งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของ สารสนเทศ จัดทำโดย น. ส อมรรัตน์ เม่งบุตร 002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของ สารสนเทศ จัดทำโดย น. ส อมรรัตน์ เม่งบุตร 002."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของ สารสนเทศ จัดทำโดย น. ส อมรรัตน์ เม่งบุตร 002

2 ระบบสารสนเทศ คือ ระบบเฉพาะเจาะชนิดหนึ่ง กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่ม ของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้อง กันในการจัดเก็บจัดการประมวลผล และเผยแพร่ แสดงผลข้อมูลสารสนเทศและสนับสนุนกลไกล ของผลสะท้อนกลับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ โดยทั่วไประบบสารสนเทศประกอบด้วย ส่วนประกอบหลักๆ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนนำเข้า 2. การประมวลผล 3. ส่วนแสดงผล

3 สำนำเข้า คือ การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลดิบ เช่น การ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การขอข้อมูลในระบบ สอบถามเบอร์โทรศัพท์ ขึ้นอยู่กัยส่วนแสดงผลที่ ต้องการส่วนที่นำเข้านี้อาจเป็นขบวนการที่ทำด้วย ตัวเองหรือเป็นแบบอัตโนมัติ

4 การประมวลผล เกี่ยวข้อกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ของส่วนแสดงงผลที่มีประโยชน์ เช่น ระบบคิด เกรดเฉลี่ยสสมของนักเรียน โดยนำเกรดเฉลี่ยของ นักเรียนในแต่ละเทอมมาบวกกันแล้วหารด้วย จำนวนเทอม จะได้มาเป็นเกรด เฉลี่ยสะสมล่าสุด ในปีการศึกษานั้นๆ

5 ส่วนแสดงผล เกี่ยวข้องกับการผลิตสารสนเทศที่มีประโยชน์ มักจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือรายงาน เช่น งาน ทะเบียนเก็บผลการเรียนของนักเรียนแล้วนำมา ผ่านการประมวลผลเพื่อสรุปออกมาเป็นใบรับรอง ผลการศึกษาของนักเรียนที่เรียกว่า ใบ รบ

6 ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคคล (People) ขบวนการ (Procedure) และการสือสารข้อมูล (Telecommunication) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อทำ การรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ

7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 1. งานด้านการศึกษา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนเป็นการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย 1.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การจัดโปรแกรม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของ สื่อประสม หมายถึงการนำเสนอทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 1.2 การเรียนการสอนผ่านเว็บ คือ เป็นการจัดการ เรียนที่เป็นการนำเอาสื่อการเรียนการสอนที่เป็น เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยง เครือข่ายทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา 1.3 อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ก คือ หนักสือหรือเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา อื่นๆ ได้หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มี ความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง

8 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจาสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาลและเป็นผล ให้เกิดการเปลี่ยแปลง การเปลี่ยนแปลงย่อมมี ผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือ สังคม โดยไม่ สามารถจำแนกผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. ผลกระทบด้านบวก 2. ผลกระบด้านลบ

9 ผลกระทบด้านบวกมี ดังนี้ 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 2. การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการ กระจายโอกาศ 3. การเรียนการสอนและการส่งเสริมการ ค้นคว้าวิจัย 4. การรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การรักษาความปลอดภัย 6. การผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม 7. การสร้างผลงานและพัฒนาความคิด 8. การส่งเสริมประชาธิปไตร

10 ผลกระทบด้านลบ 1. ทำให้เกิดอาชญากรรม 2. ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสื่อมถอย 3. ทำให้เกิดความวิตกกังวล 4. ทำให้เกิดควมเสี่ยงภัยในการดำเนินงาน 5. ทำให้เกิดการพัฒนาอาวุธไปใช้ทางที่ผิด 6. ทำให้เกิดการแพร่กระจ่ายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม 7. ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 8. ทำให้ติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของ สารสนเทศ จัดทำโดย น. ส อมรรัตน์ เม่งบุตร 002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google