งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.triamudomsouth.ac.th ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.triamudomsouth.ac.th ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO www.triamudomsouth.ac.th ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ยินดีต้อนรับ

3 ห้องสมุดของเรา www.triamudo msouth.ac.th

4 แนะนำตัว ห้องสมุดตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น มีพื้นที่ ให้บริการทั้งหมด 759 ตร.ม. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสืบค้นของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได้อย่างไม่จำกัด ขอบเขต www.triamudo msouth.ac.th

5 ห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ โดยได้ ประสานงานกับมหาวิทยาวลัยลักษณ์ ขอร่วมใช้โปรแกรม LIBRARY INTERNATIONAL SYSTEM 3 (LIS3) มาใช้ในงานบริการยืม–คืน การ ลงทะเบียน การบริการสืบค้น การรายงานสรุปผล (LIS3) ห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ โดยได้ ประสานงานกับมหาวิทยาวลัยลักษณ์ ขอร่วมใช้โปรแกรม LIBRARY INTERNATIONAL SYSTEM 3 (LIS3) มาใช้ในงานบริการยืม–คืน การ ลงทะเบียน การบริการสืบค้น การรายงานสรุปผล (LIS3) www.triamudo msouth.ac.th

6 นางศิรดา สันตยากร นางอุมา บุญเทียบ น.ส.พิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ น.ส.สุนิดา รัตนโกมล น.ส.เสาวภา โชติพันธ์ น.ส.นภัสกร เมืองวิจิตร นายชวน คงเมือง บุคลากรประจำห้องสมุด www.triamudo msouth.ac.th

7 วิสัยทัศน์

8 ข้อกำหนดสำหรับนักเรียน 1 4 2 3 5 ไม่นำกระเป๋านักเรียน/กระเป๋าเคียงเข้ามาในห้องสมุด ไม่นำอาหารและ เครื่องดื่มเข้ามา รับประทานใน ห้องสมุด อ่านหนังสือวารสาร/ หนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว เก็บไว้ที่เดิม ไม่นำหนังสือหรือสื่อ ใดๆ ออกนอก ห้องสมุด โดยไม่ได้ ยืมตามระเบียบ ไม่ยินดีต้อนรับ นักเรียนที่ไม่มี วัฒนธรรมในการ แต่งกาย กรุณา.. เงียบ!!

9 เวลาทำการ เวลาปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตาม ประกาศของ โรงเรียน เวลาเปิด วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.30 – 16.30 น. เวลาทำการ www.triamudo msouth.ac.th

10 โปรแกรม LIBRARY INTERNATIONAL SYSTEM 3 (LIS3) www.triamudo msouth.ac.th ภาพตัวอย่าง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LIS III เป็นระบบที่พัฒนามาจาก OpenBibio ซึ่งเป็นระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะ กับงานห้องสมุดขนาดกลาง และเล็ก เพราะที่ง่ายต่อการ ใช้ง่าย มีลักษณะเป็นระบบ อัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนา คือภาษา PHP

11 พื้นที่การให้บริการ ห้องอ่านหนังสือทั่วไป ทั่วไป 2 ห้องสื่อสารสนเทศ สารสนเทศ 3 ห้องเรียน ICT ICT 4 ห้องเรียนสื่อทางไกล/ห้องมัลติมีเดีย มัลติมีเดีย 5 ห้องอ่านวารสาร / หนังสือพิมพ์ วารสาร 1 www.triamudo msouth.ac.th มุมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ส่งเสริม 6

12 1.ห้องอ่านหนังสือวารสาร / หนังสือพิมพ์ 1 เป็นพื้นที่ตอนหน้าของ ห้องสมุด โรงเรียนได้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักเรียนใช้อ่าน หนังสือทำรายงานและทำ การบ้าน ใช้สำหรับอ่าน วารสาร นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ www.triamudo msouth.ac.th

