งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ได้เข้า ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ในโครงการ อินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการ เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2546 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ได้เข้า ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ในโครงการ อินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการ เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2546 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ได้เข้า ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ในโครงการ อินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการ เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2546 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้เลือกโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ให้เป็น โรงเรียนนำร่องและ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไอซีที (ICT Learning Center)

3 1. พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ภายในโรงเรียน 2. สร้างนักเรียนแกนนำ ชมรมไอซีที 3. ขยายผลสู่โรงเรียน เครือข่าย แนวทางในการ ดำเนินการ

4 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง การเรียนรู้อื่น ๆ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียน การสอน โดยใช้ไอซีที 3. เพื่อฝึกอบรมนักเรียนแกนนำจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ และทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้น ข้อมูล และให้สามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ภายในโรงเรียนได้

5 1. อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 2. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น ข้อมูล 4. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 5. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1-3 จัดให้กับบุคลากรทั้ง โรงเรียน กิจกรรมที่ 4 จัดให้กับครูแกนนำ จำนวน 11 คน กิจกรรมที่ 5 จัดให้กับกลุ่มครู ผู้สนใจจำนวน 15 คน

6

7 1. จัดตั้งชมรมห้องเรียนไอซีที สมาชิกจำนวน 35 คน 2. อบรมการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับ นักเรียนแกนนำ 3. อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างสื่อการเรียนรู้

8

9 งบประมาณจากทางบริษัท 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา บุคลากร * ค่าใช้สอย 1,300 * ค่าวัสดุ 3,500 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน * ค่าใช้สอย 2,000 * ค่าวัสดุ 3,200 รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

10 เพื่อขยายผลการดำเนินงาน ให้กับเครือข่ายโรงเรียน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดหนองจอก 2. โรงเรียนหนองจอกพิทยา นุสรณ์ 3. โรงเรียนบ้านเจียรดับ 4. โรงเรียนสามแยกท่าไข่ ให้มีความรู้และทักษะการใช้ อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และการ สร้างสื่อการสอนด้วยไอซีที

11 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล 2. การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ไอซีที (Power point) 3. การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ไอซีที (Author ware)

12

13 งบประมาณจากทางบริษัท 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนา บุคลากร * ค่าใช้สอย 8,500 * ค่าวัสดุ 6,500 รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท

14 1. ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน 2. โปรแกรมที่ใช้งานยังไม่ สมบูรณ์ 3. ภาระงานในหน้าที่ของ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีมาก ?????

15

16 ข้อมูล เพิ่มเติม โครงการ ภาพกิจกรรมอบรมครู ในโรงเรียน ภาพกิจกรรมอบรมครู ในโรงเรียน ภาพกิจกรรมอบรม นักเรียนแกนนำ ภาพกิจกรรมอบรม นักเรียนแกนนำ ภาพกิจกรรมขยายผล โรงเรียนเครือข่าย ภาพกิจกรรมขยายผล โรงเรียนเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ได้เข้า ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ในโครงการ อินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมแห่งการ เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2546 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google