งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การ จัดการศึกษา ( ภารกิจผู้ช่วยวิทยากร )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การ จัดการศึกษา ( ภารกิจผู้ช่วยวิทยากร )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การ จัดการศึกษา ( ภารกิจผู้ช่วยวิทยากร )

2 เทคโน โลยี ประสิทธิผล (Effectiveness) ปลอดภัย (Safety) ปลอดภัย ประหยัด (Economy) ประหยัด ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพ “ การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผล ทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน ระบบงานต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน ”

3 สื่อการศึกษา “ วัสดุที่เสนอเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ ”

4 พัฒนาการทางเทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ก่อนค. ศ.1700- 1900 ( พ. ศ.2243- พ. ศ.2443) 1. ก่อนทศวรรษ ที่ 17 - กลุ่มโซฟิสต์ (The Elder sophist) นักเทคโนโลยี ทางการศึกษากลุ่มแรกที่ใช้วิธีการสอนการเขียน เช่น การใช้มือวาด การเขียนสลักลงบนไม้ 2. ทศวรรษที่ 18 การใช้ชอล์คเขียนบนกระดานดำ 3. ทศวรรษที่ 19 - เทคโนโลยีทางสื่อโสตทัศน์ (audio visual) เช่น สไลด์ ฟิล์ม - การจัดสภาพห้องเรียนและการใช้สื่อการสอน ประเภทต่างๆ เช่น ใช้สื่อภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี วัตถุและแบบจำลองต่างๆ และแบบจำลองต่างๆ

5 พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค. ศ.1900 – ปัจจุบัน ( เริ่ม ตั้งแต่พ. ศ.2443) ช่วงทศวรรษที่ 1913 - เครื่องฉายภาพยนตร์ในการเรียนการสอนครั้งแรก ค. ศ.1920 - 1930 - เครื่องฉายภาพแบบข้ามศีรษะ (overhead projector) เครื่อง บันทึกเสียง และภาพยนตร์ - วิทยุกระจายเสียงเพื่อการสอนทางไกล ค. ศ. 1950 - 1960 - วิทยุโทรทัศน์ในการเรียนการสอนครั้งแรก - การนำทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบเข้ามา ใช้ในวงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็น " การสื่อสารทาง ภาพและเสียง “ - ประเทศอิตาลีก็ริเริ่มบ้างโดยมีการสอนตรงผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ผ่าน Telescuola (Television School of the Air) ค. ศ. 1961 - 1965 - ประเทศในเครือคอมมิวนิสต์ได้มีโอกาสรับชมรายการ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรก - ยุโรปตะวันออกก็ได้ทำการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษาโดยผ่านดาวเทียม ค. ศ. 1977 - ปัจจุบัน - มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นครั้งแรก - ค. ศ.1987 ยุคของมัลติมีเดีย และถูกแทนที่ด้วย อินเทอร์เน็ต

6 องค์ประกอบขอบข่ายของ เทคโนโลยีทางการศึกษา การ ออกแบบ การ พัฒนา การใช้การจัดการ การประเมิน ออกแบบระบบการสอน ออกแบบสาร กลยุทธ์การสอน ลักษณะ ผู้เรียน เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การใช้สื่อ การ แพร่กระจาย นวัตกรรม วิธีการนำไปใช้และการจัดการ นโยบาย การจัดการ โครงการ การจัดการแหล่ง ทรัพยากร การจัดการระบบส่งถ่าย การจัดการ สารสนเทศ การวิเคราะห์ ปัญหา เกณฑ์การ ประเมิน การประเมิน ความก้าวหน้า การประเมินผล สรุป

7 Educational Technology และ Instructional Technology มีความเหมือน ความแตกต่างหรือ สัมพันธ์กันอย่างไร

8 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เป็นการนำความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

9 ระบบและวิธีการในการประยุกต์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเทคนิค วิธีการที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการ เรียนรู้ เช่น พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พุทธิปัญญา นิยม (Cognitivism) และคอนสตรัคติ วิสต์ (Constructivism) นำมาใช้ใน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ สอน เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)

10 การศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าไป อย่างรวดเร็ว ทำให้การหาความรู้ การเรียนรู้ด้วน ตนเองเปิดโอกาสกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาที่เราเห็นได้บ่อยก็คือการ ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ้งอินเตอร์เน็ตเป็นโลก ที่เปิดกว้าง และสะดวก ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการ สอน บทเรียนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนแบบ มิติมีเดีย เป็นต้น ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็น รูปธรรม

11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี.[online]. จาก http://pemikaoil.multiply.com/ journal/item/39?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. ค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555. พัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา.[online]. จาก http://netnapa- aon9.blogspot. com/2007/11/1.html. ค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555. แหล่งอ้างอิง

12 1) นายนราธิป สถาพรสุข รหัส 543050223-0 2) นางสาวพิมงาม มัดหา รหัส 543050229-8 3) นางสาวฐิดารัตน์ ชื่นธงชัย รหัส 543050380-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2555 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2555 ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การ จัดการศึกษา ( ภารกิจผู้ช่วยวิทยากร )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google