13 2.ห้องอ่านหนังสือทั่วไป 2 เป็นพื้นที่ตอนหลังของห้องสมุด สำหรับนักเรียนนั่งอ่านหนังสือ ทำ รายงานและทำการบ้าน เป็น สถานที่ที่สงบและมีแหล่งข้อมูล เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ประกอบการเรียน www.triamudo msouth.ac.th

14 3.ห้องสื่อสารสนเทศ 3 เป็นห้องให้บริการค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครู และนักเรียน ทั้งสืบค้นงานและ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและ งานที่นักเรียนบันทึกมา มี เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 40 เครื่อง www.triamudo msouth.ac.th

15 4.ห้องเรียน ICT 4 เป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับบริการครูที่พานักเรียนมา ใช้บริการเป็นกลุ่ม/ห้อง แนะนำ การสืบค้นด้วยตนเอง โดยการใช้ สื่อการเรียนทางอินเตอร์เน็ตหรือ สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ใน ห้องจัดเครื่องฉายทึบแสงและสื่อ วิดีทัศน์สำหรับประกอบการเรียน การสอน www.triamudo msouth.ac.th

16 5.ห้องเรียนสื่อทางไกล/มัลติมีเดีย (Multimedia) www.triamudo msouth.ac.th 5 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการ จัดการเรียนการสอนแก่ครูและ นักเรียน โดยใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อการเรียนทางไกล สื่อโทรทัศน์ และสื่อวีดีทัศน์ โดยมีห้องไว้ ให้บริการ จำนวน 3 ห้อง และยัง เป็นห้องดูหนัง ฟังเพลงในยาม ว่างของนักเรียน

17 มุมส่งเสริมการอ่านต่างๆ 6 มุมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ จีน มุมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ จีน - มุมหนังสืออ้างอิง - มุมการ์ตูน - มุมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ - มุมเสด็จพ่อ ร.๕ มุมเสด็จพ่อ ร.๕ - www.triamudo msouth.ac.th

18 มุมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

19 มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ www.triamudo msouth.ac.th เป็นมุมที่ให้ความรู้ สู่โลกกว้าง ที่ ทำให้เรารู้สึกเหมือนเดินทางไป กับพระองค์ เป็นมุมที่น่าอ่าน บรรยากาศสบาย อีกมุมหนึ่ง ของห้องสมุด ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 มุมอ่านหนังสือต่างประเทศ ได้แก่ English, China and Japan English China & Japan www.triamudo msouth.ac.th

21 มุมการ์ตูน

22 มุมหนังสืออ้างอิง เป็นมุมที่ให้ความรู้ในการค้นคว้า มีภาพประกอบที่สวยงาม มีหนังสือ ที่ ทันสมัย ทั้งสารานุกรม ฉบับไทย-อังกฤษ หนังสืองานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ พจนานุกรม รวมถึงหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย www.triamudo msouth.ac.th

23 สถิติในการใช้ห้องสมุด 900คน/วัน 19,800 คน/เดือน การใช้ห้องสมุด 30 คน/วัน 1,200 คน/เดือน การใช้ห้อง ICT 550คน/วัน 550 คน/เดือน การใช้ห้องมัลติมีเดีย 200คน/วัน 4,400 คน/เดือน การใช้ห้องสื่อสารสนเทศห้องสมุด ห้อง ICT ห้องมัลติมีเดียห้องสื่อสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 www.triamudo msouth.ac.th

24 กิจกรรมภายในห้องสมุด การจัดบอร์ดของนักเรียน แนะนำหนังสือใหม่

25 นิตยสาร วารสารต่างๆ โต๊ะญี่ปุ่นไว้อ่านหนังสือ www.triamudo msouth.ac.th

26 เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน http://librarytriamsouth.wordpress.com/

27 LOGO www.triamudo msouth.ac.th www.triamudo msouth.ac.th ห้องสมุดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.triamudomsouth.ac.th ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google