งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 พันธกิจ - วัตถุประสงค์
พันธกิจ ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พัฒนาเป็นคณะ ฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัย

3 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ

4 แนวทางเกี่ยวกับงบประมาณวิจัยฯ
1. การรวมกลุ่มวิจัยภายใน ภายนอก องค์กร สถาบัน พัฒนาโครงการวิจัยฯ เสนอของบประมาณจากแหล่งทุน (สัมมนา – กรรมการวิจัย – ผู้บริหารพิจารณาศักยภาพนักวิจัย) 2. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทางเว็บไซด์ e-office/ /จดหมายเวียน และติดต่อโดยตรง 3. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ + แหล่งทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

5 แนวทางเกี่ยวกับงบประมาณวิจัย
4. การให้ความรู้และอบรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่เสนอขอ วช. ) การพัฒนาระบบข้อมูล (วิจัยซ้ำซ้อน) 5. ผู้บริหารเป็นแกนนำเกี่ยวกับชุดโครงการวิจัย หรือ กลุ่มโครงการวิจัย 6. แก้ไขปัญหาการใช้ครุภัณฑ์วิจัยของนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการกลางของคณะฯ มีนักวิจัยดูแล) 7. การรวบรวมผลการวิจัยในรูปผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ให้องค์กร

6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1. วารสารระดับชาติ (ข้อมูลมีแนวโน้มลดลง) 2. วารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล (แนวโน้มมาก) 3. เอกสารในลักษณะอื่นๆ ได้แก่ 3.1 Proceeding 3.2 Oral and Poster Presentation 3.3 Full Report 3.4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 3.5 ตำราไทย

7 แนวทางเกี่ยวกับด้านผลงานการตีพิมพ์
1. กรรมการวิจัยพิจารณาให้เงินรางวัลสนับสนุน (เม.ย. สค. ธค.) งบประมาณรวม 100,000 บาท ( การประชุมและพิจารณา ฯ ) 2. นโยบาย ผู้บริหาร / กรรมการประจำคณะ ปัญหา ขอความร่วมมือภาควิชาให้ข้อมูล การบันทึกข้อมูลใน CMU MIS (ข้อมูลสัดส่วนการตีพิมพ์) Website agro 3. กำหนด output ด้านผลงานการตีพิมพ์ 4. สนับสนุนงบประมาณด้านเสนอผลงานภายใน และต่างประเทศ 5. จัดโครงการส่งเสริมนักวิจัยการเขียนบทความฯ งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

8 การจัดทำวารสารวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 50,000 บาท / ดำเนินการต่อ ....
การสนับสนุนผลงานการตีพิมพ์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา ไม่มีค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับ แต่ไม่ได้พิจารณาผลงานฯ / ผู้บริหารให้ความสำคัญกับผู้ทรงคุณวุฒิ /กรรมการจัดทำวารสารวิจัย ดำเนินการจัดส่ง /ประชาสัมพันธ์ - สถาบันการศึกษา

9 สิทธิบัตร (8) อนุสิทธิบัตร (2) ลิขสิทธิ์ (17)
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร (8) อนุสิทธิบัตร (2) ลิขสิทธิ์ (17) สิทธิบัตร การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) การพัฒนากระบวนการผลิตไส้กรอกเปรี้ยวที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม การพัฒนากระบวนการผลิตมั่มที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งหมักเพื่ออุตสาหกรรม

10 การสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร
ไส้กรอกหมูที่ทำจากน้ำมันพืชโดยใช้อังคักแป้งมันสำปะหลังและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองช่วยปรับปรุงคุณภาพ การผลิตกระดาษชะลอสุกและยับยั้งเชื้อรา (Antiripening and Antifungi Paper) ข้าวเหนียวนึ่งอบแห้งและข้าวเจ้านึ่งอบแห้ง เสริมแร่ธาตุและกรดอะมิโน

11 กพร. สกอ. สมศ. สกอ. CMUQA TQA
ข้อมูลงานวิจัย กพร. สกอ. สมศ. สกอ. CMUQA TQA

12 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ขอบพระคุณค่ะ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google