งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Proposal. - โปรแกรมช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ - โปรแกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ - สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - พจนานุกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Proposal. - โปรแกรมช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ - โปรแกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ - สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - พจนานุกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Proposal

2 - โปรแกรมช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ - โปรแกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ - สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - พจนานุกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ - สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องประชาคมอาเซียน - โปรแกรมคำนวณภาษี - ระบบยืม - คืน หนังสือห้องสมุดแผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - โปรแกรมการจัดการการเข้าเรียนของนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ระบบการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม - ระบบการจองห้องพักออนไลน์

3 - เครื่องตรวจข้อสอบแบบปรนัย - เครื่องส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย - เกมหมากรุก - เกมจับคู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เกมคณิตคิดเร็ว - เกมคำศัพท์คำแปล

4 การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การ อธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียน คล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  ส่วนที่ 1 คำนำ : เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่วๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำ โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง : อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้ เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย มี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยาย ผลกระทบ ถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้  ส่วนที่ 3 สรุป : สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตาม ส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้นสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1

5 วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงาน ในการเขียน วัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลาย ประเด็น ให้ระบุเป็นข้อๆ การเขียนวัตถุประสงค์มี ความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ

6  ขอบเขตเนื้อหา - ระบุว่าเนื้อหาที่จะทำมีอะไรบ้าง มีปริมาณเท่าใด - โปรแกรมที่จัดทำขึ้น สามารถทำอะไรได้บ้าง  ขอบเขตทางเทคนิค ระบุคุณสมบัติขั้นต่ำที่สุดของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ทางเทคนิคที่สามารถใช้งานโครงงานนี้ได้

7  ประโยชน์ที่ได้รับจากผลของการจัดทำโครงงาน ตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ( ใครได้รับ ผลประโยชน์ ได้รับมากน้อยเพียงใด )

8 เป็นการนิยามความหมายที่มีความกำกวมในความ เข้าใจของคนมากกว่า 1 คน สื่อการสอนหมายถึง หมายถึง ตัวกลางหรือ ช่องทางในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ออนไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อ เครือข่ายว่ามีการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตอยู่ ออฟไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อ เครือข่ายว่า ไม่มีการ เชื่อมต่อ หรือตัดขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สื่อการสอนหมายถึง หมายถึง ตัวกลางหรือ ช่องทางในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ออนไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อ เครือข่ายว่ามีการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตอยู่ ออฟไลน์ หมายถึง สถานะการเชื่อมต่อ เครือข่ายว่า ไม่มีการ เชื่อมต่อ หรือตัดขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

9  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ◦ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน และการ ทดลองโครงงาน รุ่นใด Spec อย่างไร ◦ เครื่องมือบันทึกการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลอง เช่น แบบสอบถาม แบบ สังเกต เป็นต้น มีรูปแบบอย่างไร  กระบวนการดำเนินงาน ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงงานโดยละเอียด อธิบาย เป็นลำดับก่อนหลัง

10

11

12

13 หมายเหตุ 1. ใช้แบบอักษร TH Saraban PSK ทั้งฉบับ 2. หัวข้อหลัก มีขนาด 16 pt ตัวหนา (Bold) 3. จัดย่อหน้าให้เหมาะสม โดยจัดชิดขอบทุกย่อ หน้า 4. กำหนดหมายเลขหน้าไว้ที่ กลางหน้ากระดาษ ด้านล่าง โดยหน้าแรกไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า เรียงตามตัวเลข 1, 2, 3.....


ดาวน์โหลด ppt Project Proposal. - โปรแกรมช่วยสอนการสร้างเว็บเพจ - โปรแกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ - สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - พจนานุกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google