งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย / R2R และแผนการพัฒนาฯ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและ งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย / R2R และแผนการพัฒนาฯ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและ งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย / R2R และแผนการพัฒนาฯ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและ งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 2

2 สรุปผลงานวิชาการและ งานวิจัย R2R ปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 2

3 เป้าหมาย  เครือข่ายนักวิจัย และวิชาการ ระดับเขตบริการสุขภาพ  ทีมพี่เลี้ยงงานวิจัย R2R ระดับ เขตบริการสุขภาพ  บุคลากรมีทักษะในการทำวิจัย R2R และผลงานวิชาการ

4 แผนปฏิบัติการ กิจกรรม ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 งบประม าณ ( บาท ) 1. ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ และวิจัย ระดับ เขต / ระดับ จังหวัด       2,200 2. ประชุมให้ ความรู้และสร้าง เครือข่ายวิจัย R ๒ R ระดับเขต / ระดับ จังหวัด  67,75 0 3. สนับสนุน / สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรในการ ทำวิจัย R ๒ R และการนำไปใช้  - 4. ประชุม ตรวจสอบระดับ คุณภาพ ผลงานวิจัย R ๒ R  - 5. ประชุม นำเสนอผลวิจัย  - 6. รวบรวม ผลงานวิจัย R ๒ R และเผยแพร่ ทาง Website เขตบริการ สุขภาพที่ ๒  10,00 0 รวม 79,95 0

5 ผลการดำเนินงาน : Process กิจกรรมผลการดำเนินงาน 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา วิชาการและวิจัย ระดับเขต / ระดับจังหวัด เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง 2. จัดประชุมให้ความรู้และสร้าง เครือข่ายวิจัย R2R ระดับเขต / ระดับจังหวัด จัดอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัย / R2R จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำ ระดับจังหวัดและคณะทำงานฯ ใน 5 จังหวัด รวม 150 คน 3. สนับสนุน / สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรในการทำ วิจัย R2R และการนำไปใช้ นำเสนอในเชิงนโยบายระดับเขต แก่ผู้บริหารเขต / จังหวัด ในการ ประชุมคณะกรรมการบริการเขต บริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง 5. ประชุมวิชาการนำเสนอผล วิจัยประจำปี จัดประชุมวิชาการระดับเขต 1 ครั้ง ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 6. รวบรวมผลงานวิจัย R2R และเผยแพร่ทาง Website เขตบริการสุขภาพ ที่ 2 (http://www.rh2.go.th/) มีการจัดทำฐานข้อมูล ผลงานวิจัย /R2R ออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์สำนักงานเขตบริการ สุขภาพที่ 2 (http://www.rh2.go.th/) 7. การใช้งบประมาณใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 78,260 บาท (97.9%)

6

7

8

9 ฐานข้อมูลผลงานวิจัย / R2R ออนไลน์

10 ผลการดำเนินงาน : Output  มีเครือข่ายและพี่เลี้ยงในการทำวิจัย / R2R/ งานวิชาการในระดับจังหวัดและเขต  มีฐานข้อมูลผลงานวิจัย /R2R ของเขต  มีผลงานวิจัย R2R และผลงานวิชาการ ปี 57 ของจังหวัดในเขต  บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำวิจัย /R2R และผลงานวิชาการ โดยเขตเป็นพี่เลี้ยง / สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดไปดำเนินการต่อ ผลงานเรื่อง ผลงานจากการประชุมวิชาการระดับ เขต 53 ผลงานจากการประชุม R2R ระดับประเทศ 14 ผลงานจากการส่งเข้าร่วมนำเสนอ ประชุมวิชาการกระทรวง 33

11 ผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุม วิชาการกระทรวง ปี 57 จังหวัด จำนวน ผลงาน ที่ส่ง นำเส นอ โดย วาจา นวัตกร รม R2R โปสเต อร์ รวมที่ ได้ นำเสน อ เพชรบูร ณ์ 31- - -1 อุตรดิตถ์ 52 -2 -4 สุโขทัย 51 - -12 ตาก 31 - - -1 พิษณุโลก 1731217 รวม 33814215 Source of data: http://neo.moph.go.th/register/doc

12 แผนการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย /R2R/ นวัตกรรม แผนการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย /R2R/ นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2558 เขต บริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและ งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 2

13 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้มีงานวิจัย /R2R/ นวัตกรรม ในภาพเขตเพิ่มขึ้น ทัดเทียมหรือเหนือกว่าเขตอื่น มีงานวิจัยในภาพเขต อย่างน้อย 2 เรื่อง มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน เขตบริการสุขภาพที่ 2

14 กระบวนการดำเนินงาน (2) สร้างพันธะสัญญาเพื่อให้เกิดงาน ผลงานอย่างแท้จริง กำหนดให้มีการทำ MOU ระหว่างเขต กับผู้บริหารฯระดับจังหวัด โดย กำหนด time line/ และการรายงาน ความก้าวหน้า progression สร้างทีมพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดที่ เข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยเขตสนับสนุน จัด ประชุมทุก 2 เดือน (30,000 บาท ) พัฒนา / สนับสนุนเครือข่ายนักวิจัย และ วิชาการระดับเขตบริการสุขภาพให้มี การทำงานอย่างต่อเนื่อง ( วิจัยระดับ เขต 2 เรื่อง )

15 กระบวนการดำเนินงาน (1) สร้างแรงจูงใจในการจัดทำผลงาน ทุนวิจัยระดับจังหวัด วิจัย 5 เรื่อง x 10,000 บาท X 5 จังหวัด รวม 250,000 บาท R2R, CQI, นวัตกรรม 10 เรื่อง x 5,000 บาท X 5 จังหวัด รวม 250,000 บาท ทุนวิจัยระดับเขต บริการ : 50,000 บาท (NCD & service & quality & complication) บริหารจัดการ : 50,000 บาท ( การ บริหารจัดการคน / เงิน / ของ )

16 กระบวนการดำเนินงาน (3) จัดเวทีให้มีการเผยแพร่ผลงาน 2 ครั้ง จัดเวทีให้มีการวิพากย์ และนำไป ปรับปรุง (50,000 บาท ) จัดเวทีนำเสนอ / ประกวดผลงาน วิชาการ (992,000 บาท ) รางวัลในการประกวด (100,000 บาท ) สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงาน วิชาการ อำนวยความสะดวก สนับสนุน reward/appreciate กรณีที่ ผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน เวทีระดับประเทศ / นานาชาติ (50,000 บาท ) รวมงบประมาณ 1,822,000 บาท

17 ที่คาดหวัง Output ที่คาดหวัง ผลงานวิจัยระดับเขต 2 เรื่อง ผลงานวิจัยระดับจังหวัด 25 เรื่อง ผลงาน R2R/CQI/Innovation รวม 50 เรื่อง ผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอใน เวทีระดับประเทศ / นานาชาติ เพิ่มขึ้น จากเดิม มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ มีการคืนข้อมูลการวิจัยในที่ประชุม ผู้บริหารฯ ระดับเขต / จังหวัด เพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์

18 18


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานการพัฒนา วิชาการ / งานวิจัย / R2R และแผนการพัฒนาฯ ปี 2558 เขตบริการสุขภาพที่ 2 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและ งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google