งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมอิกเราะอ์เพื่อ วิชาการอิสลาม www.iqraOnline.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมอิกเราะอ์เพื่อ วิชาการอิสลาม www.iqraOnline.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชมรมอิกเราะอ์เพื่อ วิชาการอิสลาม www.iqraOnline.org

3 ความเป็นมา แรกๆ นั้น การก่อตั้งชมรมฯ กำเนิดมา จากความต้องการที่จะสานต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าร่วม สถาบัน เพื่อให้เป็นที่พบปะระหว่างกัน เมื่อจบการศึกษา จากนั้นจึงได้พัฒนาและขยาย กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น กลายเป็นจุด รวมกลุ่มในการทำงานเพื่อรับใช้สังคม ในด้านวิชาการอิสลาม การก่อตั้งชมรมฯ ได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่หลายๆ ฝ่าย ซึ่งคอยเป็นที่ ปรึกษาและให้คำแนะนำตลอดมา

4 www.iqraOnline.org ไทม์ไลน์ ก่อตั้งห้องสมุด อิสลามยะลาที่ซอย จะปะกียาตลาดเก่า เมืองยะลา และเปิด เว็บไซต์ www.welcome.to /ily 20012002 2003200420052006 ย้ายห้องสมุดไปหน้า โรงเรียน บำรุงอิสลาม ปัตตานี ตั้งชื่อใหม่เป็น ห้องสมุดอิกเราะอ์ และ เปิดเว็บไซต์ www.iqraonline.net ย้ายห้องสมุดไปหน้า มอ. ปัตตานี และเปิด เว็บไซต์ www.iqraonline.o rg 20072008 ปิดให้บริการ ห้องสมุดชั่วคราว ห้องสมุดอิก เราะอ์เปิด ให้บริการอีก ครั้ง หน้า มอย. บ้าน โสร่ง

5 www.iqraOnline.org วัตถุประสงค์ ( 1 ) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ อิสลามระหว่างสมาชิก ( 2 ) ให้บริการข้อมูลความรู้และ ค้นคว้าทางวิชาการอิสลามแก่ ผู้สนใจ ( 3 ) ผลิตและสร้างสรรค์สื่อทาง วิชาการอิสลาม เช่นหนังสือ แผ่น พับ จุลสาร วารสาร งานค้นคว้า เว็บไซต์ เป็นต้น ( 4 ) ร่วมมือและประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการอิสลาม

6 www.iqraOnline.org ผลงานที่ผ่านมา เขียนให้ผู้หญิง ว่าด้วยสังคม สารจากสันนิบาตโลกมุสลิมถึง ชาวอเมริกัน ดุอาอ์เราะมะฎอน ( ภาษา มลายูญาวี ) อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม ( แปล ) อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ ข้อเท็จจริงของกระแสวะฮาบีย์ สิทธิของต่างชนศาสนิกในรัฐ อิสลาม อิสลามกับวันอีด 40 หะดีษเราะมะฏอน

7 www.iqraOnline.org ผลงานที่ผ่านมา อิอฺติกาฟ ความลับแห่งวิถี ชีวิตมุอ์มิน ภารกิจมุสลิมในเช้าวันอีด การถือศีลอดหกวันเชาวาล ซุลหิจญะฮฺเดือนแห่งการ แสวงหา ความประเสริฐของวันอะ เราะฟะฮฺ อาชูรออ์ ข้อเท็จจริงของ ความสำคัญ ยามได้มองครั้งแรก

8 www.iqraOnline.org ผลงานที่ผ่านมา เปิดให้บริการห้องสมุดอิกเราะอ์ โครงการอบรมวิชาฟะรออิด ( การจัดการมรดกใน อิสลาม ) โครงการอบรมเพิ่มพูนสุขภาวะมุสลิม จัดเตรียมเนื้อหาคู่มืออิสลามบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพ ติด โครงการอบรมการใช้ระบบแมมโบ โครงการเวทีสนทนา " นักเขียนมือใหม่ " โครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โครงการแปลหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ร่วมกับ islamhouse.com โครงการสัมมนาโภชนาการตามแบบฉบับซุนนะฮฺ

9 www.iqraOnline.org เว็บไซต์หลัก อิกเราะอ์ออนไลน์ www.iqraOnli ne.org

10 กระดานเสวนา อิกเราะอ์ฟอรั่ม www.iqraforu m.com

11 www.iqraOnline.org เว็บไซต์ในความร่วมมือ อิสลามเฮ้าส์. คอม


ดาวน์โหลด ppt ชมรมอิกเราะอ์เพื่อ วิชาการอิสลาม www.iqraOnline.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google