งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยในการ ใช้ก๊าซ SAFETY MINE ON SAFETY GAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยในการ ใช้ก๊าซ SAFETY MINE ON SAFETY GAS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความปลอดภัยในการ ใช้ก๊าซ SAFETY MINE ON SAFETY GAS

3 ไพฑูรย์ งามมุข กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 2485741 -3 ต่อ 301

4 ก๊าซหรือแก็สเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเรารู้จัก กันเป็นอย่างดีในการใช้ในการหุงต้มหรือเติม รถยนต์ เรียกชื่อทางภาษาราชการว่า “ ก๊าซ ” โดยมีชื่อทางเทคนิคเรียกว่า “ ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ” (Liquefied Petroleum Gas) หรือ

5 L.P.G. เกิดจาก ธรรมชาติ และการกลั่น น้ำมัน L.P.G. เกิดจาก ธรรมชาติ และการกลั่น น้ำมัน

6 CCCH HHH HHHH C 3 H 8 ส่วนประกอบของก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ส่วนประกอบของก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว

7 HCCCCHHHH HHHH C 4 H 10 H ส่วนประกอบของก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ส่วนประกอบของก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว

8 คุณสมบัติของก๊าซ 1. ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ดังนั้น จึงต้องเติมสาร “ เมอร์ แคบเทน “ ลงไปในก๊าซ ที่ขาย เพื่อให้มีกลิ่นเป็น เครื่องเตือนให้ทราบ เมื่อ เกิดการรั่วของก๊าซ

9 คุณสมบัติของก๊าซ 2. ไม่เป็นพิษ แต่ถ้าหายใจ หรือสูดดมมาก ๆ อาจ วิงเวียนหรือเป็นอันตราย ต่อร่างกายได้เนื่องจาก ร่างกายขาดอ๊อกซิเจน

10 คุณสมบัติของก๊าซ 3 มีจุดเดือดต่ำ มีจุดเดือดและ กลายเป็นไอที่อุณหภูมิ ศูนย์ องศาเซลเซียล ในเมืองไทยที่ มีอุณหภูมิประมาณ 20 กว่า องศาเซลเซียล ก๊าซจะ กลายเป็นไอทันที ที่พ้นจาก ความดัน และจะดูดความร้อน จากบริเวณใกล้เคียง ทำให้ บริเวณใกล้เคียงมีความเย็น จัด ดังนั้นถ้าส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกายคนเราสัมผัสกับ น้ำก๊าซ จะทำให้ร่างกายส่วน นั้นเย็นจัดถึงไหม้ได้

11 คุณสมบัติของก๊าซ 4. หนักกว่าอากาศ เมื่อมี สภาพเป็นไอ ไอก๊าซจะหนัก ประมาณ 2 เท่าของอากาศ ฉะนั้นเมื่อก๊าซรั่วจึงจะไหล ไปรวมกันอยู่ ณ ที่ต่ำ จึงไม่ ควรตั้งถังก๊าซไว้ในห้องใต้ ดิน ใกล้หลุมบ่อหรือราง ระบายน้ำ

12 คุณสมบัติของก๊าซ 5. เบากว่าน้ำ เมื่อมี สภาพเป็นน้ำก๊าซ จะมีน้ำหนักประมาณ ครึ่งหนึ่งของน้ำ จะมีน้ำหนักประมาณ ครึ่งหนึ่งของน้ำ จึงลอยอยู่เหนือน้ำ ถ้า ก๊าซรั่วลงไปใน จึงลอยอยู่เหนือน้ำ ถ้า ก๊าซรั่วลงไปใน คูคลอง หรือท่อน้ำ คูคลอง หรือท่อน้ำ

13 คุณสมบัติของก๊าซ 6. มีอัตราการขยายตัวสูง การเติมก๊าซลงในภาชนะ จึงไม่ควรเติมเต็ม ควรเติม ประมาณ 85 % ของ ภาชนะ เพื่อให้มีช่องว่างไว้ สำหรับขยายตัวเมื่อได้รับ ความร้อน

14 คุณสมบัติของก๊าซ 7. มีความดันสูง ภาชนะที่ บรรจุ อุปกรณ์ที่ใช้จึงต้อง ออกแบบให้แข็งแรง สามารถทนความดันได้ไม่ น้อยกว่า 250 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

15 คุณสมบัติของก๊าซ 8. มีความเข้มข้นใสต่ำ จึง รั่วซึมได้ง่าย และไม่มี คุณสมบัติในการหล่อลื่น ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จึงต้อง แน่นหนาและทนทานเป็น พิเศษ

16 คุณสมบัติของก๊าซ 9. ส่วนผสมของก๊าซกับ อากาศ ที่ทำให้ติดไฟ อัตราส่วนของก๊าซใน อากาศที่ทำให้ติดไฟคือ 1.5 - 9 ส่วนใน 100 ส่วน ของส่วนผสมจะเห็นได้ว่า ถ้ามีก๊าซน้อยกว่า หรือ มากกว่าสัดส่วนดังกล่าว ก๊าซจะไม่ติดไฟ ซึ่งจะเห็น ได้ว่าก๊าซติดไฟไม่ได้ง่าย นัก

17 คุณสมบัติของก๊าซ 10. อัตราการขยายตัวของ ก๊าซ จากของเหลวเป็นไอ น้ำก๊าซ 1 ลิตร เมื่อ กลายเป็นไอ ขยายตัวได้ ถึง 250 ลิตร เมื่อน้ำก๊าซรั่ว จึงมีอันตรายมากกว่าไอ ก๊าซรั่ว


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยในการ ใช้ก๊าซ SAFETY MINE ON SAFETY GAS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google