งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานวัด ความพึงพอใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานวัด ความพึงพอใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานวัด ความพึงพอใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2551

2 กรอบ แนวคิด คุณภาพการ บริการ การดำเนินงาน PMQA ( เรียนรู้ลูก ค่าและออกแบบ กระบวนงาน ) ตัวชี้วัดที่ กพร ปี 2551 ( วัความพึง พอใจ 5 ด้าน ) - ข้อมูลทั่วไป - ความพึงพอใจ / ไม่พึง พอใจ (5 ด้าน ) - ความต้องการ / ความ คาดหวัง - การกลับมาใช้บริการ ซ้ำ สำรวจทุก หน่วยย่อย ในรพ. 300 ราย วิเคราะห์ ข้อมูล - ร้อยละ - Pareto รายงาน กพร ศอ.6 รายงาน ผู้เกี่ยวข้อง - แก้ไขปรับปรุง คุณภาพบริการ - ปรับปรุงแบบ สำรวจ สร้างแบบสำรวจความ พึงพอใจ

3 ผลการดำเนินงาน

4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( คิดแบบถ่วงน้ำหนักตามแนวทางกพร.) ร้อยละ 85

5 ร้อย ละ อัตราความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการแต่ละคลินิก / Ward ครั้งที่ 1 / 2551 เป้าหมายร้อยละ > 85

6 ปัญหาที่พบจากการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการรพ. ส่งเสริมสุขภาพ ประเมินครั้งที่ 1/2551 เดือนกุมภาพันธ์ 2551 (N = 300) ร้อยละ จำนวน

7 ปัญหาอุปสรรคด้าน การ ดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 1. ด้านขั้นตอนการดำเนินงาน - เจ้าของกระบวนงานต้องยึดรูปแบบ แบบสอบถามจาก กพร. ปรับปรุงและบูรณาการแบบสอบถาม ให้ใช้แบบเดียวกันได้ทั้งโรงพยาบาล และครอบคลุม 5 ประเด็นตามที่ กพร. กำหนด

8 2. ด้านระยะเวลาให้บริการ - ปรับปรุงระยะเวลาขณะรอแพทย์ยาก มากเนื่องจาก ศอ.6 ขาดอัตรากำลังแพทย์ เพิ่มกิจกรรมระหว่างการรอพบแพทย์ และใช้กิจกรรมทดแทนในขั้นตอนต่อไป มาบริการก่อน

9 ขออัตรากำลังเสริมจาก Ward / คลินิก ภายในโรงพยาบาล ขออนุมัติจัดจ้างข้าราชการเกษียณ และ OT ให้หน่วยย่อยระดมสมองชี้ปัญหาและ การแก้ไขด้วยตนเอง นำเสนอในที่ ประชุม 3. ด้านผู้ให้บริการ - บางครั้งจำนวนน้อยเนื่องจากไปประชุม อบรม ลา - พฤติกรรมบริการยังเป็นปัญหาอยู่เสมอ

10 4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ - จุดบริการน้ำดื่ม ประสานงานอาคารและยานพาหนะใน การจัดระเบียบที่จอดรถ และการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการเมื่อที่ จอดรถเต็ม

11 กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นทีมสำรวจ ความเหมาะสมของป้ายต่างๆ ทั่วทั้ง โรงพยาบาล และ ให้ข้อเสนอเพื่อขอ ปรับปรุงใหม่ 5. ด้านคุณภาพบริการ - ป้ายบอกจุดบริการต่างๆใน รพ. ไม่ชัดเจน มีป้ายเยอะมาก


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานวัด ความพึงพอใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google