งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการของการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการของการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบ ปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับงานต่างๆ

3 ประเภทของ ซอฟต์แวร์ การแบ่งเชิงเทคนิค อาจแบ่ง ซอฟต์แวร์เป็น 3 ประเภทหลักคือ – ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software) ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และ ระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ระบบระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์

4 – โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ดำเนินงานต่าง ๆ โดยทั่วไปเช่น โปรแกรม สำนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เกม เว็บ เบราว์เซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์จะมีจียูไอ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม สำนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เกม เว็บ เบราว์เซอร์จียูไอ – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities) ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมอื่น ๆ หรือโปรแกรมประยุกต์ได้ เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบไปด้วย คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบักเกอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดีบักเกอร์

5 การแบ่งตามรูปแบบการส่ง มอบ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package software) ซอฟต์แวร์ ที่มีการขาย ให้เช่า หรือให้บริการ โดย คิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

6  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเงินเดือน (Outsources software development) เป็นการ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ งานเฉพาะกับงานประเภทต่าง ๆ เฉพาะกิจกรรมไป ส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์ ของซอฟต์แวร์นี้จะเป็นของผู้ที่ว่าจ้าง ให้พัฒนาขึ้น ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเงินเดือน

7 – ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหาร จัดการทั่วไป (Enterprise software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ การทำงานเพื่อแก้ปัญหา / จัดการ ทรัพยากรของ บุคคล / องค์กร เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์จัดทำ เอกสาร เป็นต้น ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหาร จัดการทั่วไป การแบ่งตามประเภทของการ นำไปใช้งานหลัก แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

8 ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded System Software) เป็น ซอฟต์แวร์ซึ่งฝังอยู่ไว้ในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ระบบ GPRS ระบบทำความเย็น อัจริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว

9 ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาด เล็ก (Mobile applications software) เป็น ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการพิเศษ บนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาด เล็ก 1) ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทาง ธุรกิจ (Business applications) เช่น Mobile banking, Mobile payment (2) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ และบันเทิง (Entertainment applications) ซึ่ง รวมเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

10 ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป นิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์สำเร็จ แบ่งออกเป็นหลาย กลุ่มตามลักษณะการใช้งานคือ  ด้านการประมวลคำ  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ ตารางทำงาน  การเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบ ฐานข้อมูล  ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล  ด้านกราฟิก และนำเสนอ ข้อมูล  ด้านการจำลอง เกม และการ ตัดสินใจ

11 ซอฟต์แวร์ทำงานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสำหรับงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้นำไปประยุกต์กับงาน ของตน ผู้ใช้อาจต้องมีการสร้างหรือ พัฒนาชิ้นงานภายในซอฟต์แวร์ต่อไปอีก ราคาของซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปนี้จะไม่ สูงมากเกินไป

12


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม ต้องการของการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google