งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

2 โรงเรียนนำร่อง ICT โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ได้เข้าร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการอินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2546 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้เลือกโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรให้เป็น โรงเรียนนำร่องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไอซีที (ICT Learning Center)

3 แนวทางในการดำเนินการ
1. พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ภายในโรงเรียน 2. สร้างนักเรียนแกนนำชมรมไอซีที 3. ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย

4 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ไอซีที 3. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนแกนนำจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ และทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และให้สามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนได้

5 1. อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 1. อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล 4. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 5. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel หมายเหตุ กิจกรรมที่ จัดให้กับบุคลากรทั้งโรงเรียน กิจกรรมที่ จัดให้กับครูแกนนำจำนวน 11 คน กิจกรรมที่ จัดให้กับกลุ่มครูผู้สนใจจำนวน 15 คน

6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

7 กิจกรรมพัฒนานักเรียน
1. จัดตั้งชมรมห้องเรียนไอซีที สมาชิกจำนวน 35 คน 2. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนแกนนำ อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างสื่อการเรียนรู้

8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9 งบประมาณจากทางบริษัท 10,000 บาท
สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณจากทางบริษัท 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร * ค่าใช้สอย ,300 * ค่าวัสดุ ,500 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน * ค่าใช้สอย ,000 * ค่าวัสดุ ,200 รวมทั้งสิ้น ,000 บาท

10 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสู่เครือข่ายโรงเรียน
เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้กับเครือข่ายโรงเรียน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดหนองจอก 2. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 3. โรงเรียนบ้านเจียรดับ 4. โรงเรียนสามแยกท่าไข่ ให้มีความรู้และทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และการสร้างสื่อการสอนด้วยไอซีที

11 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมที่จัดอบรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล 2. การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยไอซีที (Power point) 3. การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยไอซีที (Author ware)

12 ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย

13 งบประมาณจากทางบริษัท 15,000 บาท
สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณจากทางบริษัท 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร * ค่าใช้สอย ,500 * ค่าวัสดุ ,500 รวมทั้งสิ้น ,000 บาท

14 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 2. โปรแกรมที่ใช้งานยังไม่สมบูรณ์ 3. ภาระงานในหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีมาก ?????

15 ขอบคุณทุกท่านที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเรา

16 ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ ภาพกิจกรรมอบรมครูในโรงเรียน
ภาพกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ ภาพกิจกรรมขยายผลโรงเรียนเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google