งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน ต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน ต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน ต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขต เนื้อหา 12 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เอกชน

3 การ ประชาสัมพันธ์ ของรัฐบาล

4 1. ความหมายของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ให้กับองค์การภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงาน ราชการ ยกตัวอย่าง เช่น กระทรวง กรม กอง และหน่วยงานราชการในส่วน ภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจหลักในการชี้แจง

5 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 1. หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ที่จะต้อง ชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 2. เหตุผลที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการ ประชาสัมพันธ์

6 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 2. หน่วยงานภาครัฐต้องอาศัยความ ร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้การบริหาร ประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ

7 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 3. หน่วยงานอาจประสบปัญหา เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติที่ต้องเร่งรีบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

8 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ประเทศไทย

9 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 3. ประเภทของการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์รัฐบาล 1. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ

10 การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล 2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก องค์การ

11 4. การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 1. ขนาดขององค์การแม่ 2. ระดับของนักประชาสัมพันธ์ 3. งานของนักประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของ รัฐบาล

12 การ ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจเอกชน

13 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 1. ความหมายของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของธุรกิจเอกชน หน่วยงานที่องค์การตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ ถูกต้องระหว่างองค์การกับประชาชน

14 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 2. การดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของธุรกิจเอกชน 1. เผยแพร่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ให้ประชาชนทราบ 2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ 4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ 5. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ 6. การให้บริการแก่สังคม และอำนวยประโยชน์ ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน

15 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 3. โครงสร้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ องค์กรธุรกิจเอกชน ฝ่าย ประชาสัมพัน ธ์ สื่อมวลชน สัมพันธ์ ชุมชน สัมพันธ์ การ ประชาสัมพันธ์ ภายใน

16 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 4. ลักษณะของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ องค์การธุรกิจเอกชน 1. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน องค์การธุรกิจเอกชน 2. บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

17 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 5. ลักษณะการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ธุรกิจ 1. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ

18 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก องค์การ

19 การประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจเอกชน 6. การประชาสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ องค์กรธุรกิจเอกชน เป็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการตลาด และเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การธุรกิจ เป็นการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิง การตลาด (MPR) โดยถือเอาการ ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อสินค้าหรือ บริการ และเพื่อให้เกิดความพีงพอใจ และทัศนคติที่ดีต่อองค์การ

20 จบการ นำเสนอ

21 โรคระบาด

22 ตรุษจี น

23 อาเซีย น

24 เลือกตั้งผู้ว่า ฯ

25 การสร้างทาง ด่วน

26


ดาวน์โหลด ppt การ ประชาสัมพันธ์ ในหน่วยงาน ต่างๆ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google