งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 52 แผนผล งานที่เหลือ การติดตาม ร้อยละ 100 สหกรณ์ กลุ่ม แผนผล งานที่เหลือ การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ร้อยละ 100 แผนผล งานที่เหลือ กิจกรรมวางรูปแบบบัญชี ร้อยละ รวม งานสอบบัญชี งาน IT แผนผล งานที่เหลือ 17 - ร้อยละ 100 ติดตั้ง กำกับ ACL 137 แห่ง แยกเป็น 69 สก./ 68 กลุ่ม ปริมาณงานที่รับผิดชอบ (128 แห่ง ) 62 สก. 66 กลุ่ม (9 แห่ง ) 7 สก. 2 กลุ่ม ตรวจสอบบัญชี ไม่ต้องตรวจ CPA 3 สก. - กลุ่ม ตั้งใหม่ - สก. - กลุ่ม เลิก - สก. 1 กลุ่ม ชำระบัญชี 4 สก. 1 กลุ่ม CPA 3 สก. - กลุ่ม ตั้งใหม่ - สก. - กลุ่ม เลิก - สก. 1 กลุ่ม ชำระบัญชี 4 สก. 1 กลุ่ม 93.43% %

3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผล งานที่เหลือ วางรูป 15 กลุ่ม - ร้อยละ 100 สอนแนะ 15 กลุ่ม -100 ติดตามต่อเนื่อง ( ปี 49-51) 9 กลุ่ม -100 แผน 15 กลุ่ม 9 กลุ่ม ติดตามประเมินผล 15 กลุ่ม กลุ่ม โครงการ WWR ผล งานที่เหลือ 3 สก. - ร้อยละ 100 แผน 3 สก. โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินฯ ( นิเทศให้ความรู้ ) ผล งานที่เหลือ 2 สก. - ร้อยละ 100 แผน 2 สก. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินฯ ผล งานที่เหลือ นิเทศให้ความรู้ 5 สก. - ร้อยละ 100 แผน 5 สก. กำกับแนะนำ 5 สก สก.

4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ - โครงการสริมสร้างภูมิปัญญาฯ แผนผลงานที่เหลือ 12,380 คน - ร้อยละ รู้และเข้าใจ 5,200 คน ฝึกปฏิบัติ 5,200 คน ติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี 4,838 คน จัดทำบัญชีได้ 163 คน การจัดทำบัญชีต่อเนื่องต้นทุนประกอบอาชีพ 196 คน การอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 4 ครั้ง โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 50 คน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวฯ 100 คน

5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน The End of this year...bye…


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 7 อัตรากำลัง 2 1010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google