งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ภาษา เพื่อการ สื่อสาร วิชาภาษาไทย พื้นฐาน ๑. ความหมายของการ สื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การ นำเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ภาษา เพื่อการ สื่อสาร วิชาภาษาไทย พื้นฐาน ๑. ความหมายของการ สื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การ นำเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ภาษา เพื่อการ สื่อสาร วิชาภาษาไทย พื้นฐาน

3 ๑. ความหมายของการ สื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การ นำเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึกไปสู่จุดหมาย ปลายทางที่ต้องการ โดยใช้ เครื่องนำวิธีใดวิธีหนึ่ง จน เกิดการรับรู้เรื่องราวและเกิด การตอบสนองไปมา

4 ผู้ส่งสาร ๒. องค์ประกอบของ การสื่อสาร

5 สาร ความรู้ สึก ความ คิดเห็น ข้อเท็จ จริง

6 สื่อหรือช่องทางการ สื่อสาร

7 ผู้รับสาร

8 ๓. ภาษาที่ใช้ใน การสื่อสาร ปัจจัยสำคัญ ของการสื่อสาร คือ ภาษา ซึ่ง ภาษาที่ใช้ในการ สื่อสารมี ๒ ประเภท ได้แก่

9 ๓. ๑ วัจนภาษา ภาษาที่แสดงออกด้วยการใช้ ถ้อยคำ ซึ่งได้แก่ ภาษาพูด และ ภาษาเขียน

10 ภาษาพูด

11 ภาษาเขียน

12 ๓. ๒ อวัจนภาษา ภาษาที่ไม่ได้สื่อสารกัน ด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน เช่น

13 อาการภาษา ยิ้ม พยัก หน้า โบก มือ

14 กาลภาษา

15 เทศภาษา การเลือก สถานที่

16 สัมผัสภาษา

17 เนตรภาษา

18 วัตถุภาษา

19 บริภาษา เสียงสูง เสียงต่ำ เสียง ทุ้ม พูดช้า - เร็ว

20 ๔. การใช้ถ้อยคำและ สำนวน คำพูดที่มุนษย์ใช้สื่อสารกันทั้ง ใน ด้านกิจธุระ การประกอบอาชีพ และการ ดำรงชีวิต

21 ความหมายของ คำ แยกพิจารณาได้ ๒ ประการคือ ๑. ความหมายเฉพาะ ๒. ความหมายเมื่อเทียบ กับคำอื่น

22 ๑. ความหมาย เฉพาะ  ความหมายตามตัว เช่น ครูกวางแกง เค็มไปหน่อย  ความหมายเชิงอุปมา เช่นครูกวางเค็มไป หน่อย

23  ความหมายตรง เช่น อะตอมเป็น เสือผู้หญิง  ความหมายนัย ประหวัด เช่น อะตอม เจ้าชู้ รู้สึกกว่า ๑. ความหมาย เฉพาะ

24 ๒. ความหมายเมื่อ เทียบกับคำอื่น  ความหมายเหมือนกัน “ คำ ไวพจน์ ” เช่น นทีวารีชลาชล

25  ความหมาย ตรงกันข้าม

26 สว ย ขี้ เหร่  ความหมาย ตรงกันข้าม

27  คำที่มีความหมาย ครอบคลุมคำอื่น โถส้วม ฝักบัว ที่วางสบู่ อ่างล้างหน้า เครื่อง สุขภัณฑ์

28 ระดับภาษา ๑.ภาษาระดับทางการ เช่น การให้โอวาท ๒.ภาษาระดับกึ่งทางการ เช่น ข่าวทั่วไป ๓.ภาษาระดับไม่เป็นทางการ เช่น ภาษาถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การใช้ภาษา เพื่อการ สื่อสาร วิชาภาษาไทย พื้นฐาน ๑. ความหมายของการ สื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การ นำเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google