งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556

2 สะสาง สะดว ก สะอาด Economy Efficiency Effectiveness สุขลักษ ณะ สร้าง นิสัย คุณภา พ องค์กร Standard Culture & Creative value สนุก คิด สร้างส รรค์ สามั คคี กรอบ แนวคิด

3 ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปี 2556 ภายในอาคารสำนักงาน แยกรายชั้น ร้อยละ

4 ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ปี 2556 ภายในอาคารสำนักงาน แยกราย โซนสี

5 ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปี 2556 ภายนอกอาคารสำนักงาน ร้อยละ

6 ความสำเร็จตาม ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผ่าน เกณฑ์ 1. คะแนนประเมิน 5 ส. ของทุก พื้นที่ (Zone) เพิ่มขึ้น ( จาก 38% เป็น 55.3%) √ 2. มีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อยละ 65.25 √ 3. เกิดผลงานเด่น 5 ส. ใน สสจ. อน. ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง - X 4. พื้นที่ย่อยภายในโซนมีคะแนน ประเมินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ร้อยละ 68 X 5. ทุกเขตพื้นที่ (Zone) มีคะแนน ประเมินเพิ่มขึ้น 7 Zone 5 ZoneX 6. มีการแสดงความคิดเห็นเรื่อง 5 ส. ผ่านช่องทางต่างๆไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 18 เรื่อง √ 7. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมและการบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่ได้ประเมิน **

7 ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ( ผล การตรวจประเมินครั้งที่ 2 ร้อยละ 55.30 เพิ่มขึ้นจาก ครั้งที่ 1 ( ร้อยละ 38.00) 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมีส่วน ร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการแสดงความคิดเห็นและขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส. ( มีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ และการ แสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการ 5 ส. ทุกชุด และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ส. ทุกครั้ง ) 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมี จิตสำนึก มีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการ พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) บุคลากรทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคี มีการดำเนิน กิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ และทุกคน ในทุกระดับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติระดับล่างจนถึงผู้บริหารมี ส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส.

8 บทเรียนที่ได้จากการพัฒนางาน (1) 1. บุคลากรให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้างของ สถานที่เป็นอันดับแรก เมื่อพบปัญหาโครงสร้าง อาคาร และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ เช่น หลังคารั่ว ขาดสถานที่เก็บสิ่งของ บุคลากรส่วนใหญ่จึงขาด ขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน 5 ส. แต่เมื่อมี กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ มีการดำเนิน กิจกรรมร่วมกันและมีการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงาน และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 2. การจัดระบบบริหารจัดการภายใน สสจ. อน. ให้ เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยที่ สำคัญในการสร้างนวตกรรมด้าน 5 ส. 3. จำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจในการแบ่งเขต พื้นที่และผู้รับผิดชอบโดยใช้ระบบคุณภาพแบบ แมทริกซ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ

9 บทเรียนที่ได้จากการพัฒนางาน (2) 4. ผู้รับผิดชอบ 5 ส. ควรมีการกำหนดวัน Big cleaning day ร่วมกันกับทุกฝ่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุก คนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่าน มาเจ้าหน้าที่ติดภารกิจหลัก จึงทำให้ผลการ ประเมินครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 2 โซน ได้แก่ ด้านข้าง อาคาร และสนามฟุตบอล มีคะแนนลดลงจาก การตรวจประเมินครั้งแรก 5. การสื่อสารข้อมูลย้อนกลับ เช่น ผลการตรวจ ประเมิน ทำได้ยาก เนื่องจากผู้รับผิดชอบ พื้นที่ย่อยมีจำนวนมาก การคืนข้อมูลทำได้ เพียงผ่านระบบหนังสือราชการ ช่องทาง สื่อสารทางอินเตอร์เนต หรือ facebook ไม่ได้รับ ความสนใจจากบุคลากรมากนัก การจัดบอร์ด ต่าง ๆ ยังทำได้ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อ สถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google