งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและหลักการ วิเคราะห์. แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมงาน เขียนทุกประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและหลักการ วิเคราะห์. แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมงาน เขียนทุกประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและหลักการ วิเคราะห์

2 แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมงาน เขียนทุกประเภท แต่ละประเภท ผู้วิเคราะห์ต้อง นำแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับ งานเขียนแต่ละชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ไป ซึ่งประพันธ์ เรืองณรงค์ และคณะ ( ๒๕๔๕ : ๑๒๘ ) ได้ให้หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ในการวิเคราะห์ วรรณกรรม ดังนี้

3 แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม ( ต่อ ) ๒. ๑ ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและ ผู้แต่ง เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ ๒. ๒ ลักษณะคำประพันธ์ ๒. ๓ เรื่องย่อ ๒. ๔ เนื้อเรื่อง ให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อ ต่อไปนี้ตามลำดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ตามความจำเป็น เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยคำ สำนวนในเรื่องท่วงทำนองการ แต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของ ผู้เขียน เป็นต้น

4 แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม ( ต่อ ) ๒. ๕ แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียน ที่ฝากไว้ในเรื่อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมาก ๒. ๖ คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติแบ่ง ออกเป็น ๕ ด้านใหญ่ ๆ และกว้าง ๆ เพื่อความ ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องไป แยกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับลักษณะ ของ หนังสือที่จะวิเคราะห์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

5 การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและ วรรณกรรม ความหมายของการวิเคราะห์วรรณคดีและ วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณา องค์ประกอบทุกส่วน โดยวิธีแยกแยะ รายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่ถ้อยคำสำนวน การใช้ คำ ใช้ประโยค ตลอดจนเนื้อเรื่องและแนวคิด ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในข้อเขียนนั้น เมื่อ วิเคราะห์ส่วนประกอบได้แล้ว จึงวิจารณ์ต่อไป

6 วิธีวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้อง เริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้าใจ ชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงวิจารณ์แสดงความเห็น ออกมาอย่างมีเหตุผล ให้น่าคิด น่าฟังและ เป็น คำวิจารณ์ที่น่าเชื่อถือได้

7 วิธีวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์ ( ต่อ ) การวิจารณ์งานประพันธ์สำหรับผู้เรียนที่ เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ ๆ นั้น อาจต้องใช้เวลาฝึกหัด มากสักหน่อย อ่านตัวอย่างงานวิจารณ์ของผู้อื่น มาก ๆ และบ่อย ๆ จะช่วยได้มากทีเดียว เมื่อตัว เราเริ่มฝึกวิจารณ์งานเขียนใด ๆ อาจจะวิเคราะห์ ไม่ดี มีเหตุผลน้อยเกินไป คนอื่นเขาไม่เห็นด้วย เราก็ควรย้อนกลับมาอ่านเขียนนั้น ๆ อีกครั้งแล้ว พิจารณาเพิ่มเติม

8 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ คุณค่าของงานวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์เท่าที่พบ เห็นทั่ว ๆ ไป นักวิจารณ์นิยมพิจารณากว้าง ๆ ๔ ประเด็น ๑ ) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของ บทประพันธ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการตามรส ความหมายของ ถ้อยคำและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่าน ๒ ) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและ กลวิธีนำเสนอทั้ง ๒ ประเด็นนี้ จะอธิบาย และ ยกตัวอย่างประกอบพอเข้าใจ โดยจะกล่าวควบกัน ไปทั้งการวิเคราะห์และการวิจารณ์

9 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ คุณค่าของงานวรรณคดีและวรรณกรรม ( ต่อ ) ๓ ) คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและ วรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม และวรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย ๔ ) การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์จาก เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวันได้

10


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและหลักการ วิเคราะห์. แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมงาน เขียนทุกประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google