งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม

2 ความเป็นมา แรกๆ นั้น การก่อตั้งชมรมฯ กำเนิดมาจากความต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าร่วมสถาบัน เพื่อให้เป็นที่พบปะระหว่างกันเมื่อจบการศึกษา จากนั้นจึงได้พัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น กลายเป็นจุดรวมกลุ่มในการทำงานเพื่อรับใช้สังคมในด้านวิชาการอิสลาม การก่อตั้งชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายๆ ฝ่าย ซึ่งคอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำตลอดมา

3 ไทม์ไลน์ ก่อตั้งห้องสมุดอิสลามยะลาที่ ซอยจะปะกียาตลาดเก่าเมือง ยะลา และเปิดเว็บไซต์ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ย้ายห้องสมุดไปหน้าโรงเรียน บำรุงอิสลาม ปัตตานี ตั้งชื่อใหม่ เป็นห้องสมุดอิกเราะอ์ และเปิด เว็บไซต์ ย้ายห้องสมุดไปหน้า มอ. ปัตตานี และเปิดเว็บไซต์ 2007 2008 ปิดให้บริการห้องสมุดชั่วคราว ห้องสมุดอิกเราะอ์ เปิดให้บริการอีกครั้ง หน้า มอย. บ้านโสร่ง

4 ( 1 ) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้อิสลามระหว่างสมาชิก
วัตถุประสงค์ ( 1 ) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้อิสลามระหว่างสมาชิก ( 2 ) ให้บริการข้อมูลความรู้และค้นคว้าทางวิชาการอิสลามแก่ผู้สนใจ ( 3 ) ผลิตและสร้างสรรค์สื่อทางวิชาการอิสลาม เช่นหนังสือ แผ่นพับ จุลสาร วารสาร งานค้นคว้า เว็บไซต์ เป็นต้น ( 4 ) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการอิสลาม

5 หนังสือและงานแปล ผลงานที่ผ่านมา เขียนให้ผู้หญิง ว่าด้วยสังคม
สารจากสันนิบาตโลกมุสลิมถึงชาวอเมริกัน ดุอาอ์เราะมะฎอน (ภาษามลายูญาวี) อิสติสกออ์ การขอฝนในอิสลาม (แปล) อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ ข้อเท็จจริงของกระแสวะฮาบีย์ สิทธิของต่างชนศาสนิกในรัฐอิสลาม อิสลามกับวันอีด 40 หะดีษเราะมะฏอน หนังสือและงานแปล

6 แผ่นพับ ผลงานที่ผ่านมา อิอฺติกาฟ ความลับแห่งวิถีชีวิตมุอ์มิน
ภารกิจมุสลิมในเช้าวันอีด การถือศีลอดหกวันเชาวาล ซุลหิจญะฮฺเดือนแห่งการแสวงหา ความประเสริฐของวันอะเราะฟะฮฺ อาชูรออ์ ข้อเท็จจริงของความสำคัญ ยามได้มองครั้งแรก

7 บริการวิชาการ ผลงานที่ผ่านมา เปิดให้บริการห้องสมุดอิกเราะอ์
โครงการอบรมวิชาฟะรออิด (การจัดการมรดกในอิสลาม) โครงการอบรมเพิ่มพูนสุขภาวะมุสลิม จัดเตรียมเนื้อหาคู่มืออิสลามบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด โครงการอบรมการใช้ระบบแมมโบ โครงการเวทีสนทนา "นักเขียนมือใหม่" โครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โครงการแปลหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ร่วมกับ islamhouse.com โครงการสัมมนาโภชนาการตามแบบฉบับซุนนะฮฺ

8 เว็บไซต์หลัก อิกเราะอ์ออนไลน์

9 กระดานเสวนา อิกเราะอ์ฟอรั่ม

10 เว็บไซต์ในความร่วมมือ อิสลามเฮ้าส์.คอม


ดาวน์โหลด ppt ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google