งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบ การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ. ศ.2557 ณ จังหวัดตรัง จัดทำโดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรม ป่าไม้ กรมป่า ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบ การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ. ศ.2557 ณ จังหวัดตรัง จัดทำโดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรม ป่าไม้ กรมป่า ไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบ การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ. ศ.2557 ณ จังหวัดตรัง จัดทำโดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรม ป่าไม้ กรมป่า ไม้

2 1. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ( ตามคำสั่งที่ 282/2557)  หลังจากนี้ ทส. จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 2 ชุด คือ - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ - ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ พ. ศ.2558 ของส่วนราชการ  กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ พ. ศ.2558 โดยมี รอง อปม ที่ดูแล สผส เป็นประธาน

3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558

4 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558

5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

6 การใช้จ่ายงบประมาณ 76 จังหวัด

7 งบประมาณที่กันไว้เหลื่อมปี พ. ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ ( กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ) หน่วยงานปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 1. สรป. ITTO ๑. ๘๙๕๕ 2. สบก.-Eu Flegt ๑๘. ๑๐๑๐ 3. สบก.- สารสนเทศ ๑๓. ๖๗๐๐

8 ๒. แนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ  กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖  การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาภายในประเทศ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ภายในไตรมาส ๑  เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งรัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ทั้งนี้ต้องก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

9 ๒. แนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ  เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 หากพบว่า ผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน ให้ทบทวนแผนฯที่สนองตอบต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายเร่งด่วน ฯลฯ พร้อมให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เป็น 2 กรณี - กรณียืนยันการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เดิม - กรณีไม่ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

10 ๒. แนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ( ต่อ )  หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จะถือเป็นเหตุ หนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในปีงบประมาณ ต่อไป  ให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ยกเว้นกรณีที่จะต้องมีการ จัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ พัสดุที่จำเป็นต้องซื้อ โดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์การ ระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมี ข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนโครงการที่เสนอ ของตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการ เดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน / โครงการข้าม วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการเดิม

11 ๓. กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  เร่งรัดการทำสัญญาและหรือเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวงเงิน ที่ แต่ละหน่วยงานได้รับ อนุมัติให้กันเหลื่อมปีจากระทรวงการคลัง ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557

12 ๔. การรายงานผลตามนโยบาย  รัฐบาล หนังสือสั่งการ แผนปฏิบัติการ แบบฟอร์ม

13 ๔. การรายงานผลตามนโยบาย  อธิบดี หนังสือสั่งการ แบบฟอร์มรายงาน

14 ๕. Morning Talk  การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย  ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการตาม นโยบายอย่างใกล้ชิด  การดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่ ปฏิบัติงาน  ขอความร่วมมือแต่งชุดไทยในวันลอย กระทง  การเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมใน ต่างประเทศ  การนำเข้าไม้จากประเทศพม่า

15 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบ การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ. ศ.2557 ณ จังหวัดตรัง จัดทำโดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรม ป่าไม้ กรมป่า ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google