งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาน บริการ จำนว น ระยะ ทาง ( กม.) จำนวน จนท. สส. รวมอัตราพยาบ าล จำนวน หมู่บ้า น หลังค า ประชา กร สสอ. ถึง รพ. สต. ชายหญิงจนท ต่อ ประชา กร ทันตาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาน บริการ จำนว น ระยะ ทาง ( กม.) จำนวน จนท. สส. รวมอัตราพยาบ าล จำนวน หมู่บ้า น หลังค า ประชา กร สสอ. ถึง รพ. สต. ชายหญิงจนท ต่อ ประชา กร ทันตาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 สถาน บริการ จำนว น ระยะ ทาง ( กม.) จำนวน จนท. สส. รวมอัตราพยาบ าล จำนวน หมู่บ้า น หลังค า ประชา กร สสอ. ถึง รพ. สต. ชายหญิงจนท ต่อ ประชา กร ทันตาฯ กุ่มหัก , :1, บัวลอย , :1, ไผ่ต่ำ 87153, :1, หนองไข่น้ำ , :1, หนองแขม 84732, :8031- หนองจรเข้ 67093, :1, หนองปลา หมอ 99865, :2, หนองปลิง 97513, :1, หนองโรง 85593, :1, ศรีปทุม , :908-1 PCU รพ. หนองแค 3, , :2, รวม 84 10, , :1, จำนวนหมูบ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร ระยะทางจาก สสอ. ถึง รพ. สต. จำนวน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แยกรายสถานบริการ เครือข่าย ร. พ. หนองแค

6 สถาน บริการ จำนว น ระยะทา ง ( กม.) จำนวน จนท. สส. รวมอัตราพยาบ าล จำนวน หมู่บ้า น หลังค า ประช ากร สสอ. ถึง รพ. สต. ชา ย หญิงจนท ต่อ ประชาก ร ทันตาฯ คชสิทธิ์131,411 4, :2,2521- โคกตูม9450 2, :1,0741- โคกแย้162,212 10, :2,52411 โพนทอง9425 1, :9551- ห้วยขมิ้น142,323 9, :1,89721 ห้วย ทราย 102,096 8, :2,9451- หนองจิก , :7081- หนอง นาก 91,132 3, :1,22611 รวม 9310,616 43, :1, จำนวนหมูบ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร ระยะทางจาก สสอ. ถึง รพ. สต. จำนวน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แยกรายสถานบริการ เครือข่าย ร. พ. สระบุรี

7 เข็มมุ่งที่ 1 : ประชาชนได้รับการดูแลรักษา โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 70 ของรพ. สต. มีการจัดบริการคลินิก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน เป้าหมาย 18 แห่ง ผลงาน 18 แห่ง ร้อยละ 100

8 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของ อปท. หรือกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป้าหมาย 15 แห่ง ผลงาน 15 แห่ง ร้อยละ 100

9 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีการดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ( เฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ) พฤติกรรม เป้าหมาย 18 ตำบล ผลงาน 18 ตำบล ร้อยละ 100

10 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีการดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ( เฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ) พฤติกรรม เป้าหมาย 18 ตำบล ผลงาน 18 ตำบล ร้อยละ 100

11 ตัวชี้วัดระดับรพศ./ รพท./ รพช. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน โลหิตสูงในโรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งกลับไป ดูแลที่ รพ. สต./ ศสม. เป้าหมาย 35 % ผลงาน 1484/898 ร้อยละ 60.51

12 ตัวชี้วัดระดับรพ. สต. ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 95 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 95 % ผลงาน 42842/22897 ร้อยละ 53.44

13 ตัวชี้วัดระดับรพ. สต. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 95 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด กรองความดันโลหิตสูงปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 95 % ผลงาน 42842/28037 ร้อยละ 65.44

14 ตัวชี้วัดระดับรพ. สต. ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ รพ. สต / ศสม. เป้าหมาย 90 % ผลงาน 10,647 ร้อยละ 100

15 ตัวชี้วัดระดับรพ. สต. ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงในโรงพยาบาลแม่ ข่ายได้รับการส่งกลับ ไปดูแลที่ รพ. สต / ศสม. เป้าหมาย 35 % ผลงาน 42842/28037 ร้อยละ 65

16 เข็มมุ่งที่ 2 : การบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ระดับ คปสอ. ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ผ่าน ระดับ 4

17 การพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศ 1. มีศูนย์ข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วย บริการได้ ( ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ Datacenter อยู่ที่ รพ. หนองแค website 2 website 2. หน่วยบริการทุกแห่งสามารถส่งข้อมูลเข้าศูนย์ข้อมูล (Data Center) อำเภอได้อย่างน้อย 7 วัน / ครั้ง รพ. สต. ทุกแห่งสามารถส่งข้อมูลเข้า Datacenter ทุกแห่ง

18 3. ศูนย์ข้อมูล (Data Center) อำเภอมีความถูกต้อง ของข้อมูลอย่างน้อย ร้อยละ 95 น้อยกว่า 95 6 แห่ง มากกว่า แห่ง น้อยกว่า 95 2 แห่ง มากกว่า แห่ง

19 4. มีชุดข้อมูลมาตรฐาน ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน 2. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 3. ข้อมูลสถานะทางด้านสุขภาพ 4. ข้อมูลผลการดำเนินงาน - ผลการดำเนินงานตามเข็มมุ่ง - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข - ผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือการแก้ไขปัญหา ของ คปสอ. หรืออื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ 5. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลพิกัด หลังคาเรือนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของหลังคาเรือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 83.54

20 5. มีการกำกับ ติดตาม การใช้ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติงาน - มีการวิเคราะห์ประเมินส่วนขาดผลการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ร้อยละ 80 โครงการของ คปสอ. มีการใช้ชุดข้อมูลมาตรฐาน หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้

21 เข็มมุ่งที่ 3 : คนพิการได้รับการดูแลให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวชี้วัดที่ 1 : สนับสนุนให้มีทีมสหสาขา วิชาชีพติดตามเยี่ยม คนพิการ มีการเยี่ยมติดตามโดยทีม รพช. รพ. สต.

22 ตัวชี้วัดที่ 2 : จัดให้มีการจัดบริการขึ้นทะเบียน คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

23 ตัวชี้วัดที่ 3 : มีฐานข้อมูลของคนพิการและคนพิการที่ ต้องได้รับการช่วยเหลือ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt สถาน บริการ จำนว น ระยะ ทาง ( กม.) จำนวน จนท. สส. รวมอัตราพยาบ าล จำนวน หมู่บ้า น หลังค า ประชา กร สสอ. ถึง รพ. สต. ชายหญิงจนท ต่อ ประชา กร ทันตาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google