งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งในดำรง ตำแหน่งวิชาการ  คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและ จรรยาบรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งในดำรง ตำแหน่งวิชาการ  คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและ จรรยาบรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งในดำรง ตำแหน่งวิชาการ  คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและ จรรยาบรรณ

3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผ. ศ.  ป ตรี  ป โท 5 ปี  ป. เอก, วุฒิบัตร 2 ปี ผ. ศ. --------- ร. ศ. 3 ปี ร. ศ. ------------ ศ. 2 ปี หลักสูตร 4 ปี -- 9 ปี 5 ปี --- 7 ปี 6 ปี --- 5 ปี

4 งานที่ใช้ขอตำแหน่ง วิชาการ งานสอนงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ

5 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ ผ. ศ. 1. เอกสารประกอบการสอน ร่วมกับ 2. งานวิจัย ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในของ การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใด หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คุณภาพดี และ 3. บทความทางวิชาการ / งานแต่ง / เรียบเรียง / แปลหนังสือ / ตำรา คุณภาพดี

6 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ ร. ศ. 1. เอกสารคำสอน ร่วมกับ 2. งานวิจัย ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในของ การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใด หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น คุณภาพดี และ 3. งานแต่ง / เรียบเรียง / แปลหนังสือ / ตำรา / คุณภาพดี

7 ผลงานใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ ศ. วิธีที่ 1 งานวิจัย และ ตำรา / หนังสือ ดีมาก วิธีที่ 2 งานวิจัย หรือ ตำรา / หนังสือ ดีเด่น 1. เอกสารคำสอน ร่วมกับ 2. ผลงานทางวิชาการ

8  มีชั่วโมงสอนประจำรายวิชา  ต้องเป็นวิชาที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร  เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน ที่ใช้ ประกอบการสอนมาแล้ว งานสอน

9 แผนการสอน วัตถุประสงค์ วิธีการสอน กิจกรรม การประเมินผล หนังสืออ้างอิง เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

10 เอกสาร ประกอบการสอน

11 เอกสารคำ สอน

12 เอกสารประกอบการ สอน / เอกสารคำสอน เรื่อง...................................................... โดย...............................................................

13 แผนการสอน หัวข้อ...................................................................... ผู้สอน...................................................................... เวลา...................................................................... วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถ 1. ……………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………….. เนื้อหา 1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………... 3………………………………………………………………… การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนื้อหานาที 2. สอนบรรยายเนื้อหาหัวข้อต่างๆ นาที 3. นิสิตซักถามนาที สื่อการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. power point ทั้งภาพนิ่งและ animation การประเมินผล ตัวอย่างเช่น ข้อสอบ Multiple choice question 5 ตัวเลือก หนังสืออ้างอิง 1. …………………………………………………………………………………… …………… 2 …………………………………………………………………………………… …………… 3. ……………………………………………………………………………………… ………… 4 …………………………………………………………………………………… …………… ( หมายเหตุ 1 หัวข้อการสอน เขียน 1 แผนการสอน )

14 หัวข้อการสอน ………………………………………………… …………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………… รูปที่ 1…………… ( จาก Langman, 1988) ………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………

15 งานทางวิชาการ  งานวิจัย  บทความทางวิชาการ  ตำรา / หนังสือ  ผลงานทางวิชาการในลักษณะ อื่นๆ

16 งานวิจั ย คำนิยาม รูปแบบ

17 การเผยแพร่

18 คุณภา พ

19 บทความทาง วิชาการ คำนิยาม รูปแบบ

20 การเผยแพร่

21 หนังสือ คำนิยาม รูปแบบ

22 การเผยแพร่

23 ตำรา คำนิยาม

24 รูปแบบ

25 การเผยแพร่

26 คุณภา พ

27 ผลงานวิชาการใน ลักษณะอื่น คำนิยาม

28 รูปแบบ

29 การเผยแพร่

30 คุณภา พ

31 การมีส่วนร่วมในผลงาน วิชาการ

32

33

34 ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อย ละ หน้าที่ความรับผิดชอบ ……………….……… ผู้ร่วมวิจัย ทำงานวิจัยในส่วน ………. และรวบรวม data แปลผล อภิปรายผล ……………….…….. ผู้ร่วมวิจัย ทำงานวิจัยในส่วน ………. และรวบรวม data แปลผล อภิปรายผล …………………..…….. หัวหน้าโครงการ รับผิดชอบงานวิจัย วางแผน อภิปรายผล และเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ □ บทความทางวิชาการ □ ตำรา □ หนังสือ ■ งานวิจัย □ ผลงานทาง วิชาการในลักษณะอื่น ชื่อเรื่อง ……………………………………………………………………………………. ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ ………………………………. เล่มที่..................... หน้า ……….. ปีค. ศ. ………… ผู้ร่วมงาน จำนวน ……… คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ ลง ชื่อ ………………………………………………… ลงชื่อ......................................................................

35 เอกสารผลงาน  แบบ กพอ 03 12 ชุด  เอกสารประกอบการสอน / คำสอน 6 ชุด  ข้อมูลของผู้ขอรับประเมินผลการสอน 4 ชุด  เอกสารรับรองภาระงานสอน 1 ชุด  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการ 1 ชุด  ผลงานทางวิชาการ  วิธีปกติ 6 ชุด  วิธีพิเศษ 8 ชุด

36 วิธีปกติ / วิธีพิเศษ  วิธีปกติ ผู้ขอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ปกติ  วิธีพิเศษ ผู้ขอมีคุณสมบัติต่างไป เช่น ระยะเวลาไม่ครบ เสนอขอข้ามขั้น หรือเปลี่ยนสาขา

37 ขั้นตอนพิจารณา ตำแหน่งวิชาการ เอกสารผลงาน หน่วยงาน ( ตรวจ เอกสารให้ครบถ้วน ) กรรมการกลั่นกรองของหน่วยงาน กรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ อนุกรรมการประเมินผลการสอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

38

39 ศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัย สกอ โปรดเกล้า มหาวิทยาลัย

40 การประเมินผลงาน ทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3-5 วิธีปกติ, 5 คน วิธี พิเศษ คัดสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพอ กำหนด

41 การประเมินผลการสอน คณะอนุกรรมการประเมินผล การสอน  คณบดี  อนุกรรมการ 2 คน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายนั้นที่มีตำแหน่ง เทียบเท่าหรือสูงกว่า

42 จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ

43

44 การลงโทษ  ดำเนินการทางวินัยตามข้อ เท็จและความร้ายแรง  ห้ามผู้กระทำผิดเสนอขอ ตำแหน่งมีกำหนดเวลาไม่น้อย กว่า 5 ปี

45

46

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งในดำรง ตำแหน่งวิชาการ  คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและ จรรยาบรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google