งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD 2015 ประเภท วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD 2015 ประเภท วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD 2015 ประเภท วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดใหญ่

2 ประเด็นการนำเสนอ  ชื่อบริษัท  สินค้าและผลิตภัณฑ์  จำนวนพนักงาน 1. ข้อมูลทั่วไป/ผลิตภัณฑ์

3 2. การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการนำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์  มีการให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือไม่ อย่างไร  ผลงานวิจัยพัฒนา หรือกระบวนการที่คิดค้น ประดิษฐ์ ที่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

4 3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาและ การสร้างผลงานทางด้านนวัตกรรม  แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา และกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมที่ มีต่อตัวผลงานนั้นๆ  แสดงสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนาต่อยอดขาย  แสดงสัดส่วนการลงทุนด้านกิจกรรม นวัตกรรมต่อยอดขาย

5 4. ผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาต่อยอด (ระบุชิ้นงาน และผลสัมฤทธิ์)  ชื่อผลงาน / ผลิตภัณฑ์ ( ที่ส่งเข้าร่วมการ ประกวด ) แสดงลักษณะ คุณสมบัติสำคัญของ ผลงานรวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลก ใหม่อย่างไร  ผลงานนั้นมีส่วนในการแก้ไขปัญหาของ ประเทศไม่ว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สุขภาวะ องค์ความรู้ ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น การกีดกันทาง การค้า และการสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันอย่างไร  จำนวนผลงาน ชิ้นงาน หรือกระบวนการต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับองค์กร ( อื่นๆ นอกเหนือจากผลงาน ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด )

6 5. การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศ  แสดงให้เห็นถึงผลงานว่ามีการพัฒนางาน นวัตกรรม ( ผลิตภัณฑ์ / บริการ / กระบวนการ ) ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD 2015 ประเภท วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google