งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

2 การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP 1)if 2)if…else 3)if…else if 4)while และ do … while 5)for 6)Switch 7)foreach ทำซ้ำ หรือ วน ลูป ตรวจสอบ เงื่อนไข

3 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง IF คำสั่ง if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการ ทำงานของโปรแกรมว่า ถ้าเป็นจริงก็จะให้ ทำงานงานหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะให้ทำงานอีก งานหนึ่ง ดังแผนภาพ ทำงาน เหตุกา รณ์ เป็นจริง IF

4 รูปแบบการใช้ IF รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { // งานที่จะต้องทำ โค้ดที่ใช้ในการ ประมวลผล หลัง ตรวจสอบ เหตุการณ์แล้วมีค่าเท่ากับ True }

5 If else เป็นคำสั่ง if เหมือนเดิม แต่เพิ่มสถานการณ์ว่า ถ้ามีเหตุการณ์เป็นเท็จเกิดขึ้นจะให้ทำงานอะไร ดังแผนภาพ ทำงาน เหตุกา รณ์ if else เป็น จริง เป็น เท็จ

6 รูปแบบการใช้ IF รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else { งานที่จะต้องทำ }

7 เงื่อนไข elseif คำสั่ง elseif เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการ ทำงานของโปรแกรมว่า ถ้าเหตุการณ์แรกเป็น จริง ก็จะให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ แต่ ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าสู่สถานการณ์ ที่ 2 ที่เตรียมไว้ ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่ กำหนด แต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่ กำหนดไว้ถัดไป

8 เงื่อนไข elseif ทำงาน เหตุกา รณ์ ทำงาน เหตุกา รณ์ ifelse เป็นจริง เป็นเท็จ เป็นจริง เป็นเท็จ if else

9 รูปแบบคำสั่งการทำงาน elesif รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else { งานที่จะ ต้องทำ }

10 if():... endif เหตุกา รณ์ จบ จริงทำงาน เท็จไม่ทำงานส่งเหตุการณ์ทำงานต่อไป จริงทำงาน สิ้นสุดการทำงาน

11 รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ): งานที่ต้อง ทำ ; งานที่ต้องทำ ; elseif ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ): งานที่ต้องทำ ; งานที่ต้องทำ ; else; งานที่ต้องทำ ; endif; จบงาน

12 วนรอบการทำงานด้วยคำสั่ง while คำสั่ง while เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขให้ทำงาน วนรอบซ่ำๆกัน จนกว่าตัวแปรที่กำหนดจะมีค่า ครบตามเงื่อนไข while จะนำเอาเรื่องของการ กำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือ Assignment Operators เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การ Assignment ค่าให้กับ Operators ก็คือ การสร้างเงื่อนไขและกำหนดค่าให้กับตัวแปร เป็นค่าต่างๆ จนครบที่กำหนด ตัวอย่าง ลองนึก ถึงการนับเลข หรือการให้คะแนน ถ้าถูกต้อง จะ มีค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าให้ 1 คะแนน

13 วนรอบการทำงานด้วย while while เงื่อนไ ข งานที่ต้อง ทำ รูปแบบคำสั่ง กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น (Assignment Operators) while ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ){ งานที่จะต้องทำ }

14 วนรอบการทำงานด้วย while

15 วนรอบการทำงานด้วยคำสั่ง for รูปแบบคำสั่ง for ( สถานการณ์ 1 ; สถานการณ์ 2 ; สถานการณ์ 3; ){ งานที่จะต้องทำ } for เงื่อนไ ข งานที่ต้อง ทำ

16 หยุดการทำงานด้วยคำสั่ง break for เงื่อนไ ข งานที่ต้อง ทำ break หยุดการ ทำงาน

17 รูปแบบคำสั่ง break รูปแบบคำสั่ง for ( สถานการณ์ 1 ; สถานการณ์ 2 ; สถานการณ์ 3; ) { เงื่อนไขสำหรับหยุดการทำงาน } ทำงาน

18 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch คำสั่ง switch ใช้ในการสร้างทางเลือกที่ หลากหลาย คล้ายกับ if แต่จะมีเพียงหนึ่ง ทางเลือกออกจากทำงาน โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก ตรวจสอบเหตุการณ์หรือนิพจน์อยู่ในรูปของ Boolean คือ True/False

19 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch รูปแบบคำสั่ง Switch ( นิพจน์ ) { Case choice1: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice1 Break; Case choice2: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice2 Break; Default: // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย }

20 สร้างทางเลือกด้วยคำสั่ง switch

21 อ้างอิง http://php.net/manual/en/control- structures.switch.phphttp://php.net/manual/en/control- structures.switch.php php ฉบับโปรแกรมเมอร์. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2545 ดร. ภาสกร เรืองรอง. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, www.thaiwbi.com


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบเงื่อนไขใน PHP ไมตรี ริมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google