งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้ IM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้ IM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้ IM

2 ระบบสารสนเทศ (Information System ) บริบท : รวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูลระดับ หน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผน ประเมินผล และติดตามผล การดำเนินงานในระดับหน่วยงาน และองค์กร เป้าหมาย : ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เป็น ปัจจุบัน และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร

3 4. ข้อมูล 2. ซอฟต์แวร์ 1. ฮาร์ดแวร์ 3. บุคลากร องค์ประกอบของ IM ประมวลผล แสดงผล รับข้อมูล

4 การวัดผลงาน กลุ่มตัวชี้วัดที่มี alignment ทั่วทั้งองค์กร: ด้านที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย (19 ตชว.) ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (4 ตชว.) ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (3 ตชว.) ด้านที่ 4 ผลลัพธ์ด้านบุคลากรและระบบงาน(5 ตชว.) ด้านที่ 5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (13 ตชว.) ด้านที่ 6 ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (4 ตชว.) ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (6 ตชว.) รวม 54 ตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัดย่อย

5 ด้านที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย (19 ตชว.)

6 ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (4 ตชว.)

7 ด้านที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (3 ตชว.)

8 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเชื่อมข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงผลการให้บริการ Lab กับโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย HosXp ผ่านโปรแกรม LIS ด้านการให้บริการผู้ป่วย ระบบเชื่อมโยงการให้บริการ Lab ระหว่าง รพท.กาฬสินธุ์ กับ รพ.สต. ในเขต Cup เมือง-ดอนจาน ระบบการเชื่อมโยงผล X-Ray, EKG กับโปรแกรมการ ให้บริการผู้ป่วย HosXp ผ่านโปรแกรม PACK

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเชื่อมข้อมูล ด้านการให้บริการผู้ป่วย ฐานข้อมูลผู้ป่วย โปรแกรม HOSXP ระบบเชื่อมโยงผล Lab ระบบเชื่อมโยง Pack ระบบเชื่องโยง Lab กับ รพ. สต. ระบบสืบค้นข้อมูล

10 โปรแกรมจัดทำประวัติบุคลากรโรงพยาบาล โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ หน่วย จ่ายกลาง การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน ด้านการสนับสนุนบริการ

11 โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง Risk โปรแกรมจัดเก็บประวัติการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โปรแกรมระบบการขอข้อมูลสถิติ และรายงาน ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Intranet โปรแกรมจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน P4p การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงาน ด้านการสนับสนุนบริการ

12 ระบบ สารสนเท ศเพื่อการ จัดการ ระบบงาน พัสดุ / ครุภัณฑ์ ระบบดัชนีชี้ วัด ระบบ E- Office ระบบ บุคลากร ระบบ Lab Online ระบบบริหาร ความเสี่ยง RISK ระบบ HosXP MIS ผู้ป่วย ผู้บริหาร บุคลากร Data Process แสดงภาพรวมสารสนเทศหลักเพื่อการจัดการ รพ. กาฬสินธุ์ ระบบ P4p แผนพัฒนาปีงบ 2557

13 แผนการพัฒนาด้าน Soft ware ปี 2556 การพัฒนาระบบ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวต้นผู้ป่วยผ่านการ Scan ลายนิ้วมือหรือ ถ่ายรูปผู้ป่วยโดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลสถิติผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ดัชนีชี้วัด ระบบสารเทศงานพัสดุ/ครุภัณฑ์

14  ระบบ Backup คอมพิวเตอร์ Server ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย คือ 1. ระบบ Back Up Real time ตลอดเวลา 2. ระบบ Back Up Complete  ระบบสำรองไฟโดยติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับ แรงดันไฟฟ้า (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  จัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับหน่วยที่ให้บริการผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ความพร้อมใช้ IT ในภาวะฉุกเฉิน

15 ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  กำหนดระดับ และกลุ่มการใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ  การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ Username : Password  กำหนดกฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

16 ประเด็นปัญหา/สิ่งที่ต้องดำเนินการ

17 ประเด็นปัญหา สำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการผลลัพธ์ ๑.การนำเอา ผลลัพธ์จาก การประเมิน ตัวชี้วัดองค์กร มาพัฒนา ระบบงาน - หน่วยงานมีการนำเอาข้อมูลที่เป็น ข้อมูลพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยมา วิเคราะห์ข้อมูลในระดับหน่วยงานเอง แล้วนำมาใช้วางแผนการปฏิบัติงาน -หน่วยงานมีการนำเอาผลลัพธ์จาก ตัวชี้วัดองค์กรมาใช้ติดตามและ พัฒนาระบบงาน แล้วนำมาใช้วาง แผนการปฏิบัติงานต่อไป หน่วยงานมีการ วิเคราะห์วางแผนการ ปฏิบัติงานระดับ หน่วยงาน ดำเนินไป ตามทิศทาง ยุทธศาสตร์สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ และเข็ม มุ่งของโรงพยาบาล

18 ประเด็นปัญหา สำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการผลลัพธ์ ๒.ความ สอดคล้องของ ตัวชี้วัดระดับ หน่วยงานกับ ตัวชี้วัดระดับ องค์กร -กำหนดผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม จัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ ข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อนำข้อมูลมา ใช้วางแผน ประเมินผล และติดตามผล การดำเนินงานในระดับหน่วยงาน และ องค์กร หน่วยงานมีความ สะดวกในการ วางแผนปฏิบัติงาน เอื้อต่อการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์

19 ประเด็นปัญหา สำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการผลลัพธ์ ๓.การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ - มีการประชุมชี้แจงและมีการถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน แล้วหน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานเพื่อให้เข้าใจ ในตัวชี้วัด สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นำสู่การ ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีความ เข้าใจในตัวชี้วัดที่ ได้รับผิดชอบเพื่อ นำสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้ IM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google