งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 โครงสร้างกลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ  7 คน แบ่งเป็น  นักวิชาการโสตทัศน์ชำนาญการ 1 คน  นักวิชาการโสตทัศน์ 2 คน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน  พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน Server 10 เครื่อง (Linux Fedora 8.0) Client 70 เครื่อง (Windows XP) Service 100 เครื่อง (Windows XP) Network Gigabit

4 ผลงาน  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย, ระบบยืมระหว่าง ห้องสมุด, ฐานข้อมูลกฤตภาคอีสาน, ฐานข้อมูลสื่อโสต ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ระบบ CIP, ฐานข้อมูล จดหมายข่าว, ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น  เว็บไซต์ชายคาสำนัก  ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูลวันลา, ฐานข้อมูลผู้มา เยี่ยมชม, ฐานข้อมูลสถิติห้องสมุด, ฐานข้อมูลการพัฒนา บุคลากร, ฐานข้อมูล JD, ฐานข้อมูล TOR, ระบบงาน ประชุม, ระบบงานสารบรรณ, ระบบ COP, ระบบ ประชาสัมพันธ์, ระบบประเมิน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google