งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการศึกษา
(ภารกิจผู้ช่วยวิทยากร)

2 ประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) “การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผล ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน” เทคโนโลยี ประหยัด (Economy) ปลอดภัย (Safety)

3 สื่อการศึกษา “วัสดุที่เสนอเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ”

4 พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ก่อนค.ศ (พ.ศ.2243-พ.ศ.2443)  1. ก่อนทศวรรษที่ 17 กลุ่มโซฟิสต์ (The Elder sophist) นักเทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มแรกที่ใช้วิธีการสอนการเขียน เช่น การใช้มือวาด การเขียนสลักลงบนไม้ 2. ทศวรรษที่ 18 การใช้ชอล์คเขียนบนกระดานดำ 3. ทศวรรษที่ 19 เทคโนโลยีทางสื่อโสตทัศน์(audio visual) เช่น สไลด์ ฟิล์ม การจัดสภาพห้องเรียนและการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น ใช้สื่อภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี วัตถุและแบบจำลองต่างๆ และแบบจำลองต่างๆ

5 พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค. ศ. 1900 – ปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่พ. ศ
พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1900 – ปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่พ.ศ.2443)  ช่วงทศวรรษที่ 1913 เครื่องฉายภาพยนตร์ในการเรียนการสอนครั้งแรก ค.ศ เครื่องฉายภาพแบบข้ามศีรษะ (overhead projector) เครื่องบันทึกเสียง และภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการสอนทางไกล ค.ศ วิทยุโทรทัศน์ในการเรียนการสอนครั้งแรก การนำทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชนและทฤษฎีระบบเข้ามาใช้ในวงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็น "การสื่อสารทางภาพและเสียง“ ประเทศอิตาลีก็ริเริ่มบ้างโดยมีการสอนตรงผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ผ่าน Telescuola (Television School of the Air) ค.ศ - ประเทศในเครือคอมมิวนิสต์ได้มีโอกาสรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรก - ยุโรปตะวันออกก็ได้ทำการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยผ่านดาวเทียม ค.ศ ปัจจุบัน มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นครั้งแรก ค.ศ.1987 ยุคของมัลติมีเดีย และถูกแทนที่ด้วย อินเทอร์เน็ต

6 องค์ประกอบขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา
การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ การประเมิน ออกแบบ ระบบการสอน เทคโนโลยี สิ่งพิมพ์ การใช้สื่อ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ปัญหา การแพร่กระจาย นวัตกรรม เกณฑ์การประเมิน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การจัดการแหล่งทรัพยากร ออกแบบสาร การประเมินความก้าวหน้า วิธีการนำไปใช้ และการจัดการ กลยุทธ์การสอน การจัดการ ระบบส่งถ่าย การประเมินผลสรุป ลักษณะผู้เรียน นโยบาย การจัดการสารสนเทศ

7 Educational Technology
และ Instructional Technology มีความเหมือน ความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างไร

8 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
เป็นการนำความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

9 เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)
ระบบและวิธีการในการประยุกต์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเทคนิควิธีการที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

10 ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
การศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การหาความรู้ การเรียนรู้ด้วนตนเองเปิดโอกาสกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาที่เราเห็นได้บ่อยก็คือการค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ้งอินเตอร์เน็ตเป็นโลกที่เปิดกว้าง และสะดวก ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอน บทเรียนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเรียนแบบมิติมีเดีย เป็นต้น

11 แหล่งอ้างอิง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี.[online]. จาก journal/item/39?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem.ค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555. พัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา.[online]. จาก com/2007/11/1.html. ค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555.

12 ผู้จัดทำ นายนราธิป สถาพรสุข รหัส 543050223-0
นายนราธิป สถาพรสุข รหัส นางสาวพิมงาม มัดหา รหัส นางสาวฐิดารัตน์ ชื่นธงชัย รหัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2555


ดาวน์โหลด ppt การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google