งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยินดีต้อนรับ

2 ห้องสมุดของเรา

3 แนะนำตัว ห้องสมุดตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 759 ตร.ม. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบค้นของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได้อย่างไม่จำกัดขอบเขต

4 ห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ โดยได้ประสานงานกับมหาวิทยาวลัยลักษณ์ ขอร่วมใช้โปรแกรม LIBRARY INTERNATIONAL SYSTEM 3 (LIS3) มาใช้ในงานบริการยืม–คืน การลงทะเบียน การบริการสืบค้น การรายงานสรุปผล

5 บุคลากรประจำห้องสมุด
น.ส.สุนิดา รัตนโกมล นางศิรดา สันตยากร น.ส.เสาวภา โชติพันธ์ นายชวน คงเมือง นางอุมา บุญเทียบ น.ส.นภัสกร เมืองวิจิตร น.ส.พิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ

6 วิสัยทัศน์ เทคโนโลยีทันสมัย รอบรู้กว้างไกล เน้นสื่อหลากหลาย
บรรยากาศแจ่มใส สะดวกใช้บริการ

7 ข้อกำหนดสำหรับนักเรียน
ไม่นำกระเป๋านักเรียน/กระเป๋าเคียงเข้ามาในห้องสมุด 1 4 2 3 5 ไม่ยินดีต้อนรับนักเรียนที่ไม่มีวัฒนธรรมในการแต่งกาย ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด กรุณา.. เงียบ!! ไม่นำหนังสือหรือสื่อใดๆ ออกนอกห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ อ่านหนังสือวารสาร/หนังสือพิมพ์เสร็จแล้ว เก็บไว้ที่เดิม

8 เวลาปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของโรงเรียน
เวลาทำการ เวลาทำการ เวลาเปิด วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.30 – น. เวลาปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของโรงเรียน

9 โปรแกรม LIBRARY INTERNATIONAL SYSTEM 3 (LIS3)
ภาพตัวอย่าง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LIS III เป็นระบบที่พัฒนามาจาก OpenBibio ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่เหมาะกับงานห้องสมุดขนาดกลางและเล็ก เพราะที่ง่ายต่อการใช้ง่าย มีลักษณะเป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือภาษา PHP

10 พื้นที่การให้บริการ 1 ห้องอ่านวารสาร / หนังสือพิมพ์ 2
ห้องอ่านหนังสือทั่วไป 2 ห้องสื่อสารสนเทศ 3 ห้องเรียน ICT 4 ห้องเรียนสื่อทางไกล/ห้องมัลติมีเดีย 5 มุมส่งเสริมการอ่านต่างๆ 6

11 1.ห้องอ่านหนังสือวารสาร / หนังสือพิมพ์
เป็นพื้นที่ตอนหน้าของห้องสมุด โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักเรียนใช้อ่านหนังสือทำรายงานและทำการบ้าน ใช้สำหรับอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์

12 2.ห้องอ่านหนังสือทั่วไป
เป็นพื้นที่ตอนหลังของห้องสมุด สำหรับนักเรียนนั่งอ่านหนังสือ ทำรายงานและทำการบ้าน เป็นสถานที่ที่สงบและมีแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียน

13 3.ห้องสื่อสารสนเทศ 3 เป็นห้องให้บริการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครูและนักเรียน ทั้งสืบค้นงานและหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและงานที่นักเรียนบันทึกมา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 40 เครื่อง

14 4.ห้องเรียน ICT 4 เป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับบริการครูที่พานักเรียนมาใช้บริการเป็นกลุ่ม/ห้อง แนะนำการสืบค้นด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในห้องจัดเครื่องฉายทึบแสงและสื่อวิดีทัศน์สำหรับประกอบการเรียนการสอน

15 5.ห้องเรียนสื่อทางไกล/มัลติมีเดีย (Multimedia)
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน โดยใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อการเรียนทางไกล สื่อโทรทัศน์ และสื่อวีดีทัศน์ โดยมีห้องไว้ให้บริการ จำนวน 3 ห้อง และยังเป็นห้องดูหนัง ฟังเพลงในยามว่างของนักเรียน

16 มุมส่งเสริมการอ่านต่างๆ 6
มุมเสด็จพ่อ ร.๕ - มุมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ - มุมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และ จีน - มุมการ์ตูน - มุมหนังสืออ้างอิง -

17 มุมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

18 มุมหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นมุมที่ให้ความรู้ สู่โลกกว้าง ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเดินทางไปกับพระองค์ เป็นมุมที่น่าอ่าน บรรยากาศสบาย อีกมุมหนึ่งของห้องสมุด

19 มุมอ่านหนังสือต่างประเทศ ได้แก่ English, China and Japan
China & Japan

20 มุมการ์ตูน

21 มุมหนังสืออ้างอิง เป็นมุมที่ให้ความรู้ในการค้นคว้า มีภาพประกอบที่สวยงาม มีหนังสือ ที่ทันสมัย ทั้งสารานุกรม ฉบับไทย-อังกฤษ หนังสืองานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ พจนานุกรม รวมถึงหนังสืออื่น ๆ อีกมากมาย

22 สถิติในการใช้ห้องสมุด
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 900 คน/วัน 19,800 คน/เดือน การใช้ห้องสมุด 30 คน/วัน 1,200 คน/เดือน การใช้ห้อง ICT 550 คน/วัน 550 คน/เดือน การใช้ห้องมัลติมีเดีย 200 คน/วัน 4,400 คน/เดือน การใช้ห้องสื่อสารสนเทศ ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องมัลติมีเดีย ห้องสื่อสารสนเทศ

23 กิจกรรมภายในห้องสมุด
การจัดบอร์ดของนักเรียน แนะนำหนังสือใหม่

24 โต๊ะญี่ปุ่นไว้อ่านหนังสือ
นิตยสาร วารสารต่างๆ

25 เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน

26 ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
Thank You ! ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google