งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี. สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี. สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

2 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ ประชาชนถ้ามี ความรู้สึกที่แสดงออก หรือ ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของ องค์การ บริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหาร พิจารณา วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม และ สัมพันธ์กับนโยบายของประเทศตลอดจน การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์

3 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นำมา ดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้ เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การ บรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการและแผนงานของส่วน ราชการต่าง ๆ การควบคุมการใช้ การจัดหาและการเก็บรักษา โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานโสตทัศนศึกษางานโสตทัศนศึกษา

4 งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา ภารกิจ

5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ งาน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา สำนักงาน อธิการบดี กองกลาง งาน ประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศน ศึกษา

6 โครงสร้างอัตรากำลังในงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ นายสมชาย สุนทรวิทย์ รักษาการหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ (2) - นักวิชาการช่างศิลป์ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( ปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติการ (2) ( ว่าง ) ( ว่าง ) ( ว่าง ) นักวิชาการช่าง ศิลป์ (1) เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป (1) นักวิชาการโสตทัศน ศึกษา (2) ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (2) - ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติการ (1) ( นายพงศ์ศิริ ศรีเตียเพ็ชร ) ( นายสุ ชาติ สุพรรณมี ) - นักประชาสัมพันธ์ - นัก ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติการ (1) ( นางสาวสมฤดี สุขเภรี ) ( นาย สำเริง ภาคธรรม )


ดาวน์โหลด ppt งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี. สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google