งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการทำงาน รัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการทำงาน รัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการทำงาน รัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2 L o g o www.themegallery.com การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการทำงาน บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

3 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

4 L o g o www.themegallery.com ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบ ที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปล ความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูล อาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็น จริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น

5 L o g o ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ (information) เป็นผลลัพธ์ของการ ประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดย การรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และ หลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศ ใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการ แทนความหมายข้อมูลความรู้การสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้การ แทนความหมาย www.themegallery.com

6 L o g o ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การ วิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพ ข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือ มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจให้คำตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียง อย่างเดียวเท่านั้น www.themegallery.com

7 L o g o www.themegallery.com ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการ นำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนอง ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของ มนุษย์

8 L o g o ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ www.themegallery.com Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้ สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่ง เครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยี ระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็น สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นต้น

9 L o g o ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ www.themegallery.com องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อน ข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พุทออกมาใน ระบบสารสนเทศ 2. ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน 3. ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 4. เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วย การติดต่อสื่อสาร 5. กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ 6. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ สารสนเทศ

10 L o g o www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด

11 L o g o www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด

12 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

13 L o g o www.themegallery.com งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

14 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

15 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

16 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

17 L o g o www.themegallery.com บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

18 L o g o www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L o g o การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการทำงาน รัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google