนที่มี สัญญาณไฟจราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่

9  ผังงานพิจารณาการใช้ ยาตามฉลากยาที่ปิด ข้างขวด แยกตาม ขนาดการใช้ดังนี้  อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้าม รับประทาน  อายุ 5 - 7 ปี ครั้งละ 1 เม็ด  อายุ 8 - 14 ปี ครั้งละ 2 เม็ด  อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 3 เม็ด เริ่มต้น อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ไม่ใช่

10  ผังงานแสดงการ คำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมจำนวน 100 รูป เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ

11  ผังงานแสดงการ คำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมจำนวน 100 รูป เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำนวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่

12 การเขียนขั้นตอนวิธีและผังงาน (Flowchart)

13 เริ่มต้น จ่าหน้าซอง จดหมาย ใส่จดหมายลง ในซอง ปิดผนึกซอง จดหมาย มี แสตมป์ ? ไปซื้อแสตมป์ ติดแสตมป์ จบ ไม่มี มี ตัวอย่างผังงาน การส่งจดหมาย

14 เริ่ม อายุ มากกว่า 7 ปี ? อายุมากกว่า 3 ปี ? อายุมากกว่า 1 ปี ? รับประทาน 2 ช้อนชา รับประทาน 1 ช้อนชา รับประทาน ½ ช้อนชา ห้ามรับประทาน จบ y y y N N N ตัวอย่างผังงาน การรับประทาน ยา

15 ตัวอย่างผังงาน การบวกเลขสาม จำนวน Start Read Num1, Num2, Num3 SUM = Num1 + Num2 + Num3 Display SUM End e

16 Start Read Num1, Num2 Display Num1 End Num1 > Num 2 Display Num2 y n Num1 = 10, Num2 = 20 10 >20 ? 10

17 ตัวอย่างผังงานการหาค่าน้อยกว่า ของเลขสองจำนวน Start Read Num1, Num2 Display Num1 End Num1 > Num 2 Display Num2 y n Num1 = 12, Num2 = 5 12 >5 ? 5


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ พัชรินทร์ บาลจบ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 ด. ช สมณศักดิ์ สอนสา ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5 แผนผังความคิดรวบยอด เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google