งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อบริหาร และการจัดการ เรียนรู้ ปรีชา หลีวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนควนขนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อบริหาร และการจัดการ เรียนรู้ ปรีชา หลีวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนควนขนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อบริหาร และการจัดการ เรียนรู้ ปรีชา หลีวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนควนขนุน

2 ผู้บริหาร ผู้สอน รู้ มองเห็น การจัดการ

3 รู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ของ ICT - ระบบคอมพิวเตอร์และการ ใช้งาน - ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ - ฐานความรู้และภูมิปัญญา - ระบบ e ต่างๆกับระบบ การศึกษา

4 มองเห็น - การนำเอา ICT มาใช้ใน โรงเรียน - บุคลากรและความสามารถการ พัฒนา ICT - กล้าตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง ICT - บริหารจัดการเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีให้คุ้มค่า การกำหนดเป้าหมายและ ทิศทางได้ชัดเจน

5 การบริหารจัดการ กระบวนการทำงานเป็น ระบบ ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง - การบริหารและการจัดการอย่าง เป็นระบบ - ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับ ICT - กระบวนการนำไปใช้หรือการ พัฒนา - ด้านผลลัพธ์ สรุป

6 ผู้บริหารและครูผู้สอนใน อนาคตต้องมีทักษะสำคัญคือ 1) มีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพ เพียงพอสามารถประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา 2) ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งาน ICT เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่สถานศึกษาและผู้เรียน 3) ต้องรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การใช้ ICT เพื่อเพิ่ง ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและ ห้องเรียนคุณภาพ 4) ต้องสร้างโอกาศให้ผู้เรียนสามารถแข่งขัน ด้านเทคโนโลยีได้ อย่างมีศักดิ์ศรีในระดับสากล

7 เพื่อบริหาร และการจัดการเรียนรู้ สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt เพื่อบริหาร และการจัดการ เรียนรู้ ปรีชา หลีวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนควนขนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google