งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเขียน แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเขียน แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเขียน แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ของสถานศึกษา

2 ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปีงบประมาณ ของ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปีงบประมาณ ของ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ความสำคัญและเหตุผล ความสำคัญและเหตุผล

3 ความสำคัญและเหตุผล การใช้ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance- Based Budgeting : PBB) กำหนดมาตรฐานทางการเงิน ๗ ด้าน ( การวางแผนงบประมาณ, การคำนวณต้อนทุนผลผลิต, การ จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, การ บริหารทางการเงินและควบคุม งบประมาณ, การบริหารสินทรัพย์, การรายงานทางการเงินและผล การดำเนินงาน และการตรวจสอบ ภายใน ) การใช้ระบบงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (Performance- Based Budgeting : PBB) กำหนดมาตรฐานทางการเงิน ๗ ด้าน ( การวางแผนงบประมาณ, การคำนวณต้อนทุนผลผลิต, การ จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, การ บริหารทางการเงินและควบคุม งบประมาณ, การบริหารสินทรัพย์, การรายงานทางการเงินและผล การดำเนินงาน และการตรวจสอบ ภายใน )

4 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ของสถานศึกษา เป็น แผนที่แสดงถึงแนวทางการ ดำเนินงานของสถานศึกษาตาม ภารกิจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ สถานศึกษาที่ต้องจัดทำเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัด การศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ของสถานศึกษา เป็น แผนที่แสดงถึงแนวทางการ ดำเนินงานของสถานศึกษาตาม ภารกิจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ สถานศึกษาที่ต้องจัดทำเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัด การศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ของสถานศึกษา เป็น แผนที่แสดงถึงการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณของ สถานศึกษา ตามระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ของสถานศึกษา เป็น แผนที่แสดงถึงการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณของ สถานศึกษา ตามระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน

5 ประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนปฏิบัติงาน สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางใน การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ ที่ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษามีทิศทางและแนวทางใน การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ ที่ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน การควบคุมกำกับติดตามในการใช้ งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน การควบคุมกำกับติดตามในการใช้ งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สถานศึกษามีแผนเป็นเครื่องมือ สำคัญในการบริหารจัดการระบบ คุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา สถานศึกษามีแผนเป็นเครื่องมือ สำคัญในการบริหารจัดการระบบ คุณภาพตามแนวทางการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

6 ระยะเวลาการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลาการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ งาน ประจำปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

7 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติ งาน วิเคราะห์แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ กำหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี มากำหนดเป็นแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนาในรอบ ปีงบประมาณตามสัดส่วนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร วิเคราะห์แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ กำหนดพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี มากำหนดเป็นแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนาในรอบ ปีงบประมาณตามสัดส่วนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร วิเคราะห์ภารกิจงานประจำตามโครงสร้าง มากำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบ ปีงบประมาณ ตามสัดส่วนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร วิเคราะห์ภารกิจงานประจำตามโครงสร้าง มากำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบ ปีงบประมาณ ตามสัดส่วนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร วิเคราะห์งานตามนโยบายของหน่วยงาน ระดับเหนือ มากำหนดเป็นกิจกรรมในงาน ประจำหรืองานพัฒนา ตามสัดส่วน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วิเคราะห์งานตามนโยบายของหน่วยงาน ระดับเหนือ มากำหนดเป็นกิจกรรมในงาน ประจำหรืองานพัฒนา ตามสัดส่วน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

8 รูปแบบและสาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติงาน รูปแบบและสาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติงาน บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา บทที่ ๓ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย บทที่ ๓ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ บทที่ ๔ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ บทที่ ๔ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณภาคผนวก รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ

9 บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่ง เรียนรู้และการใช้ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แหล่ง เรียนรู้และการใช้ ภาพชุมชนโดยรวม ภาพชุมชนโดยรวม ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ ผ่านมา ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ ผ่านมา

10 บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ปรัชญา ปรัชญา วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

11 กรอบกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด Base Line เป้าห มาย โครงการ / กิจกรรม นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ ร้อยละ นักเรียนที่ ผ่าน เกณฑ์ การ ประเมิน คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่ พึง ประสงค์ ตามที่ โรงเรียน กำหนด ร้อย ละ 94 ร้อย ละ 97 โครงการ เด็กดีศรี อนุบาล

12 บทที่ ๓ ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ......... เงินงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค เงินอุดหนุน อปท.

13 บทที่ ๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ.............. แผนการใช้จ่ายงบประจำ แผนการใช้จ่ายงบประจำ แผนการใช้งบพัฒนาตาม แผนกลยุทธ์ แผนการใช้งบพัฒนาตาม แผนกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเขียน แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google