งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556

2 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556
• กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกความความร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ 26 พ.ย.55 ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว

3 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556
• วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนในสถานศึกษาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

4 สาระสำคัญของ MOU สาระสำคัญของ MOU : คือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก สถานศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการโดย สพฐ.คัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 9,600 แห่ง ให้เหลือ 3,200 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เงินสนับสนุนแห่งละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยส่งให้ สขจ. ภายในวันที่ 21 ม.ค. 56 (ในการคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของ สพฐ.)

5 สาระสำคัญของ MOU สาระสำคัญของ MOU : คือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก สถานศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ 2) ระดับจังหวัด โดยมี ผสพ.5 / ขสจ. เป็นประธานคัดเลือกโดยพิจารณาจากการประเมินตามแบบประเมินที่กำหนดให้โดยจัดประชุมแล้วจะประเมินจากเอกสารประเมินจากเอกสารผลงานและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่สถานศึกษาส่งมาให้คัดเลือกให้เหลือรวมกันทั่วประเทศ 320 แห่ง แต่ละจังหวัดจะคัดให้เหลือกี่แห่งนั้นได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ต้องแจ้งรายชื่อสถานศึกษาให้สนภ.ทราบภายใน 1 ก.พ. 56

6 สาระสำคัญของ MOU สาระสำคัญของ MOU : คือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก สถานศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ 3) ระดับภาค โดยมีผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ 1 ท่านต่อ2 เขตตรวจราชการ ก็จะมีคณะกรรมการฯส่วนกลางออกไปประชุมในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของเขตตรวจราชการ เรียนเชิญ ขสจ. หรือตัวแทนของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดเข้ามา Present ผลงาน และนวัตกรรม

7 สาระสำคัญของ MOU สาระสำคัญของ MOU : คือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก สถานศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานและนวัตกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนซึ่งมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องคัดเลือกให้เหลือ 160 แห่ง และแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบภายใน วันที่ 28 ก.พ. 2556

8 สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 1. โรงเรียนแม่สอด 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4. โรงเรียนบ้านยะพอ 5. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ เปิงเคลิ่ง

9 สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2
6. โรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่า 7. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 8. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 9. โรงเรียนบ้านแม่ตาว 10. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 12. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

10 สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13. โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านห้วยนกกก โรงเรียนบ้านแม่อุสุ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา โรงเรียนอรุณเมธา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

11 ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google