งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง

4 ยุทธศาสตร์การ ดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ อบต./ เทศบาล ประชาชน หน่วยบริการ และภาคีสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้ อย่างเข้มแข็ง และรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมกัน

5 หลักการสำคัญของกองทุนฯ การกระจายอำนาจ ( การ ตัดสินใจ. เงิน ) เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริม / ป้องกัน / ฟื้นฟู ที่บ้านและในชุมชน สร้างความร่วมมือ ระหว่าง อปท., หน่วยบริการ ภาคประชาชน และองค์กรอื่นๆ

6 หลักการสำคัญของกองทุน ฯ สร้างการมีส่วนร่วมและการเป็น เจ้าของระบบสุขภาพของ ประชาชน เสริมศักยภาพท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ และดำเนินงานสร้างสุขภาพในชุมชน สร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ โดยชุมชนและประชาชน

7 ท้องถิ่น อบต./ เทศบาล ภาค ประชาชน / เอกชน อสม./ จิต อาสา เครือข่าย, กลุ่ม ต่างๆ สาธารณสุข รพ./ รพสต. สสจ./ สสอ.

8 งานโรคเรื้อรัง ( เบาหวาน, ความดัน โลหิตสูง ) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ งานแพทย์แผนไทย ( เน้นผู้ป่วยติด เตียง ) งานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ งานด้านจิตอาสา, อาสาสมัคร ( ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ, คนพิการคนด้อยโอกาสใน ชุมชน งานบริหารจัดการงานสาธารณสุขใน สถานการณ์อุทกภัย (Primary care) (Community care)

9 ปี 2556 …

10

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1 ). ทุกกองทุนฯ มีข้อมูลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีแผน สุขภาพชุมชน หรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ชุมชนร่วมกับหน่วย บริการ 2). ทุกกองทุนฯ มีการตรวจคัดกรอง สร้างเสริมสุขภาพป้องกัน โรคเรื้อรัง เน้นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ และ วัณโรค 3). ทุกกองทุนฯ มีกิจกรรมและอาสาสมัครดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยบริการและท้องถิ่น 4). ทุกกองทุนฯ มีการสมทบงบประมาณรายปี ตามเกณฑ์ ( กองทุนเก่า ภายใน ธ. ค. / ใหม่ภายใน ม. ค.)

12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 5). ทุกกองทุนฯมีการติดตามประเมินผล กองทุนทั้งภายในและภายนอก และมีการ รายงานข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรม ออนไลน์ 6). ทุกจังหวัดมีกองทุนต้นแบบเป็นศูนย์ เรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำเภอละ ๑ แห่ง 7). ทุกกองทุนฯมีการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนงานโครงการและมีเงินคงเหลือใน บัญชี ไม่ควรเกิน 20% ของเงินทั้งหมดใน บัญชี

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ปี 2555   เป้าหมายให้กองทุนฯทำงานให้ ได้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการและค้นหา นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคใหม่ๆ ในพื้นที่   จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุน สุขภาพตำบลระดับอำเภอ   เน้นบทบาทหน่วยงาน สาธารณสุขและสร้างความ ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงาน กองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมกัน ปี 2556  เป้าหมายงานสร้างสุขภาวะใน ชุมชนเป็นงานปกติของ อบต./ เทศบาล เน้นการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม และหน่วยงาน อื่น  พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ให้ครอบคลุมมากขึ้น  ยกระดับการพัฒนากองทุน สุขภาพตำบลจากความ ครอบคลุมเป็นการพัฒนาเชิง คุณภาพ  สร้างความเข้มแข็งของกองทุน ศูนย์เรียนรู้และกองทุนลูกข่าย ในพื้นที่  ให้ความสำคัญเรื่องการรายงาน ผลและการนำข้อมูลไปใช้ ร่วมกัน

14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ทิศทางการขับเคลื่อนและสิ่งที่แตกต่างจาก ปี 2555 (2) ปี 2556  เน้นการดำเนินงานให้คลอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยกิจกรรม / โครงการชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ( ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ยากไร้ )  เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  เน้นถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ และขยาย ผล  สปสช. ลงพื้นที่มากขึ้น และมีเวทีพบ กองทุนระดับพื้นที่มากขึ้น ( กองทุน / สสอ.)  การสื่อสาร / เครื่องมือที่ต้องพัฒนา ต่อเนื่อง  ยกระดับกองทุนฯ เกรด B, C เป็น กองทุนเกรด A, A+


ดาวน์โหลด ppt ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google