งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวดสถานศึกษาร่วม ใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวดสถานศึกษาร่วม ใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวดสถานศึกษาร่วม ใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ปี 2556

2 กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึก ความความร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ 26 พ. ย.55 ได้แจ้งให้ ทุกจังหวัดทราบแล้ว

3 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน ปี 2556 วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนในสถานศึกษา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

4 สาระสำคัญของ MOU 1.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการโดย สพฐ. คัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 9,600 แห่ง ให้เหลือ 3,200 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะ ได้เงินสนับสนุนแห่งละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำผลงานและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ส่งให้ สขจ. ภายในวันที่ 21 ม. ค. 56 ( ในการคัดเลือก อยู่ในดุลยพินิจของ สพฐ.)

5 2) ระดับจังหวัด โดยมี ผสพ.5 / ขสจ. เป็น ประธานคัดเลือกโดยพิจารณาจากการประเมินตาม แบบประเมินที่กำหนดให้โดยจัดประชุมแล้วจะ ประเมินจากเอกสารประเมินจากเอกสารผลงานและ นวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่สถานศึกษาส่งมาให้ คัดเลือกให้เหลือรวมกันทั่วประเทศ 320 แห่ง แต่ละ จังหวัดจะคัดให้เหลือกี่แห่งนั้นได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องแจ้งรายชื่อสถานศึกษาให้สนภ. ทราบภายใน 1 ก. พ. 56 สาระสำคัญของ MOU

6 3) ระดับภาค โดยมีผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ 1 ท่านต่อ 2 เขตตรวจราชการ ก็จะมีคณะกรรมการฯ ส่วนกลางออกไปประชุมในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของ เขตตรวจราชการ เรียนเชิญ ขสจ. หรือตัวแทนของ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดเข้ามา Present ผลงาน และนวัตกรรม สาระสำคัญของ MOU

7 การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงาน และนวัตกรรมรวมทั้งพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนซึ่งมีคะแนนเต็ม 500 คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องคัดเลือกให้เหลือ 160 แห่ง และแจ้งให้กรมการ ขนส่งทางบกทราบภายใน วันที่ 28 ก. พ. 2556 สาระสำคัญของ MOU

8 1. โรงเรียนแม่สอด 2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 3. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4. โรงเรียนบ้านยะพอ 5. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ เปิงเคลิ่ง สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2

9 6. โรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่า 7. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 8. โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 9. โรงเรียนบ้านแม่ตาว 10. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 12. โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2

10 13. โรงเรียนบ้านห้วยบง 14. โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 15. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 16. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 17. โรงเรียนอรุณเมธา 18. โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 19. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สรุปผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ การศึกษา

11 ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประกวดสถานศึกษาร่วม ใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google