งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7 28 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

2 www.themegallery.com 14 23 การติดตาม 13 22 สหกรณ์ กลุ่ม 37 35 รวม งานสอบบัญชี 14 23 3737 แผนทั้งปี เสนอเลิก ผลสะสม แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 หมายเหตุ1. แสดงความเห็นได้ 1 สก. 1 กลุ่มฯ คือ - สกก.บ้านดงหลวง จก. ปีบัญชี 30 พ.ย.52 - 53(รวม 2 ปี) - กลุ่มฯ ทำสวนตำบลป่าไผ่ ปีบัญชี 31 ต.ค.50 - 52(รวม 3 ปี) 2. นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก จำนวน 1 สก. 2 กลุ่มฯ 1. สก.ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลำพูน จก. คำสั่งที่ ลพ5/2553 ลว 3 มี.ค.2553 2. กลุ่มฯ ทำนาทากาศ คำสั่งที่ ลพ2/2553 ลว 28 ม.ค. 2553 3. กลุ่มฯ ทำสวนวังผาง 1 2 3 สั่งเลิก 1 1 2 แสดงความเห็นได้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

3 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน การแสดงความเห็นต่องบการเงิน แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม 48-10047 สหกรณ์ 43- 100 43 กลุ่ม 91 - 10090 รวม แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 1 สหกรณ์ 1 กลุ่ม 2 รวม 1 กลุ่ม 1 รวม งานวางรูปแบบแสดงความเห็นได้ งานติดตามแสดงความเห็นได้ รวมทั้งสิ้น 93 1 1 2 -100 - - - - เสนอเลิก 1 - 1 ** เสนอเลิกตามหนังสือที่ กษ 04 ลพ /0564 ลว. 2 พ. ค. 2553 และ กษ 04 ลพ /0601 ลว 12 พ. ค. 53 จำนวน 2 สก. 2 กลุ่มฯ 1. สหกรณ์การเกษตรก้าวหน้า จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรทาขุมเงิน จำกัด - แสดงความเห็นแล้ว เมื่อ 31 มี. ค.53 3. กลุ่มฯ ทำสวนตำบลเวียงยอง – แสดงความเห็นแล้วเมื่อ 31 ม. ค.53 4. กลุ่มฯ ทำสวนม่วงน้อย - แสดงความเห็นแล้วเมื่อ 25 ก. พ..53

4 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 งานสอบบัญชีระหว่างปี แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม 45-10045 สหกรณ์ 29-10029 กลุ่ม 74 - 10074 รวม มิ. ย. - - - ก.ค.ก.ค. - - - ส.ค.ส.ค. - - - ก.ย.ก.ย. - - - วางแผน

5 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งาน IT แผนทั้งปี สก./ ครั้ง งานที่เหลือ สก./ ครั้ง ร้อยละ สก./ ครั้ง ผลสะสม สก./ ครั้ง 17/17-100 ติดตั้ง 17/17 26 - 100 ACL 26 28/309 - 100/100 กำกับ 28/309 แผนสะสม สก./ ครั้ง 17/17 26 28/309 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 งานกำกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สหกรณ์ภาคเอกชน ทั้งสิ้น งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม 3-1003 สหกรณ์ แผน ( ครั้ง ) มิ. ย. - - ก.ค.ก.ค. - - ส.ค.ส.ค. - - ก.ย.ก.ย. - - ----

6 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ( ติดตามการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง ) แผนทั้งปี กลุ่ม / ครั้ง งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม วางระบบการควบคุมภายใน -100 5/5 สอนแนะการใช้ข้อมูลฯ -100 5 /4 แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละผลสะสม ผลสะสม วางรูปแบบบัญชี - 6 กลุ่ม 6100 วางระบบการควบคุมภายใน - 6 กลุ่ม 6100 แผนสะสม 6 6 5/5 5/4 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 มิ. ย. - - ก.ย.ก.ย. - -

7 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ ( ต่อ ) โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม Mobile Visit Day -100 15 สก. 15 แผนสะสม 15 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - 15 กองทุน แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม 15 100 การวางระบบการควบคุมภายใน แผนสะสม 15

8 www.themegallery.com สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน งานโครงการ ( ต่อ ) - โครงการสริมสร้างภูมิปัญญาฯ 6,140 คน -6,140 - สหกรณ์ (15 สหกรณ์ ) 750 คน -750 - สถาบันการศึกษา (15 โรงเรียน ) - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 4 ครั้ง -100 ภายใต้โครงการ พลิกฟื้น นอกพื้นที่โครงการ พลิกฟื้น 110 คน -110 - โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำอาว 100 คน -100 แผนทั้งปี งานที่เหลือ ร้อยละ ผลสะสม 100 4 6,140 750 110 50 แผนสะสม 4 แผน / ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ก. ย. 53 แผน ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - -- -- -- - - 3,214 คน 3572,857 - ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 88.89-357- 210 คน -210 - ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 100210--


ดาวน์โหลด ppt LOGO รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำพูน ข้าราชการ รวม ลูกจ้างประจำ พนง. ราชการ จ้างเหมาบริการ 10 อัตรากำลัง 2 9 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google