งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Learning Organization & Knowledge Management แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ มทส. 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Learning Organization & Knowledge Management แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ มทส. 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Learning Organization & Knowledge Management แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ มทส. 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554)

2 2

3 3 “หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในหน่วยงาน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง สม่ำเสมอ” พระราชกฤษฎีกาว่าด้านหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 กำหนดไว้ว่า “หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในหน่วยงาน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง สม่ำเสมอ” “มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้” ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 7.3 “มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้”

4 4 แนวทางปฏิบัติที่ดี (ในตัวบ่งชี้ที่ 7.3)... 1.มีการจัดทำแผนและกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.มีการดำเนินงานดำเนินงานตามแผน ประเมินแผน และปรับประ แผนการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 3.มีระบบกลไกในการนำเอาผลการประเมินคุณภาพภายในและ ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย 4.มีการนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม

5 5

6 6 วัตถุประสงค์ของแผน 1.เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ 2.เพื่อพัฒนาให้กระบวนการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการทำงานปกติของหน่วยงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย 3.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ในการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน

7 7 เป้าประสงค์ของแผน 1.มีแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 2.หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ ร่วมในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 3.หน่วยงานที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้พัฒนา กระบวนการจัดการความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ปกติของหน่วยงาน 4.มีเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

8 8

9 9 กิจกรรม ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ระยะที่ 1 : การเริ่มต้นของการเผยแพร่เกี่ยวกับ เรื่องการจัดการความรู้ และการสร้างกรณี ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย การเริ่มต้นของการเผยแพร่เกี่ยวกับ เรื่องการจัดการความรู้ และการสร้างกรณี ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 : การขยายการจัดการความรู้สู่หน่วยงาน สนับสนุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย การขยายการจัดการความรู้สู่หน่วยงาน สนับสนุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 : การขยายการจัดการความรู้ไปสู่ หน่วยงานด้านวิชาการ การขยายการจัดการความรู้ไปสู่ หน่วยงานด้านวิชาการ ( เริ่ม ก. ค. 51)

10 10 หลักการและทฤษฎีที่ได้สำหรับกำหนดแนว ทางการพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

11 11

12 12 Human Capital Information Capital Organization Capital CultureLeadershipAlignmentTeamwork Long-Term Shareholder Value Improve Cost Structure Improve Asset Utilization New Revenue Sources Increase Customer Value PriceQualityAvailabilitySelectionFunctionalityServicePartnerBrand Customer Value Proposition Product / Service AttributesRelationship Image Operation Management Processes Customer Management Processes Innovation Processes Regulatory & Social Processes Supply Production Distribution Risk Management Selection Acquisition Retention Growth Opportunity ID R&D Portfolio Design / Develop Launch Environment Safety & Health Employment Community Productivity StrategyGrowth Strategy Financial Perspective Customer Perspectiv e Internal Perspectiv e Learning & Growth Perspectiv e Explicit Knowledge

13 13 วัฒนธรรมองค์กร ความเชื่อความศรัทธา อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ การกระทำ ลักษณะนิสัย และศักยภาพที่ ซ่อนเร้น การรับรู้ การเรียนรู้ ประสบการณ์ Tacit Knowledge

14 14 กระบวนการสร้างความรู้ : แนวคิด Nonaka and Takeuchi Tacit Knowledge Explicit Knowledge Tacit Knowledge to SocializationDialogueSocializationDialogueExternalization Memo, Note, Record Externalization InternalizationPublication,PresentationInternalizationPublication,PresentationCombinationRelation,Cause-effectCombinationRelation,Cause-effect Knowledge Spiral

15 15

16 16 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn)Knowledge Assets (KA) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs

17 17

18 18 ระยะที่ จำนวนแนวทาง 1. การเริ่มต้นของการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ และการสร้างกรณีตัวอย่างของมหาวิทยาลัย 12 2 การขยายการจัดการความรู้สู่หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย 6 3. การขยายการจัดการความรู้ไปสู่หน่วยงานด้านวิชาการ 4

19 19 แนวทางการพัฒนา … (ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) 1.จัดให้มีคณะทำงานจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 2.สนับสนุนให้มีหน่วยงานเริ่มต้นในการจัดการความรู้ เพื่อให้มีผลงานเป็นตัวอย่าง 3.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เชิญชวนเข้าร่วมใน การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 4.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ฯ ปีงบประมาณ 2551-2554 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้รายปี 5.สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก ต่าง ๆ

20 20 แนวทางการพัฒนา … (ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 1.ประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ และ นำไปพัฒนาปรับปรุง โดยมีการติดตามผลความคืบหน้า เป็นประจำทุกเดือน 2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ และผล การดำเนินการจัดการความรู้ให้แก่ประชาคมของ มหาวิทยาลัยได้ทราบ

21 21 แนวทางการพัฒนา … (ที่จะเร่งรัดดำเนินการต่อไป) 1.จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการความรู้ และนำไปวาง ระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 2.กำหนดโครงสร้างของทีมจัดการความรู้ และบทบาท ภายในทีมอย่างชัดเจน 3.เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดการความรู้ที่ ได้กำหนดไว้ 4.สร้างและพัฒนาทีมงานหลักที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ ความรู้ ข้อแนะนำและอบรมให้ความรู้แก่ทีมการจัดการ ความรู้ 5.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)

22 22 แนวทางการพัฒนา … (ระยะ 2, 3) 1.พัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ของหน่วยงานและของ มหาวิทยาลัย 2.ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการความรู้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการทำงานปกติของหน่วยงาน 3.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

23 23

24 24 มีแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย... แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554)

25 25 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวม 28 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.33 (จากหน่วยงานทั้งหมดของ มทส.)

26 26 มีเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

27 27 ข้อเสนอข้อเสนอ

28 28 การจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ร่วมกัน ( แบบมีพี่เลี้ยง )

29 29 เช่น การประกันคุณภาพภายใน, การ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน, การบริหาร ความเสี่ยงของ หน่วยงาน เป็นต้น การมีเวทีร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt 1 Learning Organization & Knowledge Management แผนการพัฒนาการจัดการความรู้ มทส. 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google