งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

2 การติดตาม สหกรณ์ กลุ่ม รวม งานสอบบัญชี แผนทั้งปี เสนอเลิก ผลสะสม แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 หมายเหตุ1. แสดงความเห็นได้ 1 สก. 1 กลุ่มฯ คือ - สกก.บ้านดงหลวง จก. ปีบัญชี 30 พ.ย (รวม 2 ปี) - กลุ่มฯ ทำสวนตำบลป่าไผ่ ปีบัญชี 31 ต.ค (รวม 3 ปี) 2. นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก จำนวน 1 สก. 2 กลุ่มฯ 1. สก.ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลำพูน จก. คำสั่งที่ ลพ5/2553 ลว 3 มี.ค กลุ่มฯ ทำนาทากาศ คำสั่งที่ ลพ2/2553 ลว 28 ม.ค กลุ่มฯ ทำสวนวังผาง สั่งเลิก แสดงความเห็นได้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน การแสดงความเห็นต่องบการเงิน แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม สหกรณ์ กลุ่ม รวม แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย สหกรณ์ 1 กลุ่ม 2 รวม 1 กลุ่ม 1 รวม งานวางรูปแบบแสดงความเห็นได้ งานติดตามแสดงความเห็นได้ รวมทั้งสิ้น เสนอเลิก ** เสนอเลิกตามหนังสือที่ กษ 04 ลพ /0564 ลว. 2 พ. ค และ กษ 04 ลพ /0601 ลว 12 พ. ค. 53 จำนวน 2 สก. 2 กลุ่มฯ 1. สหกรณ์การเกษตรก้าวหน้า จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรทาขุมเงิน จำกัด - แสดงความเห็นแล้ว เมื่อ 31 มี. ค กลุ่มฯ ทำสวนตำบลเวียงยอง – แสดงความเห็นแล้วเมื่อ 31 ม. ค กลุ่มฯ ทำสวนม่วงน้อย - แสดงความเห็นแล้วเมื่อ 25 ก. พ..53

4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 งานสอบบัญชีระหว่างปี แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม สหกรณ์ กลุ่ม รวม มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย วางแผน

5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งาน IT แผนทั้งปี สก./ ครั้ง งานที่เหลือ สก./ ครั้ง ร้อยละ สก./ ครั้ง ผลสะสม สก./ ครั้ง 17/ ติดตั้ง 17/ ACL 26 28/ /100 กำกับ 28/309 แผนสะสม สก./ ครั้ง 17/ /309 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 งานกำกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สหกรณ์ภาคเอกชน ทั้งสิ้น งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม สหกรณ์ แผน ( ครั้ง ) มิ. ย. - - ก.ค.ก.ค. - - ส.ค.ส.ค. - - ก.ย.ก.ย

6 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ( ติดตามการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง ) แผนทั้งปี กลุ่ม / ครั้ง งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม วางระบบการควบคุมภายใน /5 สอนแนะการใช้ข้อมูลฯ /4 แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละผลสะสม ผลสะสม วางรูปแบบบัญชี - 6 กลุ่ม 6100 วางระบบการควบคุมภายใน - 6 กลุ่ม 6100 แผนสะสม 6 6 5/5 5/4 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 มิ. ย. - - ก.ย.ก.ย. - -

7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ ( ต่อ ) โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม Mobile Visit Day สก. 15 แผนสะสม 15 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - 15 กองทุน แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม การวางระบบการควบคุมภายใน แผนสะสม 15

8 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ ( ต่อ ) - โครงการสริมสร้างภูมิปัญญาฯ 6,140 คน -6,140 - สหกรณ์ (15 สหกรณ์ ) 750 คน สถาบันการศึกษา (15 โรงเรียน ) - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 4 ครั้ง -100 ภายใต้โครงการ พลิกฟื้น นอกพื้นที่โครงการ พลิกฟื้น 110 คน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำอาว 100 คน -100 แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม , แผนสะสม 4 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 แผน ไตรมาส 3 ไตรมาส ,214 คน 3572,857 - ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ คน ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google