งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 พันธกิจ - วัตถุประสงค์ พันธกิจ ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน และนำไป ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พัฒนาเป็นคณะ ฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัย

3 งบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรม เกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2548-2552

4 แนวทางเกี่ยวกับ งบประมาณวิจัยฯ 1. การรวมกลุ่มวิจัยภายใน ภายนอก องค์กร สถาบัน พัฒนาโครงการวิจัยฯ เสนอของบประมาณจากแหล่ง ทุน ( สัมมนา – กรรมการวิจัย – ผู้บริหาร พิจารณาศักยภาพนักวิจัย ) 2. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทางเว็บ ไซด์ e-office/ e-mail / จดหมายเวียน และติดต่อโดยตรง 3. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ของ คณะฯ + แหล่งทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

5 4. การให้ความรู้และอบรมระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ ( งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่ เสนอขอ วช. ) การพัฒนาระบบข้อมูล ( วิจัยซ้ำซ้อน ) 5. ผู้บริหารเป็นแกนนำเกี่ยวกับชุด โครงการวิจัย หรือ กลุ่มโครงการวิจัย 6. แก้ไขปัญหาการใช้ครุภัณฑ์วิจัยของ นักวิจัย ( ห้องปฏิบัติการกลางของคณะฯ มีนักวิจัย ดูแล ) 7. การรวบรวมผลการวิจัยในรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้ให้องค์กร แนวทางเกี่ยวกับ งบประมาณวิจัย

6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 1. วารสารระดับชาติ ( ข้อมูลมีแนวโน้ม ลดลง ) 2. วารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูลสากล ( แนวโน้มมาก ) 3. เอกสารในลักษณะอื่นๆ ได้แก่ 3.1 Proceeding 3.2 Oral and Poster Presentation 3.3 Full Report 3.4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์ 3.5 ตำราไทย

7 แนวทางเกี่ยวกับด้าน ผลงานการตีพิมพ์ 1. กรรมการวิจัยพิจารณาให้เงินรางวัลสนับสนุน ( เม. ย. สค. ธค.) งบประมาณรวม 100,000 บาท ( การประชุมและ พิจารณา ฯ ) 2. นโยบาย ผู้บริหาร / กรรมการประจำคณะ ปัญหา ขอความร่วมมือภาควิชาให้ข้อมูล การบันทึกข้อมูลใน CMU MIS ( ข้อมูลสัดส่วน การตีพิมพ์ ) Website agro 3. กำหนด output ด้านผลงานการตีพิมพ์ 4. สนับสนุนงบประมาณด้านเสนอผลงานภายใน และ ต่างประเทศ 5. จัดโครงการส่งเสริมนักวิจัยการเขียนบทความฯ งบประมาณเงินรายได้ 5,000 บาท

8 การจัดทำวารสารวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 50,000 บาท / ดำเนินการต่อ.... การสนับสนุนผลงานการตีพิมพ์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา ไม่มีค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับ แต่ไม่ได้พิจารณา ผลงานฯ / ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการจัดทำวารสารวิจัย ดำเนินการจัดส่ง / ประชาสัมพันธ์ - สถาบันการศึกษา

9 ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร (8) อนุสิทธิบัตร (2) ลิขสิทธิ์ (17) สิทธิบัตร การพัฒนาผลไม้กวน ( ผลไม้แผ่น ) การพัฒนา กระบวนการผลิตไส้ กรอกเปรี้ยวที่ใช้ เทคโนโลยีเชื้อ บริสุทธิ์เริ่มต้นผสม การพัฒนา กระบวนการผลิตมั่มที่ ใช้เทคโนโลยีเชื้อ บริสุทธิ์เริ่มต้นผสม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้งหมักเพื่อ อุตสาหกรรม

10 การสกัดแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นสีผสม อาหาร ไส้กรอกหมูที่ทำจาก น้ำมันพืชโดยใช้อังคัก แป้งมันสำปะหลังและ โปรตีนสกัดจากถั่ว เหลืองช่วยปรับปรุง คุณภาพ การผลิตกระดาษ ชะลอสุกและยับยั้งเชื้อ รา (Antiripening and Antifungi Paper) ข้าวเหนียวนึ่งอบแห้ง และข้าวเจ้านึ่งอบแห้ง เสริมแร่ธาตุและ กรดอะมิโน

11 ข้อมูลงานวิจัย กพร. สกอ. สมศ. สกอ. CMUQA TQA

12 ขอบพระคุณค่ะ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google