งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็ม ร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม 1. ความ เป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็ม ร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม 1. ความ เป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็ม ร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม 1. ความ เป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

2 การใช้ไฟฟ้าจังหวัดกระบี่

3 กระบี่ทั้งจังหวัดใช้ไฟฟ้า 60 เมกะ วัตต์ มีศักยภาพที่ผลิตจากชีวมวลได้ถึง 120 เมกะวัตต์ “ เราอยากจะส่งเสริมจังหวัดกระบี่ เป็นต้นแบบที่ดี ” 1 2 2552

4 http://www.youtube.com/watch?v=WFNXGoH7VA0 มกราคม 2554

5 นางสาวัน กล่าว่า ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 13 โรง ที่ ผลิตกระแสไฟฟ้า ได้เองนั้น เมื่อ เดินเครื่องเต็มที่ก็ จะสามารถผลิต กระแสไฟฟ้าได้ สูงถึง 42 เมกะ วัตต์ คิดเป็นร้อย ละ 40 ของ ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในจังหวัด กระบี่ คือ อยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเต็มที่ได้ 42 เมกะวัตต์ นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 40% ของการใช้ โรงงานปาล์มอย่างเดียว

6 ก๊าซชีวภาพ

7 Thailand the land of smiles and the land with a lot of sun too. This renewable energy can be used even during rainy season, where the sun is still shining strong between occasional rain showers. Stefan Sommer “ ประเทศไทยเป็นเมืองยิ้มและ มีแสงอาทิตย์เยอะมากด้วย ซึ่งสามารถใช้ได้ แม้กระทั่งในฤดูฝน ”

8 นิวซีแลนด์ 1,200 หน่วย / ปี 2,200 หน่วย / ปี 2,100 หน่วย / ปี 2,000 หน่วย / ปี 1,800 หน่วย / ปี ออสเตรเลีย 2,300 หน่วย / ปี ญี่ปุ่น 1,200 หน่วย / ปี อินเดีย 1,900 หน่วย / ปี เยอรมนี 1,300 หน่วย / ปี แผนที่ แดด มิเนโซตา 1,700 หน่วย / ปี บราซิล 2,100 หน่วย / ปี ปี 2556 เยอรมนีผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด ได้มากกว่าที่คนไทยใน 20 จังหวัดอีสาน และ 14 จังหวัดภาคใต้ใช้รวมกัน 1,200 หน่วย / ปี

9 ทุก 20 ตารางเมตร ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ 4,188 หน่วย / ปี ( เดือนละ 349 หน่วย หรือ ประมาณ 1,400 บาท / เดือน )

10 การใช้ไฟฟ้าจังหวัดกระบี่

11 ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 10% ( 13,577 ราย ) ติดโซลาร์เซลล์ 3.2 กิโลวัตต์ ( 20 ตารางเมตร ) บนหลังคา จะได้ไฟฟ้าปีละ 57 ล้านหน่วย ( 8% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งจังหวัด )

12 กังหันลมแนวตั้ง ( ผลิตไฟฟ้า ) แผงโซลาร์เซลล์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และกังลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โซลาร์เซลล์ขนาด 55 กิโลวัตต์ ( ประมาณ 350 ตารางเมตร ) กังหันลมแนวตั้ง 25 กิโลวัตต์ เริ่มทำงานเมื่อความเร็วลม 2 เมตร / วินาที ผลิตไฟฟ้าได้รวมกันปีละ 106,000 หน่วย ใช้งานได้ 25 ปี ( ข้อมูลบริษัท ) บนดาดฟ้าอาคาร * ไม่บอกต้นทุน

13 1. น้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมัน ปาล์ม 42% 2. แสงแดดบนหลังคา 8% = 50% 3. ทะลายปาล์มเกิน 100% สรุป ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็ม ร้อยที่กระบี่

14 1. ความ เป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

15 ( ๑ ) ทำความคิดให้เป็นระบบ ( ๒ ) มีความกล้าหาญตัดสินใจ ไม่ ประชานิยม ( ๓ ) ประชาชนคือพันธมิตรที่ดี ที่สุด ต้องมีส่วนร่วม 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง

16 “ การถกเถียงเรื่องพลังงาน แบบแยกส่วนตามลำพัง คือการลวงทางปัญญา ” Dr. Hermann Scheer “To discuss energy as a separate matter is an intellectual illusion.”

17 ดีแต่ ปาก ชอบแก้ตัว ขาดความกล้าหาญ “ วีระบุรุษแห่งศตวรรษสีเขียว ” เป็นปัญหาของผู้นำที่

18 1. ความเป็นไป ได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

19 ความจริงที่วิศวกรไม่ยอมบอกคนไทย อ้างว่า “ พลังงานหมุนเวียนไม่แน่นอน บริหารยาก ” ความจริงคือ เราสามารถพยากรณ์กร ล่วงหน้าได้ ดังกราฟ แผนการผลิต การผลิตจริง จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากลม จากแสงแดด

20 พลังงานหมุนเวียน 60.4%

21 การลด PEAK ในออสเตรเลีย

22 1. ความเป็นไป ได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

23 ต้นทุนสูง ? 3.90 บาทและ 3.60 บาท

24 13 เซ็นต์, 3.90 บาท

25 กลางคืนหรือฝนตกติดต่อกัน ๒ - ๓ วัน จะเอาไฟฟ้าที่ไหนใช้ ผลิตได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

26

27 Supercritical steam CSIRO ออสเตรเลีย ไอน้ำอุณหภูมิ 570 C ความดัน 23.5 megaPascals

28 1. ความเป็นไป ได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

29 เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้า เป็นธนาคาร พรรคการเมือง ของผู้ติดแผงโซลาร์

30

31 สงคราม ความเหลื่อมล้ำ คอร์รัปชัน วิกฤติสภาวะโลกร้อน วิกฤติค่าเงิน และ วิกฤติชนบท

32 A nation that can't control its energy sources can't control its future.

33 1. ความเป็นไป ได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็ม ร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม 1. ความ เป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้ เป็นจริง 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่ บอกเรา 4. สองมายาคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google